Tematy badawcze zgłoszone na rok 2015

DOTACJA BAZOWA

 1. Retrakcje lipschitzowskie w przestrzeniach Banacha [Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 2. Badania własności spektralnej przestrzeni różniczkowych [Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 3. Szyfry określone za pomocą równań mnożenia w ciele nieprzemiennym kwaternionów [Dr hab. J. Czyż, prof. KUL -Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 4. Gry obrony [Mgr B. Kraska - Katedra Analizy Matematycznej]

 5. Efektywne algorytmy analizy numerycznej i ich praktyczne zastosowania [Dr hab. R. Smarzewski, prof. KUL - Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 6. Integracja systemów VCS do zarządzania historią danych aplikacji internetowej [Dr hab. R. Smarzewski, prof. KUL - Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 7. Przestrzenna wizualizacja rozwiązań równań różniczkowych fizyki matematycznej [Dr hab. A. Chychuryn, prof. KUL - Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 8. Zastosowanie metodyki estymatorów jądrowych w analizie obrazów [Dr hab. J. Niewczas, prof. KUL – Katedra Analizy Obrazów]

 9. Opracowanie metody wyznaczania uproszczonego konturu o złożonym kształcie jego brzegu [Dr hab. J. Niewczas, prof. KUL - Katedra Analizy Obrazów]

 10. Rozszerzenia harmoniczne funkcji zespolonych [Dr hab. D. Partyka, prof. KUL - Katedra Analizy Zespolonej]

 11. Dokładne i przybliżone rozwiązywanie równań całkowych oraz zagadnienia Riemanna [Prof. dr hab. M. Sheshko -Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]

 12. Niektóre problemy dotyczące mierzalności i ciągłości multifunkcji dwóch zmiennych [Dr hab. W. Zygmunt, prof. KUL - Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych]

 13. Badanie algebr związanych z logikami nieklasycznymi [Dr G. Dymek - Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych]

 14. Losowe operacje liniowe w przestrzeni Banacha [Dr hab. A. Zapała, prof. KUL - Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]

 15. Zastosowanie miar rozmytych w teorii ryzyka oraz systemach finansowania zdrowia [Dr A. Kiersztyn – Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]

 16. Topologiczne i kombinatoryczne aspekty twierdzenia Vitali-Hahna-Saksa na nie σ-zupełnych algebrach Boole'a [Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]

 17. Rozwój systemów wspomagania decyzji, systemów agentowych i zaawansowanych systemów analizy obrazów [dr hab. J. Niewczas, prof. KUL - Katedra Analizy Obrazów]

 18. Matematyczne modelowanie procesów fizycznych w ośrodkach porowatych [Prof. dr hab. P. Matus – Katedra Modelowania Matematycznego]

 19. Rozwiązanie równań mocno osobliwych i zagadnień brzegowych Riemanna ze sprzężeniami [Dr D. Pylak – Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]

 20. System automatycznego rozpoznawania samogłosek języka polskiego [Prof. dr hab. P. Urbanowicz – Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]

 21. Rekonstrukcja krzywych ze szczególnym uwzględnieniem krzywych wielomianowych a także powierzchni [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 

DOTACJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 1. Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem projektów; Mgr M. Zoła [Katedra Analizy Funkcjonalnej]; Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem projektów;

 2. Efektywne iteracyjne wielomianowe algorytmy addytywne - podwyższanie rzędu szybkości zbieżności algorytmów iteracyjnych; Mgr Z. Marek [Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]; Efektywne iteracyjne wielomianowe algorytmy addytywne - podwyższanie rzędu szybkości zbieżności algorytmów iteracyjnych;

 3. Badanie metod generujących rozwinięcia systemu współdziałających obiektów oraz analiza rozwinięć; Mgr M. Horodelski [Katedra Analizy Obrazów]; Wyznaczanie reprezentatywnego fragmentu zachowania systemu współdziałających obiektów;

 4. Interpolacja danych zredukowanych na bazie krzywych wielomianowych; Mgr inż. M. Wilkołazka [Katedra Modelowania Matematycznego]; Interpolacja danych zredukowanych na bazie krzywych wielomianowych;

 5. Klasyfikacja treści stron WWW w oparciu o strukturę wikipedii - etap II; mgr P. Kusaj; Weryfikacja wiarygodności treści stron WWW w oparciu o strukturę wikipedii;

 6. Martyngały operatorowe w przestrzeniach Banacha; Mgr P. Jędrzejewska [Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]; Martyngały operatorowe.

