Książki:

 

Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona, Lublin (TN KUL) 1986.

 

Błogosławiony Bóg Izraela, Lublin (TN KUL), 2000.

 

Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Kraków (WAM) 2003.

 

Lettres” au cardinal Jean-Marie Lustiger, Paris 2010.

 

Rozprawy:

 

Filozofia

 

Konieczne warunki poznania według Jana od św. Tomasza, „Roczniki Filozoficzne” 21: 1973, z. 1. s. 47-67.

 

Przedmiot i podmiot w poznaniu według Jana od św. Tomasza, „Roczniki Filozoficzne” 24:1976, z. 1, s. 17-48.

 

O źródłach filozofii Bergsona, „Roczniki Filozoficzne” 25: 1977, z. 1, s. 111-140.

 

Bergsona koncepcja liczby a jego metafizyka, „Roczniki Filozoficzne” 26: 1978, z. 1, s. 113-129.

 

Źródła Bergsona teorii trwania a psychologia i spirytualizm, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 29: 1983, s. 133-157.

 

Arystotelesowskie elementy w metafizyce Bergsona, „Roczniki Filozoficzne” 32: 1984, z. 1, s. 127-166.

 

L’inspiration aristotélicienne de la métaphysique de Bergson, « Revue Philosophique de Louvain » 1991, mai, s. 211-242.

 

Bergson i bergsonizmy, w: Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. Andrzej Bronk, Lublin, TN KUL, 1995, s. 375-394.

 

Spór o interpretację testamentu Bergsona, „Roczniki Filozoficzne” 43-44: 1995-1996, z. 2, s. 69-96.

 

Bergson: Judaism and Catholicism, „Journal of Dharma” (An International Quarterly of World Relgion) 23: 1997, N˚ 3, s. 225-246.

 

Edmund Husserl i Emmanuel Lévinas o kryzysie kultury (Na marginesie rozważań o „normie” w psychologii), w: Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń, red. Z. Uchnast, Lublin, TN KUL, 1997, s. 139-180.

 

Pożegnanie Bergsona z Francją, w: Christianitas et kultura Europae. Księga Jubileuszowa Prof. Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1, red. H. Gapski, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998, s. 702-706.

 

[wraz z S. Swieżawskim], Liberté en philosophie, w: Freedom in contemporary culture. Actes of the V Word Congress of Christian Philosophy, Catholic University of Lubin, 20-25 August 1996, Lublin, KUL 1998, s. 543-555.

 

Wokół testamentu Henri Bergsona, “Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1999, nr 2(190), s. 33-42.

 

Emmanuel Lévnias – filozof wyróżniony, „Roczniki Filozoficzne” 47: 1999, z. 2, s. 315-333.

 

Jan Paweł II – Emmanuel Lévinas. O kryzysie kultury, „Ethos” 2000, nr 1-2 (49-50), s. 214-228.


Dialog chrześcijańsko-żydowski

 

Korzenie, w: Czytając „Przekroczyć próg nadziei, red. T. Styczeń, Z. J. Zdybicka, Lublin, KUL,1995, s. 282-300.

 

Juifs et judaïsme dans la réflexion de Jean-Paul II, „Nova et Vetera”, 71: 1996, oct.-déc., s. 17-30; toż: „Les oliviers de Saint Isaïe”, Jerozolima, 1996, nr 4, s. 20-41.

 

Henri Bergson: spotkanie judaizmu i katolicyzmu, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, Kraków, Wydawnictwo Naukowe, 1997, s. 109-122.

 

Aby Jubileusz był czasem nawrócenia i pojednania, „Ethos” 1998, nr 3(43), s. 343-351.

 

Sympozjum o antyjudaizmie (Watykan 30 X – 1 XI 1997), „Studia Judaica” 1998, nr. 1, s. 95-102.

 

Peuple particulièrement aimé par Dieu Prière de Jean-Paul II à l’Umschlagplatz,Les oliviers de Saint Isaïe”, Jerozolima, 1999, nr 4, s. 8- 25.

 

Spotkania” Jana Pawła II z Emanuelem Lévinasem, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2. Materiały z konferencji, Kraków 24-26 listopada 1998, red. K. Pilarczyk, S. Gąsiorowski, Kraków, PAU, 2000, s. 441-455.

 

Traitement” efficace de l’antisémitisme, (expérience polonaise), „Nova et Vetera” 75: 2000, Juillet-Septembre, s. 43-52.

