Szanowni Państwo,

środki finansowe na działalność naukową na rok 2017 zostały przydzielone osobom, które o nie wystąpiły, w postępowaniu konkursowym. Ponieważ część z Państwa wstępnie już zgłaszała potrzebę uzyskania większego dofinansowania, niniejszym ogłaszamy postępowanie konkursowe na przyznanie dodatkowych środków w ramach rezerwy dyrektorskiej. Obowiązuje ta sama procedura, tzn. procedura konkursowa. Podanie adresowane do Dyrektora IFA KUL i zaopiniowane przez promotora należy złożyć w sekretariacie Instytutu (C942) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca.

Dotacja dla młodych 2017

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie środków na działalność naukową na rok 2017 :)

 

Z dotacji mogą skorzystać studenci-doktoranci dzienni i zaoczni oraz pracownicy etatowi w wieku poniżej 35. roku życia.

 

Dokumenty (wyszczególnione w wydziałowym Regulaminie podziału środków na badania statutowe dla młodych pracowników naukowych i uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL składamy do dnia 26 maja 2017 r. w wersji papierowej (lub elektronicznej - skany z podpisami) do Sekretariatu IFA KUL (C942, ifa@kul.pl).

 

formularze do wypełnienia:

aneks_1

aneks_2

 

Osoby, które korzystają z dotacji, składają pod koniec roku kalendarzowego raport z wykorzystania środków (tzw. raport z tematu zakończonego realizowanego w danym roku) :)

 

 

 

 

Dotacja na 2016 rok

Z dotacji mogą skorzystać studenci-doktoranci dzienni i zaoczni oraz pracownicy etatowi w wieku poniżej 35. roku życia.

 

Dokumenty (wyszczególnione w wydziałowym regulaminie przyznawania środków składamy do 20 lutego 2016 r. w wersji papierowej i elektronicznej do Sekretariatu IFA KUL (C942, ifa@kul.pl).

 

Osoby korzystające z dotacji w 2015 roku obowiązkowo składają raport z tematu zakończonego realizowanego w 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja na 2015 rok

 

  • PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :)

  • dokumentację proszę przesłać drogą elekrtoniczną na adres ifa@kul.pl :)
  • każdy uprawniony może występować o środki :)

 

 

Szanowni Państwo studenci-doktoranci dzienni i zaoczni oraz pracownicy etatowi w wieku poniżej 35. roku życia,

 

zatwierdzono wczoraj regulamin podziału środków, stąd prośba o przesyłanie zgłoszeń do 25 marca 2015 roku włącznie. "Młodzi" (czyli osoby poniżej 35 roku życia) składają sprawozdanie z działalności naukowej za 2014 rok ORAZ projekt naukowy (czyli opis tego, co planują Państwo wykonać w 2015, czyli POŚREDNIO na co pójdą środki). Ci, którzy nie mają publikacji, itp za 2014 rok, też mogą składać wnioski - wg regulaminu 50% oceny końcowej jest za sam projekt.

"Młodzi" załączają recenzję projektu - promotor/prowadzący seminarium lub kierownik katedry (przy pracowniku etatowym) może Państwu tę recenzję przesłać skanem - potrzebny jest PODPIS, chociaż zeskanowany. W takim przypadku recenzję można dołączyć jako osobny załącznik - w takiej formie wniosek także będzie przyjęty.

Osoby na 1. roku studiów doktoranckich dziennych i zaocznych także mogą wystąpić o pieniążki:) W tym przypadku trzeba będzie Państwa dopisać do tematu badawczego kogoś, kto z dotacji dla młodych korzysta.

Dodatkowe informacje -⁠

"Punkty dla wszystkich elementów oceny, w przypadku których mamy do czynienia ze współautorem (lub współautorami), dzielimy między (wszystkich) autorów proporcjonalnie lub zgodnie z ustaleniami indywidualnymi między współautorami, ale tak, aby w sumie za dane zdarzenie przyznana była liczba punktów (nie większa niż) wskazana w tabeli." [termin "współautor" w rozumieniu współuczestnika każdego zdarzenia wymienionego w tabeli, w tym organizatora konferencji]

 

Wniosek składamy w formie elektronicznej (na adres mailowy ifa@kul.pl). Uprzejmie proszę o przesłanie danych za 2014 rok ujętych w formie załączonej tabeli. Przy współautorstwie, współorganizacji, itp uprzejmie proszę o podanie wszystkich autorów/prelegentów/organizatorów. Uprzejmie także proszę o staranne sprawdzanie punktacji oraz o niezamieszczanie w tabelach ŻADNYCH publikacji czy zdarzeń, które w tabeli nie zostały ujęte, za co z góry dziękuję.

 

 

reg_Srodki_dla_mlodych_WNH_DOP

Dokumentacja_osiagniec_naukowych_i_ocena_projektu_badawczego_mlodzi

dbn_2015_tabela_pracownika_mlodzi

 

i jeszcze dla przykładu wzór wypełnienia tabelki z dorobkiem za 2014 rok:

dbn_2015_wzor_tabeli_pracownika_mlodzi

Autor: Monika Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017, godz. 16:05 - Monika Tokarczyk