Dorobek naukowy ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL

 

A.     

Imię i nazwisko

Ks. dr hab. Mirosław SITARZ

 

B.      

Status naukowy

prof. KUL

C.      

Stopień naukowy doktora

18 czerwca 1998 r.

Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL

Specjalność – doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego

 

D.     

Stopień naukowy doktora habilitowanego

27 stycznia 2009 r.

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

E.      

Rozpoczęcie pracy
w KUL

1 października 1996 r.

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

F.      Przynależność do krajowych oraz zagranicznych towarzystw (organizacji) naukowych i pełnione w nich funkcje

·

od 1996

członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; od 1997 – sekretarz redakcji „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”; 2002-2018 – członek zarządu SKP; od 2018 – sekretarz-skarbnik SKP.

·

od 1998

członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 2001 – sekretarz Wydziału Prawnego TN KUL; od 2010 – członek zarządu TN KUL; 2013-2018 – Sekretarz Generalny TN KUL 

·

od 1998

członek Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze;

·

od 1999

członek redakcji „Roczniki Nauk Prawnych”;

·

od 2000

członek Consociatio Intrnationalis Iuris Canonici Promovendo (Rzym);

·

od 2001

członek Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in EU w Bischofsgrün;

·

od 2005

członek „Kolegium Redakcyjnego Roczników Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”;

·

od 2006

członek, założyciel i sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL; od 2006 – redaktor naczelny „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”; 2009-2015 – wiceprzewodniczący SAWP KUL; od 2015 - przewodniczący SAWP KUL;

·

od 2006

członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk oddział w Lublinie; od 2009 – sekretarz Komitetu Redakcyjnego „Teka Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie” (Commission of Legal Sciences); od 2011 – sekretarz Komisji Prawniczej PAN o. Lublin; od 2013 - Redaktor Naczelny „Teka Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie” (Commission of Legal Sciences); od 2014 - wiceprzewodniczący Komisji Prawniczej PAN o. Lublin;

·

od 2011

członek Rady Naukowej czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”;

·

od 2011

członek Komitetu Nauk Prawnych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk;

·

od 2012

członek Rady Naukowej czasopisma „Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica”;

.

od 2012

członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Państwo i Prawo”;

.

od 2012

członek Rady Naukowej czasopisma „Kościół i Prawo”; Redaktor Naczelny czasopisma „Kościół i Prawo”;

.

od 2013

członek Rady Naukowej czasopisma „Roczniki Humanistyczne”.

 

od 2016

stały członek Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim

 

 

 

G.    Dorobek naukowy za lata 1997-2019:

 

I. Monografie naukowe

 

Kolegium konsultorów w KPK/1983 i w partykularnym prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 216, ISBN 83-87703-52-4, [rec. A. Dębiński, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. 10 (2000), z. 2, s. 245-247; J. Wroceński, „Prawo Kanoniczne” 43 (2000), nr 1-2, s. 248-252; A. Miziński, „Apollinaris” 75 (2002), s. 423-426].
 
Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe, WSHiP, Warszawa 2000, ss. 143, ISBN 83-86919-98-1 (współautor).
 
Słownik Prawa Kanonicznego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004, kol. 216, ISBN 83-211-1685-x, [rec. S. Tymosz, „Zamojski Informator Diecezjalny” XIII (2004), nr 2, s. 220-221].
 

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. nauk. J. Krukowski, t. II/1, Pallottinum, Poznań 2005, ss. 485, ISBN 83-7014-524-8 (współautor).

 
Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, ss. 320, ISBN 978-83-7306-380-8.
 
Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 274, ISBN 978-83-7702-764-6 [rec. A. Romanko, „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 2, s. 183-190; T.J. Green, „The Jurist. Studies in Church Law and Ministry” 75 (2015), nr 2, s. 674-676].

 

 

 II. Redakcja monografii naukowych

 

Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 153, ISBN 83-7363-170-4 (współredaktor), [rec. S. Tymosz, „Zamojski Informator Diecezjalny” XIII (2004), nr 3, s. 322-325].
 
Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 1012, ISBN 83-7306-196-7 (współredaktor).
 
Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 168, ISBN 83-7363-226-3 (redaktor).
 
Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, ss. 240, ISBN 83-7300-558-7 (współredaktor).
 
Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 895, ISBN 83-7363-397-9 (współredaktor).
 
Kultura i prawo. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 424; (w j. niemieckim: - Kultur und Recht. Materialien der 5. Internationalen Tagung zum Thema Kulturelle Identität der Europäischen Union und Religiöser Pluralismus. Trier, 18–19. September 2006); ISBN 978-83-7306-334-1 (współredaktor).
 
Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss. 219, ISBN 978-83-7306-469-0, ISBN 978-83-7702-038-8 (współredaktor).
 
Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2010, ss. 164, ISBN 978-83-61147-76-3 (współredaktor).
 
Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 2010, ss. 87, ISSN 1896-8406 (współredaktor).
 
Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Scripta Theologica Thoruniensia (20), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246, ISBN 978-83-231-2707-9 (współredaktor).
 
Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 2012, ss. 51, ISSN 1896-8406 (współredaktor).
 

Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 863, ISBN 978-83-7702-472-0 (współredaktor).

 
Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 50, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 293, ISBN 978-83-7306-616-8 (współredaktor).
 

Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, Źródła i monografie 401, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 792, ISBN 978-83-7306-635-9 (współredaktor).

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, Prace Wydziału Nauk Prawnych 52, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 348, ISBN 978-83-7306-653-3 (redaktor).
 
Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Prace Wydziału Nauk Prawnych 53, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 197, ISBN 978-83-7306-659-5 (współredaktor).
 
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej), Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 926 + 10 nlb, ISBN 978-83-7306-667-0 (współredaktor).
 
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom II, Prace Wydziału Nauk Prawnych 59, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 312, ISBN 978-83-7306-681-6 (redaktor).
 
Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 350, ISBN 978-83-7306-684-7 (współredaktor).
 

II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Prace Wydziału Nauk Prawnych 62, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 338 + 6 nlb, ISBN 978-83-7306-694-6 (współredaktor).

 
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom III, Prace Wydziału Nauk Prawnych 63, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 290, ISBN 978-83-7306-719-6 (redaktor).
 
Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Prace Wydziału Nauk Prawnych 66, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 232, ISBN 978-83-7306-734-9 (współredaktor).
 

Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, Prace Wydziału Nauk Prawnych 67, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 326, ISBN 978-83-7306-735-6 (współredaktor).

 
The Enrollment to the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, ss. 170, ISBN 978-88-209-9993-3 (współredaktor).
 
Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 208, ISBN 978-83-7306-779-0 (współredaktor).
 
Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-780-6 (współredaktor).
 

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5 (współredaktor).

 

Kodeks  Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom IV, Prace Wydziału Nauk Prawnych 70, Towarzystwo Naukowe KUL, Polska Akademia Nauk, Lublin-Warszawa 2017, ss. 268, ISBN 978-83-936450-9-1 (redaktor).
Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 74, ISBN 978-83-948764-3-2 (redaktor).

Церковно-державні відносини в Україні, Видавництво Святого Павла, Львів 2018, ss. 212, ISBN 978-617-7510-32-0 (współredaktor).

 

Leksykon Prawa Kanonicznego, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7, kol. 3165, ss. 1692 (redaktor).

Prawo a wartości w Europie. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”. 17 października 2018 r. Lublin. Teksty kongresowe, Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Wydawnictwo KUL, Częstochowa 2019, ISBN 978-83-955499-0-8, 978-83-8061-738-4, ss. 164 (współredaktor).

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, t. 2, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, ss. 90, ISBN 978-83-956633-0-7 (redaktor).

