mgr_jowita_berdzik_1

 

mgr Jowita Karolina Berdzik

 

Absolwentka pedagogiki z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego  z terapią pedagogiczną w WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie.  Autorka wielu publikacji, uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Pasjonatka nauki i kultury we współczesnym świecie. Aktywna wolontariuszka programu „PROJEKTOR- wolontariat studencki”, którego głównym celem jest zmiana na lepsze przyszłości dzieci mieszkających na wsi i w małych miejscowościach. Zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki związanej z problematyką sieroctwa społecznego oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży w środowisku naturalnym oraz instytucjonalnym.

 

Wybrane publikacje:

  1. Berdzik J.,Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku [w:] Wymiar formalny i aksjologiczny w praktyce edukacyjne, Głowala, M. Kamińska, M. Szymańska, L. Tomaszewska (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2013.
  2. Berdzik J.,Środowiskowe uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży [w:] Niedostosowanie społeczne teorie i doświadczenia, Bejger, R. Kartaszyńska (red.), Wydawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2014.
  3. Berdzik J.,Problem tolerancji wśród młodzieży we współczesnej Polsce [w:] Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, Chałupczak, I. Kurzępa, E. Pogrzała (red.), Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2014.
  4. Berdzik J.,Pedagodzy XXI wieku w ‘kostiumach oczywistości’ na podstawie badań własnych [w:] Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015.
  5. Berdzik J.,Janusz Korczak – nauczyciel wszechczasów [w:] Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, Dybowska (red.), Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
  6. Berdzik J.,Zaburzone pozycje w rodzinie, czyli matka i ojciec na emigracji [w:] Zamojskie Studia i Materiały Seria Pedagogika, Tom XVII zeszyt 1, Zamość 2015.
  7. Berdzik J., Postawy społeczno – moralne jako efekt oddziaływań wychowawczych SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce [w:] „Pedagogika Katolicka”, 2017, Nr 21 (2/2017).

 

 

 


 

 

 

 

mgr Kamila Farbiszewska-Arent

 

Ukończyła studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W trakcie certyfikacji -  specjalista terapii uzależnień od narkotyków. Ukończyła również liczne szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu Mediacji  Karnych i z Nieletnimi Sprawcami Czynu Karnego oraz z zakresu Mediacji – Certyfikat w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Zawodowo pracuje z dziećmi w Szkole Podstawowej jako wychowawca oraz jako wolontariusz/specjalista terapii uzależnień. W latach wcześniejszych pracowała jako kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Lublinie oraz pełniła opiekę socjoterapeutyczną i prowadziła zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Autorka kilku artykułów publikowanych w monografiach wieloautorskich jak również uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji. 

 

 

 

 

 


 

 

 

mgr_karolina_garbacz_1

 

mgr Karolina Garbacz

 

Absolwentka filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2011r.) oraz studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami profilaktyki (2016r.) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Na co dzień pracuje, jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe związane są w sposób szczególny ze streetworkingiem, jako nowatorską metodą pracy wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.w Polsce i za granicą.  Doświadczenie w tym temacie zdobywała pracując przez 7 lat  jako streetworker- pedagog ulicy, z dziećmi i młodzieżą podopiecznymi programu ,,Most-alternatywa dla ulicy”, prowadzonego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie.

 

Ważniejsze publikacje:

Garbacz K., Praca pedagogiczna na ulicy jako innowacyjna metoda pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk marginalizowanych, [w:] Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań, red. A. Łuczyński, I. Gumińska-Sagan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 371-388.

Garbacz K., Realizacja idei miłości wychowawczej  w pracy z ,,dziećmi ulicy” na przestrzeni XIX-XXI wieku,  [w:]  Psychologia miłości-przegląd wybranych zagadnień,  red. A. Pytka, B.A. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2017.

Garbacz K., Aktywność fizyczna, jako metoda pracy streetworkerskiej z dziećmi i młodzieżą, podopiecznymi programu ,,MOST-alternatywa dla ulicy, działającego przy Centrum Wolontariatu w Lublinie, ,,Wychowanie fizyczne i sport”, T.58, Z.2, Warszawa 2014, s.71-74.

 

 


 

 

 

 

 

mgr Ewelina Okrutna

 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku Nauki o Rodzinie (studia I i II stopnia) oraz Praca socjalna (studia I stopnia). Doświadczenie zawodowe zdobywa w obszarze pomocy społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki społecznej i opiekuńczej, w tym wokół szeroko pojętej tematyki małżeństwa i rodziny oraz polityki społecznej, a zwłaszcza miejsca rodziny w systemie pomocy społecznej. Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia przemian w rozumieniu małżeństwa i rodziny w planach życiowych młodzieży akademickiej wybranych uczelni Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Polski, Czech i Słowacji. W związku z prowadzonymi badaniami doktorantka nawiązała współpracę z zagranicznymi uniwersytetami. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Czynnie uczestniczy w sympozjach i konferencjach naukowych. Autorka artykułów naukowych z obszaru pedagogiki społecznej i opiekuńczej.

 

 

 


 

 

 

 

mgr_monika_suchowierska_1

 

mgr Monika Suchowierska

 

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika, specjalność: edukacja elementarna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju dziecka, rodziny, a także innych rodzinnych form opieki zastępczej. Doktorantka w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

 

 


 

 

 

mgr_dorota_zagrodnik_1

 

mgr Dorota Zagrodnik

 

Absolwentka Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki, specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Wczesnoszkolne. Studia drugiego stopnia ukończyła w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, gdzie uzyskała tytuł magistra pedagogiki, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie pedagogiki terapeutycznej z rewalidacją, oraz kursy kwalifikacyjne:  kierownik wycieczek szkolnych, wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wykładowca  Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.  Jej główne zainteresowania naukowe oscylują wokół współczesnej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Autorka i współautorka artykułów naukowych, których tematy koncentrują się wokół nauk społecznych i humanistycznych. Czynnie uczestniczy w sympozjach i konferencjach naukowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lidia Pietruszka
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018, godz. 21:36 - Lidia Pietruszka