DOROBEK ORGANIZACYJNY
KS. PROF. DRA HAB. MIROSŁAWA SITARZA

 

I. PEŁNIONE FUNKCJE

W STRUKTURACH KOŚCIELNYCH I PAŃSTWOWYCH

 

 • prorektor KUL ds. misji i administracji (od 1 września 2020 r.)
 • sekretarz-skarbnik Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2018 r.); członek zarządu (2002-2018)
 • przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 2015 r.); wiceprzewodniczący (2009-2015); sekretarz (2006-2009)
 • sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2013-2018); członek zarządu (2010-2013); sekretarz Wydziału Prawnego TN KUL (od 2001 r.)
 • prodziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (1999-2001)
 • rzecznik sprawiedliwości przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie (2012-2017)
 • wiceprzewodniczący Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie (od 2014 r.); sekretarz (2011-2014)
 • członek Komitetu Nauk Prawnych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2011-2019)
 • członek komisji eksperckiej Polskiej Akademii Nauk zajmującej się oceną czasopism z wykazu czasopism punktowanych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015 r.)
 • stały członek Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim (od 2016 r.)
 • członek Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP (od 2018 r.)

 

 

II. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH

ORGANIZACJI NAUKOWYCH

 

 • członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1996 r.)
 • członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (od 1998 r.)
 • członek Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik [Stowarzyszenie Polityki Prawnej] w Trewirze (od 1998 r.)
 • członek Consociatio Internationalis Iuris Canonici Promovendo [Międzynarodowe Stowarzyszenie Promowania Studiów Prawa Kanonicznego] w Rzymie (od 2000 r.)
 • członek Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in EU [Towarzystwo na rzecz religii i wolności religijnej w Unii Europejskiej] w Bischofsgrün (od 2001 r.)
 • członek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [od 2009 r. – Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] (od 2006 r.)
 • członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie (od 2006 r.)

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ CZASOPISM NAUKOWYCH

 

Redaktor naczelny:

 • redaktor edycji lubelskiej Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (1994-1997)
 • redaktor naczelny półrocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (od 2006 r.)
 • redaktor naczelny półrocznika „Kościół i Prawo” (od 2012 r.)
 • redaktor naczelny półrocznika „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” (od 2013 r.; w latach 2008-2013 – sekretarz Kolegium Redakcyjnego)

 

Członkostwo w Komitecie Redakcyjnym:

 • sekretarz Kolegium Redakcyjnego rocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” (od 1997 r.)
 • członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Roczniki Nauk Prawnych” (od 1999 r.)
 • członek Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Państwo i Prawo” (od 2012 r.)

 

Członkostwo w Radzie Naukowej:

 • członek Rady Naukowej półrocznika „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” (od 2009 r.)
 • członek Rady Naukowej półrocznika „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” (od 2012 r.)
 • członek Rady Naukowej rocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” (od 2012 r.)
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica” (od 2012 r.)
 • członek Rady Naukowej półrocznika „Kościół i Prawo” (od 2012 r.)
 • członek Rady Naukowej czasopisma „Roczniki Humanistyczne” (od 2013 r.)

 

Sporządzanie recenzji m.in. do następujących czasopism naukowych:

 • „Philosophy and Canon Law”
 • „Kościół i Prawo”
 • „Państwo i Prawo”
 • „Roczniki Nauk Prawnych”
 • „Journal of Modern Science”
 • „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”
 • „Forum Prawnicze”
 • „Przegląd Prawa Wyznaniowego”
 • „Państwo i Kościół”
 • „Studia Ełckie”
 • „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”
 • „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”
 • „Studia Salvatoriana Polonica”
 • „Acta Iuris Stetinensis”
 • „Annales Canonici”

 

 

IV. WYGŁOSZONE REFERATY, KOMUNIKATY, LAUDACJE I PREZENTACJE
PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJI
ORAZ INNYCH WYDARZEŃ NAUKOWYCH

2002

 1. Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody organów kolegialnych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kanonistów pt. „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym”, Tarnów, 17-18 września 2002 r.

 

2004

 1. Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym podczas Krajowej Konferencji Naukowej pt. „Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz rodziny”, Łomża, 6-7 września 2004 r.
 2. Kompetencje kreacyjne organów kolegialnych w Kościele partykularnym [Creative competencies of collegiate bodies in particular Churches] podczas XII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego pt. „Sistema Giuridico Canonico e Rapporti Interordinamentali” [„Kanoniczny system prawny i relacje interdyscyplinarne”], Bejrut, 20-25 września 2004 r.
 3. Prezentacja Księgi Jubileuszowej „Ecclesia et Status” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ecclesia et Status” z okazji 40-lecia pracy naukowej księdza profesora Józefa Krukowskiego, Lublin, 4 listopada 2004 r.

 

2005

 1. Jan Paweł II prawodawca Kościoła powszechnego podczas Konferencji Naukowej poświęconej nauczaniu Jana Pawła II pt. „Jan Paweł II – promocja człowieka”, Stróże, 3-5 czerwca 2005 r.

 

2006

 1. Obowiązek odprawiania Mszy świętej „pro populo” podczas Sesji Naukowej pt. „Eucharistia fons vitae – współczesne problemy prawne”, Kazimierz Dolny, 26 kwietnia 2006 r.
 2. Informacja o powstaniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL podczas Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji organizowanych z okazji Jubileuszu 25-lecia Reaktywacji Studiów Prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 19-20 maja 2006 r.

 

2008

 1. Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych podczas VII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego pt. „«Sanctorum Mater» w 90-lecie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL”, Lublin, 19 maja 2008 r.
 2. Organy kolegialne w Kościele partykularnym podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem J.E. Ks. Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego pt. „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce”, Łódź, 3-4 września 2008 r.
 3. Kontrola aktów normatywnych kościelnego prawa partykularnego podczas Posiedzenia Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, 17 listopada 2008 r.

 

2009

 1. Wpływ relacji Państwo-Kościół na stabilność Rzeczpospolitej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawo polskie a jego bezpieczeństwo międzynarodowe – dawniej i dziś”, Tomaszów Lubelski, 7 marca 2009 r.

 

2010

 1. Zasada legalności w sprawowaniu władzy administracyjnej w Kościele podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawa Kanonicznego pod patronatem J.E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, Biskupa Toruńskiego pt. „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, Toruń, 7-8 września 2010 r.

 

2011

 1. Problemy translatorskie i interpretacyjne w tekstach prawa kanonicznego podczas Międzynarodowego Sympozjum pt. „Terminy i relacje a problem przekładu”, Lublin, 4-5 maja 2011 r.
 2. Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Postępowanie administracyjne w Kościele”, Lublin, 6 czerwca 2011 r.
 3. Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy podczas XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego pt. „La funzione administrativa nell’ ordinamento canonico” [„Administracja w Kościele”], Warszawa, 14-18 września 2011 r.

 

2012

 1. Laudacja „Profesor Profesorów” podczas Uroczystości wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu, Lublin, 16 maja 2012 r.
 2. Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe” [„Utrata stanu duchownego według najnowszych przepisów Kościoła katolickiego – ustawodawstwo i praktyka”], Ołomuniec, 19 czerwca 2012 r.
 3. Zarządzanie parafią w sytuacjach nadzwyczajnych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów pt. „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Gdańsk, 9-11 września 2012 r.
 4. Podstawowe zasady relacji Kościół-państwo w nauce społecznej Kościoła podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Dies Iuris Tyrnavienses” pt. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi” [„System wartości prawa i jego odzwierciedlenie w teorii prawa i praktyce”], Trnava, 20-21 września 2012 r.

