CEEPUS to środkowoeuropejski (rządowy) program wymiany akademickiej.

Sygnatariuszami Porozumienia CEEPUS III są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo - Uniwersytet w Prisztinie. Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego (po programie Erasmus). W ramach obecnie realizowanego Programu uczestniczy co roku w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz ok. 300 nauczycieli akademickich.

 

Działania w ramach programu CEEPUS:

 • tworzenie sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale co najmniej trzech krajów
 • staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki
 • seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne
 • wyjazdy Freemover

W ramach powyższych działań Uczelnia może realizować dwa rodzaje mobilności:

 

Mobilność studentów:

 • wyjazdy/przyjazdy studentów na studia – dla studentów co najmniej II roku studiów na okres od 3 do 10 miesięcy (konieczny jest wybór przedmiotów zgodnych z programem studiów na KUL)
 • wyjazdy 1-2 miesięczne (min. 1 miesiąc) przeznaczone są dla studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów
 • wyjazdy/przyjazdy studentów na praktyki
 • wyjazdy/przyjazdy studentów na staże i szkoły letnie

Mobilność pracowników:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich – min. 5 dni roboczych wraz z 6 godzinami wykładowymi, max. 1 miesiąc, pobyty wielokrotne nie mogą przekraczać 10 miesięcy w skali roku

 

Stypendia CEEPUS są kompleksowe, tzn. pokrywają koszty utrzymania, zakwaterowania, ubezpieczenia medycznego i NNW na czas pobytu stypendysty w kraju przyjmującym. Wysokość stypendiów jest proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju (w Polsce od 900 do 1600 zł/mies., w zależności od stopnia naukowego). Koszty podróży są finansowane przez kraj wysyłający stypendystę (BUWiWM za pośrednictwem uczelni macierzystej).

 

 

W 2016 roku do programu CEEPUS dołączyły:

 1. Wydział Nauk Humanistycznych KUL - sieć akademicka  'Language and Literature in the Central European Context' CIII-AT-0012-12-1617
 2. Wydział Nauk Społecznych KUL- sieć akademicka 'Ethics and Politics in the European Context' CIII-AT-0702-05-1617

 

Wyjazdy w ramach puli Freemover

 

Freemover to osoba związana z programem CEEPUS, będąca studentem lub pracownikiem naukowym na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania. Stypendia freemover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego. Minimalny okres pobytu dla studentów – 3 miesiące, dla nauczycieli akademickich 1 miesiąc. Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS, po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów w Dziale Współpracy z Zagranicą (GG-203).

Do standardowej aplikacji CEEPUS dołączyć należy:

 • zgodę z instytucji przyjmującej
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych uczelni delegującej
 • zaświadczenie z uczelni delegującej, iż okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane
 • krótki opis pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas trwania stypendium (w przypadku pobytów krótszych niż semestr)

 
Procedura utworzenia/prolongowania/koordynowania Sieci Akademickiej: utworzenie, prolongowanie, koordynowanie sieci akademickiej

 

Lista istniejących Sieci Akademickich: 

https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

 

Procedura kierowania stypendystów polskich na staże zagraniczne: http://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/

 

Druki do pobrania: http://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/

 

 

Szczegółowe informacje na temat programu CEEPUS:

 

Katarzyna Piwko - Dział Współpracy z Zagranicą (GG-203)

tel. 81 445 42 04 e-mail: katarzyna.piwko@kul.pl


Polskie Biuro CEEPUS
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30,   00-375 Warszawa
tel.: 393-38-17, 393-38-19 ceepus@buwiwm.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl ,  www.ceepus.info

 

 

KALENDIARIUM CEEPUS:

15 Stycznia

Termin składania projektów sieci akademickich

Koniec marca
Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS

15 Czerwca
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr zimowy

30 Października
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr letni

Październik/Listopad
Termin składania raportów sieci

30 Listopada
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli freemover na semestr letni

15 Grudnia
Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej