• Studenckie Koło Naukowe "Młodych Dydaktyków"
 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogów "Paidea"
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów KUL "Nowoczesne Kształcenie"
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii „Societas”

 

Studenckie Koło Naukowe "Młodych Dydaktyków"

 • Koło działa przy Instytucie Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli od 2006 roku. Opiekunem Koła jest dr Barbara Wolny, Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą.
  Celem Koła Naukowego Młodych Dydaktyków jest doskonalenie warsztatu pracy przyszłego pedagoga i nauczyciela w obszarze:

  • realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach oświatowo – wychowawczych i szkołach,
  • realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego w przedszkolach i na I etapie edukacji szkolnej (edukacja wczesnoszkolna).

  Głównym założeniem Koła jest łączenie teorii z praktyką czyli organizowanie debat, konferencji, sympozjów naukowych oraz zdobywanie dodatkowego doświadczania poprzez przygotowywanie i prowadzenie zajęć w przedszkolach i w szkołach.

  Podejmowane działania:

  • Organizacja cyklicznych Konferencji Naukowych z Promocji Zdrowia połączonych
   z rozdaniem Certyfikatów Rejonowych przy współpracy Kuratorium Oświaty
   i podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu;  
  • Współpraca z przedszkolami – udział członków Koła w zajęciach adaptacyjnych – prowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w przedszkolach;
  • Udział w przeglądzie Przedszkoli Promujących Zdrowie;
  • Współpraca ze szkołami realizującymi Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – wymiana doświadczeń;
  • Warsztaty z promocji zdrowia dla dzieci przedszkolnych w ramach współpracy
   z przedszkolami;
  • Wizyty w przedszkolach – prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych.
  • Działania związane z realizacją projekty „Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT – Tobacco Free Cities Światowej Inicjatywy Bloomberga na Rzecz Ograniczenia Używania Tytoniu – współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Stalowej Woli, Urzędem Miasta i Policją. 

 

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów "Paidea"

 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogów „Paidea” istnieje od 2005 roku. Opiekunem Koła jest dr Danuta Grzesiak-Witek. W trakcie swojego funkcjonowania dla członków Koła ważna była i jest działalność profilaktyczna, samorealizacja, zdobywanie nowych doświadczeń i poszerzanie swoich możliwości. Celem działalności Koła jest w szczególności:

  • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
  • rozwijanie życia naukowego wśród studentów;
  • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;
  • promowanie działalności Instytutu Pedagogiki WZPiNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli;
  • popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki resocjalizacyjnej;
  • inicjowanie przedsięwzięć na rzecz społeczeństwa;
  • podtrzymywanie dobrych stosunków między studentami a nauczycielami akademickimi.

  Cele wyżej określone realizowane są w szczególności przez: organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, warsztatów i konferencji; wyjazdy na seminaria naukowe i konferencje; spotkania
  i współpracę z organizacjami o podobnym profilu działania; współpracę z instytucjami państwowymi i pozarządowymi; współpracę z placówkami oświatowymi i opiekuńczo – wychowawczymi; współpracę przy wydawaniu periodyków zamieszczających prace naukowe studentów Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.

 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów KUL "Nowoczesne Kształcenie"

 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów KUL "Nowoczesne Kształcenie" od 2012 roku działa w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Koło zrzesza studentów różnych kierunków: Prawa, Pedagogiki, Ekonomii, Socjologii czy Pracy Socjalnej. Dzięki temu tworzy dla nich niepowtarzalną płaszczyznę do współpracy i rozwoju ponad barierami dyscyplin naukowych, wykorzystując pełen potencjał ich wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin. Opiekunem Koła jest ks. prof. dr hab. Jan Zimny.

  Koło Naukowe w dużej mierze realizuje swoje cele poprzez organizację konferencji naukowych. Stara się, aby dyskusje na nich prowadzone przekrojowo - poprzez wiele dziedzin badawczych
  i naukowych - traktowały podejmowaną problematykę.