 

2013

 1. Przyszłość a teraźniejszość podczas Konferencji pt. „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji „30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, Lublin, 22 maja 2013 r.
 2. Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów pod patronatem Ks. Bpa Prof. Dra hab. Kazimierza Ryczana pt. „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”, Kielce, 5-7 września 2013 r.
 3. Towarzystwo Naukowe KUL. Dziedzictwo, kultura, nauka, rozwój podczas I Kongresu Towarzystw Naukowych pt. „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, Warszawa, 17-18 września 2013 r.
 4. [z: Urszula Wasilewicz], Termin „portio populi Dei” w Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) i jego tłumaczenia na język polski i francuski podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne”, Lublin, 17-18 października 2013 r.
 5. Posłuszeństwo w Kościele podczas Spotkania naukowego w ramach „Dnia formacji kapłańskiej dla kapłanów do 10 roku po święceniach i dla tych, którzy nie są proboszczami”, Zamość, 9 listopada 2013 r.

 

2014

 1. Obowiązki duchownych w KPK/83 podczas Studium pastoralno-formacyjnego dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej, Sopoćkinie, 15 stycznia 2014 r.
 2. Prawa duchownych w KPK/83 podczas Studium pastoralno-formacyjnego dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej, Sopoćkinie, 16 stycznia 2014 r.
 3. Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Abp. Dr. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego pt. „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014 r.
 4. Sobór Watykański II i posoborowa reforma prawa kanonicznego w publikacjach biskupa Walentego Wójcika podczas Konferencji Naukowej z okazji 100-ej rocznicy urodzin Księdza Biskupa Walentego Wójcika, Sandomierz, 22 listopada 2014 r.

 

2015

 1. Prezentacja Księgi „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej)” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 r.
 2. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UKSW Ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego pt. „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie” z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II, Warszawa, 20 maja 2015 r.
 3. Towarzystwo Naukowe – historia, teraźniejszość i perspektywy podczas Ogólnopolskiej Uroczystości Wręczenia Dyplomów Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, 29 maja 2015 r.
 4. Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, Biskupa Łomżyńskiego pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r.
 5. Soborowe zasady relacji Kościół-państwo podczas Inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn, 1 października 2015 r.
 6. Relacje Kościół-państwo w Gaudium et spes podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Filozofii i Prawa Kanonicznego pt. „Man – Family – Society: Identity, Sovereignty, Social Dimension” [„Człowiek – rodzina – społeczeństwo: tożsamość, suwerenność, wymiar społeczny”] z okazji 50. rocznicy promulgowania konstytucji soborowej Gaudium et spes, Prešov, 6-7 listopada 2015 r.
 7. Prezentacja książki „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie”, Lublin, 7 grudnia 2015 r.

 

2016

 1. Uwagi dotyczące procedury wyborczej do Komitetu naukowego PAN podczas Posiedzenia Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 10 marca 2016 r.
 2. Posłuszeństwo, które uaktywnia podczas Spotkania Duszpasterskiego i Formacyjnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie im. prof. Czesława Strzeszewskiego, Lublin, 12 marca 2016 r.
 3. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym podczas Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa, Biskupa Włocławskiego pt. „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Włocławek, 5-7 września 2016 r.
 4. Rozwój instytucji synodu diecezjalnego podczas Konferencji Rejonowej Diecezji Gliwickiej pod patronatem bp. Jana Kopca, Biskupa Gliwickiego, Gliwice, 12 września 2016 r.
 5. Zasady sprawowania władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym podczas Konferencji Rejonowej Diecezji Gliwickiej pod patronatem bp. Jana Kopca, Biskupa Gliwickiego, Gliwice, 13 września 2016 r.
 6. Bezpieczeństwo w stosunkach państwo-Kościół w Polsce podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”, Lublin, 15-17 września 2016 r.
 7. Zasady relacji państwo-Kościół w Polsce podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Konkordaty jako gwarancja wolności religijnej w wymiarach indywidualnym, wspólnotowym i instytucjonalnym”, Banská Bystrica, 22 września 2016 r.
 8. Wolność religijna i relacje państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Dies Iuris Tyrnavienses” pt. Nová Európa – výzvy a očakávania” [„Nowa Europa – wyzwania i oczekiwania”], Trnava, 23 września 2016 r.
 9. Kryteria przynależności do Kościoła podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pt. „Przynależność do Kościoła Katolickiego”, Lwów, 30 września 2016 r.
 10. Zasada współpracy i współdziałania między państwem i Kościołem podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Filozofii i Prawa Kanonicznego pt. „Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person” [„Kościół i Państwo: promocja ekonomicznych, społecznych i kulturalnych praw osoby ludzkiej”] z okazji 25. rocznicy encykliki Jana Pawła II Centesimus annus i 50. rocznicy Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Prešov, 4-5 listopada 2016 r.
 11. Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół-państwo podczas IV Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Internet-Konferencji pt. „Aktual’ni Problemy Krayinoznavchoyi Nauky” [„Aktualne problemy nauki lokalnej”], Łuck, 16 listopada 2016 r.
 12. Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do Absolwenta KUL podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze”, Lublin, 10 grudnia 2016 r.
 13. 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze”, Lublin, 10 grudnia 2016 r.

 

2017

 1. Obowiązek zachowania posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego podczas Spotkania naukowego w ramach „Dnia formacji dla sióstr zakonnych”, Tarnów, 6 kwietnia 2017 r. .  
  * Obowiązek zachowania posłuszeństwa przez osoby życia konsekrowanego podczas Spotkania naukowego w ramach „Dnia formacji dla sióstr zakonnych”, Tarnów, 20 kwietnia 2017 r
 2. Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kard. Wyszyńskiego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, Poznań, 3-5 września 2017 r.
 3. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce podczas Światowej Konferencji Naukowej pt. „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”, Kamień Śląski k. Opola, 29 września – 1 października 2017 r.
 4. Kongregacja Edukacji Katolickiej – zadania i formy działania podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Filozofii i Prawa Kanonicznego pt. „Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation” [„Współczesne wyzwania edukacji: wartości – normy – ustawodawstwo”] z okazji 425. rocznicy urodzin Johna Amosa Comeniusa, Prešov, 3-4 listopada 2017 r.
 5. Kształtowanie się systemów relacji Kościół – Państwo podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pt. „Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie”, Lwów, 24 listopada 2017 r.

 

2018

 1. Koncepcja odnowy moralnej Narodu według Prymasa Tysiąclecia podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”, Lublin, 13 stycznia 2018 r.
 2. Laudacja z okazji wręczenia ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi Nagrody Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”, Lublin, 13 stycznia 2018 r.
 3. Prawa i obowiązki dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm, 14 marca 2018 r.
 4. Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Ukrayina i svit: teoretychni ta praktychni aspekty diyal’nosti u sferi mizhnarodnykh vidnosyn” [„Ukraina i świat: teoretyczne i praktyczne aspekty działalności w dziedzinie stosunków międzynarodowych”], Kijów, 18 kwietnia 2018 r.
 5. Prawo fundamentem ładu społecznego podczas Konferencji Ruchu «Europa Christi» pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, Bruksela, 16 maja 2018 r.
 6. Laudacja z okazji uroczystego odnowienia doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas Uroczystości Odnowienia Doktoratu ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. Henryka Misztala, Lublin, 6 czerwca 2018 r.
 7. Ochrona karna wolności sumienia i religii podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka pt. „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”, Lublin, 7 czerwca 2018 r.
 8. Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II podczas Sesji pt. „Prawo a wartości w Europie” w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, Lublin, 17 października 2018 r.
 9. Kościelne prawo publiczne podczas Międzynarodowej Konferencji Prawa Kanonicznego pt. „Mimokodexové právo katolické církve” [„Pozakodeksowe prawo Kościoła katolickiego”], Praga, 29-31 października 2018 r.

