PUBLIKACJE:

 

2014
•    Ku teatrowi mistyczno-genezyjskiemu. „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego, [w:] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej, pod red. W. Kaczmarka, J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 179-194.

•    Postać księdza Marka w dramatach Juliusza Słowackiego, [w:] Postać księdza w literaturze, pod red. ks. Grzegorza Głąba i ks. Stefana Radziszewskiego, Radom 2014, s. 317-336.

 

2013
•    Słowo i gest w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 2013, t. 13, s. 159-180.
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1991/10.pdf

 

2011
•    Teatr mistyczny dzisiaj? „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego, [w:] Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, pod red. A. Podstawki, A. Jarosz, Lublin 2011, s. 249-268. 

 

2010
•    Sakralna przestrzeń "Samuela Zborowskiego" Juliusza Słowackiego, [w:] Między teatrem a światem. W kręgu problemów dramatu, sztuki scenicznej i teatralizacji kultury, red. Ryszard Strzelecki, Bydgoszcz 2010, s. 11-36.
•    O „Psyche” Zofii Wójcickiej. Dramat z perspektywy mitu, [w:] Zapomniany dramat, t. I, pod red. M. J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2010, s. 161-172.
•    Mimika postaci „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego, „Roczniki Humanistyczne” 2010, t. LVIII, z. 1, s. 97-113.

 

2009
•    Teatralne znaki mistycznego dramatu Juliusza Słowackiego „Samuel Zborowski”, [w:] Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, Przemyśl – Rzeszów 2009, s. 89-102.

 

PRACE REDAKCYJNE:

  • Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 366.

KONFERENCJE:

 

2016 

•    30 maja 2016 r., Lublin, KUL, sesja naukowa (ogólnopolska): „Wobec nadziei. Problemy aksjologiczne dramatu i teatru XX wieku”, ”, referat: "Ale nieraz bywa tak, że coś nie jest, a jest, i prawdziwsze niż by było". Ujęcia nadziei w "Drzewie" Wiesława Myśliwskiego.

•    3 lutego 2016 r., Zakopane, Harenda, konferencja naukowa: "Dramaty biblijne Jana Kasprowicza – próby  nowych odczytań", referat: Kreacja postaci Lucyfera w "Samuelu Zborowskim" Juliusza Słowackiego i w dramatach Jana Kasprowicza ("Na Wzgórzu Śmierci", "Uczta Herodiady").  

 

2014

•    4-5 grudnia 2014 r., Toruń, UMK, sesja naukowa (ogólnopolska): „Norwidowski świat rzeczy”, ”, referat: Drobiazgi sceniczne w dramatach C. Norwida („Aktor” i „Tyrtej-Za kulisami”).

•    21 czerwca 2014 r., Lublin, KUL, sesja naukowa (wewnętrzna): „Między sceną a życiem. Z problemów dramatu i teatru XX i XXI wieku”, referat: Drobiazgi sceniczne w "Aktorze" C. Norwida.

 

2013
•    19-20 kwietnia 2013 r., Kielce, Wyższe Seminarium Duchowne, sesja naukowa (ogólnopolska): „Postać księdza w literaturze”, referat: Postać księdza Marka w dramatach J. Słowackiego.

 

2012

•    15 grudnia 2012, Lublin, KUL, sesja naukowa (wewnętrzna): „Czytanie dramatu – miniatury analityczne”, referat: Rekwizyty  w „Śnie srebrnym Salomei” J. Słowackiego.

•    10-12 września 2012 r., Nałęczów, sesja naukowa (ogólnopolska): „Dramat i teatr religijny – wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin profesor Ireny Sławińskiej”, referat: Ku teatrowi mistyczno-genezyjskiego. „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego.

2011
•    25 czerwca 2011, Lublin, KUL, sesja naukowa: „Świat i człowiek w teatrze XX wieku”, referat: „Beatrix Cenci” w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

 

2010
•    26 czerwca 2010, Lublin, KUL, sesja naukowa: „Z problemów interpretacji dramatu”, referat: Przestrzeń w „Księdzu Marku”. O niektórych elementach mikrokosmosu sceny.

 

2009
•     24-25 września 2009, Kazimierz Dolny, ogólnopolska konferencja naukowa: „Misja dramatu i teatru na przełomie XX i XXI wieku”, organizator: Katedra Dramatu i Teatru KUL, referat: Teatr mistyczny dzisiaj? „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego.
•    2-3 kwietnia 2009, Przemyśl – Rzeszów, sesja naukowa ku czci Juliusza Słowackiego, organizator: Podkarpacki Komitet Obchodów Roku Słowackiego, referat: Teatralne znaki mistycznego dramatu Juliusza Słowackiego „Samuel Zborowski”.

 

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017, godz. 02:32 - Agnieszka Jarosz