[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

2000

AULEYTNER Julian, Polityka społeczna w służbie rozwoju i solidarności, 3(51), s. 169-180.

BAJDA Jerzy ks., Adam - człowiek: tutaj, lecz nie stąd, 1-2(49-50), s. 19-31.

BARTMIŃSKI Jerzy, Ład uobecniony. O stylu językowym Jana Pawła II. Uwagi na marginesie przemówień i homilii wygłoszonych w czasie VII pielgrzymki do Polski, 3(51), s. 262-269.

BARTNIK Czesław ks., Adopcja świata w Chrystusie, 1-2(49-50), s. 46-51.

BIELAK Agnieszka, Interpretacje i dowolności [Omówienia i recenzje], 4(52), s. 223-226.

BORTKIEWICZ Paweł TChr, Doświadczenie totalitaryzmów XX wieku a etyka przyszłości, 3(51), s. 113-125.

CHABRAJSKA Dorota, Maciej Rajewski, Nowe millennium - stare lęki i nastawienia? [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 299-305;

- [D.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(51), s. 345;
- [D.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(52), s. 236-237.

CHMIELEWSKI Lech, Skazany na śmierć i zapomnienie [Myśląc Ojczyzna],4(52), s. 197-205.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Noty o autorach, 4(52), s. 263-267.

CHUDY Wojciech, Aspekty narodu polskiego [Myśląc Ojczyzna], 1-2(49-50),s. 285-288;

- [W.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 337-338;
- [W.Ch.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(51), s. 345-346;
- [W.Ch.], Przekraczanie horyzontów a poezja [Od Redakcji], 4(52), s. 5-9;
- Sztuka a problem jej prawdomówności i kłamstwa, 4(52), s. 42-68;
- [W.Ch.], Propozycje "Ethosu", 4(52), s. 234.

CROSBY John F., Dietrich von Hildebrand - filozof wolności (tłum. Dorota Chabrajska), 1-2(49-50), s. 262-271.

CYRANOWICZ Maria, Herbertowskie inedita [Omówienia i recenzje], 4(52),s. 218-222.

CZERNIAWSKI Adam, Fortynbras czy Hamlet? - czyli o autonomii poezji, 4(52), s. 157-162.

DAVIES Norman, Historia igrzyskiem Pana Boga? Polska, Europa i świat dziesięć lat po upadku muru w Berlinie, 3(51), s. 52-59.

FERT Józef, Hala Pana Cogito, czyli wszystko na sprzedaż, 4(52), s. 163-171.

FILIPIAK Maria, Dwudziesty pierwszy rok pontyfikatu Jana Pawła II [Kalendarium], 1-2(49-50), s. 357-365;

- Chrześcijaństwo u progu trzeciego tysiąclecia [Bibliografia], 1-2(49-50), s. 367-394;
- oraz Cezary Ritter, Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawia II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku [Bibliografia], 3(51), s. 371-378;
- Bibliografia utworów artystycznych i krytycznoliterackich Karola Kardynała Wojtyły [Bibliografia], 4(52), s. 257-262.

GARBOL Tomasz, Kilka czystych taktów, 4(52), s. 82-96;

- Przybliżanie Herberta [Sprawozdania], 4(52), s. 239-245.

GÓRA Jan OP, Kilka rzuconych pereł. Przesłanie Jana Pawła II znad Lednicy, 1-2(49-50), s. 162-167.

GÓRKA Leonard SVD, Pielgrzymka do korzeni i źródeł wiary. Jan Paweł II w Egipcie (24-26 lutego 2000), w Jordanii i w Izraelu-Palestynie (20-26 marca 2000) [Omówienia i recenzje], 4(52), s. 247-253.

GÓŹDŹ Krzysztof ks., Ecclesia aeterna, 1-2(49-50), s. 61-70.

GRONDELSKI John M., Kościół a państwo. R. J. Neuhausa koncepcja "pustego publicznego rynku", 3(51), s. 198-212.

GRZEGORCZYK Andrzej, Moralistyczna wizja dziejów, 3(51), s. 103-112.

GRZEGORCZYK Anna, Edyta Stein - niewidzialna rzeczywistość, 1-2(49-50), s. 239-261.

GUZOWSKI Krzysztof ks., Rozum - tron rywalizujących bogów [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 332-336.

HOSTYŃSKI Lesław, Herberta metafizyka cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga, 4(52), s. 126-136.

JAN PAWEŁ II, "Na progu trzeciego tysiąclecia Kościół wita Ciebie, Synu Boży", 1-2(49-50), s. 13-15;

- Jaki kształt przyjmą polskie przemiany?, 3(51), s. 13-17;
- Piękno i tajemnica, 4(52), s. 13-16.

KAPSA Jarosław, Tadeusz Wrona, Rodzina - wspólnota lokalna - Ojczyzna [Omówienia i recenzje], 3(51), s. 347-354.

KATOLO Artur ks. [A.K.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(52), s. 235-236.

KAUCHA Krzysztof ks., Jak odróżnić religię od ideologii - "Auschwitz" i "po Auschwitz" [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 327-331.

KITOWSKA-ŁYSIAK Małgorzata, Sztuka w kontekście religii [Omówienia i recenzje], 4(52), s. 227-232.

KŁOCZOWSKI Jerzy, Dziedzictwo unii lubelskiej w dobie wołania Kościoła o jedność "dwóch płuc" Europy, 3(51), s. 63-71.

KONDERAK Adam, Zmagania o zachowanie chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego w czasach PRL-u, 3(51), s. 72-86.

KORPYSZ Tomasz, V Colloquia Norwidiana [Sprawozdania], 1-2(49-50), s. 343-353.

KOWALCZYK Stanisław ks., Jacques Maritain - filozofia dla trzeciego tysiąclecia, 1-2(49-50), s. 229-238.

KOWALEWSKI Tadeusz, Religijność ponowoczesna [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 321-326.

KRÓLIKOWSKI Janusz ks., Otwartość historii na przełomy w Chrystusie. Udział papieża Jana Pawła II w przełomach końca XX wieku, 3(51), s. 243-261.

KRUSZEWSKI Wojciech, Autorytet poetycki Zbigniewa Herberta [Omówienia i recenzje], 4(52), s. 207-211.

KUDASIEWICZ Józef ks., Manifest misyjny Jezusa (Mt l8, 16-20), 1-2(49-50), s. 52-60.

KUPCZAK Jarosław OP, Karol Wojtyła na nowo odczytany, 1-2(49-50), s. 289-293.

LAUN Andreas bp, Jan Paweł II - Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa (tłum. Patrycja Mikulska) [Pontyfikat w oczach świata], 3(51), s. 355-361.

MAJDAŃSKI Stanisław J. T., "... Bo jestem Polak". O zsyłce Polaków do Związku Sowieckiego w lutym 1940 roku [Z drem Stanisławem J. T. Majdańskim rozmawia Maria Wrzeszcz], 3(51), s. 273-281.

MARCZEWSKI Marek, Prawda - krzyż - wyzwolenie. Polska teologia wyzwolenia epoki totalitaryzmu i jej aktualne przesłanie, 3(51), s. 126-140.

- Charyzmatyk Kościoła posoborowego [Omówienia i recenzje], 3(51), s. 331-334.

MARIAŃSKI Janusz ks., Radykalny pluralizm religijny - szansą czy zagrożeniem dla Kościoła przyszłości?, 1-2(49-50), s. 145-161.

MARJAŃSKA Ludmiła, O wielkości świata, 3(51), s. 195-197.

MARTINI Carlo M. kard., Jakie piękno zbawi świat?, 4(52), s. 19-35.

MERECKI Jarosław SDS [J.M.], Dzieje i ich spełnienie [Od Redakcji], 1-2(49-50), s. 7-10;

- [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 340-341;
- [J.M.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(52), s. 233.

MICHALIK Józef abp, Laikat w Kościele. Głos w dyskusji na temat perspektyw na przyszłość, 1-2(49-50), s. 85-99.

MORDARSKI Ryszard, Papież i teologowie - konflikt autorytetów [Omówienia i recenzje], 3(51), s. 335-342.

MOSKAL Piotr ks., Wiara a rozumowe poznanie Boga, 1-2(49-50), s. 71-81.

NAGÓRNY Janusz ks., Pojednanie Polaków: czy i jak możliwe?, 3(51), s. 155-168.

NAJDER Zdzisław, Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta, 4(52),s. 139-149.

NAVARRO-VALLS Joaquín, Z Papieżem Pielgrzymem na drogach świata (tłum. Jarosław Merecki SDS), 3(51), s. 24-30.

- oraz Tadeusz Styczeń SDS, Cogitationes cordis... Odkryć - i wybrać - nie wybraną Miłość... (tłum. Jarosław Merecki SDS) [Z drem Joaquínem Navarro-Vallsem, dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, rozmawia Tadeusz Styczeń SDS], 3(51), s. 297-322.

NOTY O AUTORACH, 1-2(49-50), s. 395-402; - 3(51), s. 379-387.

NOWAK Maciej, "[...] stopień do mojej ułomnej metafizyki". Herbert i liturgia, 4(52), s. 97-108.

POSSENTI Vittorio, Problem nowej cywilizacji chrześcijańskiej. Maritain, Sobór i ponowoczesność (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(49-50), s. 107-120.

PROKOP Jan, "Raport z oblężonego miasta". Po (prawie) dwudziestu latach,4(52), s. 150-156.

PRZEBINDA Grzegorz, Słowiański dialog o współczesności. Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II, 3(51), s. 282-296.

PUZYNINA Jadwiga, Niebo Herberta, 4(52), s. 71-81.

PYCZEK Wacław, Próby poznawania Herberta [Omówienia i recenzje], 4(52),s. 212-217.

RAJEWSKI Maciej, Dorota Chabrajska, Nowe millennium - stare lęki i nastawienia? [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 299-305.

RATZINGER Joseph kard., Dialog religii oraz relacja chrześcijaństwa do judaizmu (tłum. Jarosław Merecki SDS), 1-2(49-50), s. 202-213.

REALE Giovanni, Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego (tłum. Patrycja Mikulska), 1-2(49-50), s. 32-45.

RITTER Cezary [C.R.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 338-339, 339-340;

- Christus mansionem benedicat [Przez pryzmat Ethosu], 1-2(49-50), s. 355-356;
- [C.R.], Polska na przełomie dziejów [Od Redakcji], 3(51), s. 5-10;
- [C.R.], Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 3(51), s. 343-344, 344-345;
- oraz Maria Filipiak, Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku [Bibliografia], 3(51), s. 371-378;
- [C.R.] Propozycje "Ethosu" [Omówienia i recenzje], 4(52), s. 234-235;
- Do źródeł solidarności [Przez pryzmat Ethosu], 4(52), s. 255-256.

SAWICKI Stefan, O istocie i istotnych cechach poezji, 4(52), s. 36-41.

SIEMASZKO Piotr, Piękno jako odpowiedź. O malarskich fascynacjach Zbigniewa Herberta, 4(52), s. 172-186.

SKOWRONEK Alfons J. ks., Przesłanki jedności. Wobec Wspólnej Deklaracji luteran i katolików, 1-2(49-50), s. 192-201.

SOCHOŃ Jan ks., Bóg poety, 4(52), s. 111-125.

SPAEMANN Robert, Zła nauka o dobrym celu. Filozoficzne tło debaty wokół poradnictwa prenatalnego w Niemczech (tłum. Patrycja Mikulska) [Przez pryzmat Ethosu], 3(51), s. 363-369.

STRZEMBOSZ Tomasz, Harcerstwo polskie w latach 1944-1989, 3(51), s. 87-99.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, Kim właściwie jest Jan Paweł II?, 1-2(49-50), s. 171-191;

- " Tu się wszystko zaczęło..." Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w darze serca Jego Alma Mater Lublinensis w 80. rocznicę urodzin, 3(51), s. 21-23;
- "Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?", czyli dlaczego Norman Davies został Honorowym Obywatelem miasta Lublina, 3(51), s. 31-51;
- oraz Joaquín Navarro-Valls, Cogitationes cordis... Odkryć - i wybrać - nie wybraną Miłość... (tłum. Jarosław Merecki SDS) [Z drem Joaquínem Navarro-Vallsem, dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, rozmawia Tadeusz Styczeń SDS], 3(51), s. 297-322;
- Myśląc Ojczyzna... dziś na Monte Cassino [Myśląc Ojczyzna], 3(51), s. 323-324.

SULLIVAN David MAfr., Wielki wkład małego narodu w średniowieczną historię Europy [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 306-314.

SZAFRAŃSKI Adam L. ks., Kościół w Polsce u progu XXI wieku, 3(51), s. 213-229.

SZOSTEK Andrzej ks., Filozofię przełożyć na styl życia [Z ks. prof. dr. hab. Andrzejem Szostkiem, Rektorem KUL, rozmawia ks. Alfred Wierzbicki] [Rozmowy "Ethosu"], 1-2(49-50), s. 273-283.

SZYMIK Jerzy ks., Nadzieja z artretycznie opuchniętych kolan. Chrześcijaństwo a kultura - czy nadchodzi era postchrześcijańska?, 1-2(49-50), s. 100-106;

- O Ojcu widzianym z wnętrza Paschy Syna [Omówienia i recenzje], 1-2(49-50), s. 294-298.

WADOWSKI Dariusz, Edukacja wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa, 3(51), s. 181-194.

WEIGEL George, Chrześcijaństwo a przyszłość demokracji (tłum. Dorota Chabrajska, Jarosław Merecki SDS), 1-2(49-50), s. 121-128.

WEKSLER-WASZKINEL Romuald J. ks., Jan Paweł II - Emmanuel Levinas o kryzysie kultury, 1-2(49-50), s. 214-226.

WIERZBICKI Alfred ks., "Satyagraha" i "Solidarność". Wydarzenia odległe... i bliskie, 3(51), s. 141-151.

WILKANOWICZ Stefan, Chrześcijaństwo u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia - orientacje - zadania, 3(51), s. 230-239.

WIŚCICKI Tomasz, Warto "kłócić się o głupstwa" [Omówienia i recenzje], 3(51), s. 325-330.

WOJTYSIAK Jacek, "Sensotwórcza" funkcja religii. Uwagi filozofa, 1-2(49-50), s. 315-320.

WRONA Tadeusz, Jarosław Kapsa, Rodzina - wspólnota lokalna - Ojczyzna [Omówienia i recenzje], 3(51), s. 347-354.

ŻYCIŃSKI Józef abp, Wizja nowej ewangelizacji w przesłaniu II Specjalnego Synodu Biskupów Europy a obecne problemy duszpasterskie Kościoła w Polsce, 1-2(49-50), s. 129-144;

 - Chrześcijaństwo i kultura [Z księdzem arcybiskupem Józefem Życińskim rozmawia ksiądz Alfred Wierzbicki] [Rozmowy "Ethosu"], 4(52), s. 187-195.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 12:56 - Anna Swęda