 7. Obrona korytarza przed jednym napastnikiem; Mgr B. Kraska [Katedra Analizy Matematycznej], Mgr K. Majcherek [Katedra Analizy Zespolonej]; gry różniczkowe;

 8. Problemy optymalizacyjne związane z wielomianami ortogonalnymi jedno i wielowymiarowymi, w tym wielomianami zmiennej dyskretnej; Mgr. P. Rutka [Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]; interpolacja, aproksymacja, zastosowania w statystyce;

 9. Poszukiwanie nowych miar odległości umożliwiających porównywanie łańcuchów Browna - etap II; Dr K. Bartyzel [Katedra Analizy Obrazów]; rozpoznawanie obrazów;

 10. Dokładne metody numeryczne dla wielowymiarowego quasiliniowego równania konwekcji-dyfuzji-reakcji; Dr M. Łapińska-Chrzczonowicz [Katedra Modelowania Matematycznego]; modelowanie matematyczne;

 11. Numeryczne rozwiązania pewnych klas równań całkowych mocno osobliwych - etap II; Dr P. Karczmarek [Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]; równania całkowe, metody numeryczne;

 12. Algorytmy automatycznego rozpoznawania twarzy - etap II; Dr P. Karczmarek [Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]; rozpoznawanie obrazów;

 13. Wielomiany i szeregi Fabera w równaniach całkowych mocno osobliwych - etap II; Mgr P. Wójcik [Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]; równania całkowe, metody numeryczne;

 14. Badanie czasu synchronizacji sieci Tree Parity Machine; Mgr M. Dolecki [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]; kryptografia;

 15. System automatycznego rozpoznawania głosek dźwięcznych; Dr M. Płonkowski [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]; rozpoznawanie mowy;

 16. Sieci Hopfielda do modelowania pamięci asocjacyjnej; Mgr M. Kosyra [Katedra Sztucznej Inteligencji]; sieci neuronowe.

 

Tematy badawcze zgłoszone na rok 2014

 

DOTACJA BAZOWA

 1. Retrakcje lipschitzowskie w przestrzeniach Banacha [Dr hab. A. Stachura, prof. KUL - Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 2. Badania własności spektralnej przestrzeni różniczkowych [Dr R. Stępnicki - Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 3. Topologiczne i kombinatoryczne aspekty twierdzenia Vitali-Hahna-Saksa na nie σ-zupełnych algerach Boole'a [Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 4. Metody niestandardowe w metrycznej teorii punktów stałych przekształceń lipschitzowskich przestrzeni Banacha [Mgr M. Zoła - Katedra Analizy Funkcjonalnej]

 5. Efektywne algorytmy analizy numerycznej i ich praktyczne zastosowania [Dr hab. R. Smarzewski, prof. KUL - Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 6. Integracja systemów VCS do zarządzania historią danych aplikacji internetowej [Dr hab. R. Smarzewski, prof. KUL - Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 7. Przestrzenna wizualizacja rozwiązań równań różniczkowych fizyki matematycznej [Dr hab. A. Chychuryn - Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]

 8. Zastosowanie metodyki estymatorów jądrowych w analizie obrazów [Katedra Analizy Obrazów]

 9. Opracowanie metody wyznaczania uproszczonego konturu o złożonym kształcie jego brzegu [Katedra Analizy Obrazów]

 10. Rozszerzenia harmoniczne funkcji zespolonych [Dr hab. D. Partyka, prof. KUL - Katedra Analizy Zespolonej]

 11. Koncepcje mnogościowe Georga Cantora [Dr hab. L. Gruszecki, prof. KUL - Katedra Historii Matematyki]

 12. Dobre postawienie problemu dla zagadnień początkowo-brzegowych dla nieliniowych równań fizyki matematycznej (niestacjonarne procesy) i metod numerycznych [Prof. dr hab. Piotr Matus - Katedra Modelowania Matematycznego]

 13. Dokładne i przybliżone rozwiązywanie równań całkowych oraz zagadnienia Riemanna [Prof. dr hab. M. Sheshko -Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]

 14. Algorytmy i metody permutacji danych w systemach klasy CDMA [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]

 15. Rozpoznawanie obrazów (Shape recovery from images) [Katedra Sztucznej Inteligencji]

 16. Rozwój systemów wspomagania decyzji, systemów agentowych i zaawansowanych technologii społeczeństwa informacyjnego [Dr hab. J. Czyż, prof. KUL - Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego]

