CeepusProgram CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

 

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego. Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej. W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

 

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

 

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

 

Mobilność studentów:

 • wyjazdy/przyjazdy studentów na studia – dla studentów co najmniej II roku studiów na okres min. 3 miesięcy

Mobilność pracowników:

 • studenci doktoranci i nauczyciele akademiccy - min. 1 miesiąc (nauczyciele akademiccy zobowiązani są do przeprowadzenia 6h zajęć/tyg. w uczelni goszczącej)

 

Program CEEPUS oferuje Beneficjentom stypendium na czas pobytu w uczelni goszczącej oraz zwrot kosztów podróży na podstawie noty obciążeniowej po powrocie ze stypendium.

 

Wyjazdy w ramach puli Freemover

 

Freemover to osoba związana z programem CEEPUS, będąca studentem lub pracownikiem naukowym na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania. Stypendia freemover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego. Minimalny okres pobytu dla studentów – 3 miesiące, dla nauczycieli akademickich 1 miesiąc. Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie na stronie internetowej Programu CEEPUS.

Do standardowej aplikacji CEEPUS dołączyć należy:

 • zgodę z instytucji przyjmującej na formularzu „Letter of Acceptance"
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych z uczelni delegującej na formularzu „Letter of Recommendation” (w przypadku studentów)
 • zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”)
 • Letter Freemover Teacher (nauczyciele akademiccy).

 

W 2016 roku do programu CEEPUS dołączyły:

 1. Wydział Nauk Humanistycznych KUL - sieć akademicka  'Language and Literature in the Central European Context' CIII-AT-0012-12-1617
 2. Wydział Nauk Społecznych KUL- sieć akademicka 'Ethics and Politics in the European Context' CIII-AT-0702-05-1617

 

Lista istniejących Sieci Akademickich: 

https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

 

Regulamin Programu CEEPUS: https://nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus

 

Szczegółowe informacje na temat programu CEEPUS:

 

Polskie Biuro CEEPUS
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40,  00-645 Warszawa

e-mail: ceepus@nawa.gov.pl

telefon: 22-390-35-12

 

Katarzyna Piwko - Dział Współpracy z Zagranicą (GG-203)

tel. 81 445 42 04 e-mail: katarzyna.piwko@kul.pl

 

KALENDIARIUM CEEPUS:

15 Stycznia

Termin składania projektów sieci akademickich

Koniec marca
Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS

15 Czerwca
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr zimowy

30 Października
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr letni

Październik/Listopad
Termin składania raportów sieci

30 Listopada
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli freemover na semestr letni

15 Grudnia
Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej