Projekty badawcze

W ramach działalności naukowej Towarzystwa w TN KUL realizowane są od kilkunastu lat projekty badawcze (granty) finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Towarzystwo Naukowe KUL otrzymało i realizuje granty z Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w ramach konkursów „Narodowy Pro­gram Rozwoju Huma­nistyki”:

 1. „Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk. Termin realizacji: 4 I 2012-3 VI 2014.
 2. „Opracowanie redakcyjne i komputerowe tomów: IV, V, VI, XI i XVII wydania krytycznego Dzieł wszystkich C. Norwida”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Stefan Sawicki. Termin realizacji: 16 I 2012-15 I 2017.
 3. „Polska krytyka artystyczna XX-XXI wieku”, cz. I-III. Kierownik projektu − prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz. Termin realizacji: 8 I 2012-15 I 2017.
 4. „Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768”. Kierownik projektu − dr Robert Ko­zyrski. Termin realizacji: 4 I 2012-3 I 2015.
 5. „Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej”. Kierownik projektu dr Piotr Rachwał. Termin realizacji: 21 XII 2012-20 XII 2017.
 6. „Corpus operum Marsilii de Inghen”. Kierownik projektu dr hab., prof. UŚ. Hanna Wojtczak. Termin realizacji: 17 XII 2012-16 XII 2015

Projekty badawcze (granty), finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

Projekty zakończone w 2012 roku

 1. „Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kontekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między metapoznaniem a mind-readingiem”. Kierownik projektu − dr Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 5 X 2009-4 X 2012.
 2. „Wgląd − samowiedza − obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984)”. Kierownik projektu − dr Monika Walczak. Termin realizacji: 22 IX 2009-21 III 2012.
 3. „Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakon­nych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku”. Kierownik projektu − dr Anna Agnieszka Szylar. Termin realizacji: 12 IV 2010-11 IV 2012.
 4. „Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce”. Kierownik projektu − dr hab. Wiesław Andrzej Przygoda. Termin realizacji: 16 IV 2010-15 IV 2012.
 5. „Różnice indywidualne w zdolności interpretacji grafiki dotykowej. Badania uczniów niewidomych i słabowidzących”. Kierownik projektu − dr hab. Bogusław Władysław Marek. Termin realizacji: 15 IX 2010-14 IX 2012.
 6. „Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa”. Kierownik projektu: dr hab. Paweł Stanisław Kawalec, prof. KUL. Główny wykonywca: mgr Piotr Lipski. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2012.
 7. „Psychologiczne wyznaczniki realizacji celów przedsiębiorczych”. Kie­rownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Zaleski. Główny wykonawca − mgr Aneta Przepiórka. Termin realizacji: 13 VI 2011-12 VI 2012.
 8. „I sekretarze Komitetów Powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w latach 1948-1975. Portret grupy”. Kierownik projektu − mgr Rafał Jarosz. Termin realizacji: 1 XII 2011-30 XI 2012.
 9. „Teoria sztuki w pismach świętego Augustyna”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann. Termin realizacji: 13 X 2009-12 X 2012.

