Dorobek naukowy

Monografie

1. Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 261 + 17 nlb, ISBN 978-83-7306-660-1 [rec. Z. Janczewski, „Prawo Kanoniczne” 58 (2015), nr 2, s. 197-199; H. Misztal, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 3, s. 219-223, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.3-11].

Redakcje  

1. KUL oczami studentów - przewodnik dla kandydatów na studia, Lublin 2008, ss. 54 (współredaktor).
 

2. Kapłaństwo posługi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 152, ISBN 978-83-7702-450-8 (współredaktor).

 

3. The Enrollment to the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, ss. 167, ISBN 978-88-209-9993-3 (współredaktor).

 

4. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5 (współredaktor).

 

relacje Kościół-państwo na Ukrainie

5. Церковно-державнi Вiдносини в Українi, Видавницство Святого Павла, Львiв 2018, ss. 212, ISBN 978-617-7510-32-0 (współredaktor).

 Artykuły

 1. Ochrona przekazu wiary w mediach. Aspekt kanoniczny, w: Media – wartości – prawo, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2008, s. 39-47, ISBN 978-83-7299-548-3.
 2. Koło Naukowe Kanonistów, w: Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, s. 669-673, ISBN 978-83-7363-700-9.
 3. Kompetencje koordynacyjne proboszcza. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Nauk Prawnych” 20 (2010), nr 2, s. 191-212; ISSN 1507-7896.
 4. Znaczenie przeszkody pokrewieństwa duchowego dla trwałości i nierozerwalności małżeństwa, w: Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 301-312, ISBN 978-83-62383-06-1.
 5. Uczestnictwo w liturgii Mszy świętej – pojęcie i wymogi, „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 25-37, ISSN 0208-7928.
 6. Geneza zasady współdziałania Kościoła i państwa w projektach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. VIII, 10 (2) 2013, s. 77-109, ISSN 1896-8406.
 7. Origin of principle of cooperation between the Catholic Church and the State in preparatory documents for the Second Vatican Council. Outline, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. VI (2013), s. 152-168, ISSN 1899-7694.
 8. Soborowa zasada współdziałania Kościoła i państwa w kontekście zasad ją warunkujących, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (2) 2014, s. 31-62, ISSN 1896-8406.
 9. Regulacje prawne dotyczące sprawowania Eucharystii przez kapłana uzależnionego od alkoholu, „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 3, s. 99-122; ISSN 1507-7896.
 10. Funkcje specjalnie powierzone proboszczowi, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 25 (2015), nr 28, s. 79-95, ISSN 1731-1438.
 11. Interpretacja pojęcia munus w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, „Roczniki Humanistyczne” 63 (2015), z. 8, s. 125-145, DOI: 10.18290/rh.2015.63.8-9, ISSN 0035-7707.
 12. Partycypacja w liturgii konkretyzacją prawa wiernych do sprawowania kultu Bożego, w: Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, s. 169-176, ISBN 978-83-65-235-22-0.
 13. Sakrament chrztu dzieci a kan. 843 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego, „Studia Redemptorystowskie. Pismo naukowe Prowincji Warszawskiej Redemptorystów” 14 (2016), s. 413-429, ISSN 1731-71-0X.
 14. After-birth abortion - critical analysis of the legal aspect, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. IX (2016), s. 218-226, ISSN 1899-7694.
 15. The Legal Meaning of the Notions: Affiliation, Ritual, Rite, Ryt, and Tradition, w: The Enrollment to the Catholic Church, red. S. Kawa, A. Romanko, M. Sitarz, A. Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, s. 11-30, ISBN 978-88-209-9993-3.
 16. Podstawy odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. X (2017), s. 213-231, ISSN 1899-7694.
 17. Podstawy prawne odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła, „Kościół i Prawo” 6 (19) 2017, nr 2, s. 123-141, DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-10, ISSN 0208-7928.
 18. Aborcja po urodzeniu w kontekście prawa naturalnego, „Journal of Modern Science” 4 (35) 2017, s. 33-50, DOI: 10.13166/jms/84815, ISSN 1734-2031.
 19. Dekodowanie regulacji dotyczących aktywności sportowej wiernych z przepisów odnoszących się do ich obowiązków i praw, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. XI (2018), nr 1, s. 373-387, ISSN 1899-7694.
 20. Služba lektora ve všeobecném zákonodárství latinské církve, „Studia Theologica” 20 (3) 2018, s. 99-116, DOI: 10.5507/sth.2017.047, ISSN 1212-8570, eISSN 2570-9798.
 21. Od święcenia do posługi. Akolita w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego, „Studia Redemptorystowskie. Pismo naukowe Prowincji Warszawskiej Redemptorystów” 16 (2018), s. 409-422, ISSN 1731-71-0X.
 22. Внесок єпископiв бпоку комунiстичних держав у навчання другого Ватиканського Собору на тему церковно-державних вiдносин, w: Церковно-державнi Вiдносини в Українi, red. С. Кава, М. Сiтаж, А. Романко, А. Словiковска, Видавницство Святого Павла, Львiв 2018, s. 59-91, ISBN 978-617-7510-32-0.

 Hasła w Encyklopedii Katolickiej

 1. Parafialny kościół, EK t. XIV, kol. 1330-1331.
 2. Precedencja, EK t. XVI, kol. 339-340.
 3. Rada do spraw Apostolatu Świeckich , EK t. XVI, kol. 1059-1060.
 4. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, EK t. XVII, kol. 158.
 5. Scrutinium, EK t. XVII, kol. 1315-1316.
 6. Syndyk apostolski, EK, t. XVIII, kol. 1332-1333 (współautor).

 Sprawozdania

 1. Sprawozdanie z wyjazdu naukowego pracowników i studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL do Rzymu: Struktura Kurii Rzymskiej, 20-29 X 2006 r., „Prawo, Administracja, Kościół” 4 (28)/2006, Lublin 2007, s. 343-351, ISSN 1644-9924.
 2. Obrona doktoratu Ks. Michała Kalety, „Wiadomości Inspektorialne” 01/2008, Kraków 2008, s. 21-22.
 3. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 18 (2008), nr 21, s. 5-12, ISSN 1731-1438.
 4. Sprawozdanie z sesji naukowej Eucharistia fons vitae – współczesne problemy prawne, „Roczniki Nauk Prawnych” 18 (2008), nr 1, s. 285-286, ISSN 1507-7896.
 5. Sprawozdanie z sesji naukowej Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, „Roczniki Nauk Prawnych” 18 (2008), nr 1, s. 281-283, ISSN 1507-7896.
 6. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego: obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Łódź, 3-4 września 2008 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 18 (2008), nr 2, s. 419-425, ISSN 1507-7896.
  * Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego: obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Łódź, 3-4 września 2008 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 19 (2009), nr 22, s. 9-13, ISSN 1731-1438.
 7. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2010), nr 23, s. 17-18, ISSN 1731-1438.
 8. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomów Absolwentom WPPKiA. Absolutoria, Lublin 23 czerwca 2010 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL” 5 (2010), nr 5, s. 23-24, ISSN 1896-8406.
 9. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej kanonistów Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Częstochowa, 8-9 września 2009 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 20 (2010), nr 1, s. 251-255, ISSN 1507-7896.
 10. Konferencja naukowa pt. Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL”, Lublin 17 marca 2010 r., Studia z Prawa Wyznaniowego” 13 (2010), s. 333-339, ISSN 2081-8882.
 11. Kapłaństwo posługi. Sympozjum, Lublin, 25 maja 2010 r.„Studia Prawnicze KUL” 4 (44) 2010, s. 149-151, ISSN 1897-7146.
 12. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej kanonistów Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Toruń, 7-8 września 2010 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 21 (2011), nr 24, s. 14-20, ISSN 1731-1438.
 13. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 21 (2011), nr 24, s. 21-23, ISSN 1731-1438.
 14. Studenci KUL najlepsi w Polsce [sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego], „Przegląd Uniwersytecki” 2 (130) 2011, s. 29, ISSN 0866-9961.
 15. XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Przegląd Uniwersytecki” 6 (134) 2011, s. 17, ISSN 0866-9961.
 16. Bez prawa nie ma praw. Mistrzowski puchar konkursu prawa kanonicznego dla KUL-u [sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego], „Tygodnik Katolicki Niedziela” nr 22 (27 V 2012), s. 28, ISSN 0208-872X.
  * Mistrzowski puchar po raz drugi dla KUL [sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego], „Przegląd Uniwersytecki” 3 (137) 2012, s. 16, ISSN 0866-9961.
 17. Sprawozdanie z XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego Administracja w prawie kanonicznym, Warszawa 14-18 września 2012 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 15-25, ISSN 1731-1438.
 18. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 26-27, ISSN 1731-1438.
 19. Sprawozdanie z konferencji naukowej Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy, Warszawa, 16 kwietnia 2012 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 7 (2012), nr 9, s. 16-21, ISSN 1896-8406.
 20. II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. „»Rodzina suwerenna« – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia”, Brenna, 18-19 kwietnia 2013, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 232-239, ISSN 0208-7928.
 21. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2013, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 241-254, ISSN 0208-7928 (współautor).
  Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, II Ogólnopolska konferencja naukowa (Lublin, 1 czerwca 2013 r.), „Studia Prawnicze KUL” 4 (56) 2013, s. 153-166, ISSN 1897-7146 (współautor).
  * II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2013, „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 1, s. 193-204, ISSN 1507-7896 (współautor).
 22. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 21-23, ISSN 1731-1438.
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina drogą Kościoła”, Lublin, 25 marca 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 2, s. 203-207, ISSN 1507-7896.
 24. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 3, s. 170-186, ISSN 1507-7896 (współautor).
 25. In honorem. Złoty jubileusz pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego [sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 r.], „Przegląd Uniwersytecki” 2 (154) 2015, s. 24, ISSN 0866-9961.
 26. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 25 (2015), nr 28, s. 11-13, ISSN 1731-1438.
 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich 25 lat od promulgacji”, Lublin, 26 marca 2015 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 2, s. 204-208, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.2-10; ISSN 1507-7896.
 28. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (2) 2015, s. 73-77, ISSN 1896-8406.
 29. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auctoritas in Iudicium” oraz uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, 21 października 2015 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (2) 2015, s. 83-85, ISSN 1896-8406.
 30. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 roku, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 225-244, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2015.4.2-15; ISSN 0208-7928.
 31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 4, s. 203-213, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.4-12; ISSN 1507-7896.
  *
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 26 (2016), nr 29, s. 109-121; ISSN 1731-1438.
 32. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 27 stycznia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 3 (63) 2015, s. 111-115; ISSN 1897-7146.
 33. Konferencja Naukowa Procesy i procedury: nowe wyzwania, Warszawa, 22 października 2015 r., „Prawo Kanoniczne” 59 (2016), nr 1, s. 185-196, ISSN 0551-911X, e-ISSN 2353-8104.

