Artykuły w czasopismach:

 

Artykuły w czasopismach:

 

1.    Święty naszych czasów. "Chrześcijanin w Świecie" 4(1971)3-27.

2.    Rys biograficzny o. Maksymiliana Kolbe. "Homo Dei" 4(1971)249-256.

3.    Le saint de nos temps. "Marianum" 2(1972)200-224.

4.    Problemy kultury chrześcijańskiej. "Roczniki Filozoficzne KUL" 2(1971)188-210.

5.    Wobec ludzi starych. "Chrześcijanin w Świecie" 3-4(1971)17-33.

6.    Działalność wydawnicza Kościoła w Polsce międzywojennej. "Homo Dei" 4(1972)289-294.

7.    Apostolstwo zbiorowe Kościoła katolickiego w Polsce międzywojennej. "Collectanea Theologica" 2(1972)43-54.

8.    Problemy rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. "Roczniki Filozoficzne KUL" 2(1972)159-184.

9.    Wielkość obecnej i przyszłej rodziny. "Chrześcijanin w Świecie" 26(1973)36-50.

10.    Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania pokoleń młodszych. "Człowiek  w Pracy i Osiedlu" 4(1975)54-64.

11.    Aspiracje ludzi w wielu emerytalnym. "Człowiek w Pracy i Osiedlu" 4(1975)46-53.

12.    Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania dzieci. "Chrześcijanin w Świecie" 4-5(1976)195-212.

13.    Więź pokoleń w rodzinie. "Chrześcijanin w Świecie" 7(1976)74-89.

14.    Postawy światopoglądowe jako czynnik spójności więzi w rodzinie trzypokoleniowej. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T 4 1976 s. 151-172.

15.    Sytuacja ludzi starych w Polsce. "Studia Philosophiae Christianae" 2(1976)199-211.

16.    Rola współczesnej rodziny w przekazywaniu wartości. "Ateneum Kapłańskie" 2(1977)269-277.

17.    Dziecko wartością społeczną. "Colloquium Salutis". Wrocławskie Studia Teologiczne. Wrocław 1979 nr 11 s. 145-168.

18.    Przyszłość wyrasta z przeszłości. "Chrześcijanin w Świecie" 10(1979)51-66.

19.    Antropologiczna i kulturowa wartość starości. "Kultura i Społeczeństwo" 1-2(1981)347-353.

20.    System wartości w świadomości młodego pokolenia. "Roczniki Nauk Społecznych" T 8 1980 s. 259-271.

21.    Ludzie trzeciego wieku. "W Drodze" 11-12(1982)132-140.

22.    Święty Maksymilian Maria Kolbe obrońcą człowieczeństwa. "Ateneum Kapłańskie" T 100 1983 s. 199-214.

23.    Niepokalanów - dzieło świętego Maksymiliana Kolbego. "Chrześcijanin w Świecie" 7(1982)12-37.

24.    Kontinuität und Wandel in den Lebensstilen der polnischen Gesellschaft. "Collectanea Theologica" 53(1983)101-113 fasc. specialis.

25.    Praca a kultura. "Obecność" 2(1984)81-98.

26.    Zróżnicowana sytuacja rodzin polskich. Zagrożenia i potrzeby. "Obecność" 3(1984)68-85.

27.    Problem unifikacji wzorów osobowych w polskim społeczeństwie po drugiej wojnie światowej. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T 12 1984 s. 223-237.

28.    Co dzieje się z poczętym dzieckiem. "Obecność" 4(1985)92-119.

29.    Człowiek zagrożony w rodzinie i ocalony przez rodzinę. "Obecność" 5(1985)100-124.

30.    Familie - Kultur - Religiosität. "Collectanea Theologica" 55(1985) s. 39-87.

31.    Arbeit und Kultur. "Renovatio" 3(1986) s. 137-149.

32.    Misyjne dziedzictwo św. Maksymiliana Kolbego. "Ateneum Kapłańskie" T 108 1987 s. 38-55.

33.    Polityka rodzinna w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. "Chrześcijanin w Świecie" 7(1987)48-68.

34.    Podstawowe wartości chrześcijańskiego małżeństwa. "Obecność" 7(1987)70-90.

35.    z B. Lachowską i S. Lachowskim. Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. "Ateneum Kapłańskie" T 110 1988 s. 219-257.

