Laureat Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego 2004

 

 

Abp prof. dr hab. Józef Życiński urodził się w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r. po ukończeniu studiów w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Drugi stopień doktora, tym razem filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w roku 1980 na podstawie pracy: Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej.

W latach 1982-1985 pełnił funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990 dziekana Wydziału Filozoficznego tej uczelni. Jest inicjatorem serii zeszytów Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, wydawanych przez PAT, edycji angielskiej Philosophy in Science wydawanej przez PAT, Obserwatorium Watykańskie i Uniwersytet w Tucson, oraz serii wydawniczej Philosophy in Science Library, poświęconej problematyce interdyscyplinarnej, wydawanej przez przy współpracy Obserwatorium Watykańskim. Od 4 listopada 1990 r. do 14 czerwca 1997 r. był biskupem tarnowskim.

Dnia 14 czerwca 1997 r. został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim. Urząd ten uroczyście objął 29 czerwca 1997 r. w Archikatedrze Lubelskiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Jest 11 rządcą diecezji i drugim metropolitą. Pełni również urząd Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dorobek
Abp Życiński publikuje w licznych czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w Znaku, Więzi, Rzeczpospolitej, Rocznikach Filozoficznych KUL, Analecta Cracoviensia, Studia Philosophiae Christianae, Philosophy in Science, Cultures et foi, Il Nuovo Areopago, Review of Metaphysics, British Journal for the Philosophy of Science, The New Scholasticism, Zygon, Logos, Ethos.

Jest autorem wielu pozycji książkowych, z których najważniejsze to: The Structure of the Metascientific Revolution, Teizm i filozofia analityczna, Język i metoda, Wszechświat i filozofia, Filozofować w kontekście nauki, Wszechświat: maszyna czy myśl, Trzy kultury, Medytacje Sokratejskie, Dylematy ewolucji, Matematyczność przyrody, Ułaskawianie Natury, Bóg Abrahama i Whiteheada, Sprawa Galileusza, Granice racjonalności, Sacrum i kultura, Elementy filozofii nauki, Die Zeichen der Hoffnung entdecken, Na zachód od domu niewoli, Niewidzialne światło, Europejska wspólnota ducha, Bruderszaft z Kainem, Pięć dialogów, Bóg postmodernistów, Bóg i ewolucja. Autor ok. 300 artykułów poświęconych problematyce filozofii oraz dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną, publikowanych także w języku angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, słowackim i węgierskim. Prowadził wykłady m. in. w Berkeley, Oxfordzie, Catholic University of America w Waszyngtonie, Catholic University of Australia w Sydney.

Funkcje
Arcybiskup Józef Życiński jest członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, członkiem Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, członkiem Papieskiej Rady Kultury, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, przewodniczy Radzie Episkopatu do Spraw Apostolstwa Świeckich i Radzie Programowej KAI, jest członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Wiary, członkiem Wspólnej Grupy Roboczej (Joint Working Group) Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów na kadencję 1999-2005 r., członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN.

 

 

Strona internetowa Kurii Lubelskiej

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2012, godz. 10:37 - Liliana Kycia