 Projekty kontynuowane

 1. „Leksykon prawa kanonicznego”. Kierownik projektu − ks. dr hab. Mirosław Sitarz. Termin realizacji: 14 IV 2010-13 IV 2013.
 2. „Opieka społeczna w Polsce w XVI-XVIII wieku”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Surdacki. Termin realizacji: 9 IX 2010-8 IX 2013.
 3. „Tragedie Ajschylosa: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice i Prometeusz w okowach. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kie­rownik projektu − prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 14 IX 2010-13 IX 2013.
 4. „Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie − interpretacja”. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 20 V 2011-19 V 2013.
 5. „Léger w Polsce. Recepcja twórczości artysty w XX wieku”. Kierownik projektu: mgr Karolina Zychowicz. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2013.
 6. „Raporty policji pruskiej o stanie ruchu narodowo polskiego w Niem­czech 1910-1930”. Kierownik projektu − dr hab. Witold Matwiejczyk. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2014.
 7. „Nowy słownik teologii biblijnej”. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2014.
 8. „Krytyczna analiza logik deontycznych działań, ich porównanie i stu­dium wartości poznawczej i praktycznej oraz konstruowanie w oparciu o istniejące systemy formalnej teorii norm i działań”. Kierownik pro­jektu: dr Robert Trypuz. Termin realizacji: 16 XII 2011-15 XII 2014.
 9. „Teizm. Argumenty, problemy, konkretyzacje”. Kierownik projektu − dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak. Termin realizacji: 17 V 2010-16 V 2014.
 10. „W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu”. Kierownik projektu dr Anna Monika Głąb. Termin reali­zacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 11. „Przygotowanie edycji krytycznej przypisywanego Benedyktowi Hesse­mu komentarza do Kategorii zachowanego w rękopisie BJ 1900 ff. 124v-272v.”. Kierownik projektu dr hab. Hanna Wojtczak. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2014.
 12. „Osobowość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i dzia­łaniem ludzi i zwierząt”. Kierownik projektu − dr hab. Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 13. „Edycja krytyczna „Quaestiones in »Metaphysicen« Aristotelis” Jana Burydyna (VII księga)”. Kierownik projektu: − mgr Monika Agnieszka Mansfeld. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2013.
 14. „The Family of Man − recepcja wystawy w polskiej krytyce i foto­grafii”. Kierownik projektu: mgr Kamila Katarzyna Leśniak. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 IX 2013.
 15. Przygotowanie edycji krytycznej trzeciej części (qu. 11-15) komentarza Marsyliusza z Ingen do trzeciej księgi „Sentencji” Piotra Lombarda. Kierownik projektu − mgr Romuald Żurek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 16. Przygotowanie edycji krytycznej Jana Burydyna „Quaestiones super »Parva naturalia« Aristotelis”. Kierownik projektu − mgr Maciej Seweryn Stanek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 17. „Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych ko­rzyści dla obrazu siebie konsumenta”. Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 VI 2013.
 18. „Didaskalia i didaskaliczność (w dramacie i nie tylko)”. Kierownik projektu − dr hab. Witold Aleksander Wołowski. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 19. „Doktryna trynitarna w piśmiennictwie Elizabeth A. Johnson. Studium dogmatyczno-ekumeniczne”. Kierownik projektu − dr hab. Przemysław Kantyka. Główny wykonawca − mgr Emilia Janasek. Termin realizacji: 7 V 2010-31 XII 2013.
 20. 20.„Grecka teoria i praktyka reotryczna w okresie Cesarstwa Rzymskiego (II-V w.). Przekład i opracowanie dzieł retorycznych Ps. Aristidesa, Apsinesa z Gadary, Anonima Seguerianusa, Libaniosa i Mikołaja z My­ry”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Henryk Podbielski. Termin realizacji: 24 VIII 2012-23 VIII 2015.
 21. „Kontekstowa wirtualizacja sensu w perspektywie interpretacyjnej”. Kierownik projektu − dr Katarzyna Annna Wołowska. Termin reali­zacji: 30 VIII 2012-28 II 2015.

 

Dodatkowo zostały przyznane dwa projekty badawcze do realizacji od roku 2013: ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, „Logiki pozycyjne − metateoria i za­stosowania” i mgr Ewa Monika Odoj, „Spór o ewidencjonalizm w episte­mo­logii religii. Z związku ze stanowiskiem Alvina Plantingi”.

 

____________________

 

 

 Projekty zakończone w 2011 roku

 

 1. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Her­mogenesa z Tarsu”. Opracowanie, przekład, komentarz. Kierownik pro­jektu − prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008-8 IX 2011.
 2. „Marsyliusza z Inghen Questiones super «Isagogen» Porphyrii. Edycja krytyczna”. Kierownik projektu − dr hab. Hanna Janina Wojtczak. Termin realizacji: 4 VI 2009-3 XII 2011.
 3. „Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologiczno­pastoralne”. Kierownik projektu − ks. Dariusz Andrzej Lipiec. Termin realizacji: 11 V 2009-10 V 2011.
 4. „Obraz katastrofy. Sztuka polska wobec wojny”. Kierownik projektu − dr Marcin Wojciech Lachowski. Termin realizacji: 5 X 2009-4 X 2011.
 5. „Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u pod­staw informatyki”. Kierownik projektu − dr hab. Paweł Garbacz. Termin realizacji 29 IX 2009-28 IX 2011.
 6.  „Luigi Lanzi jako krytyk i historiograf sztuki doby późnego Oświe­cenia”. Kierownik projektu − dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Główny wykonawca mgr Monika Michałowicz. Termin realizacji: 13 IV 2010-7 VIII 2011.
 7.  „Fakt moralny a fakt naturalny. Problem obrony realizmu moralnego we współczesnych dyskusjach metaetycznych”. Kierownik projektu − dr hab. Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca − mgr Marcin Lizut. Termin realizacji: 29 IV 2010-8 IX 2011.
 8. „Wartość aplikacyjna metod ilościowych opartych na personifikacji marek”. Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 21 IV 2010-20 II 2011.
 9. „Doktryna trynitarna w piśmiennictwie Elizabeth A. Johnson. Studium dogmatyczno-ekumeniczne”. Kierownik projektu − dr hab. Przemysław Kantyka. Główny wykonawca − mgr Emilia Janasek. Termin realizacji: 7 V 2010-8 III 2011.
 10. „Pluralistyczno-realatywistyczna teologia religii P.F. Knittera i jej kry­tyka w świetle teologii katolickiej”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca − mgr Marta Romaszko. Ter­min realizacji: 28 IV 2010-8 IV 2011.
 11. „Cortina w tradycji chrześcijańskiej”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Ryszard Jan Knapiński. Główny wykonawca − mgr Joanna Paczos. Termin realizacji: 30 IV 2010-7 V 2011.
 12. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc − Bandtkie − Linde. Część I. Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik projektu − dr hab. Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008-7 V 2011.

