Chair of Rehabilitation Psychology, Institute of Psychology,

The John Paul II Catholic University of Lublin

 

otr1Wojciech Otrębski (Ph.D.), psychologist, vocational advisor. Associate professor at the Institute of Psychology, Head of the Rehabilitation Psychology Chair at the Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin. Member of the Board to: Journal of Intellectual Disability - UK and Health Psychology Report – PL. Contact: otrębski@kul.pl

 

Katarzyna Mariańczyk (Ph.D.) – psychologist, human resource management specialist. Assistant professor at the Rehabilitation Psychology Chair at the Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, since 2010,
Contact: k.marianczyk@gmail.com

 

 

Research areas of the faculty staff:

 • Psycho-social consequences of different causes of disabilities on the individual`s full activity and participation and their environment:
  • genetical diseases and disorders,
  • preterm birth,
  • inborn vs gained disability,
  • serious illness and chronic (terminal phase) diseases,
  • disability as an effect of the accidents,
  • aging
 • Early intervention and education of the individuals with special needs
  • psychological underpinnings,
  • efficiency and success factors,
  • psychological analysis of Conductive Education (CE),
  • success and its determinants in integrated and inclusive education of children with disability,
  • education universal design,
 • Social and vocational rehabilitation,
  • psycho-social condition on the employees with disability vocational success;
  • the employer`s (HR staff) obstacles on hiring employees with disability: state of knowledge regarding the disability issues; attitudes/prejudice/stereotypes;
  • organizational climate supporting hiring individual with disabilities; nondisabled coworkers attitudes/prejudice/stereotypes,
  • universal design at the workplace,
  • Moral Functioning of People with Intellectual Disability: empirical verification of the James Rest’s Four Component Model of Morality.

 

 • Multiple disability phenomenon – proper diagnosis and the process of rehabilitation
  • ASD,
  • deaf-blind people,
  • cerebral palsy,
 • Development of the tools for psychological diagnosis in rehabilitation praxis
  • Reading Free Vocational Interest Inventory,
  • Work Adjustment Scale,
  • Moral Sensitivity Inventory,
  • Self-Actualisation Scale
  • Problems of Pople with Spinal Cord Injury Scale
  • Problems of People with Chronic Illness Scale

 

Selected publications:

 • Psycho-social consequences of different causes of disabilities on the individual`s full activity and participation and their environment

Mariańczyk, K. (2012). Kobiety a ryzyko raka. Psychologiczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce onkologicznej [Women and the Risk of Cancer: Psychological Conditioning of Health Behaviours in Oncological Prevention]. Lublin: TN KUL

Czusz, A., Otrębski, W. (2014). Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo - wyzwanie dla metodologii badań i praktyki psychologicznej [Sexuality of inetllecyually disabled people - a challenge for a methodology of psychological research and practice]. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej [Faces of Clinical Psychology] (pp. 259-278). Sopot: GWP.

Otrębski W., & Czusz A. (2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej seksualności [People with intellectual disabilities towards their own sexuality]. W: R. J. Kijak (red.). Seksualność - niepełnosprawność - rzeczywistość. Współczesne konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością [Sexuality - disability - reality. The contemporary contexts of research in sexuality issues of people with disabilities] (pp. 228-238), Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. 

Urbaniak K. (2013). Nastrój rodziców dzieci jąkających się [Mood of parents with children who stutter]. Nowa Audiofonologia [New Audiophonology], 2, 30-36.

Wiącek, G. (2011). Badania narracyjne osób niepełnosprawnych. Przegląd problematyki i perspektywy badawcze [Narrative Studies on Disabled People. An Overview of Research Problems and Perspectives]. In E. Dryll & A. Cierpka (Eds.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza [Narrative Psychology. Identity, Dialogicality, Borderlines] (pp. 267-281). Warsaw: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

 

 • Early intervention and education of the individuals with special needs

Otrębski, W., Konefał, K., Mariańczyk, K., & Kulik, M.M. (2011). Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej [Supporting Families With a Disabled Child – Challenges for the Social Services]. Lublin: Europerspektywa.

Otrębski W., Wiącek G. (red.) (2014). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej [A Recipe for Rehabilitation. Methodologies and Methods in Research and Transdisciplinary Rehabilitation Practice]. Lublin: Wyd. KUL.

