1. Informacje ogólne

doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie dziennikarstwa radiowego, w latach 2001-2016 dziennikarka Polskiego Radia Lublin

 

 1. Kompetencje zawodowe

 

stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany w KUL w roku 2009 na podstawie rozprawy „Szuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ferta. Egzamin doktorski summa cum laude.

 

rok 2006/2007 współpraca w zakresie dydaktyki dziennikarskiej z Kolegium UMCS w Białej Podlaskiej oraz rozpoczęcie współpracy dydaktycznej z Instytutem Filologii Polskiej KUL

 

od roku 2010 współpraca dydaktyczna z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

 

od roku 2011 asystent w Katedrze Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia IDiKS KUL

 

od  roku 2016 asystent, od 2018 adiunkt w Katedrze Medialnej Komunikacji Społecznej IDiKS KUL

 

 1. Doświadczenie medialne

od 1992 współpraca z Polskim Radiem Lublin

w latach 2001-2016 dziennikarka w Redakcji Publicystyki Kulturalnej

 

Autorka audycji literackich, kulturalnych, społecznych oraz promujących naukę, m.in. „Okienko literackie”,  „Wieczór literacko-muzyczny”, „Magazyn kulturalny”, „Meandry nauki”, „Eureka”, „Rozmowy o niepełnosprawnych”, „Rozmowy o edukacji”, „My rodzice”, „Spojrzenia”. Jako reporterka radiowa relacjonowała wiele wydarzeń kulturalnych, społecznych i naukowych, m.in. Lubelski Festiwal Nauki, Kongres Kultury Chrześcijańskiej, Światowe Dni Młodzieży, Festiwal Miasto Poezji, Noc Kultury, Festiwal „Śladami Singera”. Prowadziła audycje „na żywo” w dniach żałoby  i pogrzebu Jana Pawła II. Koordynatorka wydarzeń w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w Polskim Radiu Lublin w latach: 2009-2010. Współpracowała z II Programem Polskiego Radia w Warszawie.

 

Nagrody dziennikarskie:

 

 • rok 2005 GRAND PRIX Lubelskiej Nagrody Młodych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • rok 2004 Medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” „za szczególne walory warsztatu twórczości dziennikarskiej”
 • rok 2004 wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego
 • nagrody i wyróżnienia w radiowych konkursach na najlepsze audycje artystyczne i materiały reporterskie

 

 1. Publikacje

 

Monografia:

Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku, Lublin 2012.

 

Książka prezentuje narodziny i ewolucję artystycznych form radiowych (głównie słuchowiska i reportażu), rekonstruuje estetykę radiową oraz praktykę studyjną związaną z powstawaniem audycji Polskiego Radia w okresie do II wojny światowej. Autorka analizuje mało znaną dziedzinę krytyki artystycznej, jaką jest krytyka sztuki radiowej w jej przedwojennym okresie, przedstawia ówczesne przestrzenie dyskusji o sztuce słuchowiskowej, kryteria oceny, formującą się nomenklaturę i metodologię badań przekazu radiowego.

 

Redakcja monografii naukowej: 

 

Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa prof. Karola Klauzy, red. Maria J. Gondek, Dariusz Wadowski, Aneta Wójciszyn-Wasil, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.

 

Najważniejsze artykuły:

 

Reportażowe formy konkretyzacji literatury w radiu – transpozycje intermedialne, "Zeszyty Naukowe KUL" 2018, nr 4. Dostęp: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2085/1903

 

Obrazy - nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia, "Zeszyty Naukowe KUL" 2018, nr 1. Dostęp: http://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1757

 

Kompetencje dziennikarza radiowego w dobie konwergencji mediów, w: Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, red. M. Białek, M. Iwanowska, Warszawa 2018. Dostęp: http://www.radiouczelni.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/Radiouczelni.-Radio-w-badaniach-naukowych-i-praktyce-akademickiej_19.07.2018.pdf

 

Discovering „inner truth”. Personal narrative in radio documentaries, [w:] Artes Liberales. Teatr – Sztuka ­– Media, red. Stanisław Fel, Justyna Szulich-Kałuża, Paweł Nowak, Małgorzata Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 503-514.

 

Dziennikarz jako bohater prozy Kazimierza Kummera, [w:] Kazimierz Kummer. Literatura i „dziennikarska febra”, red. Dorota Niedziałkowska, Marek Kurkiewicz, Seria: Studia o literaturze bydgoskiej, t. 1, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2018, s. 85-96.

 

Struktura narracyjna reportażu radiowego, Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa prof. Karola Klauzy, red. Maria J. Gondek, Dariusz Wadowski, Aneta Wójciszyn-Wasil, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 281-282.

