Legia Akademicka KUL

Powstała 12 grudnia 1918 roku. Tworzyła ją młodzież, która wstąpiła do niej w ramach poboru lub ochotniczego zaciągu. Decyzja o utworzeniu Legii została podjęta 6 listopada 1918 podczas wiecu akademickiego na Politechnice Warszawskiej. Zgodę na wstępowanie studentów do Legii Akademickiej wyraziły Senaty Akademickie trzech warszawskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Oprócz Warszawy, Legie Akademickie zostały także utworzone w ośrodkach naukowych w: Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Wilnie i Lwowie. Organizatorem i dowódcą batalionu akademickiego w Krakowie był Stanisław Miller.

 

11 listopada utworzono Akademicki Komitet Wykonawczy. Utworzono też Komendę Legii Akademickiej, która miała swoją siedzibę przy Al. Ujazdowskich 26. Natomiast studenci należący do Legii od 15 listopada zostali umieszczeni w koszarach przy ul. Nowowiejskiej (obecnie ten odcinek ulicy nosi nazwę Al. Wyzwolenia), skąd w niedługim czasie Legia całościowo została przeniesiona do koszar przy ul. 11 Listopada – na Pradze.

 

W pierwszych dniach po utworzeniu Legii Akademickiej jej członkowie pełnili służbę wartowniczą budynkach instytucji państwowych i wojskowych oraz składach i magazynach przejętych od wojsk niemieckich.

 

17 listopada Legia została przeorganizowana z zamiarem przydziału do 5. Pułku Piechoty Legionów. Organizatorem i pierwszym dowódcą tego dwubatalionowego oddziału Legii Akademickiej był por. Kazimierz Sawicki. Na dowódcę I batalionu został wyznaczony por. Roman Umiastowski (student Wydziału Humanistycznego), a II batalionu – por. Tadeusz Fiweger (student Wydziału Lekarskiego). 26 listopada mjr Zygmunt Bobrowski został wyznaczony na dowódcę pułku piechoty, który 3 grudnia 1918 roku otrzymał numer „36”.

 

Legia Akademicka KUL jest stowarzyszeniem studenckim powstałym we współpracy ze Studium Przysposobienia Obronnego KUL. Organizacja jest otwarta również na studentów innych lubelskich uczelni.

 

26 marca 2004 r. Senat Akademicki, na wniosek Ks. Prorektora Stanisława Wilka, w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie Stowarzyszenia Studenckiego „Legia Akademicka KUL”. Nasze stowarzyszenie skupia głównie studentów KUL, ale otwarci jesteśmy również na osoby studiujące w innych lubelskich uczelniach. Jesteśmy jedynym tego typu stowarzyszeniem w Polsce. Celem stowarzyszenia jest propagowanie służby wojskowej przez studentów. Legia Akademicka KUL powstawała na przełomie 2003 oraz 2004 roku początkowo we współpracy ze Studium Przysposobienia Obronnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim by przekształcić się w kolejnych latach w stowarzyszenie pro-obronne którego jednym z głównych zadań było przeszkolenie wojskowe studentów oraz możliwe podnoszenie ich kwalifikacji . Dając studentom możliwość edukacji pro-obronnej, możliwość sprawdzenia swoich sił oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

W 2013 roku Legia Akademicka KUL przyjęła za patrona ppor. Jana Bołbotta który został mianowany pośmiertnie na stopień porucznika oraz przejęła nowy sztandar.

 

 

Cele stowarzyszenia to:

 

- Aktywne działania w zakresie umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

- Propagowanie obywatelskiego wychowania opartego na wartościach chrześcijańskich oraz patriotycznych

- Przygotowywanie do służby wojskowej i obrony cywilnej - Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej

- Kooperacja z polskimi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonym charakterze

- Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach kryzysowych

Autor: Mateusz Sadło
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2019, godz. 15:25 - Damian Czapik