 

 

 

III. Artykuły

 1. Niedziela Lubelska, w: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, red. D. Pietrusiński, Lublin 1998, s. 84-85.
 2. Kolegium konsultorów, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2 (1999), s. 375-380.
 3. Konsultacyjna funkcja kolegium konsultorów w sytuacji sede plena, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 12 (1999), nr 1, s. 41-53.
 4. Zadania kolegium konsultorów w sytuacji sede plena w KPK z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” t. IX (1999), z. 2, s. 45-59.
 5. Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, „Niedziela” 1999, nr 40, s. 13.
 6. Dziesięć lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 13 (2000), nr 1, s.  6-10.
 7. Zadania kolegium konsultorów w sytuacji sede impedita, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 13 (2000), s. 51-61.
 8. Warunki alienacji majątku kościelnego według KPK/1983, „Roczniki Nauk Prawnych” t. X (2000), z. 2, s. 95-112.
 9. Zarządzanie Kościołem partykularnym w sytuacjach nadzwyczajnych, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2001), nr 1, s. 45-57.
 10. Zadania Kościoła względem narodu w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XII (2002), z. 2, s. 21-36.
 11. Wybór Biskupa Rzymu, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. IV (2002), s. 120-140.
 12. Wady kościelnych aktów administracyjnych, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 15 (2003), s. 77-90.
 13. Wymóg zasięgnięcia przez biskupa opinii zespołów proboszczów w sprawach dotyczących usuwania i przenoszenia proboszczów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 16 (2003), s. 80-88.
 14. Wady kościelnych  aktów administracyjnych wynikających z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub uzyskania zgody kolegialnych organów konsultacyjnych, w: Struktury kolegialne w Kościele Partykularnym, red. J. Krukowski, T. Rozkrut, Tarnów 2004, s. 127-144.
 15. Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego,  w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 23-32.
 16. Scientific work of Prof. Józef Krukowski, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 33-40.
 17. Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 41-70.
 18. Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 71- 84.
 19. Kompetencje kreacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 529-540.
 20. Prezentacja Księgi Jubileuszowej Ecclesia et Status, w: Ecclesia et status. Materiały konferencyjne, red. M. Sitarz, Lublin 2004, s. 69-72.
 21. Organy kolegialne w Kościele partykularnym, w: Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 115-153.
 22. Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym, „Zeszyty  Prawnicze Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie” (17) 2005, z. 1, s. 87-98.
 23. Przeszkoda w działaniu i wakat stolicy biskupiej. Komentarz do kan. 412-430, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, t. II/1, Pallottinum, Poznań 2005, s. 272-294.
 24. Synod diecezjalny. Komentarz do kan. 460-468, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, t. II/1, Pallottinum, Poznań 2005, s. 333-344.
 25. Rada kapłańska i kolegium konsultorów. Komentarz do kan. 495-502, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, t. II/1, Pallottinum, Poznań 2005, s. 381-394.
 26. Rada duszpasterska. Komentarz do kan. 511-514, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, t. II/1, Pallottinum, Poznań 2005, s. 404-409.
 27. Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 1 (2005), z. 1, s. 357-366.
  * Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa” (24) 2006, z. 3, s. 55-62.
 28. Obowiązek odprawiania mszy świętej ‘pro populo’, w: Eucharystia fons vitae – współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, red. S. Tymosz,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 99-112.
  * Obowiązek odprawiania mszy świętej ‘pro populo’, w: Ius et fides. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006,  s. 859-871.
 29. Prawo wyznaniowe w Ameryce Łacińskiej, „Przegląd Uniwersytecki” XVIII (2006), nr 2 (100), s. 28.
 30. Organy kompetentne do wyrażania stanowiska Konferencji Episkopatu Polski, „Niedziela” 49 (2006) nr 17, s. 12.
 31. Cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, http: /www.kul.lublin.pl/print-1571.html.
 32. Geneza, struktura i cele SAWP KUL, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (2006), s. 37-44.
 33. Struktura kościelnego aktu administracyjnego, w: Księga Pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, red. T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć, Lublin 2006, s. 321-332.
 34. Kompetencje reprezentacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w:  Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, Lublin 2007,  s. 299-316.
 35. Pozycja prawna biskupów polskich rezygnujących z urzędu, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2007), nr 1, s. 83-98.
 36. Podminky zcizováni cirkevniho majetku podle CIC/1983, „Revue Církevního Práva Church Law Review” 37 (2007), z. 2, s. 132–145.
 37. Creative competencies of collegiate bodies in particular Churches, w: XIIº Congresso Internazionale di Diritto Canonico della Concociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, red. E. Raad, Beyrouth-Liban 2008, s. 691-702.
 38. Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych, w: O „Sanctorum Mater”, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008, s. 27-40, (Biuletyn SKP 22bis). ?
 39. Polish Canon Law, w: A Synthesis of Polish Law, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, part 2, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 379–398.
 40. Polskie prawo kanoniczne, w: Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 1005-1018.
 41. Kompetencje diecezjalnej rady do spraw ekonomicznych w partykularnym prawie polskim, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 19 (2009), nr 22 s. 65-85 (współautor).
 42. Organy kolegialne w Kościele partykularnym, w: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, Z. Tracz, Łódź 2009, s. 121-184.
 43. Kompetencje kontrolne Stolicy Apostolskiej względem działalności legislacyjnej organów władzy w Kościele partykularnym, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 725-737.
 44. Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2010), nr 23, s. 19-26.
 45. Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych. Zarys problematyki, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2010), nr 23, s. 83-88.
 46. Procedura zarządzania Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. III (2010), s. 182-191.
 47. Wpływ relacji państwo-Kościół na stabilność Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, w: Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M. R. Pałubska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 271-278.
 48. Prawa wiernych świeckich chrześcijan w interpretacji Jana Wiślickiego, w: Vir Ecclesiae deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego, red. W. Irek, Wrocław 2011, s. 242-257.
 49. Czekamy na arcybiskupa, „Dziennik Wschodni” (lubelski), XVII (2011), nr 36 (22 lutego 2011 r.), s. 2.
 50. Wszystko rozstrzyga się w Stolicy Apostolskiej, „Dziennik Wschodni” – „Magazyn”, XVII (2011), nr 39 (25 lutego 2011 r.), s. 2-3.
 51. Wybitny polski kanonista, „Niedziela” (2011), nr 30 (24 lipca 2011), s. 17.
 52. Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 65-86.
 53. Les problèmes de la traduction et de l'interprétation dans les textes du droit canonique, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), z. 8, s. 23-51 (współautor).
 54. Deklaracja - źródło prawa czy przykład szczególnej obłudy, „Niedziela” (2012), nr 19 (6 maja 2012), s. 14-15.
 55. Les principes de la procédure administrative générale dans le Code de droit canonique de 1983, in: Les problèmes théoriques de la science administrative, ed. J. Niczyporuk, Bruxelles - Paris 2012, p. 299-313.
 56. A Canon Administrative Act versus State Legal Order, in: Logos et Musica in honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, ed. E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl, Frankfurt am Main 2012, s. 375-387.
 57. Požadavky kladené na kandidáty svĕceni podle Kodeku kanonicko práva z r. 1983 a instrukcí dikastérií římské kurie, „Studia Theologica” 14, č. 3 [49] (2012), s. 112-127.