 17. Szyfry określone za pomocą równań mnożenia w ciele nieprzemiennym kwaternionów [Dr hab. J. Czyż, prof. KUL - Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego]

 18. Niektóre problemy dotyczące mierzalności i ciągłości multifunkcji dwóch zmiennych [Dr hab. W. Zygmunt, prof. KUL - Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych]

 19. Losowe operacje liniowe w przestrzeni Banacha [Dr hab. A. Zapała, prof. KUL - Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]

 20. Zastosowanie miar rozmytych w teorii ryzyka oraz systemach finansowania zdrowia [Dr A. Kiersztyn – Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]

 21. Gry obrony [Katedra Zastosowań Matematyki]

 22. Gry pościgu i ucieczki [Katedra Zastosowań Matematyki]

 23. Badanie algebr związanych z logikami nieklasycznymi [Dr G. Dymek - Katedra Zastosowań Matematyki]

 

DOTACJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 1. Miary niezwartości w ultraproduktach przestrzeni Banacha; mgr M. Zoła [Katedra Analizy Funkcjonalnej]; Miary niezwartości w ultraproduktach przestrzeni Banacha;

 2. Badanie procesu synchronizacji sieci Tree Parity Machine; Mgr M. Dolecki [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]; Badanie procesu synchronizacji sieci Tree Parity Machine;

 3. Zastosowanie technik interpolacyjnych w sztucznej inteligencji i inżynierii: rekonstrukcja krzywych;

 4. Mgr D. Sepczuk [Katedra Sztucznej Inteligencji]; Zastosowanie technik interpolacyjnych w sztucznej inteligencji i inżynierii;

 5. Klasyfikacja treści stron WWW w oparciu o strukturę wikipedii; mgr P. Kusaj; Weryfikacja wiarygodności treści stron WWW w oparciu o strukturę wikipedii;

 6. Konstruowanie algorytmów wyznaczających rozwinięcie (z ang. unfolding wg McMilliana) badanego systemu, badanie reprezentatywności wybranych fragmentów zachowań systemów współbieżnych; Mgr M. Horodelski [Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego]; Wyznaczanie reprezentatywnego fragmentu zachowania systemu współdziałających obiektów;

 7. Martyngały operatorowe; Mgr P. Jędrzejewska [Katedra Teorii Prawdopodobieństwa]; Martyngały operatorowe.

 8. Transformacje wielomianowe; Dr J. Kapusta [Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]; algorytmizacja, informatyka stosowana;

 9. Wydajne algorytmy interpolacyjne dla klasycznych ortogonalnych transformacji; Mgr P. Rutka [Katedra Analizy Numerycznej i Programowania]; klasyczne wielomiany ortogonalne w informatyce;

 10. Poszukiwanie nowych miar odległości umożliwiających porównywanie łańcuchów Browna; Dr K. Bartyzel [Katedra Analizy Obrazów]; rozpoznawanie obrazów;

 11. Dokładne schematy różnicowe dla równania konwekcji-dyfuzji; Dr M. Łapińska-Chrzczonowicz [Katedra Modelowania Matematycznego]; modelowanie matematyczne;

 12. Schematy różnicowe podwyższonego rzędu dokładności dla równań hiperbolicznych z nieliniowym źródłem; Mgr A. Paradzińska [Katedra Modelowania Matematycznego]; modelowanie matematyczne;

 13. Numeryczne rozwiązania pewnych klas mocno osobliwych równań całkowych; Dr P. Karczmarek [Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]; równania całkowe, metody numeryczne;

 14. Algorytmy automatycznego rozpoznawania twarzy; Dr P. Karczmarek [Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]; rozpoznawanie obrazów;

 15. Wielomiany i szeregi Fabera w równaniach całkowych mocno osobliwych; Mgr P. Wójcik [Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych]; Równania całkowe, metody numeryczne;

 16. System automatycznego rozpoznawania mowy dla języka polskiego; Dr M. Płonkowski [Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych]; sztuczna inteligencja;

 17. Sieci Hopfielda; Mgr M. Kosyra [Katedra Sztucznej Inteligencji]; sieci neuronowe;

 18. Obrona korytarza; Mgr B. Kraska, Mgr K. Majcherek [Katedra Zastosowań Matematyki]; gry różniczkowe.

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2015, godz. 17:46 - Ewa Pajdowska