 

2019

 1. Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka pt. „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” Lublin, 12 stycznia 2019 r.
 2. Laudacja z okazji wręczenia ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka pt. „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” Lublin, 12 stycznia 2019 r.
 3. [z: Agnieszka Romanko], Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce [„Registration of Churches and Religious Communities in Poland”] podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Registration of Churches and Religious Societies” [„Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych”], Trnava, 8 lutego 2019 r.
 4. Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II podczas Sesji pt. „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody – właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Velehrad, 11 maja 2019 r.
 5. Obowiązki rodziny zastępczej a katolicka nauka społeczna podczas Debaty pt. „Dlaczego rodzina zastępcza?”, Lublin, 22 maja 2019 r.
 6. Ochrona praw dziecka w prawie kanonicznym podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka pt. „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”, Lublin, 24-25 maja 2019 r.
 7. Soborowe zasady relacji Kościół-państwo podczas Konferencji pt. „Wigry – śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wigry, 20 lipca 2019 r.
 8. Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych [„Kompetencie diecéznych kolegiálnych orgánov v majetkových záležitostiach”] podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva” [„Finansowanie Kościoła – relacje prawa kanonicznego i wyznaniowego”], Kapušany, 27 lipca 2019 r.
 9. Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego pt. „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Częstochowa, 8-10 września 2019 r.
 10. Prawa i obowiązki rodziny w katolickiej nauce społecznej podczas Sesji pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Lublin, 16-17 października 2019 r.
 11. Kompetencje diecezjalnej rady ekonomicznej i kolegium konsultorów w sprawach finansowych [„Competence of the Diocesan Economic Council and College of Consultors on Financial Matters”] podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Financing of Churches and Religious Societies in the Modern Democratic State” [„Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych we współczesnym demokratycznym państwie”], Trnava, 12 listopada 2019 r.
 12. Kształtowanie się relacji między Państwem i Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945-1998 [„Formation of Relations between the State and the Catholic Church in in the Years 1945-1998”] podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Churches and Religious Societies in a Modern Democratic Society” [„Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnym demokratycznym społeczeństwie”], Trnava, 13 listopada 2019 r.
 13. Wpływ relacji Kościół-państwo na stabilność państwa podczas Sesji pt. „Wpływ chrześcijaństwa na stabilność Narodów Europy” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Lwów, 18-20 listopada 2019 r.

 

2020

 1. Troska Prymasa Tysiąclecia o ład moralny w Polsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL”, Lublin, 18 stycznia 2020 r.
 2. Realizacja prawa wiernych do dóbr duchowych Kościoła w czasie pandemii podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Human Rights in the Time of Crisis: State - Society - Technology - Security”, konferencja on-line, 22 czerwca 2020 r.
 3. Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych podczas IV Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» pt. „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”. Sesja: „Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności”, Pokamedulski Klasztor w Wigrach, 17-19 lipca 2020 r. 
 4. Fundamenty tożsamości Europy w nauczaniu św. Jana Pawła II podczas III Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz konferencji naukowej poświęconej 100-leciu urodzin św. Jana Pawła II i planowanej beatyfikacji Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego pt. „Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z najnowszych dziejów trwania katolicyzmu na Wschodzie”, Lublin, 24-25 września 2020 r.
 5. Jan Paweł II ustawodawca Kościoła – wprowadzenie w problematykę podczas IV Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» pt. „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”. Sesja: „Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia - Patron Europy i Doktor Kościoła”, KUL, Lublin, 15 października 2020 r.

 

2021

 1. Przesłanie Prymasa Wyszyńskiego do prawników podczas Konferencji Naukowej pt. „Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”, KUL, Lublin, 30 stycznia 2021 r.
 2. Dzieje Kościoła i Narodu Polskiego według Prymasa Wyszyńskiego podczas Konferencji Naukowej pt. „Posłannictwo Kościoła względem Narodu” połączonej z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, KUL, Lublin, 14 kwietnia 2021 r.

 

V. UCZESTNICTWO W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH  MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJI
ORAZ INNYCH WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 

 

1996

 1. Ogólnopolskie szkolenie dziennikarzy katolickich, Lublin, 17-20 stycznia 1996 r.

 

1998

 1. I Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Kultura i Prawo” pt. „Podstawy jedności europejskiej”, Lublin, 23-25 września 1998 r.

 

2000

 1. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura i prawo” pt. „Wolność w mediach”, Lublin, 18-20 maja 2000 r.

 

2002

 1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura i prawo” pt. „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Warszawa, 2-4 września 2002 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Kanonistów pt. „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym”, Tarnów, 17-18 września 2002 r.

 

2003

 1. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura i prawo” pt. „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej” zorganizowana z okazji 10. rocznicy podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, Lublin, 1-2 września 2003 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania” z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin, 8 grudnia 2003 r.

 

2004

 1. Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz rodziny”, Łomża, 6-7 września 2004 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ecclesia et Status” z okazji 40-lecia pracy naukowej księdza profesora Józefa Krukowskiego, Lublin, 4 listopada 2004 r.

 

2005

 1. Konferencja Naukowa poświęcona nauczaniu Jana Pawła II pt. „Jan Paweł II – promocja człowieka”, Stróże, 3-5 czerwca 2005 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny”, Sandomierz, 7-9 września 2005 r.

 

2006

 1. Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji organizowane z okazji Jubileuszu 25-lecia Reaktywacji Studiów Prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 19-20 maja 2006 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Szczecin, 4-5 września 2006 r.
 3. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura i prawo” pt. „Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny”, Trewir, 18-19 września 2006 r.

 

2007

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku”, Radom, 4-5 września 2007 r.

 

2008

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem J.E. Ks. Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego pt. „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce”, Łódź, 3-4 września 2008 r.

 

2009

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła”, Częstochowa, 8-9 września 2009 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym”, Warszawa, 2 grudnia 2009 r.

 

2010

 1. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 16 stycznia 2010 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego pod patronatem J.E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, Biskupa Toruńskiego pt. „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, Toruń, 7-8 września 2010 r.
 3. Konferencja Naukowa pt. „Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy”, Lublin, 23 października 2010 r.

 

2011

 1. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 8 stycznia 2011 r.
 2. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 24 lutego – 7 maja 2011 r.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Postępowanie administracyjne w Kościele”, Lublin, 6 czerwca 2011 r.
 4. Konferencja Naukowa pt. „Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy”, Lublin, 19 listopada 2011 r.

 

2012

 1. Konferencja Naukowa pt. „Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego”, Lublin, 14 stycznia 2012 r.
 2. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 18 lutego – 22 kwietnia 2012 r.
 3. Konferencja Naukowa pt. „Informatyzacja sądownictwa – doświadczenia i perspektywy”, Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.
 4. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu, Lublin, 16 maja 2012 r.
 5. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 2 czerwca 2012 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Gdańsk, 9-11 września 2012 r.
 7. Konferencja Naukowa pt. „Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL”, Lublin, 10 listopada 2012 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego”, Warszawa, 17 grudnia 2012 r.

 

2013

 1. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 19 stycznia 2013 r.
 2. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 23 lutego – 21 kwietnia 2013 r.
 3. Konferencja pt. „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji „30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, Lublin, 22 maja 2013 r.
 4. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, 27 maja 2013 r.
 5. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2013 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pod patronatem Ks. Bpa Prof. Dra hab. Kazimierza Ryczana pt. „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”, Kielce, 5-7 września 2013 r.
 7. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Jego Eminencji Kardynałowi Francesco Coccopalmerio, Lublin, 1 października 2013 r.
 8. Międzynarodowa Konferencja pt. „Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne”, Lublin, 17-18 października 2013 r.
 9. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 14 grudnia 2013 r.

 

2014

 1. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 22 lutego – 27 kwietnia 2014 r.
 2. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej USJK, Lublin, 28 marca 2014 r.
 3. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Abp. Dr. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego pt. „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014 r.
 5. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 13 grudnia 2014 r.

 

2015

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 r.
 2. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 21 lutego – 26 kwietnia 2015 r.
 3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji”, Lublin, 4-5 września 2015 r.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, Biskupa Łomżyńskiego pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r.
 6. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 19 grudnia 2015 r.

