ROZPOCZĘCIE STAŻU:

Po złożeniu formularza zgłoszeniowego należy wybrać Jednostkę Przyjmującą, umówić się na rozmowę kwalifikacyjną i wypełnić scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej. Scenariusz należy dostarczyć do biura projektu (lub przesłać skan na maila stazkariery@kul.pl) min. dwa tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia stażu. Na jego podstawie zostanie przygotowana umowa stażowa.
 
W celu przygotowania umowy stażowej prosimy również o dostarczenie informacji na temat nazwy banku i numer konta bankowego, na które ma zostać przelane stypendium stażowe.
 
Wzór umowy stażowej mogą Państwo znaleźć tutaj.
 
*Datą rozpoczęcia stażu zawsze jest poniedziałek. Proszę nie ustalać terminu rozpoczęcia stażu nie wcześniej niż dwa tygodnie po dacie dostarczenia dokumentów. Ustalenie wcześniejszego terminu nie gwarantuje, że wszystkie dokumenty zostaną przygotowane przed rozpoczęciem stażu.
**Dokumenty można wypełnić bezpośrednio w biurze projektu. W razie problemów zapraszamy.

 


REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE STAŻU

  • Z obecności na stażu rozliczamy się każdorazowo po zakończonym okresie 4-tygodni. W tym celu dostarczamy listę obecności (jest częścią dziennika stażu) do biura projektu osobiście lub wysyłając skan na adres mailowy: stazkariery@kul.pl,
  • W każdym tygodniu stażu należy przepracować od 20 godzin do 40 godzin,
  • W każdym okresie 4-tygodniowym należy przepracować min. 120 godzin,
  • Na bieżąco realizacji stażu należy prowadzić dziennik stażu jednak rozliczamy się z niego dopiero po zakończeniu całego stażu,
  • Na koniec stażu należy złożyć dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu stażu, bilans kompetencji, sprawozdania miesięczne, raport końcowy oraz opinię/referencje,
  • Z dokumentacji związanej z realizacją stażu należy rozliczyć się w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia stażu,
  • Na dokumentach nie wolno używać korektora. Niedopuszczalne jest dokonywanie na dokumentach wymazywania i przeróbek. Można poprawiać zapisy jedynie poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń. Po wpisaniu treści poprawnej należy złożyć podpis osoby do tego uprawnionej.

 

ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA: W przypadku stażystów realizujących staż minimum 50 km od miejsca zamieszkania istnieje możliwość zwrot kosztów zakwaterowania do kwoty 400 zł/miesiąc. W tym celu należy wypełnić wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania i dołączyć do niego ksero umowy najmu wraz z potwierdzeniem zapłaty (wyciąg bankowy lub oświadczenie). Warunkiem koniecznym do refundacji jest przedstawienie umowy najmu zawartej na okres realizacji stażu.

LP.
Dokumenty w zakresie realizacji i zakończenia stażu:
1
Dziennik stażu i lista obecności - INSTRUKCJA
  Dziennik stażu i lista obecności - wersja PDF
2
Opinia/referencje od opiekuna stażu
3

Zaświadczenie o ukończeniu stażu

(kompetencje wynikają z programu stażu)

 

Zaświadczenie o ukończeniu stażu - wersja PDF

4
Bilans kompetencji
  Bilans kompetencji - wersja PDF
5
Raport końcowy
  Raport końcowy - wersja PDF
6
Sprawozdanie miesięczne - na każdy miesiąc osobne
  Sprawozdanie miesięczne - wersja PDF - na każdy miesiąc osobne
7
Ankieta końcowa - wersja online - jest wypełniana w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu kształcenia lub zakończeniu stażu jeżeli staż zakończył sie po obronie. Ankieta bada losy absolwentów projektu czy kontynuują dedykację lub podjęli zatrudnienie

 

Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania

Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania - wersja PDF

 

Po zakończeniu stażu oryginały całej dokumentacji należy dostarczyć do Działu Projektów Akademickich KUL (pokój GG-200) Z dokumentacji związanej z realizacją i zakończeniem stażu należy rozliczyć się w terminie do 7 dni od daty zakończenia stażu.


ANKIETA KOŃCOWA każdy Uczestnik/czka projektu musi obowiązkowo poddać się ewaluacji. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu kształcenia lub zakończenia stażu jeżeli staż zakończył sie po obronie. Jej celem jest zbadanie ile absolwentów Uczelni objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuuje kształcenie lub podjęło zatrudnienie czy też kontynuują zatrudnienie na minimum 1/2 etatu i na minimalny okres 3 miesięcy.

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2023, godz. 07:53 - Oskar Belcik