Cele działalności Studenckiego Centrum MiędzyKULturowego:

  1. Zrzeszanie oraz integrowanie polskich i zagranicznych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  2. Utworzenie miejsca umożliwiającego utrzymywanie stałego i regularnego kontaktu studentów KUL z różnych państw.

  3. Zwiększanie zaangażowania studentów zagranicznych w życie uniwersyteckie Uczelni.

  4. Udzielanie pomocy i wsparcia studentom zagranicznym w sytuacjach tego wymagających.

  5. Poszerzanie kompetencji międzykulturowych i językowych u studentów polskich
    i zagranicznych.

  6. Rozwijanie umiejętności w zakresie pracy w międzynarodowych zespołach.

Integracja polskich i zagranicznych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zapewnienie regularnych wzajemnych kontaktów studentów z różnych krajów, zwiększenie zaangażowania studentów spoza Polski w życie Uczelni, poszerzanie kompetencji międzykulturowych i umiejętności pracy w międzynarodowych zespołach oraz rozwijanie zdolności językowych – to najważniejsze cele Studenckiego Centrum MiędzyKULturowego, powstałego w czerwcu tego roku z inicjatywy Uniwersytetu Otwartego. Centrum planuje zorganizować cykl spotkań i wydarzeń służących wzajemnemu poznawaniu kultur i państw pochodzenia jego członków, a także warsztatów poświęconych dialogowi międzykulturowemu. Studenci zagraniczni będą mieli możliwość bliżej poznać polską kulturę i historię, a także Lublin i Lubelszczyznę, zyskają też wsparcie w szybkim zaaklimatyzowaniu się na Uniwersytecie. W razie konieczności będą również mogli liczyć na pomoc w sprawach urzędowych i administracyjnych. To jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw w Lublinie.

Istotną częścią procesu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, obok sfery prowadzenia badań i nawiązywania współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, jest rozwijanie kompetencji międzykulturowych polskich studentów oraz zapewnianie korzystnych warunków pobytu studentom spoza Polski. We współpracy z Uczelnianym Samorządem Studentów KUL nasz Uniwersytet wypracował plan długofalowych aktywności, mających rozszerzyć harmonogram wydarzeń uniwersyteckich z udziałem studentów zagranicznych, a także powołać grupę studentów wolontariuszy gotowych udzielać wsparcia kolegom obcokrajowcom. W lutym tego roku uczestnicy projektu „Starszy kolega” brali udział w zorganizowanych przez Uniwersytet Otwarty warsztatach pt. „Jak rozwijać swoje kompetencje międzykulturowe?”, podczas których poznali podstawy komunikacji z przedstawicielami wielu kultur oraz zyskali wiedzę na temat rozwijania wrażliwości międzykulturowej.

Pandemia koronawirusa stała się dla studentów spoza Polski sytuacją szczególnie trudną, konieczne więc było zaplanowanie działań, które zmniejszyłyby ich niepewność. W okresie świąt Wielkiej Nocy Uniwersytet Otwarty wspólnie z Działem Współpracy z Zagranicą, Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz Uczelnianym Samorządem Studentów zapoczątkował realizację programu „Let’s talk”, dzięki któremu studenci KUL z różnych krajów, niemogący wrócić do swoich rodzin, zyskali możliwość rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych z polskimi kolegami. Inicjatywa, która pozwoliła studentom zagranicznym choćby przez chwilę poczuć świąteczną atmosferę i nawiązać nowe znajomości, spotkała się z dużym zainteresowaniem obu stron, co skutkowało decyzją o przedłużeniu trwania projektu. Znaczna liczba chętnych do udziału w rozmowach oraz wola kontynuowania współpracy ze strony jednostek Uniwersytetu stały się powodem sformalizowania tej działalności w ramach organizacji studenckiej.

Aktualna, wymagająca ogólnoświatowej współpracy sytuacja pokazuje, jak ważne jest budowanie podstaw współdziałania międzynarodowego. Warto zauważyć, że duże zainteresowanie ze strony studentów nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji ze studentami różnych narodowości w połączeniu z coraz szerszą ofertą wymian, praktyk i staży międzynarodowych są dobrym prognostykiem na przyszłość. Bez wątpienia ułatwią działania w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego zarówno w Lublinie, jak i w Polsce.