 

2016

 1. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 20 lutego – 24 kwietnia 2016 r.
 2. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 4 czerwca 2016 r.
 3. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa, Biskupa Włocławskiego pt. „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Włocławek, 5-7 września 2016 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”, Lublin, 15-17 września 2016 r.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pt. „Przynależność do Kościoła Katolickiego”, Lwów, 30 września 2016 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze”, Lublin, 10 grudnia 2016 r.

 

2017

 1. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 4 marca – 2 kwietnia 2017 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”, Lublin, 24 kwietnia 2017 r.
 3. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 3 czerwca 2017 r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, Poznań, 3-5 września 2017 r.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pt. „Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie”, Lwów, 24 listopada 2017 r.

 

2018

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”, Lublin, 13 stycznia 2018 r.
 2. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 3 marca – 21 kwietnia 2018 r.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm, 14 marca 2018 r.
 4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”, Lublin, 9 maja 2018 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość”, Płock, 17 maja 2018 r.
 6. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 26 maja 2018 r.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka pt. „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”, Lublin, 7 czerwca 2018 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny pt. „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”, Rzeszów, 3-5 września 2018 r.
 9. Sesja pt. „Prawo a wartości w Europie” w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, Lublin, 17 października 2018 r.

 

2019

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka pt. „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” Lublin, 12 stycznia 2019 r.
 2. Sesja pt. „Święty Cyryl i Metody Patroni Europy – wizja świętego Jana Pawła II. 1150. rocznica śmierci św. Cyryla w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Częstochowa, 13-14 lutego 2019 r.
 3. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, Lublin, 9 marca – 7 kwietnia 2019 r.
 4. Sesja pt. „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody – właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Velehrad, 11 maja 2019 r.
 5. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka pt. „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”, Lublin, 24-25 maja 2019 r.
 6. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bankowość centralna w Polsce i na świecie”, Lublin, 25 maja 2019 r.
 7. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2019 r.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva” [„Finansowanie Kościoła – relacje prawa kanonicznego i wyznaniowego”], Kapušany, 27 lipca 2019 r.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego pt. „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Częstochowa, 8-10 września 2019 r.
 10. Sesja pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Nitra, 25-26 września 2019 r.
 11. Sesja pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Lublin, 16-17 października 2019 r.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Financing of Churches and Religious Societies in the Modern Democratic State” [„Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych we współczesnym demokratycznym państwie”], Trnava, 12 listopada 2019 r.
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Churches and Religious Societies in a Modern Democratic Society” [„Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnym demokratycznym społeczeństwie”], Trnava, 13 listopada 2019 r.
 14. Sesja pt. „Wpływ chrześcijaństwa na stabilność Narodów Europy” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Lwów, 18-20 listopada 2019 r.

 

2020

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL”, Lublin, 18 stycznia 2020 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Human Rights in the Time of Crisis: State - Society - Technology - Security” [członkostwo w Komitecie Naukowym], konferencja on-line, 22 czerwca 2020 r.
 3. IV Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» pt. „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”. Sesja: „Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności”, Pokamedulski Klasztor w Wigrach, 17-19 lipca 2020 r.
 4. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 26 września 2020 r.
 5. IV Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» pt. „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”. Sesja: „Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia - Patron Europy i Doktor Kościoła”, KUL, Lublin, 15 października 2020 r.
 6. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”, KUL, Lublin (on-line), 6-7 listopada 2020 r.

 

2021

 1. Konferencja Naukowa pt. „Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”, KUL, Lublin, 30 stycznia 2021 r.
 2. Konferencja Naukowa pt. „Posłannictwo Kościoła względem Narodu” połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, KUL, Lublin, 14 kwietnia 2021 r. 

 

VI. UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH
KONFERENCJACH ORAZ INNYCH WYDARZENIACH NAUKOWYCH

 

 

1996

 1. Ogólnopolskie Sympozjum pt. „Akcja Katolicka w Polsce”, Wrocław, 10-11 września 1996 r.

 

1997

 1. Sympozjum pt. „Zdolność do małżeństwa – osobowość kandydata”, Olsztyn, 16-17 września 1997 r.

 

1998

 1. II Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Praskie rozmowy nt. relacji Kościół-Państwo” pt. „Prawo konkordatowe a związki wyznaniowe w Europie Środkowowschodniej”, Praga, 10-11 września 1998 r.
 2. I Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Kultura i Prawo” pt. „Podstawy jedności europejskiej”, Lublin, 23-25 września 1998 r.
 3. Międzynarodowa Konferencja pt. „Demokratyczne państwo prawne a wartości chrześcijańskie w kulturze europejskiej. Doświadczenia i perspektywy”, Lublin, 24-27 września 1998 r.

 

1999

 1. Międzynarodowa Konferencja pt. „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie”, Sandomierz, 13-14 września 1999 r.

 

2000

 1. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura i prawo” pt. „Wolność w mediach”, Lublin, 18-20 maja 2000 r.
 2. Konferencja Naukowa pt. „Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy” , Przemyśl, 18-19 września 2000 r.

 

2001

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach obchodów roku Prymasa Tysiąclecia pt. „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”, Warszawa, 11-12 września 2001 r.

 

2002

 1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura i prawo” pt. „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Warszawa, 2-4 września 2002 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Kanonistów pt. „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym”, Tarnów, 17-18 września 2002 r.

 

2003

 1. I Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego”, Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r.
 2. Konferencja pt. „Chrześcijanie a europejskie prawo konstytucyjne”, Częstochowa, 27 stycznia 2003 r.
 3. Konferencja pt. „Unité des nations, pluralisme religieux et construction Européenne” [„Jedność narodów, pluralizm religijny i budowanie europejskości”], Stuttgart, 8-9 kwietnia 2003 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja pt. „Stosunki między państwem i Kościołem w nauczaniu Kościoła katolickiego”, Iwano-Frankiwsk, 16 maja 2003 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja z okazji XX-lecia promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego pt. „Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego w polskim prawie partykularnym”, Warszawa, 21 maja 2003 r.
 6. III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka pt. „Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy”, Olsztyn, 29-30 maja 2003 r.
 7. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura i prawo” pt. „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej” zorganizowana z okazji 10. rocznicy podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, Lublin, 1-2 września 2003 r.
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania” z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin, 8 grudnia 2003 r.

 

2004

 1. Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz rodziny”, Łomża, 6-7 września 2004 r.
 2. VII Kongres Teologów Polskich pt. „Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań”, Lublin, 12-15 września 2004 r.
 3. XII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego pt. „Sistema Giuridico Canonico e Rapporti Interordinamentali” [„Kanoniczny system prawny i relacje interdyscyplinarne”], Bejrut, 20-25 września 2004 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ecclesia et Status” z okazji 40-lecia pracy naukowej księdza profesora Józefa Krukowskiego, Lublin, 4 listopada 2004 r.

 

2005

 1. Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. „Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym”, Lublin, 20 kwietnia 2005 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem”, Lublin, 9-10 maja 2005 r.
 3. Międzynarodowa Konferencja pt. „Unia Europejska a Turcja”, Berlin, 11-14 maja 2005 r.
 4. Konferencja Naukowa poświęcona nauczaniu Jana Pawła II pt. „Jan Paweł II – promocja człowieka”, Stróże, 3-5 czerwca 2005 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny”, Sandomierz, 7-9 września 2005 r.
 6. V Międzynarodowe Sympozjum Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Wolności Religijnej pt. „Actualidad y retos del Derecho Eclesiástico del Estado en Latinoamérica” [„Aktualny stan i wyzwania prawa wyznaniowego w Ameryce Łacińskiej”], Meksyk, 17-19 listopada 2005 r.

 

2006

 1. Międzynarodowa Konferencja pt. „Förderverein Rechtspolitik – Bitburger Gespräche e. V.”, Bitburg, 11-13 stycznia 2006 r.
 2. Sesja Naukowa pt. „Eucharistia fons vitae – współczesne problemy prawne”, Kazimierz Dolny, 26 kwietnia 2006 r.
 3. Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji organizowane z okazji Jubileuszu 25-lecia Reaktywacji Studiów Prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 19-20 maja 2006 r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Szczecin, 4-5 września 2006 r.
 5. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura i prawo” pt. „Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny”, Trewir, 18-19 września 2006 r.

