infKonto.pdf wniosek o pomoc materialną - załącznik nr 1 do zarządzenia

 - drukować dwustronnie na A4

 

 

Wymagane dokumenty:

infKonto.pdfsposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta załącznik nr_9

 

 

 

O miejsce w domu studenckim może ubiegać się student/doktorant studiów stacjonarnych.

 

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim ma student lub doktorant w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dodatkowym kryterium dla oceny zasadności wniosku jest szczególna sytuacja wnioskodawcy, w szczególności sieroctwo lub niepełnosprawność.

Komisja Stypendialna może odmówić przyznania miejsca w domu studenckim w przypadku udokumentowanego naruszenia Regulaminu domów studenckich KUL.

 

Student (doktorant), który ubiega się o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce w domu studenckim składa jeden wniosek (załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Student pod rygorem utraty przyznanego miejsca, ma obowiązek do 5 października potwierdzić w formie pisemnej fakt zamieszkania w przydzielonym domu studenckim.

 

Student studiujący w Stalowej Woli składa wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim KUL osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych  KUL w Lublinie.

  

 

 

 

Studenci, którzy ubiegają się o miejsce w Akademiku Nr 2 w Stalowej Woli, prowadzonym przez Fundację Uniwersytecką składają wniosek o przyznanie miejsca w wyżej wymienionym akademiku.

Informację na temat zakwaterowania w Akademiku Nr 2 Fundacji Uniwersyteckiej można znaleźć na stronie www.fundacja.stalwol.pl/akademik.html lub pod nr tel. - recepcja 15 642 25 38

 

 

 

 

 

 OPIS DOMÓW STUDENCKICH KUL

Decyzję o przyznaniu wolnych miejsc w ciągu roku akademickiego podejmuje kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Komisją Stypendialną.

Istnieje możliwość wynajęcia pokoju w domach studenckich w czasie sesji poprawkowej. Informacji na ten temat należy zasięgać w domu studenckim.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dysponuje następującymi domami studenckimi:

 

Studenci KUL mogą również otrzymać miejsce w Domu Fundacji Jana Pawła II (męski dom studencki Lublin) w zależności od ilości miejsc oddanych do dyspozycji KS. Decyzja w tej sprawie zapada na posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
 

 

 

 

 

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2018, godz. 14:42 - Izabela Mazur