 58. Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. V (2012), s. 145-161.
 59. L'atto amministrativo canonico e l'ordinamento giuridico statale, w: La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia, 14-18 settembre 2011, red. J. Wroceński, M. Stokłosa, UKSW, Warszawa 2012, s. 1051-1064.
 60. Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i wytycznych dykasterii Kurii Rzymskiej, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W.Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 1083-1097.
  * Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 87 (2013), nr 1, s. 199-217.
  * Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej, „Zamojski Informator Diecezjalny” XXIII (2014), nr 1, s. 113-128.
 61. Rodzaje i kompetencje legatów papieskich, w: Fides - Veritas - Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”, Lublin 2013, s. 45-59.
 62. Prawo kanoniczne, w: Synteza prawa polskiego. 1918-1939, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 884-920.
 63. Polskie prawo kanoniczne, w: Synteza prawa polskiego. Od 1989 roku, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 860-873.
 64. Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym. Zarys problematyki, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 85-93.
 65. Wierność prawdzie obowiązuje wszystkich, „Niedziela” (2013), nr 24 (16 czerwca 2013), s. 20-21.
 66. Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2013, s. 133-154.
 67. Skuteczność kościelnych aktów administracyjnych w polskim porządku prawnym. Zarys problematyki, w: Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. Zakręta, A. Sosnowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2013, s. 441-457.
 68. The obligation of the faithful to remain in obedience to the Roman Pontiff and the bishops in communion with him (cann. 204 & 205). An outline, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. VI (2013), s. 140-151.
 69. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: Towarzystwa Naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, Tom 2, red. Z. Kruszewski, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013, s. 167-175 (współautor).
 70. Obowiązek posłuszeństwa papieżowi oraz własnemu ordynariuszowi. Zarys problematyki, „Zamojski Informator Diecezjalny” XXII (2013), nr 4, s. 109-123.
 71. Základné princípy vzt’ahu cirkev – štát v sociálnej náuke cirkvi, w: Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve, red. D. Krošlák, M. Moravčíková, Nakladatelství Leges, Praha 2013, s. 187-196.
 72. Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła, „Państwo Prawne” 1 (3)/2013, s. 56-68.
 73. Termin „portio populi Dei” w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i jego tłumaczenia na język polski i francuski, „Roczniki Humanistyczne” LXI (2013), z. 8: Lingwistyka korpusowa i translatoryka, s. 163-175 (współautor).
 74. Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 91-106.
 75. Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim, w: Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron, Prace Wydziału Nauk Prawnych 53, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 91-109.
 76. Charakterystyka działalności naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 3-10.
 77. Wykaz publikacji ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 11-53.

 78. Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 55-71.

 79. Zasady relacji Kościół-państwo w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 239-249.
 80. Requirement of preserve the technical – juridical rigour in the exercise of legislative power in the Church. Selected items, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. VII (2014), s. 120-129.

 81. Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXIV (2014), nr 4, s. 163-176.
 82. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 115-134.
  * Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 1, s. 141-168. doi: 10.18290/kip.2015.4.1-10.
 83. Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego, w: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 93-117.
 84. The Second Vatican Council and the post-conciliar reform of canon law in the publications of bishop Walenty Wójcik, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. VIII (2015), s. 107-117.
 85. Kompetencje rady ekonomicznej jako przejaw uczestnictwa świeckich we władzy rządzenia, w: Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, s. 153-159.
 86. Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXVI (2016), nr 2, s. 155-175. doi: 10.18290/rnp.2016.26.2-8.
  * Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce, w: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 189-205.
 87. Bezpieczeństwo w stosunkach państwo-Kościół w Polsce, w: Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, red. J. Krukowski, J. Potrzeszcz, M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, s. 219-233.
 88. 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, nr 13 (2) 2016, s. 73-86.
 89. Wkład biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II i reformy prawa kanonicznego, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 2, s. 25-66.
 90. Theological and legal foundations of Christian and Catholic education, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. IX (2016), s. 196-204.
 91. Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo, w: Aктуальні проблеми країнознавчої науки. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 листопада 2016 р.), red. W. Łażnik, Вежа-Друк, Луцьк 2016, s. 206-211.
 92. Relations between Church and State inGaudium et Spes”, „Philosophy and Canon Law” t. 2 (2016), s. 185–202.

 93. Synod diecezjalny jako uroczysty sposób sprawowania władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego. Zarys problematyki, „Wiadomości Diecezji Gliwickiej. Pismo urzędowe 3 (98) 2016, s. 333-349.

 94. Religious Freedom and Church-State Relations in the Republic of Poland, w: Nová Európa – výzvy a očakávania. Nová Európa – právo a náboženstvo. Dies Iuris Tyrnavienses. Trnavské právnické dni, red. M. Moravčíková, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická faculta, Trnava 2016, s. 169-195.

 95. Absolwenci i przyjaciele WPPKiA, „Przegląd Uniwersytecki” 1 (165) 2017, s. 10.
 96. Zasada współpracy i współdziałania między państwem a Kościołem, w: Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. W. Żyłko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017, s. 885-894.
 97. Criteria of Ecclesiastical Enrollment, w: The Enrollment to the Catholic Church, red. S. Kawa, A. Romanko, M. Sitarz, A. Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, s. 31-55.
  * Kryteria przynależności do Kościoła, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 297-315.
  * I criteri di appartenenza alla Chiesa, „Journal of Modern Science” 33 (2017), nr 2, s. 27-48.
 98. Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, nr 14 (1) 2017, s. 81-101.
 99. Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 27 (2017), nr 30, s. 103-116.
 100. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Gręźlikowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 63-86.
 101. Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w: Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 161-194.
 102. Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL, w: Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, s. 9-34.
 103. Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, nr 14 (2) 2017, s. 49-62.
 104. Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. X (2017), s. 173-184.
 105. Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej, „Kościół i Prawo” 6 (19) 2017, nr 2, s. 107-122.
 106. Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIII, nr 15 (1) 2018, s. 143-156.
  * Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, „Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Збірник наукових праць” [International Relations: Theory and Practical Aspects. Collection of Scientific Papers] 2 (2018), s. 298-307.
 107. Kongregacja Edukacji Katolickiej – struktura, zadania i formy działania, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. XI (2018), nr 1, s. 331-342.
 108. Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 339-359.
 109. Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II, „Kościół i Prawo” 7 (20) 2018, nr 2, s. 209-218, http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-14
 110. Формування систем церковно-державних відносин [Formuvannya system tserkovno-derzhavnykh vidnosyn], w: Церковно-державні відносини в Україні [Tserkovno-derzhavni vidnosyny v Ukrayini], red. S. Kawa, M. Sitarz, A. Romanko, A. Słowikowska, Видавництво Святого Павла [Vydavnytstvo Svyatoho Pavla], Львів [L’viv] 2018, s. 13-37.
 111. Ochrona karna wolności sumienia i religii w prawie kanonicznym, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. XI (2018), nr 2, s. 375-386. 

 

 IV. Recenzje

 

IV/1. Recenzje książek

 1. J. Krukowski, Konkordat Polski znaczenie i realizacja, „Niedziela” 1999, nr 12, s. 12.
 2. W. Góralski, Konkordat Polski 1993 od podpisania do ratyfikacji, „Roczniki Nauk Prawnych” t. IX (1999), s. 166-167.
 3. J. Wroceński, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła, „Roczniki Nauk Prawnych” t. IX (1999), s. 176-178.
 4. W. Goślicki, O senatorze doskonałym księgi dwie, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XII (2002), z. 2, s. 200-206.
 5. P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Tajne dokumenty 1967-1989, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XII (2002), z. 2, s. 200-206.
 6. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” t. I (2005), z. 1, s. 414-416.
 7. J. Krukowski, Nie tylko dla prawników (rec.  Polskie Prawo Wyznaniowe, wyd. II), „Niedziela”  2005, nr 40, s. 15.
 8. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, „Roczniki Nauk Prawnych”  t. XVI (2006), z. 2, s. 506.
 9. J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, „Niedziela” (2013), nr 26 (30 czerwca 2013), s. 27.
 10. Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego 2013, ss. 400, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 2, s. 223-232.
  * Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego 2013, ss. 400, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXIV (2014), nr 4, s. 198-207.

