dr Artur Jan Kukuła, adiunkt w Katedrze Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej

 

Przedmiotem  zainteresowania dra Artura Jan Kukuły jest integracja europejska w jej wymiarze politycznym i gospodarczym oraz przemiany współczesnej sfery społeczno-gospodarczej i nowa polityka gospodarcza (Gospodarka Oparta na Wiedzy, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, wpływ globalizacji na gospodarkę). Dr Artur Jan Kukuła prowadzi badania dotyczące Polityki Spójności i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz ich znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w tym  regionów słabo rozwiniętych. Posiada doświadczenie związane z wykorzystywaniem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w sferze samorządowej oraz zarządzaniem projektami europejskimi. Jest członkiem European International Studies Association, Regional Studies Association (Sekcja Polska), Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

 

Dorobek naukowy (wybrane pozycje)

Monografie pod redakcją:

 1. Political, Social and Economic Conditions of Development of Contemporary Ukraine and its Regions, red. Artur Jan Kukuła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, w druku.
 2. Cohesion Policy and development of the European Union’s Regions in the Perspective of 2020, red. Artur Jan Kukuła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
 3. Selected Problems of Development of Polish regions in the Perspective of 2020, red. Artur Jan Kukuła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 4. Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod red. A. J. Kukuły, Warszawa: Difin 2013.
 5. Rynek pracy a rozwój polski wschodniej –na przykładzie województwa lubelskiego, pod red. A. J. Kukuły, Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie 2011.

 

Artykuły/rozdziały w pracach zbiorowych i czasopismach:

 1. Szanse realizacji strategii Europa 2020 (2010-2020), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Nr 3(2017).
 2. Znaczenie oraz efekty wsparcia programu PHARE Institution Building w okresie bezpośrednich przygotowań Polski do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych KUL, Nr 1(2017).
 3. Problemy przygotowywania samorządowych projektów rozwoju z dofinansowaniem strukturalnym Unii Europejskiej w latach 2004-2005. Doświadczenia z pracy nad projektem komunikacyjnym Gminy Lublin, [w:] Projekty lokalne i regionalne. Sukces projektu, pod red. H. Brandenburga i P. Sekuły, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016 (ISBN: 978-83-7875-295-0).
 4. A. J. Kukuła, The Modernization of the Economy of a Poorly Developed Regions through the Construction of the Knowledge-Based Economy on the Example of the Lublin Region in Eastern Poland, [w:] Selected Problems of Development of Polish Regions in the Perspective of 2020, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 5. Economic Conditions of the Economic and Monetary Union Crisis, [w:] Local Self-Government in Local Development. Ukrainian and Polish experience, edited by Lech Jańczuk, Lublin: Catholic University of Lublin Press 2014, ss. 9-41 (ISBN 978-83-7702-870-4).
 6. Kierunki rozwoju Unii Europejskiej w Strategii „Europa 2020”, [w:] Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, red. Zdzisław Puślecki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014, s. 46-65. (ISBN 978-83-7780-977-8).
 7. Wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w słabo rozwiniętych województwach Polski na przykładzie projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, „Roczniki Nauk Społecznych, Tom 5(41), numer 1(2013), s. 133-153.
 8. Gospodarka Oparta na Wiedzy jako strategia rozwoju gospodarczego XXI wieku, [w:] Nowe Strategie na Nowy Wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. nauk. M. Chorośnicki, J. J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke. E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 9. Policy of promoting European Funds in the Activities of Polish Regional Governments on the Example of Lublin Province (2007-2013), [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod red. A. J. Kukuły, Warszawa: Difin 2013, s. 184-200.
 10. Wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z funduszy Unii Europejskiej w województwie lubelskim (2007-2013), [w:] Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, Tom II (Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach), red. B. Jóźwik, B. Sagan, T Stępień, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012.
 11. Problemy budowy gospodarki opartej na wiedzy w województwie lubelskim, [w:] Rynek pracy a rozwój Polski Wschodniej –na przykładzie województwa lubelskiego, pod red. 12. A. J. Kukuły, Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie 2011.
 12. Polityka wspierania rozwoju regionalnej Gospodarki Opartej na Wiedzy w województwie lubelskim (2006–2020), [w:] Spójność Społeczno-Gospodarcza Regionów Unii Europejskiej, pod red. B. Jóźwika i P. Zalewy, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2010, t. II (Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce).
 13. Bariery przy budowie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy w województwach Polski Wschodniej, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku –szanse i zagrożenia, red. M. Kozaczka, Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2010.
 14. Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej i wykorzystywaniu funduszy unijnych w latach 2007–2013, [w:] Eko-Roztocze, Eko-Turystyka i „zielone technologie”, red. J. Parchomiuk, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Wydawnictwo „Pietrzak” 2010.
 15. Podstawy współpracy między Polską i Wspólnotami Europejskimi w początkach transformacji ustrojowej w Polsce (1989–1991), [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce –doświadczenia i perspektywy, red. naukowa K. Grabczuk, M. Szewczak, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2010.
 16. Ewolucja współpracy politycznej i gospodarczej między Polską i Wspólnotami Europejskimi w początkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce (1989–1994), „Roczniki Humanistyczne” Tom 57(2009), z. 2, s. 241–273 (Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin).
 17. Uwarunkowania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową i Wspólnotami Europejskimi w przededniu transformacji ustrojowej w Polsce (1985–1990), „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 3(51)2009.
 18. Gospodarka Oparta na Wiedzy wyzwaniem dla Rozwoju Polski i jej regionów, [w:] Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, pod red. R. Fedana i Z. Makieły, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu 2008.
 19. Wsparcie Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007–2013, [w:] Przedsiębiorstwo i region: Współdziałanie i współpraca, pod. Red. R. Fedana i M. Smolenia, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2008.
 20. Możliwości wspierania polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej z funduszy unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2007–2013, [w:] Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarze współpracy transgranicznej, red. Z. Makieła, R. Fedan, M. Wiśniewski, G. Dyrda, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu 2007.

 

kontakt mailowy: ajkukula69@kul.pl

Autor: Artur Jan Kukuła
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2018, godz. 22:31 - Artur Kukuła