Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są wypełnić, podpisać i dostarczyć (osobiście lub za pomocą operatora pocztowego) do biura projektu dokumenty rekrutacyjne, na które składają się:

  1. Formularz zgłoszeniowy – oryginał z podpisem (możliwość wcześniejszego wysłania dokumentów w formie skanu na adres efektywna.komunikacja@kul.pl);
  2. Dokument potwierdzający zatrudnienie w sądzie powszechnym (dokument może dotyczyć jednej osoby lub grupy osób reprezentujących dany sąd) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu);
  3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy osób niepełnosprawnych.

Adres do wysyłki:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Dział Komercjalizacji Wiedzy,

Pokój CN 201

Biuro projektu: „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych”

 

              Formularz zgłoszeniowy (aktualizacja 12.02.2020) - poprzednie wersje formularza zgłoszeniowego są akceptowalne w procesie rekrutacji

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o wynikach rekrutacji przez członka zespołu projektowego.

           Regulamin realizacji projektu i rekrutacji (aktualizacja 20.08.2021)

 

Powyższa aktualizacja dotyczy wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.08.2022 roku. 

 

                  Regulamin realizacji projektu i rekrutacji - wersja archiwalna (od 16.12.20r. do 19.08.21r.)

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2021, godz. 11:30 - Katarzyna Nieścioruk-Maj