 

IV/2. Recenzje wydawnicze

 1. Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 20 kwietnia 2005 r. z okazji 40-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II, red. S. Tymosz, Lublin 2005, ss. 237.
 2. „Studia z Prawa Wyznaniowego” t. 12 (2009), ss. 392.
 3. „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. II (2009), ss. 128.
 4. „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 4 (2009), ss. 54.
 5. „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 5 (2010), ss. 76 + 2 nlb.
 6. „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. III (2010), ss. 253.
 7. „Studia Salvatoriana Polonica” t. 4 (2010).
 8. IV. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku, red. T. Rozkrut, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2010, ss. 207.
 9. Ius et Mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, M. R. Pałubska, Lublin 2011.
 10. Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, red. T. Guz, W. Bednaruk, M. R. Pałubska, Lublin 2011.
 11. R. Andrzejczuk, Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych, Lublin 2011, ss. 200.
 12. Katyń 1940. Walka o prawdę, red. W. Lis, Toruń 2012, ss. 400.
 13. Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Różański, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, ss. 374.
 14. Prawo trybunałów katolickich do rozstrzygania nieważności małżeństw niekatolików. Art. 2-4 Dignitas Connubii, W. Kraiński, Pelplin 2013, ISBN 978-83-7823-224-7, ss. 429.
 15. Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej, T. Guz, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-610-6, ss. 278.
 16. Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2007-2010, t. 2, T. Guz, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7257-594-4, ss. 456.
 17. „Annales Canonici” 9 (2013), ISSN 1895-0620, ss. 222.
 18. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” t. 5 (2013), ISSN 2080-3788, ss. 378.
 19. Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-62383-45-0, ss. 237.
 20. Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64181-46-7, ss. 245.
 21. S. Kawa, Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-666-3, ss. 318.
 22. Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z roku 2010, t. 3, PISMA - ks. Tadeusz Guz, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7257-646-0, ss. 496.
 23. Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego. Doświadczenia, inspiracje, instytucje, red. P. Czernicki, B. Opaliński, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-62250-33-2, ss. 171.

 24. P. Zamelski, Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego. Stan prawny i faktyczny na dzień 1 września 2014 r., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-670-0, ss. 364.

 25. P. Zając, Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7306-685-4, ss. 168.

 26. Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2011-2013, t. 4, PISMA - ks. Tadeusz Guz, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7257-730-6, ss. 462.

 27. P. Lewandowski, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2015, ISBN 978-83-7793-410-4, ss. 171.
 28. Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-62383-76-4, ss. 371.
 29. A. Romanko, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-7306-726-4, ss. 321.
 30. P. Wierzbicki, Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-7306-724-0, ss. 344.
 31. U. Wasilewicz, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ISBN 978-83-948764-1-8, ss. 264.
 32. P. Zając, Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ISBN 978-83-948764-0-1, ss. 276.
 33. P. Kaleta, Legal aspects of the management of Church property, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-403-1, ss. 204.
 34. P. Kaleta, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. IV/1: Księga V. Dobra doczesne Kościoła, red. nauk. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2019, ISBN 978-83-7014-838-6, ss. 152.
 35. T. Guz, Siedem „słów” Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kazania pasyjne wygłoszone w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniach 10 III – 17 IV 2019 r., Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7869-431-1, ss. 95.
 36. „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. Księga pamiątkowa z okazji 40. Rocznicy Święceń Prezbiteratu ks. kan. kmdr. por. rez. Dr. Zbigniewa Jaworskiego, red. P. Płaczek, [b.w.], Szczecin 2019, ISBN 978-83-953279-0-2.

 

IV/3. Recenzje w przewodach doktorskich

 1. A. Kimak, Administracyjnoprawne aspekty działalności kierownika urzędu stanu cywilnego. Stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r., Lublin 2009 (mps), ss. 355, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Wrzoska.
 2. S. Janiczek, Biskup Rzymu a Kolegium Biskupów w świetle nauki Soboru Watykańskiego II oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Studium teologiczno-prawne, Kraków 2010 (mps), ss. 211, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Krzywdy.
 3. J. Napruszewska, Działalność prawodawcza legatów papieskich w XIII wieku w Polsce. Studium historyczno-prawne, Lublin 2010 (mps), ss. 435, rozprawa doktorska napisana w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem ks. dra hab. Stanisława Tymosza, prof. KUL.
 4. P. Krawczyk, Problem publiczno-prawnej osobowości Kościoła katolickiego w relacjach państwo-Kościół, w latach 1944-1989, Warszawa 2011 (mps), ss. 217), rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. dra hab. Krzysztofa Warchałowskiego, prof. UKSW.
 5. M. Poniatowski, Zasada poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa w prawie kanonicznym i jej recepcja w konkordatach i konstytucjach współczesnych państw, Warszawa 2012 (mps), ss. 257, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego.
 6. P. Zamelski, Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego, Olsztyn 2012 (mps), ss. 296, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pod kierunkiem prof. dra hab. S.L. Stadniczeńki.
 7. K. Szerszeń, Zasada poszanowania wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w kościelnym prawie publicznym, w prawie konstytucyjnym RP i w prawie traktatowym Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2013 (mps), ss. 281, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego.
 8. H. M. Jagodziński, Il diritto amministrativo della Chiesa nella letteratura canonistica polacca, Romae 2002, ss. 633, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra X. Canosa, nostryfikowana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014 (nostryfikacja z Facoltà di Diritto Canonico Pontificia Università della Santa Croce).
 9. S. Stesenko, Conventus Eparchialis. Status prawny i aktywność na przykładzie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Lublin 2015 (mps), ss. 409, rozprawa doktorska napisana w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem ks. dra hab. Leszka Adamowicza, prof. KUL.
 10. M. Bartoszek, Model kolegialności sędziowskiej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Lublin 2015 (mps), ss. 284, rozprawa doktorska napisana w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem dr hab. Marty Greszaty-Telusiewicz, prof. KUL.
 11. P. Muszyński, Dyscyplina życia i posługi prezbiterów według uchwał polskich synodów diecezjalnych pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Warszawa 2015 (mps), ss. 280, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. dra hab. Józefa Wroceńskiego, prof. UKSW.
 12. R. Hradil, Działalność prawno-normatywna kardynała Bedřicha Fürstenberga, arcybiskupa ołomunieckiego, Wrocław 2017 (mps), ss. 209, rozprawa doktorska napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Edwarda Góreckiego.

 

IV/4. Recenzje w przewodach habilitacyjnych

 1. T. Rakoczy, Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Gniezno 2010, ss. 425 (UKSW).
 2. J. Adamczyk, Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium, Sandomierz 2011, ss. 526 (UKSW).
 3. A. Gołębiowska, Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego, Warszawa 2010, ss. 409 (UKSW).
 4. J. Sokołowski, na podstawie osiągnięcia naukowego Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2014, ss. 280 (Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 4 listopada 2014 r.).
 5. J. Marčin, na podstawie osiągnięcia naukowego Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowackiej, Stalowa Wola 2014, ss. 400 + 30 nlb (Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 12 maja 2015 r.).
 6. W. Rewera, na podstawie osiągnięcia naukowego Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych. Rozważania o pojęciu autonomii i gwarancjach ochrony prawnej, Lublin 2017, ss. 282 (PAN).
 7. A.M. Czaja, na podstawie osiągnięcia naukowego Miejsca i czasy święte w aktualnym prawie kodeksowym oraz partykularnym, Toruń 2016, ss. 320 (UKSW).

Sekretarz Komisji w postępowaniach habilitacyjnych

 1. P. Sobczyk, na podstawie osiągnięcia naukowego Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim, Warszawa 2013, ss. 441 (Uchwała Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 18 marca 2014 r.).
 2. M. Dobrowolski, na podstawie osiągnięcia naukowego Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Lublin 2014, ss. 336 (Uchwała Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 29 września 2015 r.).

Członek Komisji w postępowaniach habilitacyjnych

 1. M. Stępień, na podstawie osiągnięcia naukowego Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014, ss. 490 (Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 13 stycznia 2015 r.).
 2. D. Borek, na podstawie osiągnięcia naukowego Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym (studium prawno-historyczne), Warszawa 2014, ss. 311 (Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 12 maja 2015 r.).
 3. P. Skonieczny, na podstawie osiągnięcia naukowego La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico, Romae 2015, ss. 564 (Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 29 września 2015 r.).

 

IV/5. Recenzja w sprawie nadania doktoratu honoris causa

 

 1. Recenzja w sprawie nadania Jego Eminencji Francesco Coccopalmerio doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, 31 maja 2013 r.), w: Kardynał Francesco Coccopalmerio doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014, tekst polski s. 21-26, tekst włoski s. 67-72.

