KONFERENCJE / CONFERENCE PRESENTATIONS

„Hegemon jako idol”. Referat wygłoszony podczas konferencji „Idol w kulturze”, KUL, 12 maja 2016 r.

 

„Pan Samochodzik w terenie, czyli geopoetyczna podszewka pewnej utopii”. Referat wygłoszony podczas konferencji „Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki”, KUL, 18-20 kwietnia 2016 r.

 

„Pan Samochodzik eksploruje, czyli region konsolidowany czy region drenowany?” Referat wygłoszony podczas konferencji „Regionalizm literacki wobec historii i pamięci”, UWM Olsztyn, 13-14 kwietnia 2016 r.

 

„Postkolonializm: metoda konserwatywna czy ‘postępowa’?” Referat wygłoszony podczas debaty „Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w postkolonialnej perspektywie” na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2016 r.

 

Dyskusja w panelu “Central Europe, Soviet Empire, and the Writers’ Responsibility for Politics: The Lisbon Debate of 1988 in Today’s Perspective” podczas konferencji międzynarodowej Association for Slavic, East European and Eurasian Studies w Filadelfii, 19-22 listopada 2015 r.

 

“Between being ‘cool’ and being ‘mohair’. Antinomies of contemporary Polish public discourse as opposing ends of orientalizing self-perception(s)”. Referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej Association for Slavic, East European and Eurasian Studies w Filadelfii, 19-22 listopada 2015 r.

 

„Nawrócony na islam. O paradoksalnych implikacjach pewnej „transgranicznej” konwersji”. Referat wygłoszony podczas konferencji „Region a tożsamości transgraniczne”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok – Krasnogruda – Sejny, 27—29 maja 2015.

 

„Pan Samochodzik i ‘zaklęty trójkąt’, czyli triada ‘Polacy – Niemcy – Rosjanie’ w literaturze dla młodzieży jako pole artykulacji (post)kolonialnej traumy”. Referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej "Umsiedlung, Vertreibung, Wiedergewinnung? Postkoloniale Perspektiven auf deutsche und polnische Literatur über den erzwungenen Bevölkerungstransfer der Jahre 1944 bis 1950" / Wysiedlenie, wypędzenie, odzyskanie? Wymuszony transfer ludności 1944-1950 w perspektywie badań postkolonialnych, Uniwersytet Pasawski, Passau, Niemcy, 6-8 marca 2015 r.

 

„Katolicyzm a postkomunistyczna transformacja w polskiej powieści po 1989 r.: postkolonialne wyparcie”. Referat wygłoszony na konferencji „Niedoceniona i przeceniona literatura polska po 1989 roku” w UKSW, Warszawa, 24-25 lutego 2015 r.

 

„Między legendą a rzeczywistością, czyli fantazmat jako wentyl bezpieczeństwa”. Referat wygłoszony na konferencji “Intryga interpretacji” w KUL, Lublin, 23 stycznia 2015 r.

“Between clichés and erasure: ‘East Central Europe’ as an ‘empty syntagm’ in contemporary public discourse(s)”. Referat wygłoszony podczas konferencji Association for Slavic, East European and Eurasian Studies w San Antonio, w Teksasie, 23 listopada 2014 r.

„The late People’s Republic and the post-communist ‘transformation’ in Polish narrative after 1989: a postcolonial disavowal”. Referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej „Postcolonial Slavic Literatures after Communism”, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, 15-18 października 2014 r.

„Strach jako kategoria języka postkolonialności. Wokół filmów Wojciecha Smarzowskiego”. Referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej „Języki postkolonialności w Europie Środkowo-Wschodniej. Kultura, życie społeczne i polityczne po roku 1989”, Instytut Filologii Polskiej, UAM, Poznań, 2-3 czerwca 2014 r.

„History of postcolonial studies in Poland”. Komunikat (30 min.) wygłoszony w jęz. angielskim podczas konferencji międzynarodowej „’Rodzice i dzieci’: syndrom pokoleniowy i możliwości studiów postkolonialnych w literaturoznawstwie Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów”, Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, 15-16 maja 2014 r.

„Radykalna konwersja jako postkolonialne wyparcie Powieści Piotra Ibrahima Kalwasa jako ostateczne rozwiązanie (post-)totalitarnej traumy”. Referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej „’Rodzice i dzieci’: syndrom pokoleniowy i możliwości studiów postkolonialnych w literaturoznawstwie Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów”, Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, 15-16 maja 2014 r.