 

 Projekty kontynuowane

 

 1. „Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kontekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między metapoznaniem a mind-readingiem”. Kierownik projektu − dr Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 5 X 2009-4 IV 2012.
 2. „Teoria sztuki w pismach świętego Augustyna”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann. Termin realizacji: 13 X 2009-12 IV 2011.
 3. „Wgląd − samowiedza − obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984)”. Kierownik projektu − dr Monika Walczak. Termin realizacji: 22 IX 2009-21 III 2012.
 4. „Leksykon prawa kanonicznego”. Kierownik projektu − ks. dr hab. Mirosław Sitarz. Termin realizacji: 14 IV 2010-13 IV 2013.
 5. „Opieka społeczna w Polsce w XVI-XVIII wieku”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Surdacki. Termin realizacji: 9 IX 2010-8 IX 2013.
 6. „Tragedie Ajschylosa: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice i Prometeusz w okowach. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kie­rownik projektu − prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 14 IX 2010-13 IX 2013.
 7. „Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakon­nych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku”. Kierownik projektu − dr Anna Agnieszka Szylar. Termin realizacji: 12 IV 2010-11 IV 2012.
 8. „Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce”. Kierownik projektu − dr hab. Wiesław Andrzej Przygoda. Termin realizacji: 16 IV 2010-15 IV 2012.
 9. „Teizm. Argumenty, problemy, konkretyzacje”. Kierownik projektu − dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak. Termin realizacji: 17 V 2010-16 V 2012.
 10. „Różnice indywidualne w zdolności interpretacji grafiki dotykowej. Badania uczniów niewidomych i słabowidzących”. Kierownik projektu − dr hab. Bogusław Władysław Marek. Termin realizacji: 15 IX 2010-14 IX 2012.
 11. „Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa”. Kierownik projektu: dr hab. Paweł Stanisław Kawalec, prof. KUL. Główny wykonywca: mgr Piotr Lipski. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2012.
 12. „Psychologiczne wyznaczniki realizacji celów przedsiębiorczych”. Kie­rownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Zaleski. Główny wykonawca − mgr Aneta Przepiórka. Termin realizacji: 13 VI 2011-12 VI 2012.
 13. „Léger w Polsce. Recepcja twórczości artysty w XX wieku”. Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak. Główny wykonawca − mgr Karolina Zychowicz. Termin realizacji: 4 V 2011-3 XI 2012.
 14. „I sekretarze Komitetów Powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w latach 1948-1975. Portret grupy”. Kierownik projektu − mgr Rafał Jarosz. Termin realizacji: 1 XII 2011-30 XI 2012.
 15. „Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie − interpretacja”. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 20 V 2011-19 V 2013.
 16. „Raporty policji pruskiej o stanie ruchu narodowo polskiego w Niem­czech 1910-1930”. Kierownik projektu − dr hab. Witold Matwiejczyk. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2014.
 17. „Nowy słownik teologii biblijnej”. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2014.
 18. „Krytyczna analiza logik deontycznych działań, ich porównanie i stu­dium wartości poznawczej i praktycznej oraz konstruowanie w oparciu o istniejące systemy formalnej teorii norm i działań”. Kierownik projektu: dr Robert Trypuz. Termin realizacji: 16 XII 2011-15 XII 2014.
 19. „W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu”. Kierownik projektu dr Anna Monika Głąb. Termin reali­zacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 20. „Przygotowanie edycji krytycznej przypisywanego Benedyktowi Hesse­mu komentarza do Kategorii zachowanego w rękopisie BJ 1900 ff. 124v-272v.”. Kierownik projektu dr hab. Hanna Wojtczak. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2014.
 21. „Osobowość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i dzia­łaniem ludzi i zwierząt”. Kierownik projektu − dr hab. Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.
 22. „Edycja krytyczna „Quaestiones in »Metaphysicen« Aristotelis” Jana Burydyna (VII księga)”. Kierownik projektu: − mgr Monika Agnieszka Mansfeld. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2013.
 23. „The Family of Man − recepcja wystawy w polskiej krytyce i foto­grafii”. Kierownik projektu: mgr Kamila Katarzyna Leśniak. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 IX 2013.
 24. .Przygotowanie edycji krytycznej trzeciej części (qu. 11-15) komentarya Marsyliusza z Ingen do trzeciej księgi „Sentencji” Piotra Lombarda. Kierownik projektu − mgr Romuald Żurek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 25. Przygotowanie edycji krytycznej Jana Burydyna „Quaestiones super »Parva naturalia« Aristotelis”. Kierownik projektu − mgr Maciej Seweryn Stanek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.
 26. „Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta”. Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 VI 2013.
 27. „Didaskalia i didaskaliczność (w dramacie i nie tylko)”. Kierownik projektu − dr hab. Witold Aleksander Wołowski. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.