36.    Stosunek narzeczonych do norm broniących małżeństwa i poczętego życia. "Chrześcijanin w Świecie" 12(1988)58-71.

37.    Cechy i zadania ewangelizacji prowadzonej przez zakon franciszkański w Polsce współczesnej. "Wiadomości z Prowincji  Św. Maksymialiana M. Kolbego" 4(1988)251-269.

38.    Polscy emigranci w Monachium. " Znaki Czasu" 13(1989)51-67.

39.    Polscy emigranci w Monachium. "Znaki Czasu"  14(1989)124-143.

40.    Welchen Wert hat die Ausbildung in der modernen Gesellschaft. "Renovatio" 1(1989)35-42.

41.    Katholische Erwachsenenbildung in Polen. "FEECA Bulletin" 13(1989)4-6.

42.    Chansen und Bedrohungen fuer die katholische Erwachsenenbildung im heutigen Polen. "FEECA Bulletin" 15(1990)14-17.

43.    Kontynuacja i zmiana stylu życia polskiego społeczeństwa. "Roczniki Nauk Społecznych KUL"  10(1982)231-246.

44.    Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. "Roczniki Nauk Społecznych KUL"  14(1986)265-308.

45.    Wartość wykształcenia i rola humanisty-franciszkanina w nowoczesnym społeczeństwie. "Wiadomości z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu OO. Franciszkanów w Polsce" 1(1991)12-24.

46.    Stan i potrzeby polskiego duszpasterstwa w Niemczech. "Znaki Czasu"  22: 1991 s. 108-130.

47.    Polskie duszpasterstwo w Monachium. "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1991 nr 2 s. 229-241.

48.    Polskie organizacje w Monachium. "Przegląd Polonijny" 1991 nr 4 s. 117-127.

49.    S. Massimiliano Kolbe difensore dell'umanita e dei diritti umani. "Miles Immaculatae" Anno XXVIII, Fascicolo I, Gennaio-Giugno 1992 s. 136-149.

50.    Diaspora czy integracja Polaków w Górnej Austrii. "Studia Polonijne" 14: 1992 s. 7-52.

51.    Rodzina a społeczeństwo. "Polityka Społeczna" 1993 nr 1 s.15-19.

52.    Symbolika dawnego i nowoczesnego miasta. "Edukacja Filozoficzna" Vol. 14: 1992 s. 154-159.

53.    Rodzina w okresie transformacji systemowej w Polsce. "Polityka Społeczna" 1993 nr 2 s. 1-5.

54.    Wartość wykształcenia w nowoczesnym społeczeństwie. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. 18: 1990 z.1 s. 273-284.

55.    Rodzina i społeczeństwo. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. 19-20: 1991-1992 z. 1 s. 83-97.

56.    Wartość wykształcenia i rola humanisty-franciszkanina w nowoczesnym społeczeństwie. " Studia Franciszkańskie" 5:1992 s. 39-49.

57.    Co zostało ze spotkania z Janem Pawłem II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (wyniki ankiety). Ethos 1993 nr 21/22 s. 359-362.

58.    Kulturotwórcza rola rodziny. "Studia Polonijne" T.12:1989 s. 39-53.

59.    System wartości w świadomości młodzieży. "Ethos" 1993 nr 23 s. 57-74.

60.    Konieczność rozwoju katolickiego kształcenia dorosłych. "Ateneum Kapłańskie" T 121: 1993 zeszyt 2/3 s. 326-335.

61.    Zakon przyszłości -przyszłość zakonu. "Wiadomości z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu OO. Franciszkanów w Polsce" R 24:1993 nr 4 s. 21-29.

