Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są wypełnić, podpisać i dostarczyć (osobiście lub za pomocą operatora pocztowego) do biura projektu dokumenty rekrutacyjne, na które składają się:

  1. Formularz zgłoszeniowy – oryginał z podpisem (możliwość wcześniejszego wysłania dokumentów w formie skanu na adres efektywna.komunikacja@kul.pl);
  2. Dokument potwierdzający zatrudnienie w sądzie powszechnym (dokument może dotyczyć jednej osoby lub grupy osób reprezentujących dany sąd) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu);
  3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy osób niepełnosprawnych.

Adres do wysyłki:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Dział Komercjalizacji Wiedzy,

Pokój GG 200

Biuro projektu: „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych”

 

              Formularz zgłoszeniowy (aktualizacja 12.02.2020) - poprzednie wersje formularza zgłoszeniowego są akceptowalne w procesie rekrutacji

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o wynikach rekrutacji przez członka zespołu projektowego.

           Regulamin realizacji projektu i rekrutacji (aktualizacja 12.02.2020)

 

Powyższa aktualizacja dotyczy wydłużenia realizacji projektu oraz zmiany formy szkolenia z 3 dni na 2 dni szkoleniowe (przy takiej samej liczbie godzin szkoleniowych).

 

                   Regulamin realizacji projektu i rekrutacji - wersja archiwalna

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2020, godz. 14:34 - Katarzyna Nieścioruk-Maj