 

Kanonizacja Jana Pawła II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin, w: Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. Jerzy Olędzki, Teresa Sasińska-Klas, Warszawa 2016.

 

Autoportret dziennikarza radiowego. Metarefleksja zawodowa dziennikarzy w reportażach Polskiego Radia, w: Media a wartości. Człowiek w mediach, red. Monika Gabryś-Sławińska, Katarzyna Pilipiuk, Biała Podlaska 2016. Dostęp http://: http://pfwt.webd.pl/pfwt/pliki/mediaiw5.pdf

 

Emigracyjne doświadczenia Samotnika znad Arno we współczesnej narracji radiowej. Dwie audycje o Teofilu Lenartowiczu, w: Polacy na obczyźnie, red. Samanta Kowalska, Alicja Kędziora, Mirosław J., Śmiałek, Poznań-Kalisz 2016.

 

Artysta i sztuka we współczesnej narracji radiowej, w: Medialne reprezentacje kultury, t. 1: Literatura, teatr, sztuka, religia , red. Anna, Sugier-Szerega, Lublin 2015.

 

Czułe ucho. O kompetencjach dziennikarza radiowego, w: Różnorodność kompetencji medialnej nadawców, red. Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Sławek-Czochra, Lublin 2015.

 

«Przyjdź i zobacz!» audycje radiowe z udziałem publiczności, w: Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas, Warszawa 2015.

 

Reportaż radiowy w kontekście internetu. Tematyka - funkcje narracyjne - udostępnianie, w: Mediamorfozy, red. Tomasz Gackowski, Warszawa 2015.

 

O literaturze w radiu. Specjalistyczna wiedza w masowym medium, w: Poezja i egzystencja: księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki, Lublin 2015.

 

Radio w przestrzeni nowych mediów. Perspektywa dziennikarska, "Res Rhetorica" 2015, nr 3: Retoryka i hybrydyczność. Dostęp http://: http://resrhetorica.com/index.php/RR

 

Radio: w stronę oryginalnego języka przekazu, w: Radio i społeczeństwo, red. Grażyna Stachyra, Elżbieta Pawlak-Hejno, Lublin 2011.

 

Teksty popularno-naukowe:

Nasłuchiwanie. O pisarstwie Kazimierza Kummera, Bydgoski Informator Kulturalny 2015, nr 5, dostęp: http://www.bik.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=3746:nasluchiwanie-o-pisarstwie-kazimierza-kummera

 

 

 

 1. Konferencje, sympozja

Referat: Interakcja z odbiorcą jako wyzwanie dla radia w dobie konwergencji mediów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakie media?” KUL, Lublin 14-15 listopada 2018.

 

Referat: Kompetencje audialne w praktyce dziennikarza radiowego, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich „Radioucze(L)ni”, Uniwersytet Gdański, Polskie Radio Gdańsk, 9 listopada 2018.

 

Referat: Od radiofonu do podcastu. Ewolucja przekazu audialnego, Seminarium Naukowe „Siła przekazu radiowego. W 80. rocznicę emisji legendarnego słuchowiska Wojna światów,  KUL, Lublin 25 października 2018.

 

Referat: Materiały filmowe Teatru Polskiego Radia w kontekście wizualnej ewolucji radia, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Przestrzenie Komunikacji Wizualnej: Film - miedzy realizmem a fikcją, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, KUL, Lublin 15 maja 2018. 

 

Referat: Ewolucja radiowych form kontaktu ze słuchaczem. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami”, Zakład Dziennikarstwa UMCS, Lublin 19-20 kwietnia 2018.

 

Referat: Pragmatyka dziennikarska w nauce o mediach (na przykładzie Radio Studies), Ogólnopolska konferencja „W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach”, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 20 marca 2018.

 

Referat: Reporterskie formy prezentacji literatury w radiu, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „"Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje", UMCS, Lublin 12-13 października 2017.

 

Referat: A strategy for strengthening relationships with the audience: the listener in the role of main character in a radio programme, 5th ECREA Radio Research Section Conference 'Radio Relations' 12-14 września 2017.

 

Referat: Promocja dziedzictwa kulturowego w radiu. Perspektywa dziennikarska, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziedzictwo Kulturowe - Ochrona, Pamięć, Współpraca Międzynarodowa", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz 7-8 września 2017.

         

Referat: Tematyka uzależnień w konfesyjnej narracji radiowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne "Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia", KUL 10 maja 2017

 

 

Referat: Jakiego dziennikarza potrzebuje dziś radio? Katalog kompetencji i wnioski dydaktyczne,  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich "Radioucze(L)ni", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 11-12 października 2016.

