dr Aneta Biały, adiunkt

 

Życiorys naukowy

 

Ukończyła prawo i administrację na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2004 doktorantka, od 2007 roku asystentka, a od 2010 r. adiunkt w II Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  W roku 2009 obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab Józefa Jana Skoczylasa, pt. "Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych". Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Waikato w Hamilton w Nowej Zelandii.  Przedmiotem zainteresowań badawczych jest przede wszystkim problematyka czynów niedozwolonych, odszkodowań, odpowiedzialności ubezpieczeniowej, dóbr osobistych oraz polubownych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

 

 

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne 

 

Prawo cywilne - zobowiązania  (ćwiczenia)

Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład fakultatywny)

Klinika prawa (prawo cywilne)

 

 

Pełnione funkcje

 

Sekretarz II Katedry Prawa Cywilnego KUL

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Koordynator Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Członek Zespołu Badawczego - Ośrodka Badań ADR "Prawo i Gospodarka", funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Członek Zespołu Ekspertów KUL, dziedzina ekspercka: prawo cywilne

Kurator ELSA - Oddział w Lublinie

Mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie

Arbiter w Lubelskim Sądzie Arbitrażowym

Prezes Fundacji Instytut Badań ADR Prawo i Gospodarka

Ekspert nauczania klinicznego w zagranicznych konkursach prawniczych

Członek redakcji czasopisma "Review of Comparative Law"

 

 

 

 

Publikacje

 

Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych, [w:] Arbitraż i mediacje. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej - Iwonicz Zdrój 18-20.10.2007, TNOiK Rzeszów 2007

 

Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe, [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nałęczów Zdrój, 3-5 października 2008 r., TNOiK Rzeszów 2008

 

Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 roku, [w:] red. J. Olszewski, Sądy polubowne i mediacje, Warszawa 2008

 

Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego - jeden ze skutków uznania, [w:] red. J.Olszewski, Arbitraż i mediacja, Aktualne probelmy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, TNOiK, Rzeszów 2009

 

Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych, www.prawonacodzien.org.

 

Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.I), www.prawonacodzien.org.

 

Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.II), www.prawonacodzien.org.

 

Nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi, [w:] red. M. Załucki, Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Warszawa 2010

 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Rzeszów 25 - 26 marca 2010 r., Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3

 

Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3

 

Sprawozdzanie z konferencji naukowej: Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji, Lublin 26 - 27 kwietnia 2010, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3

 

Zakładamy fundację (cz.I-IV), poradnik opublikowany na www.faberconsulting.com

 

Zakładamy spółdzielnię socjalną (cz.I-V), poradnik opublikowany na: www.faberconsulting.com

 

Regulacja w zakresie bezpieczeństwa na terenach narciarskich na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich, www.prawonacodzien.org

 

Problemy prawne związane z realizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, opublikowane na: www.prawonacodzien.org

 

The situation of the aggrieved party in the context of the statute of limitations for claims based on tort in accordance with article 442 i. 1 of the Civil Code, (Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 442 i. 1 kodeksu cywilnego), TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, t. VIII/2015

 

Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, in: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Právní ROZPRAVY 2016, International Scientific Conference on law and law studies „Theory, Evolution, Practices of Law", Vol. VI

 

Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty), Roczniki Nauk Prawnych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tom XXVI, numer 2/2016

 

Więź rodzinna jako dobro osobiste w kontekście zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej, [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Wydawnictwo C.H.Beck, 2016

 

Rozdział w monografii: Współpraca - przemysł - nauka. Dobre praktyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017

 

Ugoda - lepszy sposób rozwiązania sporu?, Acta Iuris Stetinesis 3/2017 (19)

 

 

Ważniejsze konferencje naukowe i szkolenia

 

Regulacje międzynarodowe odnoszące się do uznania i stwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych - referat na XVI Tygodniu Prawników, KUL 10-13 marca 2008 r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Nałęczów 3 - 5 października 2008 r.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II: Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy, 17 - 18 października 2008 r.

 

Konferencja naukowa i szkolenie z zakresu funkcjonowania sądownictwa arbitrażowego w Polsce: Arbitraż jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego, zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Katowice 21 października 2008 r., głos w dyskusji

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Perspektywy rozwoju sądownictwa arbitrażowego, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski przy współudziale Wydawnictwa C.H.BECK, Katowice  20 - 21 listopada 2008 r., głos w dyskusji

 

Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 roku - referat na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Nałęczów-Zdrój 8 - 10 maja 2009 r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Rzeszów 25 - 26 marca 2010 r.

 

Konferencja: Alternatywne rozwiązywania sporów. Regulacja prawna mediacji, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Lublin 26 - 27 kwietnia 2010 r., głos w dyskusji

 

Konferencja: Ubezpieczenie ochrony prawnej - prawnik dla przezornego Polaka, Warszawa 16 maja 2011 r.

 

Konferencja regionalna: Świadomy obywatel - bezpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu łęczyńskiego, lubartowskiego i miasta Lublin, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, 27 lutego 2013 r., Lublin

 

Ogólnopolska konferencja naukowa: Antoni Kość jako filozof prawa, połączona z prezentacją Księgi: Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 r.

 

Clinical Legal Education in Poland. Legal Clinics in Poland, referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej: International Scientific Conference of the Legal Clinics 15-17.09.2016 School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine, zorganizowanej przez Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk

 

Głos, w języku angielskim, w dyskusji panelowej: Specification of future development Law clinics in Ukraine and V4 countries: short-term and long-term perspectives; uczestnik został zaproszony w charakterze eksperta; konferencja: International Scientific Conference of the Legal Clinics 15-17.09.2016 School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine, zorganizowana przez 6 ośrodków naukowych: Trnava University In Trnava, Charles University In Prague, Palacky University Olomouc, University of Szeged, The John Paul II Catholic University of Lublin, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; finansowana z grantu: The international Visegrad Found's Small Grant No. 11610152

 

 

 

Autor: Sebastian Frydrych
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 11:14 - Paweł Bucoń