Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są wypełnić, podpisać i dostarczyć (osobiście lub za pomocą operatora pocztowego) do biura projektu dokumenty rekrutacyjne, na które składają się:

  1. Formularz zgłoszeniowy – oryginał z podpisem (możliwość wcześniejszego wysłania dokumentów w formie skanu na adres efektywna.komunikacja@kul.pl);
  2. Dokument potwierdzający zatrudnienie w sądzie powszechnym (dokument może dotyczyć jednej osoby lub grupy osób reprezentujących dany sąd) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu);
  3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy osób niepełnosprawnych.

Adres do wysyłki:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Sekcja Funduszy Strukturalnych,

Pokój GG 200

Biuro projektu: „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych”

 

              Formularz zgłoszeniowy

 

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o wynikach rekrutacji przez członka zespołu projektowego.

           Regulamin realizacji projektu i rekrutacji 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2019, godz. 09:26 - Katarzyna Nieścioruk-Maj