 

IV/6. Promowanie prac magisterskich i recenzje magisterskie

 1. Promotor 101 prac magisterskich.
 2. Recenzje prac magisterskich (ok. 200), napisanych pod kierunkiem następujących profesorów: W. Bara, W. Bednaruka, S. Dubiela, M. Dyjakowskiej, L. Fiejdasz, G. Gozdóra, T. Guza, J. Krukowskiego, B. Krupy, M. Lipskiej, F. Paździora, M. Pietrzaka, F. Prusaka, M. Pyter, T. Sieniowa, A. Skorupy, P. Stanisza, S. Tymosza, K. Warchałowskiego.   

 

V. Sprawozdania

 

 1. Ingres drugiego Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 7-9 (1997), s. 233-239.
 2. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo, „Roczniki Nauk Prawnych” t. IX (1999), z. 1, s. 269-275.
 3. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej i walnego zebrania Stowarzyszenia Kanonistów w Przemyślu, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 11 (2001), nr 1, s. 177-188.
 4. II Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo. Wolność w mediach, „Przegląd Uniwersytecki”, 2000.
 5. II Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo. Wolność w mediach, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XI (2001), z. 1, s. 177-188.
 6. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Struktura i zadania kurii diecezjalnej” w Warszawie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 13 (2003), nr 15, s. 3-6.
 7. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 13 (2003), nr 16, s. 8-9.
 8. Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo „Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowo-wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 7-16.
 9. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Lublin, 1 września 2003), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 17-18.
 10. Sprawozdanie z ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 19-20.
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa Ecclesia et Status, „Przegląd Uniwersytecki” 6 (92) 2004, s. 19.
 12. XII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Przegląd Uniwersytecki” 6 (92) 2004, s. 15.
 13. Sprawozdanie z Konferencji w Bischofsgrün (Niemcy), „Przegląd Uniwersytecki” 6 (92) 2004, s. 28.
 14. Sprawozdanie z  Walnego Zebrania SKP w Łomży, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 15 (2005), nr 18,s. 12-14.
 15. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Sandomierz, 7 września 2005 r.), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 16 (2006), nr 19, s. 16-18.
 16. Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego, Bejrut, 20-25 września 2005 r., „Roczniki Nauk Prawnych” t.  XVI (2006), z. 1, s. 371-372.
 17. Sprawozdanie z Jubileuszu 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin, 19-20maja 2006, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XVI (2006), z. 2, s. 523-524.
 18. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Actualidad y retos del Derecho Eclesiástico del Estado en Latinoamérica, Mexico, 17-19 XI 2005,  „Roczniki Nauk Prawnych” t. XVI (2006), z. 2, s. 533-534.
 19. Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP w Szczecinie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 17 (2007), nr 20, s. 15-17.
 20. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy, Lublin, 29 września 2007 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2 (2007), nr 2, s. 26.
 21. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Il Codice delle Chiese Orientali”, Rzym, 8-9 października 2010 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 21 (2011), nr 1, s. 321-323.

 22. Międzynarodowa konferencja naukowa "Il Codice delle Chiese Orientali", Rzym, 8-9 października 2010, „Państwo Prawne” 1(2)/2012, s. 197-199.
 23. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe", Ołomuniec, 19 czerwca 2012, „Kościół i Prawo" 2 (15) 2013, s. 282-284.
 24. Sprawozdanie z I Kongresu Towarzystw Naukowych (Warszawa, 17-18 września 2013 roku), „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10 (2), s. 23-24.
 25. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 42 (62) 2013, s. 173-203.
 26. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (1) 2014, s. 97-99.
 27. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 43 (63) 2014, s. 167-190.
 28. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 44 (64) 2015, s. 127-152.
 29. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 45 (65) 2016, s. 137-158.
 30. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017, „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 46 (66) 2017, s. 171-197.
 31. Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Bruksela, 16 maja 2018 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVIII (2018), nr 31, s. 172-174.
  * Konferencja Ruchu „Europa Christi” „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, „Niedziela Ogólnopolska” 25 (2018), s. 4.

                                                                                                                                                             VI. Biogramy

 

 1. Śp. Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak (1928-2003), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 94-98.
 2.  Jan Wiślicki (1879-1944), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 309-312.
  * Jan Wiślicki (1879-1944), w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 215-217.
  * Jan Wiślicki (1879-1944), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 509-512.
 3. Ś.P. Ks. Antoni Kość (1949-2011), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 124-126.
 4. Ksiądz prałat dr Eugeniusz Kazimierczak, „Arka. Pismo Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie” 20 (2015), s. 21.

 

VII. Laudacje

 

 1. Profesor Profesorów. Laudacja wygłoszona dla Ks. Profesora Józefa Krukowskiego z okazji wręczenia Nagrody Imienia Księdza Idziego Radziszewskiego, Lublin, KUL, 16 maja 2012 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 74-83.
 2. Laudacja wygłoszona 13 stycznia 2018 roku z okazji wręczenia ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, w: Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 23-34.
 3. Laudacja z okazji uroczystego odnowienia doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin, KUL, 6 czerwca 2018 r., w: Odnowienie doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin 2018, s. 17-28.
 4. Laudacja wygłoszona 12 stycznia 2019 roku z okazji wręczenia ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

VIII. Hasła

 

VIII/1. Encyklopedia Katolicka

1.

Kolegium konsultorów,

t. IX,

kol. 333-335.  

2.

Konsultacja w KPK,

t. IX,

kol. 739-740.  

3.

Konsultor diecezjalny,

t. IX,

kol. 740.  

4.

Kuria biskupia,

t. X,

kol. 251-252.  

5.

Metropolia,

t. XII,

kol. 658-659.  

6.

Metropolita,

t. XII,

kol. 660-661.  

7.

Nakaz kościelny,

t. XIII,

kol. 674-675.  

8.

Notyfikacja,

t. XIII,

kol. 1456.  

9.

Opactwo terytorialne,

t. XIV,

kol. 604-605.  

10.

Opcja,

t. XIV,

kol. 630-631.  

11.

Ordynariusz,

t. XIV,

kol. 741-742.  

12.

Osoba,

t. XIV,

kol. 910-911.  

13.

Parafia,

t. XIV,

kol. 1324-1326.  

14.

Parafialne rady,

t. XIV,

kol. 1328-1330 (współautor).  

15.

Personalna Administratura Apostolska Świętego Jana Marii Vianneya,  

t. XV,

kol. 344-345
(współautor). 

16.

Plenarny synod,

t. XV,

kol. 811-812.

17.

Prałatura personalna,

t. XVI,

kol. 253-254 (współautor).

18.

Prefekt,

t. XVI,

kol. 356-357.

19.

Prefektura apostolska,

t. XVI,

kol. 357-358.

20.

Prezbiterium diecezji,

t. XVI,

kol. 393-394.

21.

Przywileje duchowieństwa,

t. XVI,

kol. 809-811.

22.

Rada kapłańska,

t. XVI,

kol. 1066-1068.

23.

Rada do spraw Publicznych Kościoła,

t. XVI,

kol. 1072-1073.

24.

Sede impedita,

t. XVII,

kol. 1331-1333 (współautor).

25.

Sede vacante,

t. XVII,

kol. 1333-1334 (współautor).

26.

Statuty,

t. XVIII,

kol. 884-885.

27.

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich,

t. XVIII,

kol. 991-992 (współautor).

28.

Subrepcja,

t. XVIII,

kol. 1142-1143.

29.

Synod,

t. XVIII,

kol. 1339-1341.

30.

Synod Biskupów,

t. XVIII,

kol. 1346-1347.

31.

Świeckość państwa,

t. XIX,

kol. 366-367.

32.

Upoważnienie,

t. XIX,

kol. 1372.

33.

Vacatio legis,

t. XX,

kol. 1-3.