 

Referat: Wywiad radiowy: struktura zdarzenia antenowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Medium radiowe w oczach współczesnych badaczy", Uniwersytet Łódzki, 17 maja 2016.

 

Referat: Radio w budowaniu tożsamości lokalnej, Ogólnopolska Konferencja naukowa "Medialne ramy tożsamości", KUL, Lublin, 1-2 kwietnia 2016.

 

Referat: Poza studiem. Radiowa formuła outside broadcast, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne media – gatunki w mediach", UMCS, Lublin, 4-5 kwietnia 2016.

 

Referat: Przeszłość w dźwiękach. Radiowa narracja historyczna, Dzień Dziennikarza "Media o historii", KUL, Lublin, 14 marca 2016.

 

Referat: Żywioły: literacki i dziennikarski w prozie Kazimierza Kummera, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kazimierz Kummer. Literatura i "dziennikarska febra", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 17 listopada 2015.

 

Panelista w dyskusji: Aktualność prozy Kummera, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Kazimierz Kummer. Literatura i "dziennikarska febra".  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 17 listopada 2015

 

Referat: Osobowość radiowa. Narracje autokreacyjne w awizualnym (?) medium, XIV konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. "Retoryka wizerunku medialnego", Wydział Nauk Społecznych SGGW Warszawa, 5-6 listopada 2015.

 

Referat: Kanonizacja Jana Pawła II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin, Ogólnopolska konferencja: „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji” organizowana przez Instytuty Dziennikarskie: UKSW, UW, UJ, KUL oraz Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, miejsce obrad: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 16-17 października 2015.

 

Referat: Emigracyjne doświadczenia Samotnika znad Arno we współczesnej narracji radiowej. Dwie audycje o Teofilu Lenartowiczu, Międzynarodowa  Konferencja  Naukowa  „Polacy  wśród  innych  narodów. Reminiscencje  i  wpływy   w  dziedzictwie  kulturowym”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Kalisz, 10-11 września 2015.

 

Panelista w dyskusji: Retoryka w dziennikarstwie, Ogólnopolskie Warsztaty Retoryczne. Retoryka w dziennikarstwie, Polskie Towarzystwo Retoryczne, miejsce obrad:  PAN Warszawa, 29 maja 2015.

 

Referat: Autoportret dziennikarza radiowego, Ogólnopolska Konferencja „Media a wartości” Część V. Człowiek w mediach,  UMCS, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska, 20-21 maja 2015.

 

Referat: Prywatne, osobiste, intymne. Formuły personalizacji wypowiedzi w przekazie radiowym, IX Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów "Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów", Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 13-14 maja 2015.

 

Referat: Audycje radiowe z udziałem publiczności - charakterystyka konwencji gatunkowej, V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze "Gatunki i Formaty we współczesnych mediach", Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 26-27 marca 2015.

 

Referat: Reportaż radiowy w kontekście Internetu, V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców „Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów”, Uniwersytet Warszawski, 20-21 listopada 2014.

 

Referat: Artysta i sztuka we współczesnej narracji radiowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w mediach. Media w kulturze”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Lublin 1-4 kwietnia 2014.

 

Referat:  Radio: od 'blind medium' do nowoczesnego języka sztuki.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Radio a społeczeństwo",

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 12-13 kwietnia 2010.

 

 1. Projekty

Wykonawca w projektach:

 

 Multimedialna Książka Życia: klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim, kwiecień-grudzień 2016, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Oddział Dom Kuncewiczów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

„Lublinianie inspirują lublinian. W dzielnicach trudno się nudzić”, luty-listopad 2016, Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin, Urząd Miasta Lublin 

 

 „Lubinianie inspirują lublinian”, listopad-grudzień 2015, Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin, Urząd Miasta Lublin 

 

 1. Prowadzenie spotkań i wydarzeń, m.in:

V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin 13-16.10.2016

Spotkania pt. ”Odnalezione” poświeconego prozie dziennikarza radiowego i pisarza Kazimierza Kummera: Studio Kameralne Polskiego Radia Lublin 20.10.2016

Cyklu spotkań „Nasz Profesor Świętym” w KUL: z s. prof. Z. Zdybicką, ks. Prof. A. Szostkiem, dr W. Półtawską,

spotkań z Krzysztofem Ziemcem, Mikołajem Łozińskim, ks. Janem Twardowskim, Grzegorzem Turnauem, koncertów i uroczystości uniwersyteckich, w tym wydarzeń z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia oraz Prezydenta RP  

 

 1. Nagrody uniwersyteckie:

2018: Indywidualna nagroda Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

 

 

      9. kontakt: wasil@kul.pl

 

Autor: Maria Kołtunowska
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 18:36 - Aneta Wójciszyn-Wasil