____________________

 

 Projekty zakończone w 2010 roku

 1. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm: studium życia i filozofii Wiliama Ja­me­sa” (N 101 2017 34). Kierownik projektu − dr hab. Piotr Ignacy Gutowski. Ter­min rea­lizacji: 15 V 2008 – 14 V 2010.
 2. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej” (N 101 116335). Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca − mgr Paweł Soko­łowski. Termin realizacji: 14 IX 2008-16 I 2010.
 3. 3.   „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykańskiej”. Kierownik projektu (N 101 0866 33) − dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realizacji: 4 X 2007-3 X 2010.
 4. „Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: R. Rorty, A. MacIntyre, P. Boghossian” (N 101 1491 37). Kierownik projektu − dr hab. Piotr Ignacy Gutowski. Główny wykonawca − mgr Maksymilian Roszyk. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 2 VIII 2010.
 5. „Rzeźba sakralna na obszarze Ordynacji Zamojskiej XVII-XVII wieku” (N 105 1713 37). Kierownik projektu − mgr Agnieszka Szykuła. Termin rea­lizacji: 22 IX 2009 –21 IX 2010.
 6. „Obóz narodowy w Województwie Lubelskim w latach 1928-1939” (N 108 1613 37. Kie­row­nik projektu − dr hab. Mirosław Piotrowski. Główny wyko­nawca – mgr Rafał Dobrowolski. Termin realizacji: 13 X 2009 – 3 VIII 2010.

Projekty kontynuowane

 1.  „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc − Brandtkie − Linde. Część I. Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik projektu − dr hab. Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008 – 7 V 2010 (przedłużony do 7 V 2011).
 2. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermo­genesa z Tarsu”. Opracowanie, przekład, komentarz. Kierownik projektu − prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008-8 IX 2011.
 3. „Marsyliusza z Inghen Questiones super «Isagogen» Porphyrii. Edycja krytyczna”. Kierownik projektu − dr hab. Hanna Janina Wojtczak. Ter­min realizacji: 4 VI 2009 – 3 XII 2011.
 4. „Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teo­logicznopastoralne”. Kierownik projektu − ks. Dariusz Andrzej Lipiec. Termin realizacji: 11 V 2009 − 10 V 2011.
 5. „Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kontekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między metapoznaniem a mind-readingiem”. Kierownik projektu − dr Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 5 X 2009 – 4 IV 2012.
 6. „Obraz katastrofy. Sztuka polska wobec wojny”. Kierownik projektu − dr Marcin Wojciech Lachowski. Termin realizacji: 5 X 2009 - 4 X 2011.
 7. „Teoria sztuki w pismach świętego Augustyna”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann. Termin realizacji: 13 X 2009 – 12 IV 2011.
 8. „Wgląd − samowiedza − obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984)”. Kierownik projektu − dr Monika Walczak. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 21 III 2012.
 9. „Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u podstw informatyki”. Kierownik projektu − dr hab. Paweł Garbacz. Termin rea­li­zacji 29 IX 2009 – 28 IX 2011.
 10. „Leksykon prawa kanonicznego”. Kierownik projektu − ks. dr hab. Mirosław Sitarz. Termin realizacji: 14 IV 2010 – 13 IV 2013.
 11. „Opieka społeczna w Polsce w XVI-XVIII wieku”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Surdacki. Termin realizacji: 9 IX 2010 – 8 IX 2013.
 12. „Tragedie Ajschylosa: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice i Prometeusz w okowach. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kierow­nik projektu − prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 14 IX 2010 – 13 IX 2013.
 13. „Luigi Lanzi jako krytyk i historiograf sztuki doby późnego Oświe­cenia”. Kierownik projektu − dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Główny wykonawca – mgr Monika Michałowicz. Termin realizacji: 13 IV 2010 – 7 VIII 2011.
 14. „Fakt moralny a fakt naturalny. Problem obrony realizmu moralnego we współczesnych dyskusjach metaetycznych”. Kierownik projektu − dr hab. Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca – mgr Marcin Lizut. Ter­min realizacji: 29 IV 2010 – 8 IX 2011.
 15. „Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakon­nych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku”. Kierownik projektu − dr Anna Agnieszka Szylar. Termin realizacji: 12 IV 2010 – 11 IV 2012.
 16. „Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce”. Kierownik projektu − dr hab. Wiesław Andrzej Przygoda. Termin realizacji: 16 IV 2010 – 15 IV 2012.
 17. „Teizm. Argumenty, problemy, konkretyzacje”. Kierownik projektu − dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak. Termin realizacji: 17 V 2010-16 V 2012.
 18. „Wartość aplikacyjna metod ilościowych opartych na personifikacji marek”. Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 21 IV 2010 – 20 II 2011.
 19. „Doktryna trynitarna w piśmiennictwie Elizabeth A. Johnson. Studium dogmatyczno-ekumeniczne”. Kierownik projektu − dr hab. Przemysław Kantyka. Główny wykonawca − mgr Emilia Janasek. Termin realizacji: 7 V 2010 – 8 III 2011.
 20. „Pluralistyczno-realatywistyczna teologia religii P.F. Knittera i jej kry­tyka w świetle teologii katolickiej”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca − mgr Marta Romaszko. Termin realizacji: 28 IV 2010 – 8 IV 2011.
 21. „Cortina w tradycji chrześcijańskiej”. Kierownik projektu − prof. dr hab. Ryszard Jan Knapiński. Główny wykonawca – mgr Joanna Paczos. Ter­min realizacji: 30 IV 2010 – 7 V 2011.

 

Ponadto w ramach 40 konkursu projektów badawczych 6 projektów badaw­czych otrzymało rekomendację do finansowania.

 

____________________

 

Projekty zakończone w 2009 roku

 1. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach” (N 103 057 31/3428). Kierownik projektu − dr hab. Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 X 2006 – 16 IV 2009.
 2. „Afekty, działanie, wolność − Spinozy koncepcja natury ludzkiej” (N 101 036 32/3893). Kierownik projektu − dr Przemysław Gut. Termin rea­li­za­cji: 2 V 2007 – 1 V 2009.
 3. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic − analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych” (N 101 041 32/4290). Kierownik projektu – dr Jacek Wojtysiak. Termin realizacji: 9 V 2007 – 8 V 2009.
 4. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp − przekład − ko­mentarz (t. II)” (N 102 020 32/3895). Kierownik projektu – prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 23 IV 2007 - 22 IV 2009.
 5. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opraco­wanie źródłowe” (N 108 064/32/3267). Kierownik projektu − dr hab. Jan Szczepaniak. Termin realizacji: 14 V 2007 – 13 V 2009.
 6. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze arty­stycznej” (N 105 1985 33). Kierownik projektu − dr hab. Ryszard Bro­nisław Kasperowicz. Termin realizacji: 29 VIII 2007 – 28 II 2009.
 7. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości gene­ra­li­zacji wyników badań skalami przymiotnikowymi” (N 115 0674 33). Kierownik projektu − dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007 –11 I 2009.
 8. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 1944-1956” (N 108 0815 33). Kierownik projektu − prof. dr hab. Miro­sław Piotrowski. Główny wykonawca – mgr Rafał Drabik. Termin rea­lizacji: 3 X 2007 – 2 X 2009.
 9. „Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) − między profesją i pasją. Życie i twór­czość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza”. Kierownik projektu − dr hab. Lechosław Lameński (N 105 0223 34). Główny wy­konawca − mgr Elżbieta Błotnicka-Mazur. Termin realizacji: 14 V 2008 – 10 IX 2009.
 10. „R.E. Freemanna koncepcja interesariuszy − między ekonomią a ety­ką” (N 101 2016 34). Kierownik projektu − prof. dr hab. Jerzy Gałkowski. Główny wykonawca − mgr Dominik Adam Stanny. Termin realizacji: 8 V 2008 – 30 IV 2009.
 11. „Dlaczego wierzyć? Racjonalne uzasadnienie wiarygodności w teologii fundamentalnej” (N 101 1160 35). Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Termin realizacji: 11 IX 2008-10 IX 2009.

