Badania naukowe, prowadzone w Instytucie Administracji dotyczą przede wszystkim różnorodnych dylematów nauki administracji. Szczególnej uwadze poddawane są zagadnienia odnoszące się do prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, podziału kompetencji w administracji publicznej oraz procesów ewolucji i reformowania administracji publicznej, które są związane z przeobrażeniami gospodarczymi, społecznymi i ustrojowymi państwa.


W Instytucie prowadzone są również badania związane z problematyką zakresu wolności gospodarczej i dozwolonych form jej ograniczania oraz wpływu państwa i globalizacji na procesy gospodarcze. W ramach prowadzonych badań stawia się również pytanie o korzyści, jakie płyną z akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.


Istotny nurt zainteresowań badawczych pracowników skupia się ponadto na ukazaniu ewolucji, którą przebyła administracja państwowa w Polsce i na świecie. Na tle historyczno-porównawczym przedstawione są aktualne rozwiązania przyjęte w administracji publicznej. Istotną rolę pełni również problematyka harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej, kwestia ewolucji instrumentów prawno-finansowych w ochronie środowiska, a także rozwoju koncepcji podatków ekologicznych.

 

Główne kierunki badań poszczególnych katedr:

 1. Katedra Nauki Administracji
 2. Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego
 3. Katedra Historii Administracji
 4. Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem
 5. Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
 6. Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego

 

Katedra Nauki Administracji:

 • Ewolucja i reforma struktur administracji publicznej
 • Podział kompetencji oraz zatrudnienie w administracji publicznej
 • Konflikt interesu publicznego i prywatnego
 • Podmiotowość publiczno-prawna gminy, powiatu i województwa samorządowego
 • Finansowanie organizacji pozarządowych ze środków publicznych
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami naturalnymi
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Zatrudnienie w administracji publicznej
 • Polityka medialna
 • Zagadnienie biurokracji w społecznym nauczaniu Kościoła
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • System finansów publicznych
 • Administracyjno-prawne aspekty zadań administracji celnej w zakresie regulacji obrotu towarowego z zagranicą 
 • Gospodarowanie zasobami naturalnymi

 

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego:

 • Wpływ Państwa na procesy gospodarcze
 • Publicznoprawne metody oddziaływania administracji na gospodarkę
 • Procedura administracyjna w sprawach gospodarczych
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Administracyjno-prawny aspekt Wspólnej Polityki Rolnej UE
 • Fundusze unijne w administracji publicznej
 • Informatyzacja administracji publicznej
 • Wpływ globalizacji na procesy gospodarcze

 

Katedra Historii Administracji:

 • Historia administracji i myśli administracyjnej Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Rozwój aparatu państwowego i samorządowego w czasach nowożytnych
 • Rozwój aparatu administracji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji organów administracji i ich wpływu na prawo przemysłowe
 • Administracja kościelna na ziemiach polskich
 • Podstawy prawne funkcjonowania bractw religijnych i cechów rzemieślniczych w I Rzeczypospolitej

 

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem:

 • System prawa ochrony środowiska, jego rozwój i znaczenie we współczesnym świecie

 • Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej

 • Ewolucja instrumentów prawno-finansowych w ochronie środowiska

 • Rozwój koncepcji podatków ekologicznych

 • Formalno-prawne aspekty ryzyka środowiskowego inwestycji strategicznych

 • System ocen oddziaływania na środowisko jako instrument prewencyjnej ochrony środowiska

 • Organizacja służb ochrony środowiska

 • Środowiskowe aspekty inwestycji w branży energetycznej i paliwowej

 

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych:

 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Prawna regulacja technologii informacyjnych 
 • Prawne aspekty komunikacji elektronicznej
 • Informacja w administracji publicznej - prawne aspekty gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i ochrony

 

Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego:

 • Organizacja i zarządzanie instytucjami publicznymi
 • Strefy specjalne w regulacjach prawa administracyjnego
 • Problematyka ochrony dóbr kultury
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017, godz. 02:26 - Patryk Ochwat