Wydawane przez nasz Wydział wspólnie z Towarzystwem Naukowym KUL czasopismo „Roczniki Humanistyczne" przeszło pozytywnie ewaluację CSAB (Scopus Content Selection & Advisory Board) i w dniu 14 sierpnia br. zostało przyjęte do bazy Scopus. 
    Wszystkim Państwu, którzy mieli wpływ na podniesienie parametrów naszego pisma: Sekretarzowi redakcji, Redaktorom i Sekretarzom redakcji zeszytów, Członkom Rady Naukowej i Komitetów Redakcyjnych, a także Współpracownikom: Autorom i Recenzentom składam gorące podziękowanie i gratulacje, jednocześnie prosząc o dalsze zaangażowanie w utrzymanie i podnoszenie osiągniętego przez „Roczniki Humanistyczne" poziomu. 
 
dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL 
Redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych" 
Dziekan
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022, godz. 11:15 - Joanna Wiatr