 

Edyta Stein, święta męczennica – patronka Europy, „Ethos” 2001, nr 1-2(53-54), s. 167-179.

 

Edith Stein’s „Audiences”, w: Obraz i kult. (Materiały z konferencji „Obraz i Kult”, KUL – Lublin, 6-8 października 1999), red. M. U. Mazurczak, J.Patyra, Lublin, Wyd. KUL, 2002, s. 361-365.

 

Żydzi – Chrześcijanie. Tak blisko i tak daleko, w: Człowiek i polityka, red. J. Kłos, A. Noras, Lublin, Wyd. KUL, 2002, s. 261-275.

 

Edith Stein: Patronne de l’Europe, „Nova et Vetera” 78: 2003, juillet, août, September, s. 63-77.

 

Edyta Stein – współpatronka Europy – łączy czy dzieli? „Przegląd Powszechny” 2004, nr 12, s. 461-484.

 

Korzenie agresji: antysemityzm bez Żydów, w: Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, II Kongres Kultury Chrześcijańskiej, red. S. Zięba, Lublin, TN KUL, 2004, s. 296-304.

 

Od asymilacji do dialogu. „Swój” – „Obcy” – „Inny”, „Roczniki Filozoficzne” 52: 2004, z. 2, s. 43-54.

 

Aby dać szansę nadziei, „Zeszyty Naukowe. Centrum Badań im Edyty Stein” 2005, nr. 1, s. 47-57.

 

Jak Pawłowski „ukrywał’ Grinera, w: „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 1: 2005, s. 273-279.

 

Żydzi – Chrześcijanie: dwie pamięci, „Polonistyka” 2005, nr 6, s. 332-339.

 

Teologiczno-filozoficzne aspekty papieskiej laudacji E. Lévinasa, w: Emmanuel Lévinas: filozofia, teologia, polityka. Międzynarodowa Konferencja z okazji 100-lecia urodzin E. Lévinasa.Materiały konferencji, pod red. A. Lipszyca, Warszawa, Instytut A. Mickiewicza, 2006, s. 184-194; w wersji francuskiej, ss. 176-186; w wersji angielskiej, ss. 170-180.

 

Księdza Stanisława Musiała zmagania z pamięcią, „Zagłada Żydów.Studia i Materiały”, 2: 2006, s. 438-458.

 

A breakthrough in the Teachings of the Church on Jews and Judaism, w: Imagi Nary Neighbors: Mediating Polish-Jewish Relations after the Holocaust, ed. by D. Głowacka and J. Zylinska, University of Nebraska Press/ Lincoln and London, 2007, s. 225-235.

 

Edyta Stein jako wyzwanie, w: Bóg I Auschwitz, red. M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak, Kraków, Centrum Dialogu i Modlitwy, 2007, s. 73-86.

 

Le traitement de l’antisésmitisme après le Concile Vatican II. L’expérience Polonaise, w : La Pologne religieuse, aux XIX et XX siècle dans le contexte International, opr. J. Kłoczowski i I. Gorol, Warszawa – Lublin, Instytut Historii PAN i In stytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2007, s. 183-192.

 

Dziedzictwo ONR-u wiecznie żywe? Antysemityzm bez Żydów, w: Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności, III Kongres Kultury Chrześcijańskiej, KUL 25-28 września 2008, red. ks. J. Mariański. ks. S. Zięba Lublin, TN KUL, 2008, s. 282-296.

 

Father Stanislaw Musial’s Struggle with Memory, "Holocaust. Studies and Materials", Warsaw 2008, s. 367-386.

 

Continuité malgré la rupture (témoignage personnel), w : L’héritage de la « Res Publica » des Deux Nations, Actes du colloque tenu à la Bibliothèque Polonaise de Paris 7 – 9 octobre 2004, sous la direction de Jerzy Kłoczowksi et Iwona Goral, Lublin – Paris 2009, ss. 231 – 242.

 

Tłumaczenia z języka francuskiego

 

E. Gilson, Niepożądany teolog (Un théologien malvenu), „Roczniki Filozoficzne” 39: 1991, z. 1. s, 43-56.

 

Wolność w filozofii (Liberté en philosophie). Z profesorem Stefanem Swieżawskim rozmawia ks. Dr R. J. Weksler-Waszkinel, „Kwartalnik Filozoficzny”, 25: 1997, z. 1 s. 9-24.

 

Henri Bergson, Materia i Pamięć (Matière et mémoire), Kraków, Zielona Sowa, 2006.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2015, godz. 15:38 - Anna Starościc