1

nazwa jednostki

Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych

2

nazwa kierunku (specjalności)

Historia – studia licencjackie, specjalność: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

3

Dokument elektroniczny i e-kancelaria (zajęcia laboratoryjne)

4

przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne

brak

5

liczba godzin zajęć dydaktycznych

15

6

liczba punktów ECTS

    2

7

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przepisami dotyczącymi dokumentu elektronicznego i jego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie w tym w administracji. Poznanie niektórych sposobów wykorzystania elektronicznych form w prowadzeniu kancelarii i administracji wybranych instytucji.

 

Po zakończeniu zajęć student potrafi wskazać główne cechy dokumentacji elektronicznej i sposoby jej wykorzystania. Rozumie strukturę metadanych i umie je interpretować. Zna zasady organizacji pracy w wybranych kancelariach wykorzystujących elektroniczne formy jej prowadzenia. Potrafi odnajdywać i posługiwać się elektronicznymi formami komunikacji klienta z różnymi instytucjami. Umie wykorzystywać elektroniczne formy dostępu do informacji i ofert różnych instytucji w celu realizacji przyjętych przez siebie celów i rozwiązywania problemów.

8

Metody i pomoce dydaktyczne

Zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej.

9

forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach, aktywności i realizacji zadań wyznaczanych w ramach kolejnych jednostek ćwiczeniowych

10

treści programowe

 1. miejsce administracji elektronicznej we współczesnym społeczeństwie
 2. Rozwój administracji elektronicznej (e-urzędy) w Polsce
 3. Przepisy i praktyka funkcjonowania dokumentu i podpisu elektronicznego
 4. Metadane
 5. Czynności kancelaryjne w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją (instrukcja kancelaryjna)
 6. Organizacja i prowadzenie elektronicznej skrzynki podawczej
 7. Elektroniczna rejestracja dokumentacji w instytucji
 8. Zasady organizacji obiegu dokumentacji elektronicznej w procesie decyzyjnym w urzędzie/instytucji
 9. Biuletyn Informacji Publicznej
 10. Platformy usług administracyjnych
 11. Sądownictwo elektroniczne
 12. Nadzieje i zagrożenia elektronicznej administracji

11

literatura podstawowa i uzupełniająca

- Instrukcja kancelaryjna z 18 stycznia 2011

- Podręcznik dobrych praktyk regionalnych. E-administracja.

http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=208:podrecznik-dobrych-praktyk-regionalnych-e-administracja&Itemid=3

- Rozwój elektronicznej administracji w Polsce. Bariery, rekomendacje.

Raport z debaty http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=293:rozw%C3%B3j-elektronicznej-administracji-w-polsce-bariery-rekomendacje&Itemid=3

- 20 kroków do użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowości

http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=292:portal-lokalny-20-krok%C3%B3w-do-u%C5%BCytecznego-serwisu-internetowego-gminy-regionu-miejscowo%C5%9Bci&Itemid=3

12

Osoba prowadząca zajęcia

Ks. dr hab. Grzegorz Bujak

Autor: Grzegorz Bujak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2011, godz. 09:25 - Grzegorz Bujak