62.    Rodzina wielodzietna w okresie transformacji systemowej. "Problemy Rodziny" 1993 nr 6 s. 18-27.

63.    Słuszna i sprawiedliwa płaca w katolickiej nauce społecznej. "Polityka Społeczna" 1994 nr 1 s. 8-10.

64.    Sytuacja polskiej ludności w Austrii: pomiędzy diasporą a alienacją. "Roczniki Nauk Społecznych" T.XXI : 1993 z. 1 s.

65.    Rodziny wielodzietne potrzebują pomocy. "Magazyn Gospodarczy"  1995 nr 1-2 s. 30-33.

66.    Kultura ludowa elementem istotnym tożsamości społeczeństwa polskiego. "Twórczość Ludowa" 1994 nr 1-2 s. 19-25.

67.    Wzajemne relacje: rodzina - państwo w ujęciu katolickiej nauki społecznej. "Zeszyty Naukowe KUL" 1991 nr 3-4 s. 97-106.

68.    Rodzina polska w okresie transformacji systemowej i kierunki rozwoju polityki rodzinnej. "Ateneum Kapłańskie" T. 124: 1995 zeszyt 2 s. 195-217.

69.    By zło się nie odrodziło. "Zeszyty Majdanka" T XVI. Lublin 1995 s. 31-42.

70.    Święty Maksymilian a współczesna kultura. "Łódzkie Studia Teologiczne"  T. 3: 1994 s. 279-295.

71.    New Age. Zagubienie czy wyzwanie dla chrześcijańskiej duchowości. "Ateneum Kapłańskie" T. 87 Tom 125 zeszyt 2-3 s. 199-209.

72.    Płaca sprawiedliwa i słuszna. "Ethos" 1995 nr 4 s. 113-121.

73.    Polityka społeczna wobec rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodziny wielodzietnej. "Życie i Myśl". Zeszyty problemowe. 1995 nr 4 s. 29-43.

74.    Trwałość i zmienność kultury polskiej. "Przegląd Uniwersytecki" 1996 nr 1 s. 3,6-7,17,27.

75.    Kształcenie i wychowanie człowieka czynnikiem rozwoju społecznego. "Życie i Myśl". Zeszyty Problemowe. 1996 nr 5 s. 22-32.

76.    Rodzina wielodzietna w okresie transformacji systemowej. "Samorząd Terytorialny" 6:1996 nr 11 s. 16-23.

77.    Człowiek w perspektywie nowoczesnej kultury. "Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 1997 nr 2 s. 3-9.

78.    Kościół katolicki wobec ubóstwa. "Zeszyty Naukowe KUL". R. XXXIX nr 1-2 s. 75-85.

79.    Od kultury ludowej do kultury lokalno-regionalnej. "Kultura Wsi" 1996 nr 2 s. 49-62.

80.    Poles in Germany, Germans in Poland. The Border and Minorities. "Periphery". Journal of Polish Affairs" Vol. 3. No. 1/2. 1997 s. 6-9.

81.    Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny. „Społeczeństwo” 1997 nr 3 s. 311-326.

82.    Symbolika domu. „Inspiracje” 1997 nr 6 s. 10-12.

83.    Demokracja a media publiczne. „Mikrus Dziennikarski” 1997 nr 4 s. 25-30.

84.    Założenia ideowe i programowe "Telewizji Niepokalanów".  "Wiadomości z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu OO. Franciszkanów w Polsce" 1997 nr 1 s. 43-50.

85.    „Inteligencja życia” nadzieją nowoczesnego społeczeństwa. „Roczniki Nauk Społecznych KUL” T. XXV: 1997 s. 253-264.

