KSIĄŻKI

 

AUTORSKIE:

 1. Muzea kościelne w Polsce. Informator, Kielce 2004, ss. 188, wydawnictwo Jedność.
 2. B. Skrzydlewska, P. Tkaczyk, Lwów. Sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy, Lviv. Sacral Art. As an Expression of Multicultural Tradition of Poland and Ukraine, Lublin 2007, wyd. KUL i Lubelska Szkoła Biznesu, ss. 162.

INNE:

 1. Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy, red. (z Andrzej Frejlich), wyd. Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o. O. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008.
 2. Religious museums - the mirror of culture of the Polish-Ukrainian borderland. The past and present, red. (z Andrzej Frejlich), wyd. Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o. O. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008.
 3. Бaгaтокультурна традиція Пољщі і України. Конфесійні музеї та сакральне мистецтво, ped: Б. Cкшидлевської А. Фрейліха, Люблін 2008.

  

ARTYKUŁY , ROZPRAWY:

 1. Architektura i sztuka kościoła p. w. Grobu Bożego, w: Bożogrobcy w Polsce, Miechów - Warszawa 1999, s. 221 - 225.
 2. Ochrona zabytków sztuki na podstawie dokumentów kościelnych, ABMK 67(1997), s. 33-40.
 3. Działalność inwentaryzacyjna Muzeum Diecezjalnego w Płocku, „Roczniki Humanistyczne" 4(1999), s. 179 - 197.
 4.  Muzeum Diecezjalne w Płocku. Historia Budowy obiektu, „Roczniki Humanistyczne" 58-59 (2000-2001), z. 4, s. 233-249. [wyd. 2002].
 5. Uregulowania prawne Kościoła rzymskokatolickiego dotyczące ochrony zabytków, ABMK 77 (2002), s. 287-316.
 6.  Historia i funkcjonowanie muzeów kościelnych, ABMK 79 (2003), s. 183-188.
 7.  Twórcy Muzeum Diecezjalnego w Płocku i ich rola w kształtowaniu się struktur i działalności muzeum, „ABMK" 81 (2004), ss. 10.
 8. Realizacja pedagogiki społecznej Norbertanek imbramowickich na przykładzie Prywatnej Żeńskiej Szkoły Rolniczej w latach 1919-1949, w: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie, w: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie. Aspekt pomocowy, kulturowy i wychowawczy, pod red. K. Gąsior, T. Sakowicz, wyd. Akademia Świętokrzyska. Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce 2005, s. 245-254.
 9. Europejskie Muzea Natury (od początku XVI do XX wieku), w: Obraz i przyroda, pod red. U. Mazurczak, J.Patyra, wyd. KUL, Lublin 2005, s. 152-166.
 10. Strażnicy Bożego Grobu, w: Skarby Bożogrobców Miechowskich. Custodes Sanctissimi Sepulchri, [katalog wystawy],red. P. Tkaczyk, Kielce, Jedność 2006, s. 7-13.
 11. Rola muzealnictwa w ochronie dziedzictwa  kulturowego narodu, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ I MIEĆ człowieka oraz narodu, Lublin 2006, Wydawnictwo KUL, s. 191-198.
 12. O potrzebie badań nad muzealnictwem kościelnym, ABMK 85 (2006), s. 89 - 96.
 13. O integralną wizję muzeum w kulturze, w: Historia świadectwem czasów, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s.407-414.
 14. Zakon Norbertanek w Imbramowicach i jego działalność na rzecz ochrony dóbr kultury w latach 1703-1999, w: Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, s.131-146.
 15. Muzea kościelne i ich rola w zabezpieczeniu dorobku kultury, w: Studium Vilnense A, vol 3, Wilno 2007, s.289-291. 
 16. Żydowskie i chrześcijańskie muzea wyznaniowe, w: Żydzi w Lublinie, Żydzie we Lwowie. Miejsca-Pamięć-Współczesność, pod red. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006 [wyd. 2007], s. 45-48. 
 17. Jewish and Christian Religious Museums, w: Jews in Lublin-Jews in Lviv. Places-Memory-Present, ed. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006 [wyd. 2008], s. 45-48. 
 18.  Музеї  єврейської та християнської релігїї  [w:] Євреї у Любліні - Євреї у Львові, ред: J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006 [wyd. 2008], s. 43-45. 
 19. Kroniki imbramowickie jako źródło wiedzy o wielopłaszczyznowej działalności zakonu norbertanek w Imbramowicach, w: Z Książką przez życie, red. A. Krawczyk, Lublin 2008, s. 179. -190. 
 20. Muzea wyznaniowe we Lwowie, ich historia i zbiory od poł. XIX w. do wybuchu II wojny światowe, w: Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy, red. Andrzej Frejlich, Beata Skrzydlewska, wyd . Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o. O. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008. 
 21. Lviv Religious Museums - the History and the Collections from the Mid- 19 th Century to the Qutbreak of the Second World War, [w:] Religious museums - the mirror of culture of the Polish-Ukrainian borderland. The past and present, red. (z Andrzej Frejlich), wyd. Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o. O. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 15-24.
 22. Myзеї релігiї y Львові. Ictopія ta koлekця з половини XIX cтоліття довибуху II світовоївійни[B:] Бaгaтокультурна традиція Пољщі і України. Конфесійні музеї та сакральне мистецтво, ped: Б. Cкшидлевської А. Фрейліха, Люблін 2008, s.13-20. 
 23. Muzeum Diecezjalne w Płocku na tle historii muzealnictwa kościelnego w Polce, "Muzealnictwo" 2008, nr 49, s. 89 -101. [wyd. 2009].

HASŁA LEKSYKOGRAFICZNE:

 1. Muzeum religijne, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. 13, Lublin 2009, szp. 239-541.
 2. Muzea diecezjalne, j.w., szp. 541-545.

 

OMÓWIENIA I RECENZJE:

 

 1. Stulecie rekonsekracji Katedry Płockiej oraz sto lat istnienia Muzeum Diecezjalnego w Płocku, ABMK 80 (2003), s. 427-429.
 2. Ks. Władysław Szczebak, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie na tle dziejów muzealnictwa kościelnego w Polsce, Tarnów 2003, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, ss. 267, il.16, ABMK 83 (2005), s. 446-448.
 3. Die kirchlichen Museen zum 100 Jahrestag Ihres Wirkes. Zusammenfassung der Konferenz, ABMK 85(2006), s. 119-121.
 4. Zbiory chińskie. Wystawa w Muzeum Historyczno-Misyjnym zgromadzenia księży misjonarzy w Krakowie, ABMK 86 (2007), s. 415-417.
 5. Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw2 wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy. Wstęp [w:] Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej i wielowyznaniowej tradycji Polski i Ukrainy, red. Andrzej Frejlich, Beata Skrzydlewska, wyd . Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o. O. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 7-14. 
 6. Introduction, [w:] Religious museums - the mirror of culture of the Polish-Ukrainian borderland. The past and present, red. (z Andrzej Frejlich), wyd. Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o. O. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 7-14. 
 7. Bctyп, [B:] Бaгaтокультурна традиція Пољщі і України. Конфесійні музеї та сакральне мистецтво, ped: Б. Cкшидлевської А. Фрейліха, Люблін 2008, s.7-12.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 10:44 - Ireneusz Marciszuk