Język pracy: niemiecki


Język egz. dyplomowego: niemiecki


Język streszczenia dołączonego do pracy: polski


Nieodpuszczalne jest zlecanie sporządzania tłumaczenia, redakcji, korekty pracy dyplomowej osobom trzecim


Promotora zastępczego powołuje Dziekan ds. Studenckich na wniosek studenta


Tezy dyplomowe, zaopiniowane pozytywnie przez Radę programową kierunku, zatwierdza Dziekan

 

 

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie zasad dyplomowania:

 

Zasady dyplomowania

 

Załączniki:

 

Zał. 1 ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych
Zał. 2 wzór wniosku o zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej i powołanie kierującego pracą
Zał. 3 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej
Zał. 4 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej oraz zmiany kierującego pracą
Zał. 5 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany kierującego pracą
Zał. 6 wzór strony tytułowej
Zał. 7 wzór strony tytułowej-opiekun pomocniczy
Zał. 8 wzór oświadczenia do składanej pracy dyplomowej
Zał. 9 wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu
Zał. 10 wzór recenzji pracy dyplomowej
Zał. 11 wzór protokołu z egzaminu dyplomowego

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2023, godz. 17:39 - Sylwia Mitko