MGR DOROTA RECZEK

 Dorota_Reczek

 

Jestem psychologiem (absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), specjalistą psychoterapii uzależnień. Od 10 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych i współuzależnionych w podstawowym i pogłębionym etapie psychoterapii uzależnień. Prowadzę również treningi, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych, uzależnień oraz funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych.

Przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi dynamika procesów motywacyjnych
u osób uzależnionych, wykorzystanie zasobów osobistych i społecznych w psychoterapii uzależnień.

 

Publikacje naukowe:

 • Reczek, D. (2016). Factors that prevent people with alcohol use disorders from relapsing – a literature review, In: J. Chwaszcz, J. Gorbaniuk, (eds) Family growth supporting resourses, Natanaelum Association Institute  for Psychoprevention and Psychotherapy. 103-114

 

Ogólnopolskie konferencje naukowe:

 • Inkluzja społeczna – analiza wielowymiarowa, 20 maja 2016, Lublin. Referat: Diagnozowanie motywacji do zmiany (w oparciu o TTM Prochaski) w terapii uzależnienia od alkoholu – przegląd badań

 

Konferencje branżowe (skierowane do kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników OPS):

 • Uzależnienia chemiczne – nowe kierunki w terapii, 20 października 2015r., Biłgoraj. Prowadzenie konferencji
 • Zatrzymać przemoc – pomoc osobie stosującej przemoc, pomocą całej rodzinie,  17 października 2016, Puławy. Udział w panelu dyskusyjnym: Pomagać czy karać? – dylematy w pracy z osobami stosującymi przemoc

 

Publikacje branżowe:

 • Reczek, D. (2017). Co może zrobić rodzina, kiedy osoba uzależniona nie chce się leczyć?, W: O Nas , 2017/4
 • Reczek, D. (2017). Rodzina a uzależnienia – jak chronić siebie i bliskich?, W: O Nas, 2017/3
 • Reczek, D. (2016). Uzależnienie od alkoholu – gdzie szukać pomocy?, W: O Nas, 2016/3
 • Reczek, D. (2015). Dopalacze wśród młodzieży – przejściowa moda czy realne zagrożenie?, W: O Nas, 2015/2

 

MGR MARTA SZARO

 

  

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Psychologia Rodziny. Obecnie jestem w trakcie kwalifikacyjnego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. W latach 2009 - 2018 pracowałam w lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, gdzie byłam autorem i koordynatorem programów profilaktyczno-wychowawczych oraz prowadziłam warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Obecnie pracuję jako psycholog szkolny oraz prowadzę terapie indywidualne. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są zasoby psychospołeczne i ich rola w osiąganiu celów wychowawczych.

 

Publikacje naukowe:

 • Szaro, M. (2018). Korona Polskiego Wychowania – propozycja programu kształtującego przystosowanie szkolne ucznia. Nauczyciel i Szkoła, 65, 2018/1, 69-83.
 • Szaro, M. (2018). Wychowanie do przedsiębiorczości na przykładzie działań Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 2018/3, 24-31.

 

Konferencje naukowe (ogólnopolskie):

 • Dydaktyka i wartości. Nauczyciel sprawiedliwy, 17 maja 2018 r., Lublin. Temat wystąpienia: Kształtowanie przystosowania szkolnego u uczniów. Teoria i praktyka.
 • Inkluzja społeczna – analiza wielowymiarowa, 20 maja 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Znaczenie zasobów podmiotowych w kształtowaniu przystosowania szkolnego.


