Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej

Obszary badań naukowych w Katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej skupiają się wokół następujących dziedzin:

– podstawowych zagadnień teologii moralnej ogólnej (paradygmaty i idee wiodące w teologii moralnej, egzemplaryzm moralny, prawo moralne, sumienie, cnoty);

– chrześcijańskiej antropologii moralnej (człowiek jako podmiot moralności, antropologia wspólnoty, kategoria uczestnictwa w życiu społecznym);

– moralności małżeństwa i rodziny (antropologiczne podstawy małżeńskiej i rodzinnej communio personarum, odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania);

– moralnych aspektów demografii

 

Katedra Historii Teologii Moralnej i Teologii Moralnej Ekumenicznej

Tematyka prowadzonych badan koncentruje się na ekumenicznym kontekście moralności chrześcijańskiej. Chodzi poznanie niekatolickich tradycji, by dzięki temu wszechstronniej zrozumieć przesłanie moralne Kościoła. Spośród innych zagadnień badawczych należy wskazać na podstawy aksjologiczno-etyczne nauczania Jana Pawła II, przemiany współczesnej kultury, etyczne aspekty przemian demograficznych, istotę i zadania uniwersytetu.

W zakresie badań Katedry mieszczą się też badania z dziejów teologii moralnej katolickiej, ze szczególnym uwzględnieniem teologii moralnej w Polsce. Prowadzone badania mają na celu ukazanie rozwoju teologii moralnej jako elementu nauczania Kościoła, który głosi Ewangelię nadziei, ukazując współczesne wyzwania moralne na tle wcześniejszych osiągnięć tej dyscypliny nauki.

 

Katedra Teologii Moralnej Społecznej

Badania prowadzone w ramach Katedry obejmują problematykę moralną praw człowieka, etykę życia gospodarczego, status metodologiczny teologii moralnej społecznej i katolickiej nauki społecznej, udział Kościoła w życiu społecznym oraz relacje pomiędzy prawem a moralnością.

 

Katedra Bioetyki Teologicznej

Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się na próbach ukazania antropologicznego oraz aksjologicznego fundamentu dla współczesnej bioetyki jako nauki normatywnej. W oparciu o nie podejmowana jest ocena poszczególnych ingerencji medycznych i innych zagrożeń dla życia, zdrowia i godności człowieka.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2017, godz. 19:50 - Krzysztof Smykowski