The Media Culture Chair

 

We live in the information and communication society. There are not only opportunities, but also threats.

The Media Culture Chair undertakes important problems regarding the media and the picture of the world, which they create. The chair's research is focused on such topics as the manipulation, propaganda and techniques of influence, the communication issues and, what is extremely important, media and cultural competences of the receivers of the media messages. The chair carries out the research and analysis of the media messages.

 

The Chair of Media Culture Staff:

 • Hab. PhD, Robert Szwed, adjunct professor
 • PhD, Aneta Dudda, adjunct
 • PhD, Marek Pytko, adjunct 
 • PhD, Joanna Szegda, adjunct 

 

 

 

Habilitated doctor Robert Szwed

Chairman

 

Znalezione obrazy dla zapytania Robert Szwed

 

Contact

e-mail: szwed@kul.pl

 

Ph.D., Associate Professor at the Chair of Media Culture, of the Institute of Journalism and Social Communication, of the John Paul II Catholic University in Lublin; Member of: Polish Social Communication Association, Polish Sociological Association; Research and scientific interests:

 

 

Doctor Aneta Duda

 

 

 

Contact

e-mail: aduda@kul.pl

 

 

Ph.D., Adjunct at the Chair of Media Culture, of the Institute of Journalism and Social Communication, of the John Paul II Catholic University in Lublin; Member of: Polish Social Communication Association, Polish Sociological Association; Research and scientific interests: consumption, social advertising, public relations, medial sociotechniques.

 

Monographs:

Theories and Researches on Consumption. Lublin: KUL Publishing 2017 pp. 606.

The Language of Myths in Advertisements. Lublin: KUL Publishing 2010 pp. 225.

 

Editor of Monographs:

Media frames on identities. Lublin: KUL Publishing 2017 pp. 220.

Media representations of culture. Society - Politics - Promotion. Lublin: KUL Publishing 2015 ss. 240.

Public relations of cities and regions. Best practices. Warsaw: Difin Publishing 2010 ss. 274.

 

Major articles and book chapters (2013-2016):

Value changes in Polish press advertising based on the analysis of the “Newsweek” and the “Polityka” weeklies. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015 no 414: 136-154.

Logo culture, no logo or post logo? Beyond ideological meaning of a brand [in:]  Drift over time. The public spectacle twenty years later. M. Sokołowski (ed.). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Publishing 2015: 45-64.

Religious symbols and spiritualities in advertising [in:] Media representation of culture. Literature. Art. Theatre. Religion. A. Sugier-Szerega (ed.). Lublin: KUL Publishing 2015: 197-214.

Woman's press - between advertorial and information. „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015 no 3: 22-35.

Analysis of children discourse about brands. „Zeszyty Prasoznawcze 2015 no 3(58): 626-637.

What to play with?: functions of brands for children. „Kultura i Edukacja” 2014 no 3(103): 288-312.

Social meaning of brands among children. „Marketing i Rynek”  2014 no. 4: 38-44.

Consumer identity discourses in polish women's magazines. „Sociology & Healthcare” 2014 vol. 2: 359-374.

Brand's sociotechnics in the context of the theory of consumer culture and contesting social movements. „Forum Socjologiczne” 2013 no 4: 133-153.

Consumer resistance strategies - desertion from the market or cooperation?  „Kultura i Społeczeństwo” 2013 no 4: 49-67.

Culture of Consumption: Poles‘ Consumer Attitudes. „Advances in Social Sciences Research“ June 2013: 171-186.

 

Doctor Marek Pytko

 

 

Contact

e-mail: mpytko@o2.pl

 

Ph.D., Adjunct at the Chair of Media Culture, of the Institute of Journalism and Social Communication, of the John Paul II Catholic University in Lublin;  Research and scientific interests: institutional communication of the Catholic Church, the relationship – Church and media, media ethic, history of media, new media.

Publications:

 • L’autenticità della comunicazione della verità in Søren Kierkegaard e le esigenze comunicative odierne, Wydawnictwo Lublinensis, Lublin 2007.
 • The authenticity of the human being in Christian existentialism and phenomenology: S. Kierkegaard and J. Tischner, Wyd. Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C 2012, s. 413-426.
 • Recenzja książki: Dąbała, Mystery and Suspens in Creative Writing. Journalistic Rethoric and Rethorics of the Media, Wyd. Central European Journal of Communication, Toruń 2013. vol. 6, Nr. 11, s. 316-319.