Projekty kontynuowane

 1. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latyno­amery­kańskiej”. Kierownik projektu − dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin reali­zacji: 4 X 2007 –3 X 2010.
 2. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm studium życia i filozofii Wiliama Ja­mesa”. Kierownik projektu − dr hab. Piotr Ignacy Gutowski. Termin rea­lizacji: 15 V 2008 – 14 V 2010.
 3. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc − Brandtkie − Linde. Część I. War­sztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik pro­jektu − dr hab. Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008 – 7 V 2010.
 4. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polsko­języcz­­nej literaturze teologicznofundamentalnej”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca − mgr Paweł Soko­łowski. Termin realizacji: 14 IX 2008 – 16 I 2010.
 5. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermo­genesa z Tarsu”. Opracowanie, przekład, komentarz. Kierownik projektu − prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008 – 8 IX 2011.
 6. „Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy”. Kierownik projektu − dr Anna Stanisława Szalkowska. Termin realizacji: 2 X 2008 – 1 X 2009 (termin realizacji przedłużony do 31 X 2010).
 7. „Marsyliusza z Inghen Questiones super «Isagogen» Porphyrii. Edycja kry­­tyczna”. Kierownik projektu − dr hab. Hanna Janina Wojtczak. Termin reali­zacji: 4 VI 2009 – 3 XII 2011.
 8. „Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teo­logiczno­pastoralne”. Kierownik projektu: ks. Dariusz Andrzej Lipiec. Ter­min realizacji: 11 V 2009 – 10 V 2011.
 9. „Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: R. Rorty, A. Mac­Intyre, P. Boghossian”. Kierownik projektu − dr hab. Piotr Ignacy Gutow­ski. Główny wykonawca − mgr Maksymilian Roszyk. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 2 VIII 2010.
 10. „Kognitywne zdolności wyższego rzędu i poznawcze funkcje języka w kon­tekście analizy testów fałszywego przekonania i związku między meta­poz­naniem a mind-readingiem”. Kierownik projektu − dr Arkadiusz Paweł Gut. Termin realizacji: 5 X 2009 – 4 IV 2012.
 11. „Obraz katastrofy. Sztuka polska wobec wojny”. Kierownik projektu − dr Marcin Wojciech Lachowski. Termin realizacji: 5 X 2009 – 4 X 2011.
 12. „Teoria sztuki w pismach św. Augustyna”. Kierownik projektu − ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann. Termin realizacji: 13 X 2009 – 12 IV 2011.
 13. „Obóz narodowy w Województwie Lubelskim w latach 1928-1939”. Kie­row­nik projektu − dr hab. Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca – mgr Rafał Dobrowolski. Termin realizacji: 13 X 2009 – 3 VIII 2010.
 14. „Rzeźba sakralna na obszarze Ordynacji Zamojskiej XVII-XVII w.”. Kie­rownik projektu − mgr Agnieszka Szykuła. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 21 IX 2010.
 15. „Wgląd − samowiedza − obiektywność. Studium epistemologii Bernarda Lonergana (1904-1984)”. Kierownik projektu − dr Monika Walczak. Termin realizacji: 22 IX 2009 – 21 III 2012.
 16. „Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u podstaw informatyki”. Kierownik projektu − dr hab. Paweł Garbacz. Termin realizacji: 29 IX 2009 – 28 IX 2011.

 

Ponadto w ramach 38. konkursu projektów badawczych 10 projektów badaw­czych otrzymało rekomendację do finansowania.