„Troublesome postcolonies of Europe”. Referat wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej „Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej”, Wrocław, 27-28 maja 2013 r.

„Między ‘demonem’ a ‘fetyszem’. Naród jako przedmiot badań i źródło konfliktu we współczesnym dyskursie humanistycznym – wstępne rozpoznania”. Referat wygłoszony podczas XLI Konferencji Teoretycznoliterackiej „Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – kultura – język”, IBL PAN, IFP UWr, Inst. Lit. Czeskiej ANRCz, Wrocław-Jugowice 1-4 maja 2013 r.

„Melancholia ‘dyskursu kresoznawczego’, czyli dlaczego Polacy potrzebują postkolonialnej terapii (a polscy badacze literatury – postkolonialnej teorii)?” Referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Polska Wschodnia i orientalizm”, zorganizowanej przez Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka UW, Warszawa, 31 maja 2012 r.

„Literatura jako kompensacja. Inteligencja ‘comprador’ wobec dyskursu hegemonicznego”. Referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś”, Poznań, UAM, 28-29 maja 2012 r.

"Melancholia dyskursu kresoznawczego". Międzynarodowa Konferencja „Powrót przestrzeni. Środkowoeuropejska geopoetyka i nostalgia", Poznań, UAM, 7 maja 2012 r.

"Między pedagogiką akademicką a pedagogiką narodową. Teoria postkolonialna w narzędziowni polonisty". Referat wygłoszony podczas Zjazdu Polonistów, Katowice, 26 października 2011 r.

"Tożsamość emigracyjna i jej literacka transgresja (W cichym lesie Vermontu Joanny Clark)”. Konferencja „Tożsamość i transgresja w literaturze” Zamość, PWSZ, 9 czerwca 2011 r.

"Melancholia of the 'Borderland' discourse. Why Poles need postcolonial therapy (and why Polish literary critics need postcolonial theory)". Paper presented at international conference "The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciousness, Depression" held at John Paul II Catholic University of Lublin by Department of Theory and Anthropology of Literature and the International Institute for Hermeneutics, Lublin, May 26, 2011.

“Has East Central Europe been de-orientalised? Edward Said's theory in the study of post-communist societies”. Paper read at international conference “Postcolonialism/Postcommunism: Intersections and Overlaps” at Canadian Studies Center, University of Bucharest, Bucharest, May 21, 2010.

“Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec innej Europy” [Colonized Poland, orientalized Poland. Postcolonial theory and the “other Europe”]. Paper presented at the seminar at Institute of Liberal Arts, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dec. 8-9, 2008.

“Kompleks(y) środkowego Europejczyka” [Complexes of a Central European]. Konferencja „Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską", UMCS, Roskosz—Janów Podlaski, 27-29 maja 2008 r.

“Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonialnych implikacjach pewnych praktyk dyskursywnych” [Rhetoric of omission and silence vis-à-vis truth of literature]. V Konferencja Aksjologiczna „Prawda w literaturze”, KUL, Lublin, 4-6 października 2007 r.

“Pomiędzy antykolonializmem, neokolonializmem a eurocentryzmem. Antynomie postkolonializmu” [Between anti-colonialism, neocolonialism, and eurocentricism]. XXXV Konferencja Teoretycznoliteracka „Czytanie historii jako pisanie o literaturze”, Uniwersytet Szczeciński, IBL i IPN, Darłowo, 20-23 września 2007 r.

“Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co może postkolonializm zaoferować poloniście” [From Bambo the Black to Hans Castorp, or the prospects of postcolonial criticism in Polish literary studies]. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 9-10 czerwca 2006.

“Sprawa Tomasza Burka, czyli jak polityka splata się z krytyką i co z tego wynika (nie tylko dla krytyka)” [The case of Tomasz Burek, i.e. how politics mixes with criticism]. IX Tydzień Polonistów „Pozaliterackie inspiracje najnowszej literatury”, KUL, Lublin, 9-11 maja 2006.

“Waclaw Borowy jako krytyk literacki” [Waclaw Borowy as a literary critic]. Sympozjum "Wacław Borowy (1890-1950): uczony i humanista" w Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 21 kwietnia 2006.