 

 • Wizja mediów i ich znaczenie w kształtowaniu chrześcijańskiej kultury w myśli Benedykta XVI, red. Anna, Sugier-Szerega, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 169-182.
 • Kompetencje rozumienia problemów religijnych, red. Anna, Sugier-Szerega
  Małgorzata, Sławek-Czochra, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 39-45.
 • Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II, w: Tożsamość a komunikacja, pod red. L. Dyczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 233-244.
 • Internetowe cywilizacje śmierci i miłości, wobec człowieka pragnącego popełnić samobójstwo, w: Samobójstwa wśród młodzieży wołaniem o pomoc, pod red. Rafał Ogrodowczyk, Chełm 2010, s. 78-84.

 

 

Doctor Joanna Szegda

 

 

 

  

Contact

e-mail: joares@kul.pl

 

Ph.D., Adjunct at the Chair of Media Culture, of the Institute of Journalism and Social Communication, of the John Paul II Catholic University in Lublin; Member of: Polish Social Communication Association, Polish Sociological Association; Research and scientific interests: new media, social media, citizen and social journalism, sociology of internet.

Publications:

 • Cultural contact in traditional and new media, w: Problemy konwergencji mediów II, red. Krystian Dudek, Piotr Celej, Magdalena Boczkowska, Małgorzata Koszembar-Wiklik, Praga-Sosnowiec 2016, ss. 77-89.
 • Wizerunek Obywateli Państwa Trzecich w internecie oraz na portalu społecznościowym Facebook, w: Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państwa Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, red. W. Wciseł, Lublin 2015, ss. 95-128. 
 • Mojo, czyli jak telefon komórkowy zmienia zawód dziennikarza, w: Modele współczesnego dziennikarstwa, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Paweł Urbaniak, Katarzyna Bernat, Wrocław 2015, ss. 331-338.
 • Kampanie społeczne organizacji społecznych w Radiu Lublin S.A., http://www.flop.lublin.pl/media/Publikacje/Kampanie_spoleczne_organizacji_spolecznych_w_Radiu_Lublin_S.A_(AJ-2)_Szegda_Ostatni_3.pdf. Tekst jest rozdziałem w publikacji „Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych w województwie lubelskim”, red. A. Juros, A. Biały, Lublin 2015.
 • Religion and Spirituality in the Citizen Media, w: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society, red. L. Dyczewski, Waszyngton 2015, ss. 157-165.
 • Obraz polskiej kultury narodowej w mediach obywatelskich, „Biuletyn Edukacji Medialnej” nr 2 2015, ss. 97-114.
 • Sprawozdanie z konferencji „Tożsamość religijna w nowoczesności”, „Roczniki Nauk Społecznych” 6(42) 2014, ss. 195-198.
 • Rola fotografii w przekazywaniu kultury w mediach obywatelskich, w: “Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, J. Snopek. K. Groń, W. Furman, Warszawa 2013, ss. 123-149.
 • The identity of people working in a multicultural organisation, w: Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin-Warszawa 2013, ss. 265-278.
 • Obraz kultury „innych” w publikacjach dziennikarzy obywatelskich. Raport z badań, w: Integracja w globalnej wiosce, red. W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2013.
 • Media obywatelskie – między globalnością a lokalnością, w: Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności, red. A. Rogulska, Siedlce 2013.
 • Mojo – przyszłość dziennikarstwa przez telefon komórkowy, w: Problemy konwergencji mediów, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, Sosnowiec-Praga 2013, s. 251-260.
 • Media obywatelskie narzędziem przekazywania i utrwalania kultury narodowej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013 nr: 2(2013), ss.56-72.
 • Alternatywne metody zarządzania organizacją i treścią w mediach obywatelskich, „Zarządzanie Mediami” 2013 nr 2 t.2.

 

  

Our Chair members took part and are still active in national and international scientific and research projects, like:

 1. Cultural Heritage and Contemporary Change: Philosophical Foun­dations for Social Life. 2013-2015, Council for Research in Values and Philosophy.
 2. Framing of the Ukraina-Russia conflict in media. Representation of the conflict in discourse on the Facebook, VKontakte, and Internet portals: DELFI, correspondent.net, Pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl, 2014-2015, Nato StratCOM COE .
 3. The Future of Religious Faith from CEE Perspective, 2016-2017, Project Leader(s): Tomáš Halík, Pavel Hošek, Grantee(s) Czech Christian Academy (Institute for Dialogue), 2016-2017, The John Templeton Foundation Grant ID: 58599.

 

 

Office hours:

 

Hab. PhD., Robert Szwed

 

 

PhD., Aneta Duda

 

 

PhD., Marek Pytko

 

 

 

 

Contact:

 

John Paul II Catholic University of Lublin

Chair of Media Culture

20-325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 70

Budynek 2, p. 244

 

tel. +48 81 4545312