 34. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie”, Warszawa, 20 maja 2015 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 26 (2016), nr 3, s. 195-196, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.3-11; ISSN 1507-7896.
 35. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI, Bydgoszcz, 6 kwietnia 2016 roku, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 2, s. 219-226, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-13; ISSN 0208-7928.
 36. Kościół - Naród - Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski, „Tygodnik Katolicki Niedziela” nr 39 (24 IX 2017), s. 28, ISSN 0208-872X.
 37. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm, 14 marca 2018 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 28 (2018), nr 2, s. 173-178, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-12; ISSN 1507-7896.

Recenzje

Recenzje opublikowane

 1. Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Krzysztof Dziub, Lublin: TN KUL 2010, ss. 219, „Roczniki Nauk Prawnych” 21 (2011), nr 1, s. 302-306, ISSN 1507-7896.
 2. Paweł Lewandowski, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, ss. 171, ISBN 978-83-7793-410-4, „Roczniki Nauk Prawnych” 26 (2016), nr 4, s. 256-261, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-13; ISSN 1507-7896.

Recenzje wydawnicze

 1. Lewandowski Paweł, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2015, ss. 171.
 2. Dyda Konrad, Pokłosie beatyfikacji ks. Władysława Findysza. Pierwsza dekada kultu Błogosławionego, „Bonus Liber” Sp. z o.o., Rzeszów 2016, ss. 149.

Biogramy

 1. Ś.p. Ks. Piotr Ilwicki (1924-2012)„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 100, ISSN 1731-1438.
 2. Ś.p. O. Letus Feliks Szpucha (1934-2012)„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 101, ISSN 1731-1438.
 3. Ś.p. Ks. infułat dr Stanisław Cały (1921-2013)„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 107-108, ISSN 1731-1438.