34. Watykan, t. XX, kol. 275-277.
35. Wikariat. 2. W. apostolski, t. XX, kol. 566-567.
36. Wikariusz. 2. W. apostolski, t. XX, kol. 568.
37. Wikariusz. 3. W. generalny, t. XX, kol. 568-569.
38. Wikariusz. 4. W. kapitulny, t. XX, kol. 569-570.
39. Wikariusz. 5. W. biskupi, t. XX, kol. 570.
40. Wikariusz. 6. W. parafialny, t. XX, kol. 570-572.
41. Wiślicki Jan, t. XX, kol. 695-696.
42. Wizyta ad limina Apostolorum, t. XX, kol. 736-737.
43. Wizytacja. 1. W. biskupia, t. XX, kol. 737-738.
44. Wojskowa służba duchownych, t. XX, kol. 860-861.
45. Zjazdy, t. XX, kol. 1415-1416.

 

VIII/2. Wielka Encyklopedia Prawa,

red. B. Hołyst, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 20052

 1.

Acta Apostolicae Sedis,

 

s. 4.

 2.

Akta Konferencji Episkopatu Polski,

 

s. 24.

 3.

Diecezja,

 

s. 136.

 4.

Kolegium Kardynałów,

 

s. 332.

 5.

Kuria Rzymska,

 

s. 394-395.

 6.

Metropolia,

 

s. 431-432.

 7.

Parafia,

 

s. 606.

 

VIII/3. Leksykon Teologii Pastoralnej,
red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006 

1.

Diecezjalna rada duszpasterska,

 

s. 183.

2.

Dziekan,

 

s. 231-233.

3.

Kancelaria parafialna,

 

s. 332-334.

4.

Kartoteka parafialna,

 

s. 335-336.

5.

Rada kapłańska,

 

s. 714-715.

6.

Stowarzyszenia wiernych,

 

s. 815-817.

7.

Synod Biskupów,

 

s. 823-826.

8.

Wizytacja kanoniczna,

 

s. 899-900.

 

VIII/4. Wielka Encyklopedia Prawa, t. II

red. G. Leszczyński, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014

1.

Konkordat,

 

s. 105.

2.

Parafialne rady,

 

s. 142-143.

3.

Rada ds. ekonomicznych diecezji,

 

s. 191-192.

4.

Rada kapłańska,

 

s. 192-194.

5.

Region kościelny,

 

s. 194.

6.

Rektor kościoła,

 

s. 195.

7.

Relacje państwo-Kościół,

 

s. 197-199.

8.

Sede vacante,

 

s. 207-210.

9. Sobór powszechny,   s. 215.
10. Stolica Apostolska,   s. 219-220.
11. Synod Biskupów,   s. 224-225.
12. Synod diecezjalny,   s. 225-226.
13. Synod partykularny,   s. 226-227.
14. Synod plenarny,   s. 227-228.
15. Synod prowincjalny,   s. 228.

16.

Trybunały Stolicy Apostolskiej,

 

s. 236.

17.

Watykan,   s. 243.

18.

Wikariusz biskupi,   s. 246-247.

19.

Wikariusz generalny,   s. 247.

20.

Wizyta ad limina,   s. 247.

21.

Wolność religijna,   s. 248-249.

 

VIII/5. Encyklopedia 100-lecia KUL, t. I

red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

 1.

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL,

 

s. 62.

 2.

Kościół i Prawo.

 

s. 555.

 

VIII/6. Encyklopedia 100-lecia KUL, t. II

red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

1.

"Metryka". Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego,

 

s. 42.

2.

Roczniki Nauk Prawnych,

 

s. 267.

3.

Wiślicki Jan.

 

s. 539.

 

IX. Inne

 1. Od Komitetu Redakcyjnego, „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 7-8.
 2. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, s. 7.
 3. Wprowadzenie, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2013, s. 5-6.
 4. Od Redaktorów, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Źródła i monografie 401, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 5-6 (współautor).
 5. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 5.
 6. Wprowadzenie, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, red. M. Sitarz, Prace Wydziału Nauk Prawnych 52, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 5-6.
 7. Słowo od redaktorów, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. V-VI (współautor).
 8. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 5.
 9. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 2, s. 5.
 10. Wprowadzenie, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom II, red. M. Sitarz, Prace Wydziału Nauk Prawnych 59, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 5-6.
 11. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 1, s. 5. doi: 10.18290/kip.2015.4.1-1.
 12. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 5. doi: 10.18290/kip.2015.4.2-1.

 13. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 1, s. 5. doi: 10.18290/kip.2016.5.1-1.
 14. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 5 (18) 2016, nr 2, s. 5. doi: 10.18290/kip.2016.5.2-1.
 15. Introduction, w: The Enrollment to the Catholic Church, red. S. Kawa, A. Romanko, M. Sitarz, A. Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, s. 5-9 (współautor).
 16. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 6 (19) 2017, nr 1, s. 5. doi: 10.18290/kip.2017.6.1-1.
 17. Wprowadzenie, w: Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. M. Sitarz, A. Słowikowska, A. Romanko, Lublin 2017, s. 5-7.
 18. Wprowadzenie, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom IV, red. M. Sitarz, Prace Wydziału Nauk Prawnych 70, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 5.
 19. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 6 (19) 2017, nr 2, s. 5. doi: 10.18290/kip.2017.6.2-1.
 20. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 7 (20) 2018, nr 1, s. 5. doi: 10.18290/kip.2018.7.1-1.

 21. Wprowadzenie, w: Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 5-6.
 22. Od Redaktora Naczelnego, „Kościół i Prawo” 7 (20) 2018, nr 2, s. 5, http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-1
 23. Вступ [Vstup], w: Церковно-державні відносини в Україні [Tserkovno-derzhavni vidnosyny v Ukrayini], red. S. Kawa, M. Sitarz, A. Romanko, A. Słowikowska, Видавництво Святого Павла [Vydavnytstvo Svyatoho Pavla], Львів [L’viv] 2018, s. 5-7.

 

X. Wygłoszone referaty

 1. Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody organów kolegialnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów, Tarnów 2002.
 2. Creative competencies of collegiate bodies in particular churches, Komunikat na Kongresie Prawa Kanonicznego, Bejrut 2004.
 3. Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów, Łomża 2004.
 4. Prezentacja Księgi Jubileuszowej Ecclesia et Status, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin 2004.
 5. Obowiązek odprawiania mszy świętej ‘pro populo’, Ogólnopolska sesja naukowa, Kazimierz Dolny 2006.
 6. Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych, Ogólnopolska konferencja naukowa O „Sanctorum Mater”, Lublin 2008.
 7. Kompetencje kontrolne Stolicy Apostolskiej względem działalności legislacyjnej organów władzy w Kościele partykularnym, referat wygłoszony podczas posiedzenia Wydziału Nauk Prawnych TN KUL, Lublin 2008.
 8. Organy kolegialne w Kościele partykularnym, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Łódź 2009.
 9. Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 2010.
 10. Problemy translatorskie i interpretacyjne w tekstach prawa kanonicznego, Międzynarodowa konferencja Terminy i relacje a problem przekładu, KUL, Lublin 2011.
 11. Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., Międzynarodowa konferencja naukowa Postępowanie administracyjne w Kościele, KUL, Lublin 2011.
 12. Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy, XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego pt. Administracja w prawie kanonicznym, UKSW, Warszawa 2011.
 13. Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych  Dykasterii Kurii Rzymskiej, Międzynarododwa konferencja pt. Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve - legislativa a praxe, Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská, Teologická Fakulta, Ołomuniec 2012.
 14. Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Gdańsk 2012.
 15. Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła (Basic Pronciples of the Relationship of Church and State in the Social Doctrine of the Church), Międzynarodowa konferencja pt. Dies Iuris Tyrnavienses. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v pravnej teorii a praxi, Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická Fakulta, Trnawa 2012.
 16. Przyszłość a teraźniejszość, Konferencja Naukowa 30 lat minęło jak jeden dzień" z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 2013.
 17. Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205), Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Kielce 2013.
 18. Towarzystwo Naukowe KUL. Dziedzictwo, kultura, nauka, rozwój, I Kongres Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, Warszawa 2013.
 19. Termin portio populi Dei" w Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) i jego tłumaczenia na język polski i francuski, Międzynarodowa Konferencja pt. Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne, Lublin 2013 (współautor).
 20. Posłuszeństwo w Kościele, Konferencja w ramach Dnia formacji kapłańskiej dla kapłanów do 10 roku po święceniach i dla tych, którzy nie są proboszczami, Zamość 2013.
 21. Obowiązki duchownych w KPK/83, Studium pastoralno-formacyjne dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej, Białoruś 2014.
 22. Prawa duchownych w KPK/83, Studium pastoralno-formacyjne dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej, Białoruś 2014.
 23. Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice 2014.
 24. Sobór Watykański II i posoborowa reforma prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika, Konferencja naukowa z okazji 100-ej rocznicy urodzin Księdza Biskupa Walentego Wójcika, Sandomierz 2014.
 25. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie”, Warszawa 2015.
 26. Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża 2015.
 27. Soborowe zasady relacji Kościół-państwo, Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn 2015.