86.    Powinności mediów. „Kronika” Zeszyt 2. Instytut Lecha Wałęsy. Warszawa 1997 s. 21-32.

87.    Czy łatwo być Polakiem w Niemczech i Niemcem w Polsce. „Odra” R.XXXVIII 1998 nr 2 (435) s. 7-15.

88.    Bezrobocie długookresowe w woj. Lubelskim. Wyniki badań empirycznych. „Polityka Społeczna” 1998 nr 11-12 s. 1-5.

89.    Regionalizm – narodowość – ponadnarodowość nowoczesnego społeczeństwa. „Zeszyty Naukowe KUL” 1998 nr 3-4 s. 171-184.

90.    Dziecko dziełem Boga i ludzi. „Inspiracje” 1999 nr 1(55) s. 17-18.

91.    Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie. „Kultura i Społeczeństwo” T.XLIV: 2000 nr 1 s/ 27-42.

92.   Bezrobocie przyczyną ubóstwa. „Zeszyty Naukowe WSZiP im Bogdana Jańskiego” 2000 nr 3 s. 9-22.

93.   Telewizja a rodzina: pomiędzy zagrożeniem a szansą. „Roczniki Nauk Społecznych” T.XXVIII-XXIX : 2000-2001, zeszyt 1 s. 129-147.

94.   Die Familie im Transformationsprozess Polens. „Zeitschrift fuer Familienforschung” 13. Jahrgang 2001, Heft 1 s. 5-22.

95.  Ekologia medialna. „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna“ 2002 nr 4(6) s. 7-11.

96.  San Massimiliano organizzatore. Il carisma al servizio dell’evangelizzazione. „Miles Immaculatae“ 2002 nr 23 s. 892-922.

97.  Kultury narodowe w dobie globalizacji. „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2003 s. 13-18.

98.  Więź ze społeczeństwem  i dobra jakość telewizji publicznej? „Za ekranem” 2003 nr 3 s. 29-37.

99.  Wizjoner Europy. „Ethos” 2003 nr 63-64 s. 207-226.

100.  Nowoczesność potrzebuje tradycji. „Głos Nałęczowa” 2004 s. 31-35.

101. Czy dzisiejsza rodzina jest środowiskiem kulturotwórczym. „Biuletyn” Rady ds.     Rodziny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2004 nr 14 s. 78-85.

102. Trwałość i zmienność kultury polskiej. ”W kręgu kultury” 2005 nr 1 s. 5-8.

103. Potrzeba rozwoju kultury lokalnej w globalizującym się świecie. ”W kręgu kultury” 2005 nr 2 s. 5-8.

104. Praca w nauczaniu Jana Pawła II. „Rynek Pracy” 2005, lipiec, numer specjalny: Praca w nauczaniu Jana Pawła II s. 7-36.

105. Więź rodzinna a media elektroniczne. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, rok LXVII, zeszyt 1 s. 225-242.

106. Rycerstwo Niepokalanej w ujęciu św. Maksymiliana Kolbego. „Studia Bobolanum” 2006 nr 1   s. 75-92.

107. współautorstwo z T. Biernat, P. Sobierajski, J. Szulich-Kałuża. Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie. „Pedagogia Christiana”  2007 nr 1(19) s. 137-156.

108. Człowiek mądry i dobry. „Roczniki Nauk Społecznych” KUL 2008 t. XXXVI s. 10-13.

109. Rodzina między tradycją a nowoczesnością  w ujęciu Jana Turowskiego. „Roczniki Socjologii Wsi” 2007 T.28 s.74-82.

110. Mądrość i dobroć w nowoczesności. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2008 nr 17 s. 27-36.

111. Kulturowe i indywidualne aspekty wartości dziecka a przyszłość demograficzna Polski. „Biuletin” Rządowa Rada Ludnościowa. Warszawa 2009 nr 54 s. 71-80.

112. L’eredita missionaria  di San Massimiliano Kolbe. “Miles Immaculatae” XLVI:2010  Nr 2  s. 187-211.

113. Św. Maksymilian obrońcą oraz patronem  godności i praw człowieka. „Miles Immaculatae” 2013 nr 1(2)  s. 94-118.

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2013, godz. 16:24 - Krzysztof Jurek