 

2007

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku”, Radom, 4-5 września 2007 r.
 2. Konferencja Naukowa pt. „Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy”, Lublin, 29 września 2007 r.
 3. Sympozjum pt. „Małżeństwo wobec wyzwań współczesności w XXV-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego”, Kraków, 15 listopada 2007 r.
 4. Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika „Prawo Kanoniczne” 1958-2007, Warszawa, 12 grudnia 2007 r.

 

2008

 1. Konferencja Naukowa pt. „Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji”, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.
 2. VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego pt. „«Sanctorum Mater» w 90-lecie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL”, Lublin, 19 maja 2008 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem J.E. Ks. Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego pt. „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce”, Łódź, 3-4 września 2008 r.
 4. XIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego pt. „Il Ius divinum nella vita della Chiesa” [„Ius divinum w życiu Kościoła”], Venezia, 17-21 września 2008 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Synodalność – Metropolia – Metropolita. W XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej”, Kraków, 20 listopada 2008 r.
 6. Konferencja Naukowa z okazji 25-lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Warszawa, 11 grudnia 2008 r.

 

2009

 1. II Dni Kanonistów pt. „Kościół i Europa – wspólną drogą”, Lublin, 4-5 marca 2009 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo polskie a jego bezpieczeństwo międzynarodowe – dawniej i dziś”, Tomaszów Lubelski, 7 marca 2009 r.
 3. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Jego Eminencji Kardynałowi Tarcisio Bertone, Lublin, 30 kwietnia 2009 r.
 4. Konferencja Naukowa pt. „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Warszawa, 14 maja 2009 r.
 5. Konferencja Międzynarodowa pt. „Kościół a prawa autorskie”, Lublin, 17-18 maja 2009 r.
 6. VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009”, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.
 7. Konferencja pt. „Wprowadzenie Euro w Polsce – problematyka prawna”, Lublin, 23 maja 2009 r.
 8. IV Ogólnopolskie Forum Sądowe nt. „Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła”, Gródek nad Dunajcem, 15-16 czerwca 2009 r.
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła”, Częstochowa, 8-9 września 2009 r.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych na początku XXI wieku”, Bratysława, 14 października 2009 r.
 11. Sympozjum Naukowe pt. „Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym” zorganizowane w X rocznicę powstania Instytutu Prawa Kanonicznego, Kraków, 19 listopada 2009 r.
 12. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego pt. „Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej” połączone z wręczeniem Księgi jubileuszowej Duc in altum Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego, Lublin, 23 listopada 2009 r.
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym”, Warszawa, 2 grudnia 2009 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Periodicals of Religious Sciences in the 20th-21st Century Lithuania” [„Czasopisma nauk religijnych w XX-XXI w. na Litwie”] z okazji 10. rocznicy reaktywacji czasopisma naukowego SOTER i Millennium od początku głoszenia Ewangelii na Litwie, Kowno, 4 grudnia 2009 r.
 15. Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Nauka administracji czy nauki administracji. Koncepcja prof. Jerzego Stefana Langroda. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a prawo do dobrej administracji”, Lublin, 16 grudnia 2009 r.

 

2010

 1. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 16 stycznia 2010 r.
 2. Konferencja Naukowa Cywilistów pt. „Prawo świeckie i prawo kanoniczne. Ich wkład w kształtowanie współczesnej kultury prawnej”, Warszawa, 17 marca 2010 r.
 3. Konferencja Naukowa pt. „Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL”, Lublin, 17 marca 2010 r.
 4. Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Zmiana czy rewizja ustawy konstytucyjnej”, Toruń, 10 kwietnia 2010 r.
 5. VI Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne pt. „Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy”, Niewodniki k. Opola, 13-14 maja 2010 r.
 6. Konferencja Naukowa pt. „Kapłaństwo posługi”, Lublin, 25 maja 2010 r.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego pod patronatem J.E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, Biskupa Toruńskiego pt. „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, Toruń, 7-8 września 2010 r.
 8. XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa pt. „Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych”, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010 r.
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Il Codice delle Chiese Orientali. La storia. Le legislazioni particolari. Le prospettive ecumeniche” [„Kodeks Kościołów Wschodnich. Historia. Ustawodawstwo partykularne. Perspektywy ekumeniczne”], Roma, 8-9 października 2010 r.
 10. Konferencja Naukowa pt. „Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy”, Lublin, 23 października 2010 r.
 11. Konferencja Naukowa pt. „Wokół tytułu i uprawnień prymasowskich”, Warszawa, 17 listopada 2010 r.
 12. Sympozjum Naukowe pt. „Prawo naturalne a prawo małżeńskie”, Kraków, 18 listopada 2010 r.

 

2011

 1. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 8 stycznia 2011 r.
 2. III Dni Kanonistów pt. „Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie”, Lublin, 17-18 marca 2011 r.
 3. Międzynarodowe Sympozjum pt. „Terminy i relacje a problem przekładu”, Lublin, 4-5 maja 2011 r.
 4. Spotkanie naukowe pt. „Matrimonium non existent z powodu wadliwego powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”, Lublin, 5 maja 2011 r.
 5. Konferencja Naukowa pt. „Innowacyjne przedsiębiorstwa a zarządzanie systemem BiR”, Tomaszów Lubelski, 12 maja 2011 r.
 6. Seminarium Naukowe pt. „Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych – aspekty praktyczne”, Tomaszów Lubelski, 12 maja 2011 r.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych”, Warszawa, 18 maja 2011 r.
 8. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych”, Konstancin-Jeziorna, 19 maja 2011 r.
 9. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UKSW Ambasador Hannie Suchockiej, Warszawa, 27 maja 2011 r.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Postępowanie administracyjne w Kościele”, Lublin, 6 czerwca 2011 r.
 11. V Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. „Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, Gródek nad Dunajcem, 13-14 czerwca 2011 r.
 12. XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda”, Paryż, 22-25 sierpnia 2011 r.
 13. XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego pt. „La funzione administrativa nell’ ordinamento canonico” [„Administracja w Kościele”], Warszawa, 14-18 września 2011 r.
 14. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Kardynałowi Peterowi Erdö, Warszawa, 15 września 2011 r.
 15. Konferencja Naukowa z okazji 70. rocznicy śmierci Profesora Romana Longchamps de Bérier (1883-1941) pt. „Lublin-Lwów. Nauki prawne – pomiędzy tradycją a współczesnością”, Lublin, 20 października 2011 r.
 16. Międzynarodowe sympozjum dla uczczenia bł. Jana Pawła II pt. „Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła”, Kraków, 17 listopada 2011 r.
 17. Konferencja Naukowa pt. „Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy”, Lublin, 19 listopada 2011 r.
 18. Spotkanie naukowe pt. „Stosowanie nieizolacyjnych środków w polskim postępowaniu karnym”, Lublin, 25 listopada 2011 r.
 19. Spotkanie naukowe pt. „Reforma sądownictwa w Polsce. Doświadczenia i prognoza”, Lublin, 8 grudnia 2011 r.
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”, Lublin, 9-10 grudnia 2011 r.

 

2012

 1. Konferencja Naukowa pt. „Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego”, Lublin, 14 stycznia 2012 r.
 2. Spotkanie naukowe pt. „Ogólna teoria administracji”, Lublin, 20 stycznia 2012 r.
 3. Spotkanie naukowe pt. „Konstrukcje cywilnoprawne w prawie ochrony środowiska”, Lublin, 8 marca 2012 r.
 4. Konferencja Naukowa pt. „Informatyzacja sądownictwa – doświadczenia i perspektywy”, Warszawa, 16 kwietnia 2012 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Adwokat kościelny – czyli kto?”, Lublin, 18 kwietnia 2012 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Stan aktualny oraz perspektywy zmian”, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 r.
 7. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu, Lublin, 16 maja 2012 r.
 8. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu”, Kraków, 17-20 maja 2012 r.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku”, Lublin, 24 maja 2012 r.
 10. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin, 25 maja 2012 r.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego”, Warszawa, 30-31 maja 2012 r.
 12. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 2 czerwca 2012 r.
 13. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 14 czerwca 2012 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe” [„Utrata stanu duchownego według najnowszych przepisów Kościoła katolickiego – ustawodawstwo i praktyka”], Ołomuniec, 19 czerwca 2012 r.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Gdańsk, 9-11 września 2012 r.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Dies Iuris Tyrnavienses” pt. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi” [„System wartości prawa i jego odzwierciedlenie w teorii prawa i praktyce”], Trnava, 20-21 września 2012 r.
 17. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 4 października 2012 r.
 18. Posiedzenie Prezydium lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Lublin, 15 października 2012 r.
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary pt. „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”, Lublin, 18 października 2012 r.
 20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W orbicie zasady «odpowiedzialnego rodzicielstwa». Adekwatne rozumienie pojęcia «bonum prolis» wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Katowice, 26 października 2012 r.
 21. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu Zbigniewowi Wojciechowskiemu, Drohobycz, 9 listopada 2012 r.
 22. Konferencja Naukowa pt. „Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL”, Lublin, 10 listopada 2012 r.
 23. Sympozjum Naukowe z okazji Roku Wiary pt. „Wolność wiary a posłuszeństwo prawu”, Kraków, 14 listopada 2012 r.
 24. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Religia i etyka w edukacji publicznej”, Warszawa, 16 listopada 2012 r.
 25. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Lublin, 17 listopada 2012 r.
 26. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Lublin, 6 grudnia 2012 r.
 27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polskie Konstytucje Okresu Międzywojennego”, Warszawa, 17 grudnia 2012 r.
 28. Konferencja Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN pt. „Eksperci i ekspertyzy w procesie decyzyjnym”, Warszawa, 22 grudnia 2012 r.

 

2013

 1. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 19 stycznia 2013 r.
 2. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 7 marca 2013 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja pt. „Antoni Kość jako Filozof prawa” połączona z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 r.
 4. Konferencja pt. „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji „30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, Lublin, 22 maja 2013 r.
 5. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, 27 maja 2013 r.
 6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2013 r.
 7. VI Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. „Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II”, Gródek nad Dunajcem, 10-11 czerwca 2013 r.
 8. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 13 czerwca 2013 r.
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pod patronatem Ks. Bpa Prof. Dra hab. Kazimierza Ryczana pt. „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”, Kielce, 5-7 września 2013 r.
 10. I Kongres Towarzystw Naukowych pt. „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”, Warszawa, 17-18 września 2013 r.
 11. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Jego Eminencji Kardynałowi Francesco Coccopalmerio, Lublin, 1 października 2013 r.
 12. Konferencja Międzynarodowa pt. „Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II – 1978-2005”, Kraków, 11-12 października 2013 r.
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce”, Warszawa, 16 października 2013 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja pt. „Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne”, Lublin, 17-18 października 2013 r.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Hodie et Cras – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat od promulgacji”, Lublin, 23 października 2013 r.
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dwa lata obowiązywania nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym (analiza postlegislacyjna)”, Warszawa, 14 listopada 2013 r.
 17. Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki B. Dobrzańskiego PAN z okazji jubileuszu 45-lecia wraz z uroczystą Sesją Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Lublinie z okazji jubileuszu 15-lecia, Lublin, 27 listopada 2013 r.
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne”, Lublin, 28 listopada 2013 r.
 19. Konferencja Naukowa pt. „Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki”, Warszawa, 11 grudnia 2013 r.
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Archiwa – prawo – Kościół”, Olsztyn-Kortowo, 12 grudnia 2013 r.
 21. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 14 grudnia 2013 r.

 

2014

 1. Studium pastoralno-formacyjne dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej, Sopoćkinie, 15-16 stycznia 2014 r.
 2. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 13 marca 2014 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina drogą Kościoła”, Lublin, 25 marca 2014 r.
 4. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej USJK, Lublin, 28 marca 2014 r.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II”, Lublin, 2 kwietnia 2014 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Paryż, 8-11 maja 2014 r.
 7. XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Lublin, 14-17 maja 2014 r.
 8. Konferencja Rady Legislacyjnej pt. „Konstytucyjny system źródeł prawa – potrzeba zmian?”, Warszawa, 23 maja 2014 r.
 9. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 r.
 10. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 26 czerwca 2014 r.
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Abp. Dr. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego pt. „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014 r.
 12. Posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Lublin, 23 września 2014 r.
 13. Konferencja pt „Stosunki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu Jana Pawła II w latach 1989-2005”, Kraków, 7 października 2014 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja pt. „Rodzina i polityka. W 20. rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014”, Lublin, 22 października 2014 r.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych”, Warszawa, 23 października 2014 r.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich”, Lublin, 12-13 listopada 2014 r.
 17. Międzynarodowa Konferencja pt. „Prymat papieski w służbie jedności Kościoła”, Lublin, 18 listopada 2014 r.
 18. Sympozjum Naukowe pt. „Ochrona praw dziecka w Kościele”, Kraków, 20 listopada 2014 r.
 19. Konferencja Naukowa z okazji 100-ej rocznicy urodzin Księdza Biskupa Walentego Wójcika, Sandomierz, 22 listopada 2014 r.
 20. Konferencja pt. „Wolność odrodzona – wolność zagrożona”, Warszawa, 4 grudnia 2014 r.
 21. Promocja 20. tomu „Encyklopedii Katolickiej”, Warszawa, 11 grudnia 2014 r.
 22. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 13 grudnia 2014 r.

 

2015

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”, Lublin, 26 marca 2015 r.
 3. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Profesorowi Bogdanowi Chazanowi, Lublin, 26 marca 2015 r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r.
 5. Sesja naukowa poświęcona biskupowi Fulmanowi i bł. biskupowi Goralowi w ramach wystawy pt. „Biskupi lubelscy Marian Leon Fulman i Błogosławiony Władysław Goral więźniowie Zamku Lubelskiego i KL Sachsenhausen w 70. rocznicę śmierci”, Lublin, 23 kwietnia 2015 r.
 6. Konferencja Naukowa z okazji Roku Życia Konsekrowanego pt. „Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem”, Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UKSW Ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego pt. „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie” z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II, Warszawa, 20 maja 2015 r.
 8. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015 r.
 9. Uroczysta Sesja w darze wdzięczności za wkład Kardynała Zenona Grocholewskiego, dr. h.c. ATK, w dzieło edukacji katolickiej na świecie, Warszawa, 12 czerwca 2015 r.
 10. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji”, Lublin, 4-5 września 2015 r.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, Biskupa Łomżyńskiego pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r.
 13. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn, 1 października 2015 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Il Codice delle Chiese Orientali. Problematiche attuali e sviluppi legislativi” [„Kodeks Kościołów Wschodnich. Aktualne problemy i zmiany legislacyjne”], Roma, 3 października 2015 r.
 15. Sesja Naukowa pt. „Nauka w służbie Kościoła” z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, 10 października 2015 r.
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Auctoritas in Iudicium” oraz uroczyste odnowienie doktoratów ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego i o. dr. Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap., Lublin, 21 października 2015 r.
 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Procesy i procedury: nowe wyzwania”, Warszawa, 22 października 2015 r.
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Mitis Iudex Dominus Iesus”, Lublin, 5 listopada 2015 r.
 19. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Filozofii i Prawa Kanonicznego pt. „Man – Family – Society: Identity, Sovereignty, Social Dimension” [„Człowiek – rodzina – społeczeństwo: tożsamość, suwerenność, wymiar społeczny”] z okazji 50. rocznicy promulgowania konstytucji soborowej Gaudium et spes, Prešov, 6-7 listopada 2015 r.
 20. Sympozjum Naukowe pt. „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?”, Kraków, 19 listopada 2015 r.
 21. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 26 listopada 2015 r.
 22. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia”, Lublin, 27 listopada 2015 r.
 23. XXXIII Dni Praw Człowieka pt. „Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku”, Lublin, 7-8 grudnia 2015 r.
 24. Prezentacja książki pt. „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie”, Lublin, 7 grudnia 2015 r.
 25. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 19 grudnia 2015 r.

