Cele badania

 

Badanie losów zawodowych absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest realizowane w odpowiedzi na potrzebę kontroli jakości kształcenia na Uczelni, poprzez weryfikację przydatności na rynku pracy oferowanego przez Uniwersytet wykształcenia. Jest ono także wyjściem naprzeciw wymogom stawianym nie tylko przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również standardom Unii Europejskiej. Badanie ma odpowiedzieć na pytanie, jak absolwenci KUL poszczególnych kierunków i specjalności wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, radzą sobie na rynku pracy. Badaniem są objęte również osoby pozostające bez zatrudnienia, aby poznać przyczyny tego stanu rzeczy oraz takie, które prowadzą działalność gospodarczą.

 

Celem badania jest również stworzenie ogólnej sylwetki absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w trzech zasadniczych obszarach:

  • umiejętności znalezienia się na rynku pracy;
  • mobilności przestrzennej i zawodowej;
  • kwalifikacji i umiejętności najistotniejszych przy poszukiwaniu pracy.

 

Celem zasadniczym badania jest:

  • zdobycie informacji o statusie zawodowym/dalszej karierze edukacyjnej absolwentów;
  • ocena absolwentów co do przydatności zdobytej w trakcie studiów wiedzy i kompetencji w pracy zawodowej.

 

Etapy badania 

Pierwszym etapem badania jest uzyskanie zgody studenta na udział w programie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zaproszenie do udziału w badaniu nie może być kierowane do absolwentów, którzy nie udzielili takiej zgody. Student załączając egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej na platformie e-kul otrzymuje komunikat dotyczący wyrażenia zgody na udział w monitorowaniu swojej kariery zawodowej. Student ma do wyboru dwie opcje: „tak" lub „nie". W badaniu biorą udział tylko te osoby, które zaznaczą pierwszą opcję. 

 

Badanie jest realizowane za pomocą elektronicznej ankiety. Po roku od ukończenia studiów na adres e-mail respondenta zostaje wysłane zaproszenie do udziału w badaniu, zawierające link prowadzący do ankiety. Może ona być wypełniana w dowolnym momencie. Udział w badaniu zajmie ok. 15 min. Badanie ma charakter poufny i na etapie wysłania wszystkie dane stają zupełnie anonimowe. Administratorem danych jest wyłącznie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, natomiast absolwentom przysługuje prawo zmiany danych oraz wycofania udzielonej zgody.

 

 

Badanie pilotażowe

 

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w roku 2012 przystąpiło do opracowania i przeprowadzenia pilotażowego Badania Losów Zawodowych Absolwentów. Badanie pilotażowe było skierowane do Absolwentów rocznika 2010/2011, którzy zdali egzamin dyplomowy do końca 2011r. i wyrazili zgodę na udział w badaniu. Byli to Absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Badanie pilotażowe przeprowadzone w 2012r. trwało 4 miesiące (czerwiec-wrzesień). Zasadniczym celem pilotażu było uzyskanie wstępnych wyników na temat sytuacji zawodowej absolwentów, a także identyfikacja ewentualnych problemów/trudności w obszarze metodologii, testu narzędzia oraz sposobie prowadzenia badania. Następnie zespół badawczy przystąpił do analizy wyników i przygotowania ogólnego raportu dla Władz Uczelni oraz szczegółowych analiz dla poszczególnych Wydziałów i kierunków. Badanie losów zawodowych absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zostało pomyślane jako badanie cykliczne, skierowane do kolejnych roczników absolwentów KUL. Badanie zostało zrealizowane na podstawie autorskiej koncepcji badawczej powstałej w wyniku współpracy interdyscyplinarnego zespołu przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu opracowanego narzędzia badawczego.

 

Podstawa prawna


Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 13a nakłada na uczelnie wyższe obowiązek monitorowanie losów zawodowych Absolwentów:

"Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów."

Autor: Marta Szymańska
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2014, godz. 12:55 - Marta Szymańska-Jarosz