Od 2002 roku Polska zobowiązana jest do realizowania dyrektyw unijnych odnośnie recyklingu i składowania odpadów. Na polskich przedsiębiorców zostały nałożone obowiązki realizacji coraz wyższych poziomów recyklingu odpadów, określanych jako procentowy udział opakowań przetworzonych w stosunku do opakowań wprowadzonych do obrotu. W Polsce przyjęto model finansowania oparty na wolnym rynku instytucji pośredniczących w finansowaniu recyklingu, tzw. Organizacji Odzysku.

W ubiegłym roku wymagany poziom zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych (w stosunku do ilości odpadów wytworzonych) wynosił:
- dla szkła – 39%,
- dla papieru – 49%,
- dla tworzyw sztucznych – 16%,
- dla puszki aluminiowej – 41%.


„Od lat firma Carlsberg Polska aktywnie angażuje się w proces zbiórki i recykling odpadów opakowaniowych. W 2008 roku dofinansowaliśmy te działania kwotą 1,6 mln złotych. To dla nas ogromny sukces. Przekazane pieniądze zasiliły polski rynek recyklingu. Działania te są niezwykle istotne, aby spełnić wymagane przez Unię Europejską poziomy zagospodarowania odpadów po produktach wprowadzonych do obrotu” – powiedział Adam Pawełas, Manager ds. Ochrony Środowiska w Carlsberg Polska.

 

Firma konsekwentnie podejmuje rozmaite działania, by dogonić czołowe europejskie kraje w zakresie świadomości ekologicznej. Bardzo istotnym celem Carlsberg Polska jest osiągnięcie jeszcze wyższych poziomów recyklingu w kolejnych latach.

 

Zaangażowanie w zbiórkę odpadów i recykling to nie jedyna inicjatywa firmy Carlsberg Polska. Od lat firma konsekwentnie prowadzi również inne działania, których celem jest ochrona środowiska i promocja ekologii. Należą do nich m.in. projekty zmierzające do zmniejszenia zużycia wody i energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i do ścieków, wykorzystania gospodarczego produktów ubocznych, również tych powstałych w początkowej fazie produkcji produktu. 

 

Źródło: ekoinfo.pl

end

Autor: Łukasz Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2009, godz. 16:41 - Łukasz Jarosz