 

2016

 1. Konferencja Naukowa pt. „Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem...”, Przemyśl, 3 marca 2016 r.
 2. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 10 marca 2016 r.
 3. Spotkanie Duszpasterskie i Formacyjne Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie im. prof. Czesława Strzeszewskiego, Lublin, 12 marca 2016 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza, 240 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej w katedrze lwowskiej oraz 25 rocznicy reaktywowania struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie”, Lwów, 7-9 kwietnia 2016 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kanoniczno-prawna ochrona życia”, Lublin, 20 kwietnia 2016 r.
 6. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu, Lublin, 27 kwietnia 2016 r.
 7. Sympozjum poświęcone 25-leciu reaktywowania struktur Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego oraz Inauguracji działalności Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Lublin, 9 maja 2016 r.
 8. Konferencja Naukowa pt. „Ius connubii – ochrona i ograniczenia w prawie: międzynarodowym, polskim i kanonicznym”, Warszawa, 19 maja 2016 r.
 9. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 4 czerwca 2016 r.
 10. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 9 czerwca 2016 r.
 11. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa, Biskupa Włocławskiego pt. „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Włocławek, 5-7 września 2016 r.
 12. Konferencja Rejonowa Diecezji Gliwickiej pod patronatem bp. Jana Kopca, Biskupa Gliwickiego, Gliwice, 12-13 września 2016 r.
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”, Lublin, 15-17 września 2016 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Konkordaty jako gwarancja wolności religijnej w wymiarach indywidualnym, wspólnotowym i instytucjonalnym”, Banská Bystrica, 22 września 2016 r.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Dies Iuris Tyrnavienses” pt. Nová Európa – výzvy a očakávania” [„Nowa Europa – wyzwania i oczekiwania”], Trnava, 23 września 2016 r.
 16. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 29 września 2016 r.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pt. „Przynależność do Kościoła Katolickiego”, Lwów, 30 września 2016 r.
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego pt. „Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia”, Lublin, 26 października 2016 r.
 19. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, Lublin, 28 października 2016 r.
 20. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Filozofii i Prawa Kanonicznego pt. „Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person” [„Kościół i Państwo: promocja ekonomicznych, społecznych i kulturalnych praw osoby ludzkiej”] z okazji 25. rocznicy encykliki Jana Pawła II Centesimus annus i 50. rocznicy Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Prešov, 4-5 listopada 2016 r.
 21. IV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Internet-Konferencja pt. „Aktual’ni Problemy Krayinoznavchoyi Nauky” [„Aktualne problemy nauki lokalnej”], Łuck, 16 listopada 2016 r.
 22. Sympozjum Naukowe pt. „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka”, Kraków, 17 listopada 2016 r.
 23. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Profesorowi G. Johanowi A. Offerhausowi, Lublin, 23 listopada 2016 r.
 24. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 8 grudnia 2016 r.
 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze”, Lublin, 10 grudnia 2016 r.

 

2017

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”, Lublin, 16 stycznia 2017 r.
 2. Konferencja pt. „Procedury kanoniczne w przypadkach wykorzystania seksualnego osób małoletnich (dochodzenie wstępne, kanoniczny proces karny sądowy lub administracyjny oraz inne sposoby i środki stosowane w rozwiązywaniu tych przypadków), Warszawa, 27-28 stycznia 2017 r.
 3. Spotkanie naukowe w ramach „Dnia formacji dla sióstr zakonnych”, Tarnów, 6 kwietnia 2017 r.
 4. Spotkanie naukowe w ramach „Dnia formacji dla sióstr zakonnych”, Tarnów, 20 kwietnia 2017 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”, Lublin, 24 kwietnia 2017 r.
 6. Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej oraz 70-tej rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko, Warszawa, 12 maja 2017 r.
 7. Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej „Pecunia servire debet non regere” dedykowanej Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Lublin, 17 maja 2017 r.
 8. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 3 czerwca 2017 r.
 9. VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. „Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia”, Gródek nad Dunajcem, 12-13 czerwca 2017 r.
 10. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 30 czerwca 2017 r.
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, Poznań, 3-5 września 2017 r.
 12. Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 28 września 2017 r.
 13. Światowa Konferencja Naukowa pt. „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”, Kamień Śląski k. Opola, 29 września – 1 października 2017 r.
 14. XVI Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego pt. „Diritto Canonico e Culture giuridiche. Nel Centenario del Codex Iuris Canonici del 1917” [„Prawo kanoniczne i kultura prawna. W stulecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.”], Roma, 4-7 października 2017 r.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji”, Lublin, 18 października 2017 r.
 16. Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, Częstochowa, 20 października 2017 r.
 17. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Filozofii i Prawa Kanonicznego pt. „Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation” [„Współczesne wyzwania edukacji: wartości – normy – ustawodawstwo”] z okazji 425. rocznicy urodzin Johna Amosa Comeniusa, Prešov, 3-4 listopada 2017 r.
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku”, Warszawa, 9 listopada 2017 r.
 19. Sympozjum Naukowe pt. „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 r.
 20. Uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r.
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pt. „Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie”, Lwów, 24 listopada 2017 r.

 

2018

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”, Lublin, 13 stycznia 2018 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”, Chełm, 14 marca 2018 r.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Ukrayina i svit: teoretychni ta praktychni aspekty diyal’nosti u sferi mizhnarodnykh vidnosyn” [„Ukraina i świat: teoretyczne i praktyczne aspekty działalności w dziedzinie stosunków międzynarodowych”], Kijów, 18 kwietnia 2018 r.
 4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”, Lublin, 9 maja 2018 r.
 5. Konferencja Ruchu «Europa Christi» pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, Bruksela, 16 maja 2018 r.
 6. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 26 maja 2018 r.
 7. Uroczystość Odnowienia Doktoratu ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. Henryka Misztala, Lublin, 6 czerwca 2018 r.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka pt. „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”, Lublin, 7 czerwca 2018 r.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny pt. „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”, Rzeszów, 3-5 września 2018 r.
 10. Sesja pt. „Prawo a wartości w Europie” w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, Lublin, 17 października 2018 r.
 11. Sesja pt. „Ekonomia w kontekście Europa Christi” w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, Częstochowa, 22 października 2018 r.
 12. Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego pt. „Mimokodexové právo katolické církve” [„Pozakodeksowe prawo Kościoła katolickiego”], Praga, 29-31 października 2018 r.
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”, Warszawa, 7 listopada 2018 r.
 14. Konferencja pt. „100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”, Warszawa, 7 grudnia 2018 r.

