Szanowni Państwo!

 

Redakcja Review of European and Comparative Law zaprasza autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji publikacji prawniczych do numerów Review na rok 2017. Od 2015 r. nasze czasopismo wydawane jest jako kwartalnik.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie na adres review@kul.pl tekstu artykułu w języku angielskim razem ze streszczeniem (max. 1/2 strony A4), także w języku angielskim w terminach:

a) do numeru 3/2018 - do 30 listopada 2018 r.;

b) do numeru 4/2018 - do 31 grudnia 2018 r.

 

W przypadku publikacji wieloautorskich Redakcja prosi o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

Redakcja zastrzega, iż „ghostwriting” oraz  „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a w przypakdu ich wykrycia, powiadomione zostaną instytucje zatrudniające autorów.

 

Redakcja prosi o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

Tekst powinien być przygotowany według wymagań Redakcji zamieszczonych na stronie głównej Review: dla Autorów

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2018, godz. 20:23 - Małgorzata Ganczar