“Modern Polish Literature through a Postcolonial Lens: the Case of Pawel Huelle’s Novel.” Paper presented at the conference “In Search of (Creative) Diversity. New Perspectives in Polish Literary and Cultural Studies Abroad” at the University of Toronto, Canada, February 2-5, 2006.

“Między ignorancją i kompetencją. Perspektywy i ograniczenia nauczania polskiej poezji na amerykańskim uniwersytecie” [Between ignorance and competence. Perspectives and limits of teaching of Polish poetry at American university]. Konferencja „Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru”, Katowice, Uniwersytet Śląski, 18 maja 2005.

“Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki” [Postcolonial interpretation: the ethics of scholarship, a lesson of ethics]. Konferencja „Filozofia i etyka interpretacji”, UMK Toruń, 17 maja 2005.

"Dlaczego Paweł Huelle napisał Castorpa?” [Why Did Paweł Huelle Write Castorp?”], VIII Tydzień Polonistów „Proza polska po 1989 roku. Rekonesans”, KUL, Lublin, 10-12 maja 2005.

"Obraz Polaków i Rosjan w powieści Tadeusza Konwickiego Rojsty a optyka postkolonialna” [The Image of Poles and Russians in Tadeusz Konwicki’s "Marshes" in Postcolonial Perspective], konferencja „Jak widzimy się nawzajem?”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 19-20 kwietnia 2005.

“Tadeusz Konwicki’s Discourse of Colonization.” Paper presented at the Second International “Language-Communication-Culture” Conference, Beja, Portugal, November 24-27, 2004.

“Central Europe as a Post-Coloniality: A Case of Poland.” Paper presented at the International Conference on Arts and Humanities in Honolulu, Hawaii, January 8-11, 2004.

“The Use of Web-based Technology in the Teaching of Central European Culture at Rice University.” Paper presented at the International Conference on New Directions in Humanities “The Next World Order,” Rhodes, Greece, July 2-5, 2003.

“Young Poets of the Post-communist Poland and Their Frustration with Politics.” Paper presented at the Southern Conference of Slavic Studies, Savannah, Georgia, March 27-30, 2003.

“Polish Poetry of the 1990s: Precarious Diagnoses.” Paper presented at the conference of the Southwest Association of Slavic Studies, Texas A&M, College Station, February 21-22, 2003.

“New Polish Poetry of the 1990s and Its Frustration with Power. A Release from Bondage or a Posthumous Victory of the Dragon?” Paper presented at the international conference “Power and Power Relations in East European Politics and Societies.” University of California at Berkeley, November 8-10, 2002.

“The Use of Modern Technology in the Teaching of Central and Eastern European Culture.” Paper presented at Texas Foreign Language Education Conference 2002, University of Texas at Austin, March 29-30, 2002.

“Wyka i Fryde, czyli brzozowszczyk contra klerk” [Wyka and Fryde, or the Brzozowski-buff versus the clerk], Konferencja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Szczawno-Zdrój, 27-28 listopada 2000.

“Sprawa Irzykowskiego i Boya” [Irzykowski and Boy’s affair], konferencja w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, październik 2000.

“Esej historyczny Andrzeja Kijowskiego” [Andrzej Kijowski’s historical essays]. Konferencja “Genologia i konteksty”, WSP Zielona Góra, Maj 1996.

 

INNE WYKŁADY, ODCZYTY, PREZENTACJE, DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA / OTHER INVITED LECTURES, TALKS AND PRESENTATIONS

