DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

czerwiec 2018 r.

 

 

 

4 czerwca 2018 r. – w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sądzenie z zasadami – realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie. Podczas konferencji referat wygłosiła dr Iwona Bień-Węgłowska pt. Realizacja zasady kontradyktoryjności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

4-5 czerwca 2018 r. – dr Piotr Pomorski wygłosił referat pt. Fiskalizm podatkowy – konteksty (poza)prawne podczas X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Stanowienia i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania, zorganizowanej w Lublinie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademie Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie oraz Fundację Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” w Lublinie.

 

5-6 czerwca 2018 r. podczas odbywającej się w Lublinie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Medyczno-społeczne i prawne aspekty opieki nad dzieckiem”, zorganizowanej przez Katedrę Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie referaty wygłosiły m.in. dr Katarzyna Mełgieś pt. Badania kliniczne z udziałem dzieci – wybrane aspekty prawne- wykład wprowadzający oraz dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz pt. Prawne determinanty bezpieczeństwa farmakoterapii u dzieci.

 

6 czerwca 2018 r. – w trakcie odbywającej się w Lublinie Uroczystości Odnowienia Doktoratów z okazji 50-rocznicy nadania Ks. prof. Józefowi Krukowskiemu i Ks. prof. Henrykowi Misztalowi, zorganizowanej przez Senat KUL ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL wygłosił Laudację z okazji uroczystego odnowienia doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Konferencja miała charakter lokalny.

 

6-7 czerwca 2018 r. – w Lublinie podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja, zorganizowanej przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i Fundację Polskiej Akademii Nauk referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Ochrona karna wolności sumienia i religii, dr hab. Przemysław Czarnek pt. Reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce a bezpieczeństwo państwa, dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL pt. Ochrona karna praw człowieka do życia w prawie polskim oraz dr hab. Marek Dobrowolski pt. Tożsamość kulturowa państwa a suwerenność narodu.

 

11 czerwca 2018 r. – dr Katarzyna Mełgieś wygłosiła referat pt. Zasady kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawód fizjoterapeuty podczas odbywającej się w Warszawie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Aktualne wyzwania organizacji ochrony zdrowia w Polsce, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

12 czerwca 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Nafalskiej pt. Dyskrecjonalność władzy sędziego w kanonicznym procesie karno-sądowym. Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, recenzenci: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL oraz ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW.

 

12 czerwca 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Jędrzejczyka pt. Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Promotor: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS.

 

22 czerwca 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriana Sypnickiego pt. Zasada proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym. Promotor: dr hab. Jan Izdebski, recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK.

 

23 czerwca 2018 r. dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL podczas odbywającej się we Wrocławiu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nowoczesna edukacja dla przyszłości z okazji XXX lecia Wydziału Nauk Społeczych na Uniwersytecie Wrocławskim, wystąpiła w panelu Europeistyka – wspólczesność i perspektywy w polskiej nauce z prezentacją dotyczącą studiów europejskich w Lublinie na KUL i UMCS (historia, współpraca).

 

26 czerwca 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Woś pt. Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny w procesie cywilnym. Promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Joanna Mucha z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 11:29 - Adam Jankowski