 

____________________

 

Projekty zakończone w 2008 roku

 1. „Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu personalistycznym” (promotorski). Kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Chudy, a następnie ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Główny wykonawca mgr Beata Hiszpańska. Termin realizacji: 12 IX 2006 - 11 III 2008 r. [info]
 2. „Sofokles i jego tragedie”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Robert R. Chodkowski. Termin realizacji: 31 X 2005 - 30 IV 2008 r. [info]
 3. „Równość i korzyść. Amertyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej” (promotorski). Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca - mgr Tomasz Kwarciński. Termin realizacji: 9 V 2007 - 8 V 2008 r. [info]
 4. „Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u młodzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskiego”. Kierownik projektu - dr Julia Gorbaniuk. Termin realizacji: 8 V 2007 - 7 VIII 2008 r. [info]
 5. „Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące” (promotorski). Kierownik projektu dr hab., prof. KUL - Piotr Francuz. Główny wykonawca - mgr Olga Grabowska. Termin realizacji: 25 X 2006 - 24 X 2008 r. [info]
 6. „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956” (promotorski). Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca - mgr Ewa Rzeczkowska. Termin realizacji: 25 IX 2006 - 24 IX 2008 r. [info]
 7. „Poznawcze i efektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru”. Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Piotr Francuz. Główny wykonawca - mgr Małgorzata Torój. Termin realizacji: 6 IX 2007 - 5 IX 2008 r. [info]

Projekty kontynuowane

 1. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach”. Kierownik projektu - dr Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 X 2006 - 16 IV 2009.
 2. „Afekty, działanie, wolność - Spinozy koncepcja natury ludzkiej”. Kierownik projektu - dr Przemysław Gut. Termin realizacji: 2 V 2007 - 1 V 2009.
 3. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic - analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych”. Kierownik projektu: dr Jacek Wojtysiak. Termin realizacji: 9 V 2007 - 8 V 2009.
 4. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp - przekład - komentarz t. II”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 23 IV 2007 - 22 IV 2009.
 5. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opracowanie źródłowe”. Kierownik projektu - dr hab. Jan Szczepaniak. Termin realizacji: 14 V 2007 - 13 V 2009.
 6. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykańskiej”. Kierownik projektu - dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realizacji: 4 X 2007 - 3 X 2010.
 7. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze artystycznej”. Kierownik projektu - dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Termin realizacji: 29 VIII 2007 - 28 II 2009.
 8. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości generalizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi”. Kierownik projektu - dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007 - 11 I 2009.
 9. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 1944-1956”. Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca: mgr Rafał Drabik. Termin realizacji: 3 X 2007 - 2 X 2009.
 10. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm: studium życia i filozofii Williama Jamesa”. Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Piotr Ignacy Gutowski. Termin realizacji: 15 V 2008 - 14 V 2010.
 11. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc - Brandtkie - Linde. Część I. Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008 - 7 V 2010.
 12. „Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) - między profesją i pasją. Życie i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lechosław Lameński. Główny wykonawca - mgr Elżbieta Błotnicka-Mazur. Termin realizacji: 14 V 2008 - 10 IX 2009.
 13. „R. E. Freemanna koncepcja interesariuszy - między ekonomią a etyką”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Jerzy Gałkowski. Główny wykonawca - mgr Dominik Adam Stanny. Termin realizacji: 08 V 2008 - 30 IV 2009.
 14. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca - mgr Paweł Sokołowski. Termin realizacji: 14 IX 2008 - 16 I 2010.
 15. „Dlaczego wierzyć? Racjonalne uzasadnienie wiarygodności w teologii fundamentalnej”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Termin realizacji: 11 IX 2008 - 10 IX 2009.
 16. „Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy”. Kierownik projektu - dr Anna Stanisława Szalkowska. Termin realizacji: 2 X 2008 - 1 X 2009
 17. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermogenesa z Tarsu. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008 - 8 IX 2011.