 

2019

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka pt. „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” Lublin, 12 stycznia 2019 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Registration of Churches and Religious Societies” [„Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych”], Trnava, 8 lutego 2019 r.
 3. Sesja pt. „Święty Cyryl i Metody Patroni Europy – wizja świętego Jana Pawła II. 1150. rocznica śmierci św. Cyryla” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Częstochowa, 13-14 lutego 2019 r.
 4. Konferencja pt. „Historyczne źródła kryzysu zaufania do sądownictwa w III RP”, Warszawa, 14 marca 2019 r.
 5. Sesja pt. „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody – właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Velehrad, 11 maja 2019 r.
 6. Debata pt. „Dlaczego rodzina zastępcza?”, Lublin, 22 maja 2019 r.
 7. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka pt. „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”, Lublin, 24-25 maja 2019 r.
 8. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bankowość centralna w Polsce i na świecie”, Lublin, 25 maja 2019 r.
 9. Konferencja pt. „Jan Paweł II: Fundamenty demokracji”, Warszawa, 30-31 maja 2019 r.
 10. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2019 r.
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i Państwa”, Warszawa, 14 czerwca 2019 r.
 12. Uroczystość Jubileuszu 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15 czerwca 2019 r.
 13. Konferencja pt. „Wigry – śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu «Europa Christi» pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wigry, 20 lipca 2019 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva” [„Finansowanie Kościoła – relacje prawa kanonicznego i wyznaniowego”], Kapušany, 27 lipca 2019 r.
 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego pt. „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Częstochowa, 8-10 września 2019 r.
 16. Sesja pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Nitra, 25-26 września 2019 r.
 17. Sesja pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Lublin, 16-17 października 2019 r.
 18. Prezentacja „Leksykonu Prawa Kanonicznego”, Warszawa, 21 października 2019 r.
 19. Sesja pt. „Przyszłość ludzkości idzie przez Rodzinę” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Warszawa, 22 października 2019 r.
 20. Sesja pt. „Karta Praw Rodziny z inspiracji św. Jana Pawła II. Rodzina ostoją niepodległości” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Wrocław, 11 listopada 2019 r.
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Financing of Churches and Religious Societies in the Modern Democratic State” [„Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych we współczesnym demokratycznym państwie”], Trnava, 12 listopada 2019 r.
 22. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Churches and Religious Societies in a Modern Democratic Society” [„Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnym demokratycznym społeczeństwie”], Trnava, 13 listopada 2019 r.
 23. Sesja pt. „Wpływ chrześcijaństwa na stabilność Narodów Europy” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Lwów, 18-20 listopada 2019 r.
 24. Sympozjum Naukowe pt. „«Co mówić i jak mówić?» Ochrona tajemnicy, dobrego imienia oraz intymności w prawie Kościoła”, Kraków, 21 listopada 2019 r.
 25. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konstytucja a prawo europejskie”, Warszawa, 27 listopada 2019 r.

 

2020

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL”, Lublin, 18 stycznia 2020 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Noli metuere et noli timere” połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z racji 30 rocznicy święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, Lublin, 1 lutego 2020 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „30-lecie Krajowej Rady Sądownictwa”, Warszawa, 18 lutego 2020 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Human Rights in the Time of Crisis: State - Society - Technology - Security”, konferencja on-line, 22 czerwca 2020 r.
 5. IV Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» pt. „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”. Sesja: „Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności”, Pokamedulski Klasztor w Wigrach, 17-19 lipca 2020 r.
 6. III Kongres Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz konferencja naukowa poświęcona 100-leciu urodzin św. Jana Pawła II i planowanej beatyfikacji Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego pt. „Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z najnowszych dziejów trwania katolicyzmu na Wschodzie”, Lublin, 24-25 września 2020 r.
 7. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 26 września 2020 r.
 8. IV Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» pt. „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”. Sesja: „Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia - Patron Europy i Doktor Kościoła”, KUL, Lublin, 15 października 2020 r.
 9. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”, KUL, Lublin (on-line), 6-7 listopada 2020 r.
 10. LXII Tydzień Filozoficzny pt. „Bóg – Świat – Umysł”, KUL, Lublin (on-line), 16-18 listopada 2020 r.
 11. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin (on-line), 7 grudnia 2020 r.

 

2021

 1. Konferencja Naukowa pt. „Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację”, KUL, Lublin, 30 stycznia 2021 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualność przesłania Arcybiskupa Józefa Życińskiego”, KUL, Lublin (on-line), 10 lutego 2021 r.
 3. Konferencja Naukowa pt. „Posłannictwo Kościoła względem Narodu” połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, KUL, Lublin, 14 kwietnia 2021 r. 

 

VII. PRZEWODNICZENIE SESJOM PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH
I KRAJOWYCH KONFERENCJI ORAZ INNYCH WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 

 

2008

 1. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Synodalność – Metropolia – Metropolita. W XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej”, Kraków, 20 listopada 2008 r.

 

2009

 1. Przewodniczenie sesji podczas II Dni Kanonistów pt. „Kościół i Europa – wspólną drogą”, Lublin, 4-5 marca 2009 r.
 2. Przewodniczenie sesji podczas VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009”, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.
 3. Przewodniczenie sesji podczas IV Ogólnopolskiego Forum Sądowego nt. „Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła”, Gródek nad Dunajcem, 15-16 czerwca 2009 r.
 4. Przewodniczenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych na początku XXI wieku”, Bratysława, 14 października 2009 r.
 5. Moderowanie Panelu podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym”, Warszawa, 2 grudnia 2009 r.

 

2010

 1. Przewodniczenie sesji podczas Sympozjum Naukowego pt. „Prawo naturalne a prawo małżeńskie”, Kraków, 18 listopada 2010 r.

 

2011

 1. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne przyczyny i procedury wydalania duchownych”, Warszawa, 18 maja 2011 r.
 2. Przewodniczenie sesji podczas VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych”, Konstancin-Jeziorna, 19 maja 2011 r.
 3. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”, Lublin, 9-10 grudnia 2011 r.

 

2012

 1. Przewodniczenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji rozpoczęcia Roku Wiary pt. „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”, Lublin, 18 października 2012 r.

 

2013

 1. Przewodniczenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne”, Lublin, 17-18 października 2013 r.

 

2014

 1. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rodzina drogą Kościoła”, Lublin, 25 marca 2014 r.
 2. Przewodniczenie sesji podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 r.

 

2015

 1. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r.
 2. Przewodniczenie sesji podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015 r.
 3. Przewodniczenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji”, Lublin, 4-5 września 2015 r.
 4. Przewodniczenie panelowi podczas Sesji Naukowej pt. „Nauka w służbie Kościoła” z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, 10 października 2015 r.
 5. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Auctoritas in Iudicium” oraz uroczystego odnowienia doktoratów ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego i o. dr. Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap., Lublin, 21 października 2015 r.
 6. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Procesy i procedury: nowe wyzwania”, Warszawa, 22 października 2015 r.
 7. Przewodniczenie sesji podczas Sympozjum Naukowego pt. „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?”, Kraków, 19 listopada 2015 r.

 

2016

 1. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kanoniczno-prawna ochrona życia”, Lublin, 20 kwietnia 2016 r.

 

2017

 1. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”, Lublin, 24 kwietnia 2017 r.

 

2018

 1. Przewodniczenie sesji podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”, Lublin, 9 maja 2018 r.
 2. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny pt. „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”, Rzeszów, 3-5 września 2018 r.

 

2019

 1. Przewodniczenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Registration of Churches and Religious Societies” [„Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych”], Trnava, 8 lutego 2019 r.
 2. Przewodniczenie panelowi podczas Sesji pt. „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody – właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Velehrad, 11 maja 2019 r.
 3. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wokół zasady wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i Państwa”, Warszawa, 14 czerwca 2019 r.
 4. Przewodniczenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva” [„Finansowanie Kościoła – relacje prawa kanonicznego i wyznaniowego”], Kapušany, 27 lipca 2019 r.
 5. Przewodniczenie panelowi podczas Sesji pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Nitra, 25-26 września 2019 r.
 6. Przewodniczenie panelowi podczas Sesji pt. „Karta Praw Rodziny z inspiracji św. Jana Pawła II. Rodzina ostoją niepodległości” w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, Wrocław, 11 listopada 2019 r.

 

2020

 1. Przewodniczenie panelowi podczas Sesji pt. „Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności” w ramach IV Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» pt. „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”, Klasztor w Wigrach, 17-19 lipca 2020 r.
 2. Przewodniczenie sesji podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”, KUL, Lublin (on-line), 6-7 listopada 2020 r.
Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2021, godz. 18:25 - Agnieszka Romanko