Wiącek, G. (2008). Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (Effective Integration at School. A Systemic Model of Success Factors in Inclusive Education). Lublin: TN KUL.

Krzysztofik K. (2013). Co słyszy dziecko z autyzmem? Zaburzenia przetwarzania słuchowego u pięcioletniego chłopca z autyzmem [What does the child with autism hear? Sensory hearing disorder in a five -yerars old boy with autism]. Integracja Sensoryczna [Sensory Integration], 3, 33-37.

 

 • Social and vocational rehabilitation

Otrębski W., & Rożnowski B. (2008). Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy [Psychological Situation of People with Disabilities on the Labour Market].Lublin: Instytut Rynku Pracy.

Otrębski W., Wiącek G., Domagała-Zyśk E., & Sidor-Piekarska B. (2012). Jestem dorosły – chcę pracować. Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (I am and Adult I Want to Work. The Traning Program Supporting the Transition of the ID Youth  From School to Work). Lublin: Europerspektywa.

Czusz A. (2014). Funkcjonowanie moralne osób niepełnosprawnych umysłowo w świetle wspólczesnych teorii moralności [Moral functioning of people with intellectual disabilities in the light of contemporary moral theories]. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.). Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej [The recipe for rehabilitation. Methodologies and methods of transdisciplinary research and rehabilitation practice] (pp. 197-212). Lublin: Wyd. KUL.

Mariańczyk, K., & Otrębski, W. (2012). Edukacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych umysłowo w Polsce. Czy jest szansa na pomyślne przejście ze szkoły na rynek pracy [Vocational education and employment of people with intellectual disabilities in Poland. Is there a chance for a successful transition from school to the work?] In: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (Eds.), Dalej w tę samą stronę [In the same direction]. Lublin: Wydawnictwo KUL

Otrębski, W., Mariańczyk, K., & Dusza-Przybylińska, R. (2012). Nietypowa aktywność osób z niepełnosprawnością umysłową jako czynnik zmieniający stereotypy i postawy wobec nich [Unusual activity of people with intellectual disability as the factor that changes the way they are perceived and the attitude towards them] In: M. Parchomiuk, B. Szabała (Eds.), Dystans społeczny w stosunku do osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej [Social distance towards people with a disability as a problem of special education]. Lublin: UMCS.

 

 • Multiple disability phenomenon – proper diagnosis and the process of rehabilitation

Krzysztofik K. (2015). Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem [Participation of sensory integration theory in explaination of neurocognitivistics processes in people with autism]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 8, 9-23.

Wiącek, G. (2010). Problemy definiowania niepełnosprawności sprzężonej [The Problems of Defining Multiple Disability]. In A. I. Brzezińska, R. Kaczan, & K. Smoczyńska (Eds.), Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności [The Situation of People With Rare and Multiple Disabilities and the Possibilities of Helping Them] (pp. 71-88). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wiącek, G. (2008). Using Narrative Approaches in Research With Deaf-Blind People. In A. Carson, G. Fairbairn, M. Lloyd, & N. Lloyd-Jones (Eds.), The Narrative Practitioner: Developing Excellence in Research, Education and Practice (pp. 19-24). Wrexham: School of Health, Social Care, Sport & Exercise Science. Glyndwr University.

 

 • Development of the tools for psychological diagnosis in rehabilitation praxis

Witkowski, T., Otrębski, W., Wiącek, G., Czusz, A., & Mariańczyk, K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji – część I [Measurement tools in rehabilitation psychology - Part I]. Gdańsk: PTPiP.

Czusz, A., & Otrębski, W. (2013). Wrażliwość moralna wychowanka - możliwości pomiaru u osób z niepełnosprawnością umysłową [A pupil's moral sensitivity: Measurement possibilities in people with intellectual disability]. In I. Jazukiewicz & E. Rojewska (Eds.), Sprawności moralne a rozwój moralny [Moral competencies and moral development] (pp. 62–102). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Otrębski W., Wiącek G. (2011). Diagnostyka w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową – uzasadnienie teoretyczne dla konstrukcji narzędzi [A diagnose in vovational rehabilitation of people with intellectual disability – theoretical basis for tolls’ development]. Przegląd Psychologiczny [The Review of Psychology], 54(4), 401-424.

Autor: Katarzyna Mariańczyk
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 19:22 - Karolina Krzysztofik