_______________________________

Projekty zakończone w 2007 roku

 1. „Stolica Apostolska, Królestwo Polskie i Rosja w latach 1815-1830” - kie­row­nik projektu: dr Anna Barańska. Termin realizacji: 18 V 2004‑17 V 2007.
 2. „Naukowa weryfikacja krytycznego wydania «Dzieł Wszystkich» C. Norwida” - kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Sawicki. Ter­min realizacji: 21 V 2004-20 V 2007 r.
 3. „Duchowieństwo Kościoła katolickiego wobec niepodległościowej kon­spiracji zbrojnej na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956” (promotorski) - kierownik projektu: dr hab., prof. nadzw. Mirosław Piotrowski. Główny wy­konawca: mgr Marcin Paluch. Termin realizacji: 6 X 2004-5 IV 2007 r.
 4. „Spór o definicję: antydefinicjonizm contra definicjonizm” (promotor­ski) - kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Bronk. Główny wy­konawca: mgr Robert Kublikowski. Termin realizacji: 25 IV 2005-‑24 III 2007 r.
 5. „Polscy i niemieccy katolicy w Wielkopolsce 1871-1914. Wzajemne rela­cje, postawy i modele wzajemnego postrzegania” - kierownik pro­jektu: dr Witold Matwiejczyk. Termin realizacji: 18 V 2004-17 V 2007.
 6. „Ikonografia legend o początkach sanktuariów” - kierownik projektu: dr Aneta Kramiszewska. Termin realizacji: 25 X 2004-24 IV 2007.
 7. „Rola organów kolegialnych w Kościele partykularnym” - kierownik projektu: dr Mirosław Sitarz. Termin realizacji: 5 V 2004‑4 V 2007 r.
 8. „Kultura wobec natury: dwa typy dyskursu” (promotorski) - kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Bronk. Główny wy­konawca: mgr Ag­nieszka Salamucha. Termin realizacji: 31 X 2005-30 IV 2007 r.
 9. „Ecclesiastica w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt-Petersburgu. Repertorium” - kierownik projektu: dr hab. Marian Radwan. Termin realizacji: 12 X 2004-11 X 2007.
 10. „Myśl a język naturalny (krytyka teorii utożsamiających myśl z języ­kiem)” - kierownik projektu: dr Arkadiusz Gut. Termin realizacji: 16 XI 2005-15 XI 2007 r.
 11. „Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu persona­lis­tycz­nym (promotorski)”. Kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Chudy. Główny wykonawca mgr Beata Hiszpańska. Termin realizacji: 12 IX 2006-11 IX 2007 r.

Projekty kontynuowane

 1. „Sofokles i jego tragedie”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 31 X 2005-30 IV 2008 r.
 2. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albu­mach”. Kierownik projektu - dr Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 X 2006-16 IV 2009.
 3. „Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonoges­tów przez osoby słyszące (promotorski)”. Główny wykonawca - mgr Olga Grabowska. Termin realizacji: 25 X 2006-24 X 2008 r.
 4. „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956 (promotor­ski)”. Kierownik projektu - dr hab. Mirosław Piotrowski (prof. KUL). Główny wykonawca - mgr Ewa Rzeczkowska. Termin realizacji: 25 IX 2006-24 IX 2008.
 5. „Równość i korzyść. Amertyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybu­tywnej (promotorski)”. Kierownik projektu - dr hab. Barbara Chyro­wicz, prof. KUL. Główny wykonawca - mgr Tomasz Kwarciński. Ter­min realizacji: 09 V 2007-08 V 2008.
 6. „Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u mło­dzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskie­go”. Kierownik projektu - dr Julia Gorbaniuk. Termin realizacji: 08 V 2007‑ ‑07 VIII 2008.
 7. „Afekty, działanie, wolność - Spinozy koncepcja natury ludzkiej”. Kie­rownik projektu - dr Przemysław Gut. Termin realizacji: 2 V 2007‑1 V 2009.
 8. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic - analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych”. Kierownik projektu: dr Jacek Wojtysiak. Termin realizacji: 09 V 2007-08 V 2009.
 9. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp - przekład - komentarz t. II”. Kierownik projektu prof. dr hab. Antoni Paciorek. Ter­min realizacji: 23 IV 2007‑22 IV 2009.
 10. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opra­cowanie źródłowe”. Kierownik projektu - dr hab. Jan Szczepaniak. Ter­min realizacji: 14 V 2007-13 V 2009.
 11. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykań­skiej”. Kierownik projektu - dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realiza­cji: 4 X 2007-3 X 2010.
 12. „Poznawcze i efektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru”. Kierownik projektu - dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL. Główny wy­ko­nyw­ca - mgr Małgorzata Torój. Termin realizacji: 6 IX 2007-5 IX 2008.
 13. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze artys­tycz­nej”. Kierownik projektu - dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Ter­min realizacji: 29 VIII 2007-28 II 2009.
 14. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości genera­lizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi”. Kierownik projektu - dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007-11 I 2009.
 15. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 1944-1956”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca: mgr Rafał Drabik. Termin realizacji: 3 X 2007-‑2 X 2009.

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2013, godz. 13:55 - Stanisław Sarek