 28. Relacje Kościół-państwo w Gaudium et spes, The 2nd International Conference on Philosophy and Canon Law „Man – Family – Society: Identity, Sovereignty, Social Dimension” on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution Gaudium et spes, Presov, Slovakia 2015.

 29. Uwagi dotyczące procedury wyborczej do Komitetu naukowego PAN, Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2016.
 30. Posłuszeństwo, które uaktywnia, Spotkanie duszpasterskie i formacyjne Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie im. prof. Czesława Strzeszewskiego, Lublin 2016.
 31. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Włocławek 2016.
 32. Rozwój instytucji synodu diecezjalnego, Konferencja Rejonowa Diecezji Gliwickiej pod patronatem bp. Jana Kopca Biskupa Gliwickiego, Gliwice 2016.
 33. Zasady sprawowania władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym, Konferencja Rejonowa Diecezji Gliwickiej pod patronatem bp. Jana Kopca Biskupa Gliwickiego, Gliwice 2016.
 34. Bezpieczeństwo w stosunkach państwo-Kościół w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina”, Lublin 2016.
 35. Zasady relacji państwo-Kościół w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konkordaty jako gwarancja wolności religijnej w wymiarach indywidualnym, wspólnotowym i instytucjonalnym”, Bańska Bystrzyca 2016.
 36. Wolność religijna i relacje państwo–Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej, Medzinárodnú Vedeckú Konferenciu Trnavské právnické dni: „Nová Európa – výzvy a očakávania”, Trnawa 2016.
 37. Kryteria przynależności do Kościoła, Międzynarodowa Konferencja Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy – „Przynależność do Kościoła Katolickiego”, Lwów 2016.
 38. Zasada współpracy i współdziałania między państwem i Kościołem, III Międzynarodowa Konferencja z zakresu filozofii i prawa kanonicznego nt. „Kościół i państwo: promocja praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych osoby ludzkiej” z okazji 25-lecia encykliki Centesimus annus Jana Pawła II i 50-lecia Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Prešov 2016.
 39. Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo, IV Міжнародна Науково-Практична Інтернет-Конференція „Актуальні Проблеми Країнознавчої Науки”, Łuck 2016.
 40. Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do Absolwenta KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze”, Lublin 2016.
 41. 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze”, Lublin 2016.
 42. Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kard. Wyszyńskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół - Naród - Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, Poznań 2017.
 43. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce, Światowa Konferencja Naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”, Kamień Śląski k/Opola 2017.
 44. Kongregacja Edukacji Katolickiej – zadania i formy działania, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Filozofii i Prawa Kanonicznego „Współczesne wyzwania edukacji: wartości normy ustawodawstwo”, Prešov 2017.
 45. Kształtowanie się systemów relacji Kościół – Państwo, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Relacje Kościół Państwo na Ukrainie”, Lwów 2017.
 46. Koncepcja odnowy moralnej Narodu według Prymasa Tysiąclecia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński Nauczyciel Praw Bożych”, Lublin 2018.
 47. Prawa i obowiązki dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm 2018. 
 48. Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Ukraina i świat: teoretyczne i praktyczne aspekty działalności w dziedzinie stosunków międzynarodowych”, Kijów 2018.
 49. Prawo fundamentem ładu społecznego, Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, Bruksela 2018.
 50. Ochrona karna wolności sumienia i religii, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa. Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”, Lublin, 2018.
 51. Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II, IV Sesja Prawo a wartości w Europie w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, Lublin, 2018.
 52. Kościelne prawo publiczne, Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego „Mimokodexové právo katolické církve”, Praga, 2018.
 53. Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, Lublin, 2019.
 54. Registration of Churches and Religious Communities in Poland [Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce], International Scientific Conference „Registration of Churches and Religious Communities” [Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych”], Trnava, 2019 [z: Agnieszka Romanko].
 55. Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II, III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”. Sesja w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody - właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”, Velehrad, 2019.
 56. Obowiązki rodziny zastępczej a katolicka nauka społeczna, Debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”, Lublin, 2019.
 57. Ochrona praw dziecka w prawie kanonicznym, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”, Lublin, 2019.

 

XI. Promotor w przewodach doktorskich

 1. Ireneusz Dosz, Działalność administracyjna arcybiskupa Walentego Dymka w Archidiecezji Poznańskiej (1946-1956), 19 grudnia 2012 r. [opublikowana: Działalność administracyjna arcybiskupa Walentego Dymka w Archidiecezji Poznańskiej (1946-1956), Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 259].

  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Marian Fąka (UKSW; Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu), dr hab. Elżbieta Szczot (KUL).

 2. Stanisław Kawa, Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, 25 lutego 2014 r. [opublikowana: Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 318].

  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW), o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL.

 3. Piotr Wierzbicki, Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, 17 czerwca 2014 r. [opublikowana: Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-7306-724-0, ss. 344].

  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW), ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.

 4. Ryszard Pankiewicz, Prawo patronatu w Polsce. Studium historyczno-prawne, 26 maja 2015 r.

  Recenzenci: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL.

 5. Agnieszka Romanko, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, 22 czerwca 2015 r. [opublikowana: Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 321].

  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UKSW), ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL.

 6. Michał Grochowina, Utrata przynależności do stanu duchownego w prawie Kościoła łacińskiego, 27 października 2015 r.

  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII), dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL.

 7. Grzegorz Delmanowicz, Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II i norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku dotyczących środków społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym, 27 października 2015 r.

  Recenzenci: ks. dr hab. Józef Wroceński, prof. UKSW, ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.

 8. Urszula Wasilewicz, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją, 23 lutego 2016 r. [opublikowana: Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 264].
  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW), ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

 9. Paweł Zając, Status ordynariatów personalnych dla anglikanów w prawie Kościoła łacińskiego, 21 czerwca 2016 r. [opublikowana: Status prawny ordynariatów personalnych dla anglikanów powracających do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 276].
  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII), ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL.
 10. Piotr Grzegorzewicz, Recepcja Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku w II Polskim Synodzie Plenarnym (1991-1999), 25 października 2016 r.
  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW), ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL.
 11. Sylwia Maziarczuk, Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dzieci według prawa kanonicznego, 9 maja 2017 r.
  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski (KUL).
 12. Zygmunt Jagiełło, Urząd i kompetencje dziekana w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie synodalnym, 5 marca 2019 r.
  Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), ks. prof. dr hab. Józef Wroceński (UKSW). 
 13. Paweł Lewandowski, Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego, 16 kwietnia 2019 r. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII).
 14. Miloš Kohútek, Ponowne włączenie prezbitera do stanu duchownego. Studium historyczno-prawne, 18 czerwca 2019 r. Recenzenci: ks. dr hab. Jozef Marčin, ks. dr hab. Robert Kantor, prof. UPJPII.

