konwersatorium

 

Prowadząca zajęcia:Dr Joanna Michalczuk

Założenia i cele przedmiotu:
Wprowadzenie w podstawowe pojęcia i problemy dyscypliny ze szczególnym uwzględnieniem analizy inscenizacji. Uwrażliwienie na znaczenie dokumentacji w badaniach teatrologicznych i zdobywanie kompetencji w zakresie opisu dzieła teatralnego. Kształtowanie warsztatu bibliograficznego teatrologa.

 

Treści programowe: Próba uchwycenia istoty teatru – teatr jako widowisko. Typy widowisk teatralnych. Analiza dzieła teatralnego. Twórcy inscenizacji – wybrane zagadnienia (np. reżyseria a inscenizacja w polskim teatrze XX wieku). Interdyscyplinarność nauki o teatrze (zwłaszcza sztuka performance i happening). Podstawowe dla dyscypliny słowniki i encyklopedie, bibliografie teatralne i czasopisma bieżące poświęcone teatrowi. Repertuar jako gatunek pracy historycznoteatralnej. Specyfika zbiorów muzeów, archiwów i bibliotek teatralnych. Specjalizacja polskich badań teatrologicznych. Szkolnictwo teatralne – tradycja i stan obecny.

 

Literatura:

Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przekład i uzupełnienia W. Dudzik, M. Leyko, Warszawa 2005;

I. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie, Wrocław 1989;

Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy, red. J. Czachowska, Wrocław 1970;

G. Dziamski, H. Gajewski, J. St. Wojciechowski, Performance. Wybór tekstów, Warszawa 1984;

Z. Hübner, Sztuka reżyserii, Warszawa 1982;

Od dokumentacji do interpretacji, od interpretacji do teorii, red. D. Kuźnicka, H. Samsonowicz, Warszawa 1998;

T. Pawłowski, Happening, Warszawa 1988;

G. Sinko, Opis przedstawienia teatralnego – problem semiotyczny, Wrocław 1988;

Teatrologia polska u schyłku XX wieku, red. J. Michalik, A. Marszałek, Kraków 2001;

J. Timoszewicz, „Dziady” w inscenizacji Leona Schillera. Partytura i jej wykonanie, Warszawa 1970; Z. Wilski, Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944, Wrocław 1978;

Szersza bibliografia, obejmująca słowniki, leksykony, encyklopedie, zestawienia bibliograficzne, czasopisma, repertuary teatrów, autorskie i aktora oraz inne ważne dla dyscypliny publikacje (zwłaszcza w ramach serii wydawniczych) podana zostanie na zajęciach.

 

Zaliczenie: na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnej oceny z pracy semestralnej.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 08:43 - Mariusz Lach