Publikacje branżowe:

 • Czakon W., Szaro M. (2014). Korona Polskiego Wychowania- program wychowawczy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Lublin: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
 • Czakon W., Szaro M. (2016), Podręcznik programu Korona Polskiego Wychowania - program edukacji obywatelskiej młodzieży. Lublin: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

 

Konferencje branżowe (skierowane do dyrektorów i nauczycieli województwa lubelskiego):

 • Wychowanie do przedsiębiorczości, 19 grudnia 2017 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie projektu „Szkoła Przedsiębiorczości”
 • Wspieramy Polską Edukację 2017. Szkoła miejscem sukcesu ucznia, 14 czerwca 2017 r., Lublin. Temat wystąpienia: Dobre praktyki wychowawcze. Podsumowanie współpracy polsko-litewskich szkół
 • Nowe spojrzenie na wychowanie w szkole. Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego, 16 czerwca 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie realizacji programu wychowawczego Korona Polskiego Wychowania w roku szkolnym 2015/2016
 • Dobry uczeń – świadomy obywatel, 22 marca 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Rozbudzanie motywacji wewnętrznej do nauki i aktywności społecznej
 • Szkoła Aktywna Wychowawczo, 2 czerwca 2015 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie trzeciego roku realizacji programu Korona Polskiego Wychowania
 • Wychowanie jako integralny element edukacji, 16 czerwca 2014r., Lublin. Temat wystąpienia: Prezentacja realizacji programu Korona Polskiego Wychowania w szkołach wdrażających program

 

 

MGR AGNIESZKA PALACZ-CHRISIDIS

 

agnieszka_palacz-chrisidis

 

Psycholog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aktualnie asystent w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, prowadzi badania z zakresu uzależnień behawioralnych wśród osób młodych.

 

Najważniejsze publikacje:

 

 • Chwaszcz J., Niewiadomska I., Fel S., Wiechetek M., Palacz-Chrisidis A. (2015). Innowacyjne narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Warszawa: PWN.
 • Niewiadomska I., Augustynowicz W., Palacz-Chrisidis A., Bartczuk R., Wiechetek M., Chwaszcz J. (2014). Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem. Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie NATANAELUM.
 • Chwaszcz J., Palacz-Chrisidis A. (2014). Behavioral addictions. Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie NATANAELUM.
 • Augustynowicz W., Palacz-Chrisidis A. (2014). Behavioral Addictions Publications – Brief Review. W: Behavioral addictions. Chwaszcz J., Palacz-Chrisidis A. (red.). Lublin: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie NATANAELUM. s. 100-109.
 • Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W., Palacz A. (2013). Building the support models of young prisoners rehabilitation and reintegration. Humanities & Social Sciences. s. 1-4.

 

 

MGR PAULINA MAGDALENA PIETRAS - PRUCNAL

 

 

Psycholog, coach VCC, specjalista terapii uzależnień oraz terapeuta w Stowarzyszeniu MONAR. Zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi, organizacją konferencji naukowych oraz tworzeniem programów profilaktycznych. Współpracuje w licznych projektach z takimi organizacjami jak: Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

 

MGR PATRYCJA SŁAWSKA

 

2016-05-27_14

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Od 2016 roku pracuje jako psycholog i terapeuta w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi. W kontekście naukowym interesuje się właściwościami psychospołecznymi oraz postawami młodzieży używającej substancji psychoaktywnych.

 

Konferencje:

 • Międzynarodowa Konferencja "Inkluzja społeczna – analiza wielowymiarowa", 20 maja 2016 r., Lublin. Temat: Psychospołeczne typy relacji rówieśniczych a preferencje przekonań wobec używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z człowiekiem", 22 maja 2015 r., Biała Podlaska. Temat: Znaczenie czynników psychologicznych w kształtowaniu konstruktywnych postaw młodzieży wobec używania substancji psychoaktywnych

 

 

MGR ALEKSANDRA RADOŃ

 

 

 

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach. W czerwcu 2017, obroniła pracę magisterską pt. : "Dystrybucja zasobów a nasilenie objawów Zespołu Stresu Pourazowego u osób doświadczających konfliktu zbrojnego na Ukrainie". Naukowo interesuje się psychologią uzależnień z naciskiem na lekomanię i uzależnienia behawioralne oraz psychologią penitencjarną. Zawodowo zafascynowana coachingiem i pracą terapeutyczną z człowiekiem uzależnionym. 
 