 

XII. Organizacja konferencji naukowych

 

 • Organizator ogólnopolskiego szkolenia dziennikarzy katolickich, Lublin, 17-20 stycznia 1996 r.
 • Członek komitetu organizacyjnego pięciu międzynarodowych konferencji naukowych Kultura i prawo (I. Podstawy jedności Europejskiej, Lublin, 1998; II. Wolność w mass mediach, Lublin 2000; III. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Warszawa 2002; IV. Religia i wolność w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003); V. Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny,  Trewir 2006).
 • Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Lublin, 8 grudnia 2003 r.
 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji Ecclesia et Status, Lublin, 4 listopada 2004 r.
 • Członek komitetu organizacyjnego dziewięciu dorocznych konferencji miedzynarodowych organizowanych przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej poświęconej nauczaniu Jana Pawła II: Jan Paweł II – Promocja człowieka, Stróże 1-2 czerwca 2005 r., organizowanej przez WPPKiA KUL i Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach pod patronatem J. E. Bpa Tarnowskiego W. Skworca i J. M. Rektora KUL Ks. Prof. S. Wilka.
 • Członek Komitetu organizacyjnego Jubieleuszu 25-lecia reaktywowania studiów prawniczych w KUL, Lublin, 19-20 maja 2006 r.
 • Współorganizator ogólnopolskiej konferencji naukowej pod patronatem abp. K. Nycza – Metropolity Warszawskiego oraz Ministerstwa Infrastruktury Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym, Warszawa, 2 grudnia 2009 r.
 • Organizator konferencji naukowej SAWP KUL Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy, Lublin, 23 października 2010 r.
 • Organizator międzynarodowej konferencji naukowej Postępowanie administracyjne w Kościele, Lublin, 6 czerwca 2011 r.
 • Organizator konferencji naukowej SAWP KUL Technologie informatyczne w sądownictwie - doświadczenia i persepktywy, Lublin, 19 listopada 2011 r.
 • Organizator ogólnopolskiej konferencji naukowej doktorantów nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 2 czerwca 2012 r.
 • Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego, Warszawa, 17 grudnia 2012 r.
 • Organizator Konferencji Naukowej 30 lat minęło jak jeden dzień z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin, 22 maja 2013 r.
 • Organizator II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2013 r.
 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów pt. Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Kielce, 5-7 września 2013 r.
 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji pt. Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne, Lublin, 17 października 2013 r.
 • Członek komitetu naukowego konferencji Archiwa-prawo-Kościół, Olsztyn – Kortowo, 12 grudnia 2013 r.
 • Współorganizator Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL pt. 1700-lecie Edyktu Mediolańskiego, Lublin, 14 grudnia 2013 r.
 • Współorganizator Kursu przygotowującego na aplikacje prawnicze, Lublin, 2011-2018.
 • Organizator III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 7 czerwca 2014 r.
 • Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Katowice, 8-10 września 2014 r.
 • Współorganizator Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 13 grudnia 2014 r.
 • Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, KUL, Lublin, 27 stycznia 2015 r.
 • Współorganizator IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 r.
 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, Lublin, 4-5 września 2015 r.
 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Łomża, 7-9 września 2015 r.
 • Współorganizator Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 19 grudnia 2015 r.
 • Współorganizator V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2016 r.
 • Współorganizator Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Włocławek, 5-7 września 2016 r.
 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, Lublin, 15-17 września 2016 r.
 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy Przynależność do Kościoła Katolickiego, Lwów, 30 września 2016 r.
 • Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na Ołtarze” oraz Jubileuszowego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 10 grudnia 2016 r.
 • Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Lublin, 24 kwietnia 2017 r.
 • Współorganizator VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2017 r.
 • Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Poznań, 3-5 września 2017 r.
 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie, Lwów, 24 listopada 2017 r.
 • Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych, Lublin, 13 stycznia 2018 r.
 • Współorganizator II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności, Lublin, 9 maja 2018 r.

 • Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Konkordaty Polskie – historia i teraźniejszość, Płock, 17 maja 2018 r.
 • Współorganizator VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 26 maja 2018 r.

 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa. Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja, Lublin, 6-7 czerwca 2018 r.
 • Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka, Rzeszów, 3-5 września 2018 r.
 • Współorganizator IV Sesji Prawo a wartości w Europie zorganizowanej w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II, Lublin, 17 października 2018 r.
 • Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dziecko w prawie kanonicznym i polskim pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, Lublin, 12 stycznia 2019 r.
 • Współorganizator Sesji w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody - właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy” podczas III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc - Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”, Velehrad, 11 maja 2019 r.
 • Współorganizator III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Lublin, 24-25 maja 2019 r.
 • Współorganizator III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bankowość centralna w Polsce i na świecie, Lublin, 25 maja 2019 r.
 • Organizator VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2019 r.

                                                                                                                                              XIII. Dydaktyka

 

Prowadził lub nadal prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w KUL:
 1. Ustrój hierarchiczny Kościoła
 2. Struktury kolegialne w Kościele partykularnym
 3. Normy o chrześcijanach
 4. Kościelne prawo publiczne
 5. Administracja kościelna
 6. Sprawiedliwość administracyjna w Kościele
 7. Wstęp do nauki o państwie i prawie
 8. Teoria państwa i prawa
 9. Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich
 • w WZHiP:
 1. Prawoznawstwo
 2. Propedeutyka prawa
 3. Encyklopedia prawa
 4. Prawo kanoniczne w zarysie

Wykłady zagraniczne

 1. Łuck, Lwów, Tarnopol, Kołomyja (1999-2008): Zarys prawa kanonicznego;
 2. Spišské Podharadie–Spišská Kapitula (1999-2000): Ustrój Kościoła powszechnego i partykularnego;
 3. Olomouc (2000): Ustrój Kościoła powszechnego i partykularnego;
 4. Akademia Teologiczna w Iwano–Frankowsku [Stanisławów] (2003):  Zarządzanie Kościołem partykularnym w sytuacjach nadzwyczajnych.
 5. Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (2010, visiting professor): Relacje Kościół-państwo w krajach europejskich.

 

XIV. Funkcja wychowawcza

 

 1. Opiekun i współorganizator obozu integracyjnego dla studentów I roku KUL w Leptokarii  (Grecja, 2004).
 2. Opiekun studentów V roku Prawa Kanonicznego (2005-2010).

 

XV. Kierunki badawcze, zainteresowania

 

Specjalizuje się w kościelnym prawie administracyjnym, ustroju hierarchicznym Kościoła oraz teorii państwa i prawa. Zasadniczym zakresem prowadzonych badań są relacje Kościół-państwo analizowane z perspektywy Kościoła oraz przepisy prawa kanonicznego odnoszące się do poszczególnych instytucji prawnych uregulowanych w księdze drugiej Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., a także ich recepcja w polskim prawie partykularnym.

 

H.    Odznaczenia i nagrody państwowe, resortowe i inne

·          

1998

Nagroda Rektora KUL za rozprawę: Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim;

·          

2005

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za szczególną działalność naukową i organizacyjną;

·          

2006

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za szczególne osiągnięcia organizacyjne;

    

2007

Nagroda III stopnia Rektora KUL za uzyskanie najwyższej spośród pracowników WPPKiA ilości punktów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego;

·          

2009

Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku;

·       

2011

Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia;

·          

2003

Medal MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, oraz w 2009 i 2013;

.

2012

Medal Brązowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę, nr 273-2012-223;

·          

2016

Nagroda IV stopnia Rektora KUL za kształcenie kadr naukowych, pełnienie funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych;

·   

2018

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych;

· 

2019

Medal pamiątkowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie "Pacta sunt servanda" za współpracę między Wydziałem Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pracę na rzecz rozwoju Wydziału

 

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2020, godz. 15:20 - Agnieszka Romanko