Prace translatorskie 

 1. Benedictus PP. XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Legge sulle fonti del diritto,1 X 2008, AAS Suppl. 79 (2008), p. 65-70; tekst polski [Benedykt XVI, List apostolski motu proprio Ustawa o źródłach prawa], w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 152-165, ISBN 978-83-7306-635-9.
 2. Bulla papieża Piusa XII z dnia 25 marca 1946 r. nominująca ks. Stefana Wyszyńskiego Biskupem Lubelskim, w: Dzieci moje! Biskup Stefan Wyszyński ordynariusz lubelski 1946-1949. Pamiętnik wystawy zorganizowanej przez Fundację na rzecz Rodziny Nasza Tradycja w 70. rocznicę ingresu do Katedry Lubelskiej biskupa Stefana Wyszyńskiego, red. P.K. Kuty, Nasza Tradycja Fundacja na rzecz Rodziny, Lublin 2017, s. 38, ISBN 978-83-906097-2-0.
  * Bulla papieża Piusa XII z dnia 25 marca 1946 r. nominująca ks. Stefana Wyszyńskiego Biskupem Lubelskim, w: Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, s. 171, ISBN 978-83-948764-2-5.

Inne

 • Wspomnienie, w: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 261-262, ISBN 978-83-7363-612-5.
 • Prawo kanoniczne, w: KUL oczami studentów – przewodnik dla kandydatów na studia, red. M. Borecki, K. Czerlunczakiewicz, A. Dutkowska i in., Lublin 2008, s. 27.
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Ludzie. Nauka. Struktura. Stan na 15 czerwca 2010 r., red. L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-085-2:
  • Kolegium dziekańskie, s. 37 (autor);
  • Instytut Prawa Kanonicznego, s. 53-59 (autor);
  • Kadra naukowa, s. 69-126 (współautor);
  • Działalność studencka, s. 147-151 (autor);
  • Czasopisma, s. 163-164 (współautor). 
 • Faculty of Law, Canon Law and Administration John Paul II Catholic University of Lublin. People. Studies. Structure, ed. P. Stanisz, P. Wojtasik, Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-140-8:
  • About Institute of Canon Law, s. 21-23 (autor);
  • Student Activities, s. 33-35 (autor);
  • Journals, s. 37 (współautor).
 • Od redaktorów, w: Kapłaństwo posługi, red. A. Skorupa, A. Słowikowska, Lublin 2012, s. 7-8, ISBN 978-83-7702-450-8 (współautor).
 • Indeks osobowy, w: J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013, s. 285-290, ISBN 978-83-7306-607-6.
 • Nowości wydawnicze polskich kanonistów„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 102-103, ISSN 1731-1438.
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stan na 31 grudnia 2015 r., red. K. Burczak, L. Fiejdasz-Buczek, Anna Haładyj [i in.], Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-239-6:
  • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Studentów Prawa, s. 153;
  • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Kanonistów, s. 154;
  • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Studentów Administracji, s. 154-155;
  • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Studentów Europeistyki „Euro-KUL”, s. 155;
  • Działalność Studentów. Koła Naukowe: Koło Naukowe Studentów Prawa w Biznesie, s. 155;
  • Działalność Studentów. Uniwersytecka Poradnia Prawna, s. 155;
  • Działalność Studentów. Samorząd. Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, s. 159;
  • Działalność Studentów. Osiągnięcia naukowe i sportowe Studentów. Sukcesy Studentów prawa kanonicznego, s. 165;
  • Czasopisma naukowe: „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, s. 171;
  • Czasopisma naukowe: „Kościół i Prawo”, s. 172;
  • Czasopisma naukowe: „Roczniki Nauk Prawnych”, s. 173.
 • Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 26 (2016), nr 29, s. 137-139, ISSN 1731-1438.
 • Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, 13 (2) 2016, s. 109-110, ISSN 1896-8406.
 • Introduction, w: The Enrollment to the Catholic Church, red. S. Kawa, A. Romanko, M. Sitarz, A. Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, s. 5-9, ISBN 978-88-209-9993-3 (współautor).
 • Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, 14 (2) 2017, s. 125-126, ISSN 1896-8406.
 • Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 28 (2018), nr 31, s. 191-192, ISSN 1731-1438.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wyróżniającą się rozprawę doktorską (22 grudnia 2015 r.). Tytuł rozprawy doktorskiej: Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 261 + 17 nlb, ISBN 978-83-7306-660-1.
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (22 grudnia 2015 r.).
 • Ocena wyróżniająca w procesie ewaluacji nauczycieli akademickich za lata 2013-2014 (15 maja 2015 r.).
 • Nagroda zespołowa IV stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (21 grudnia 2016 r.).
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych (12 grudnia 2017 r.).
 • Medal Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” (Medaliam Stephani Cardinalis Wyszyński „Magister iurum Dei”) Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za znaczący wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia (13 stycznia 2018 r.).
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych (7 grudnia 2018 r.).
Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2019, godz. 12:42 - Anna Słowikowska