Publikacje : 
 •  Niewiadomska, I., Chwaszcz J., Radoń A. (2017). Protective and risk factors of PTSD outcomes in those exposed to consequences of               armed conflict in Ukraine. Psychoprevention studies,4/2017, 10-16.
 • Radoń A., Niewiadomska I., Chwaszcz J. (2017). Resource distribution and the severity of post-traumatic stress disorder symptoms in people displaced as a result of military operations.Psychoprevention studies, 1/2017, 5-15.
 • Radoń A. (2016). Nie ma substancji-jest uzależnienie. Uzależnienia behawioralne. w :Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wybrane konferencje : 
 • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. Tytuł wystąpienia: "Zespół stresu pourazowego a dystrybucja zasobów jako przykład dezintegracji jednopoziomowej : wyniki badań osób doświadczających konfliktu zbrojnego na Ukrainie"
 • Konferencja międzynarodowa „Social inclusion – a multidimensional analysis” Tytuł wystąpienia: "Distribution of resources and posttraumatic stress disorder levels in people displaced as a result of military operations"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oko w oko z psychologią. Obszary badań pasjonujących. Tytuł wystąpienia : "Zespół stresu pourazowego u osób uczestniczących w konflikcie zbrojnym"
 • Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2018. Tytuł wystąpienia : "Seksualność osób uzależnionych"

 

 

MGR PATRYCJA WOŚKO

 

 

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Trener umiejętności psychospołecznych, w trakcie rekomendacji na trenera I stopnia. Coach VCC. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół patologii w środowisku pracy oraz prowadzi badania wśród osób doświadczających działań militarnych na Ukrainie. 
 

Publikacje:

 • Wośko P., Niewiadomska I., Chwaszcz J.(2017). Distribution of resources and post-traumatic growth in people displaced by military operations, Psychoprevention Studies 2

 

Konferencje:

 • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. Tytuł wystąpienia: Przesiedleni w wyniku działań militarnych na Ukrainie: dystrybucja zasobów a nasilenie potraumatycznego rozwoju w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej
 • Konferencja międzynarodowa „Social inclusion – a multidimensional analysis” Tytuł wystąpienia: Level of resources and posttraumatic growth in people displaced as a result of military operations
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z człowiekiem”. Tytuł wystąpienia: „Siecioholizm”

 

Projekty:

 • Aktywny Student Aktywny Absolwent
 • Udział w projekcie badawczym „Uwarunkowania siecioholizmu wśród młodzieży”
 • Udział w projekcie badawczym „Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno – strukturalnym”
 • Udział projekcie badawczym „Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego”
 • Udział w projekcie badawczym „Formy prezentystycznej orientacji temporalnej”

 

Inne zaangażowanie:

 • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Nasz cel – Twój cel czyli motywacja do sukcesu” w ramach IX Tygodnia Szkoleń
 • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Mini-szkolenie integracyjne czyli KNPZ staje się zespołem” – szkolenie dla Koła Naukowego Psychologii Zarządzania
 • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Jak poprawnie napisać CV i odnaleźć się na rynku pracy?” – szkolenie dla Koła Naukowego Psychologii Zarządzania
 
 
MGR MATEUSZ PRUCNAL
 

 
Jestem magistrem psychologii i zarządzania KUL oraz coachem VCC. Moje zainteresowania naukowe krążą wokół psychologii jakości życia, poczucia szczęścia i pewności siebie. Zawodowo zajmuję się tworzeniem i zarządzaniem projektami edukacyjnymi współfinansowanymi przez UE, prowadzę ogólnopolski portal wydarzysie.pl oraz Fundację na rzecz rozwoju - Inspirator. Od 2011 roku mam okazję być ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto od 2016 roku jestem pracownikiem Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL i realizuje projekt "Aktywny student - aktywny absolwent" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
 
 
MGR PAWEŁ POLAKIEWICZ
 
zdpawelpolakiewicz_1
 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1997 – 2003 odbył studia dzienne z zakresu Filozofii Teoretycznej zakończone obroną pracy magisterskiej pt.  „.Wizja kształtowania charakteru moralnego człowieka w pismach A. Kępińskiego”, napisanej w Katedrze Etyki, pod kierunkiem księdza profesora Andrzeja Szostka,  a w latach 2001 – 2005 studia dzienne z psychologii zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Przejawy agresji a obraz siebie u nieletnich osadzonych w zakładach poprawczych” napisanej w katedrze Psychoprofilaktyki  Społecznej pod kierunkiem prof. Iwony Niewiadomskiej. Od 2003 roku pracuje z nieletnimi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem oraz niedostosowaną społecznie.

