Wybrane przedmioty:

 

mechanika płynów

 

 • płynność i ciągłośc płynów
 • podstawowe własności fizyczne płynów,
 • hydrostatyka,
 • równania równowagi płynu,
 • podstawowe pojęcia kinetyki płynów,
 • równanie różniczkowe ciągłości przepływu,
 • równanie Bernoulliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej,
 • przepływ laminarny i burzliwy,
 • opory ruchu,
 • obliczanie przepływów w przewodach pod ciśnieniem,
 • ruch wód gruntowych,
 • dopływ wody do studni,
 • obliczanie wypływu i przepływu gazów,
 • wypływ gazu przez otwory i dysze

 

melioracja

 

 • czynniki wpływające na stosunki wodne gleby,
 • dopuszczalne poziomy wód gruntowych,
 • regulowanie stosunków wodnych w glebie,
 • odwodnienia powierzchni dróg, ulic i placów
 • muldy podłużne,
 • rowy przydrożne,
 • rowy odprowadzające,
 • przepusty drogowe,
 • rynny,
 • studnie chłonne i baseny odparowujące,
 • wpusty deszczowe


technologie i organizacja robót instalacyjnych

 

 • organizacja procesu inwestycyjnego,
 • racjonalizacja pracy,
 • patenty,
 • standardy prac konstrukcyjnych,
 • dokumentacja inwestycji,
 • budowa, jej projektowanie i realizacja,
 • przygotowanie planu budowy,
 • przygotowanie i planowanie prac ziemnych,
 • mechanizacja prac ziemnych,
 • ocena kosztów inwestycyjnych

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2011, godz. 09:51 - Liliana Kycia