Aktualności / Wydarzenia

KUL z wysoką jakością badań naukowych

KUL otrzymał wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Ocena, dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki, potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych na uniwersytecie. Spośród 14 ocenionych dyscyplin aż 6, a więc niemal połowa, otrzymała kategorię A+ lub A. Uczelnia uzyskała też kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Obowiązująca od 2018 roku ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe zasady ewaluacji działalności naukowej uczelni i instytutów naukowych. W ramach ewaluacji brane są pod uwagę osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Oceniany jest poziom działalności naukowej mierzony jakością publikacji, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Na podstawie oceny, dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, a zatwierdzonej przez ministra edukacji i nauki, poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, nadawania stopni naukowych, a także wysokość środków finansowych, otrzymywanych z budżetu państwa.

KUL zgłosił do parametryzacji 14 dyscyplin. Aż 6 z nich otrzymało kategorię A+ lub A, którą otrzymują podmioty wyróżniające się szczególnie wysokim poziomem badań naukowych. Najwyżej ocenione zostały teologia i prawo kanoniczne, a kategorię A otrzymały: filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo i pedagogika. Podkreślenia wymaga fakt, że prestiżową kategorię A+ otrzymują tylko nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A, a ich osiągnięcia są porównywalne z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi.

Warto również zwrócić uwagę, że po uprawomocnieniu decyzji o przyznaniu kategorii naukowych uniwersytet uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk biologicznych oraz nauk o polityce i administracji.

W procesie ewaluacji zostały ocenione osiągnięcia 1178 osób, na które składa się m.in. 3976 artykułów, 545 monografii, 163 projekty naukowe i 66 zadań komercjalizacyjnych.