  Organizuje również spotkania studentów z ciekawymi osobami, przedstawicielami instytucji państwowych czy organizacji pozarządowych, na których to zazwyczaj poruszane są istotne problemy społeczne czy kulturalne. Spotkania takie są niezwykle istotne dla umacniania prawidłowych postaw obywatelskich w dzisiejszym pełnym przeróżnych informacji świecie.
  Co istotne, spotkania są otwarte także dla mieszkańców Stalowej Woli, którzy bardzo chętnie w nich uczestniczą.

  Działania podejmowane przez Nasze Koło Naukowe dają szansę na zdobycie wielu cennych umiejętności młodym naukowcom nie tylko z Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli,
  ale i z całej Polski, tym samym poszerzając horyzonty ich naukowego rozwoju. Równie ważnym aspektem naszej działalności są organizowane przez Koło wyjazdy studenckie, mające na celu tak wypoczynek jak i rozwój oraz formację kulturalną i duchową studentów.

 

Koło Naukowe Studentów Socjologii „Societas”

 • Koło Studentów Socjologii „Societas” rozpoczęło swoją działalności w maju 2004 roku. Pierwszym kuratorem Koła w okresie 2004-2008 była dr Teresa Zbyrad. Od 1 października 2008 roku kuratorem organizacji studenckiej jest dr Mirosław Rewera. Koło powstało jednak nie
  z inicjatywy kuratorów, a studentów, którzy chcą poszerzyć swoje socjologiczne horyzonty, poznawać nowych ludzi i zrealizować się podczas organizowania konferencji, wykorzystując do tego swoje zdolności. Koło zrzesza studentów KUL z różnych roczników i kierunków, głównie studiujących socjologię, ale także są wśród nich przyszli pracownicy socjalni oraz pedagodzy.      

  Na działalność Koła składa się pomoc w organizowaniu konferencji i seminariów naukowych w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL. Umożliwia ono również swoim członkom rozwijanie i doskonalenie umiejętności badawczych (poprzez podejmowane w ramach pracy Koła badania, których wyniki są publikowane w opracowaniach naukowych, jak również prezentowane na konferencjach, seminariach i corocznym Lubelskim Festiwalu Nauki).

  Poszczególni członkowie „Societas” mogą rozwijać się także indywidualnie, prezentując swoje prace, publikacje, jak również pomysły na temat działalności uczelni i nauki. Indywidualne prace są oceniane przez kuratora Koła i innych wykładowców nie tylko z KUL.

  Logo „Societas”, którego pomysłodawcą jest obecnie pełniący funkcję przewodniczącego Koła – mgr Mateusz Szast, jest rozpoznawalne wśród młodzieży akademickiej i kadry profesorskiej, co świadczy o renomie tej organizacji na wydziale.

  Przyjazna i miła atmosfera, brak nacisków czy sztywnych reguł pozwalają na owocną pracę studentom w ramach „Societas”, niejednokrotnie znajdującą odzwierciedlenie w corocznych nagrodach „opłatkowych” dla aktywnie działających członków Koła, wręczanych im w imieniu władz uczelni tuż przez Bożym Narodzeniem.

   

  Cele statutowe „Societas”:

   

  • pogłębianie i propagowanie wartości wynikających z ducha Ewangelii,
  • pogłębianie wśród członków wiedzy z dziedziny socjologii,
  • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
  • nawiązywanie kontaktów z regionalnym i krajowymi środkami masowego przekazu,
  • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, współpraca
   z podobnymi organizacjami zainteresowanymi działalnością Koła,
  • publikacja artykułów i referatów członków Koła,
  • tworzenie sekcji do wykonywania określonych zadań,
  • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi – również spoza KUL.

Najważniejsze (wybrane) wydarzenia w działalności Koła Naukowego Studentów Socjologii „Societas” w okresie 2008-2014

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 13:16 - Leszek Wojtowicz