 

Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim wokół zjawiska nieletniości, zagrożenia niedostosowaniem i niedostosowania społecznego, procesu demoralizacji i ich związków ze strukturą „ja”, samooceną oraz zachowaniami agresywnymi; a także wpływu substancji psychoaktywnych na strukturę „ja” oraz system wartości. Interesuje się także koncepcjami antropologiczno-psychologicznymi A. Kępińskiego i T. Mertona.

 

 

MGR AGNIESZKA LAWENDA

 

a_lawenda

 

Magister psychologii, psycholog transportu, tłumacz języka rosyjskiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii KUL w Lublinie. Studia magisterskie w dziedzinie psychologii ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia. Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tutaj również ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska. Prowadzi Pracownię Psychologiczną specjalizującą się w diagnozie i orzecznictwie psychologicznym w zakresie psychologii transportu oraz medycyny pracy. Zainteresowania naukowe i zawodowe skupia wokół problematyki uwarunkowań zachowań ryzykownych, a także przejawów patologii społecznej w miejscu pracy.

 

MGR PAWEŁ BIAŁAS

 

img_1102asd

 

Od 1995 roku jestem wyczynowym sportowcem oraz absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie w trybie dziennym w latach 2001 - 2006. Dzięki tym studiom uzyskałem kwalifikacje nauczyciela, trenera judo i instruktora kulturystyki. W 2013 roku podjąłem studia psychologiczne w trybie zaocznym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, które ukończyłem w 2018 na kierunku psychologia sądowo - penitencjarna. Interesuje mnie również psychologia społeczna i psychologia sportu, dlatego temat mojej pracy magisterskiej brzmiał: "Satysfakcja życiowa i postawy wobec życia w świetle badań zawodników mieszanych sztuk walki (MMA) na Lubelszczyżnie". Jestem społecznikiem i organizuję akcje charytatywne, współpracując miedzy innymi z Fundacją DKMS Polska, RCKiK, Szlachetna Paczka, WOŚP. Biorę udział i organizuję w Chełmie akcje charytatywne dla chorych dzieci, dla Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt, Domu Dzieci Małych, liczne pokazy Sambo w szkołach oraz Zakładzie Karnym, darmowe kursy samoobrony dla kobiet oraz wykłady na temat przemocy domowej, depresji czy cyberprzemocy. Aktualnie jestem trenerem w klubie MKS Sambo Chełm, założycielem Fundacji „Z ulicy na podium”, swoją przyszłość wiążę z psychologią...

 
-----------------
 
DR KAROLINA STRZELCZYK

 

W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Znaczenie dystrybucji zasobów psychospołecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u kobiet z doświadczeniem małoletniego macierzyństwa

 

DR MATEUSZ REFERDA

 

Referda

 

W czerwcu 2016 roku obronił rozprawę doktorską pt. Znaczenie poznawczo-emocjonalnych czynników osobowościowych dla związku między zdolnościami a porażką szkolną.

 

Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I stopnia). Zawodowo zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

DR MAŁGORZATA BŁĄDEK - KOLATORSKA

 

 

 

W lipcu 2016 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Znaczenie dystrybucji zasobów w kształtowaniu poczucia jakości życia żołnierzy powracających z misji zagranicznych.

 

Zawodowo prowadzi własny gabinet, w którym zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem dziecięcym. Współpracuje z kilkoma szkołami i placówkami specjalistycznymi na terenie Warszawy.

 

 

DR ROBERT MODRZYŃSKI

 

W 2016 roku obronił rozprawę doktorską pt.Znaczenie dystrybucji zasobów dla osiągania celów terapeutycznych. Badanie osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia.

 

 

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, godz. 11:43 - Marta Szaro