Udział w audycji TVP Lublin nt. idola w kulturze, 12 maja 2016
Zaproszenie i organizacja wykładu prof. Bożeny Karwowskiej z University of British Columbia w Vancouver pt. „Pamięć Zagłady zapisana w słowach. Polacy, Niemcy i naziści w perspektywie dzisiejszej Ameryki”, KUL, 27 kwietnia 2016
Udział w audycji TVP Lublin nt. kondycji humanistyki, 21 kwietnia 2016
Udział w dyskusji nad książką Wojciecha Kudyby Nazywam się Majdan, KUL, Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną, 12 stycznia 2016
Udział w debacie panelowej ETHOSU - Kwartalnika Instytutu Jana Pawła II "Przyszłość humanistyki", Lublin, KUL, 20 października 2015
Udział w audycji Radia Lublin poświęconej twórczości fotograficznej Macieja Nowaka, prow. Grażyna Lutosławska, 1 i 4 października 2015
Kurator wystawy prac fotograficznych Macieja Nowaka „Nowy Jork: Rytmy, Barwy, Dźwięki”, KUL, 1-7 października 2015
“At Home Yet Alien To Oneself: Our Raped East Europeanness”. Wykład „keynote” w ramach programu doktoranckiego Artes Liberales UW, Warszawa, 24 czerwca 2015
„W swoim domu, lecz jakby nie u siebie, czyli nasza zgwałcona wschodnioeuropejskość”. Wykład w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL i Święta Polonistyki, KUL, 17 kwietnia 2015
Udział w audycji Radia Lublin poświęconej Tadeuszowi Konwickiemu, prow. Agata Koss-Dybała, 11 stycznia 2015
Gościnny udział, na zaproszenie Instytutu Polskiego w Budapeszcie i redakcji „Szépirodalmi Figyelő”, w prezentacji numeru tematycznego pisma, dyskusja nt. „Kelet-Európa és posztkolonializmus” („Europa Wschodnia i postkolonializm”) z Mykołą Rjabczukiem (Ukraina) i Iharem Babkou (Białoruś), moderator Lajos Pálfalvi, Budapeszt, Klub Akwarium, 18 października 2012.
"Postkolonializm jako metoda interpretacyjna w szkole". Wykład dla nauczycieli-polonistów, PWSZ Biała Podlaska, 30 kwietnia 2012 i PWSZ Tarnobrzeg, 13 kwietnia 2012.

"Ewolucjonistyczna teoria literatury". Prezentacja w ramach "Aktualności teoretycznoliterackich", KUL, Lublin, 26 stycznia 2012.

"Kilka myśli o romantyzmie i współczesności z postkolonializmem w tle". Wykład w Muzeum Narodowym w Szczecinie i Fundacji Mare Articum, 16 grudnia 2010.

“Dramaty Juliusza Słowackiego w kontekście postkolonialnym”. Panel w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, 24 stycznia 2010.

"Słowacki postkolonialny". Wykład w Instytucie Teatralnym w Warszawie, 3 grudnia 2009.

Komputer w nauczaniu języka. Propozycje ćwiczeń interaktywnych dla nauczycieli, Zebranie metodyczne nauczycieli szkół podstawowych w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 31, Lublin, 25 października 2007.

Wirtualna wycieczka po Warszawie i Krakowie, czyli cudzoziemiec porusza się po Polsce przed ekranem komputera, Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 25 września 2007.

“From Bambo the Black to Hans Castorp: Polish Literature from a Postcolonial Perspective.” Lecture given in the Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures at the University of Illinois at Chicago, Illinois, November 2, 2006.

Postkolonialna interpretacja arcydzieł, Lubelski Festiwal Nauki, wrzesień 2005.

“Teaching Polish Language and Culture on the Web. A Series of Multimedia Exercises for Beginners.” Invited presentation at the Language Resource Center, Rice University, Houston, Texas, April 2003.

“Virtual Tour of Warsaw and Cracow.” Presentation at the Center for the Study of Languages Faculty Workshop on “Dreamweaver MX–CourseBuilder” at the Language Resource Center, Rice University, Houston, Texas, March 2003.

“Young Poets of New Poland as Translated by Rice Students.” Presentation at the annual meeting of the Texas Chapter of Kosciuszko Foundation, Houston, Texas, January 2003.

“The Golden Age of Poland.” Invited lecture at the exhibition “Leonardo da Vinci and the Splendor of Poland” in Houston Museum of Fine Arts, Houston, Texas, January 2003.

“The Teaching of Central and Eastern European Culture with Digital Films.” Invited presentation at the Center for the Study of Languages and the Language Resource Center, Rice University, Houston, Texas, November 2001.

“Lublin, Józef Czechowicz, and the Mystery of Poetry.” Presentation at the Annual Meeting of the Texas Chapter of Kosciuszko Foundation, Houston, Texas, January 2002.

Trois Couleurs: Rouge by Krzysztof Kieslowski.” Introduction to Three Colors: Red at the International Film Festival at Rice University, Houston, Texas, March 2002.
Autor: Dariusz Skórczewski
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2016, godz. 13:13 - Dariusz Skórczewski