Studia na specjalności* Diagnoza społeczna i budowanie strategii zainteresują te osoby, które dostrzegają sens i potrzebę profesjonalnego przygotowania do pracy z innymi ludźmi, na rzecz społeczności lokalnej. Chcą podejmować działania w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych.

 

Specjalność umożliwia wszechstronne przygotowanie do pracy zawodowej, zapoznaje studentów z problemami i zjawiskami społecznymi nurtującymi współczesne społeczeństwa, z metodami ich identyfikowania, analizowania oraz zasadami rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, z metodami budowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z metodyką działań prewencyjnych. Absolwenci tej specjalności nie tylko znają system służb publicznych, zadania i zasady funkcjonowania instytucji usług publicznych, ale przede wszystkim zdobywają rzetelną wiedzę o problemach społecznych, patologiach życia społecznego, rozumieją trudności i potrzeby różnych grup społecznych (np. osób wykluczonych społecznie z uwagi na wiek, status materialny, status na rynku pracy, czy odbycie kary pozbawienia wolności) i potrafią kreatywnie oraz fachowo rozwiązywać problemy tych środowisk.

 

Szeroka wiedza z zakresu różnych polityk publicznych, prawa  i organizacji poszczególnych sektorów życia publicznego, otwiera absolwentom różnorodne możliwości zatrudnienia w administracji państwowej, placówkach samorządowych, jak i w lokalnych instytucjach pomocowych.

 

>> Możliwość organizacji zajęć w godzinach popołudniowych!

 

Przedmioty wiodące:

▶ Procedury ewaluacyjne 
▶ Postępowanie mediacyjne
▶ Warsztaty mediacyjne
▶ Współczesne procesy demograficzne 
▶ Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy 
▶ Profilaktyka społeczna w strategiach lokalnych 
▶ Finansowanie i organizacja projektów społecznych
▶ Zarządzanie zasobami i personelem w przedsiębiorstwie społecznym
▶ Strategia rozwiązywania problemów społecznych
▶ Mediacje administracyjne
▶ Metody badań problemów społecznych
▶ Metodyka diagnozy społecznej 
▶ Polityka zrównoważonego rozwoju
▶ Społeczna odpowiedzialność biznesu 
▶ Społeczeństwo obywatelskie i dialog społeczny
▶ Organizowanie społeczności lokalnej w kontekście strategii rozwoju
▶ Kultura organizacyjna przedsiębiorstw społecznych
▶ Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej 
▶ Analiza danych zastanych i zasobów pomocy społecznej

 

Perspektywy zatrudnienia:

► samorząd terytorialny
► organizacje pożytku publicznego
► instytucje związane ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb
    Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej).
► Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie Ośrodki Pomocy
    Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR)
► przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
► spółdzielnie socjalne
► przedsiębiorstwa społeczne
► organizacje pozarządowe

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 00:15 - Tomasz Peciakowski