Dr Bożena Anna Czech-Jezierska

 

Życiorys naukowy

W latach 1995-2000 odbyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2001-2007 – studia doktoranckie w ramach seminarium prawa rzymskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego.
W czerwcu 2009 r. obroniła pracę doktorską pt.”Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce
w okresie międzywojennym (1918-1939). Od 2009 r. zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Wydział Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim w Katedrze Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na stanowisku asystenta,
a następnie adiunkta (luty 2010).

 

Zajęcia dydaktyczne

 • Polityka administracyjna (wykład)

 • Prawo ochrony zdrowia (wykład)

 • Dydaktyka w szkole wyższej (wykład fakultatywny– studia doktoranckie, Instytut Prawa)

 • Nowoczesne środki nauczania (wykład – studia doktoranckie, Instytut Prawa)

 • Prawo rzymskie (ćwiczenia, Instytut Prawa)

 • Administracja publiczna i wybrane aspekty prawa administracyjnego (wykład)

 • Podstawy prawa rodzinnego i oświatowego (wykład Instytut Pedagogiki)

 • Prawo wobec patologii społecznych (wykład Instytut Pedagogiki)

Publikacje

Monografie

„Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 309;

 

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 1. artykuł „Projektowane zmiany w prawie oświatowym dotyczące nauczycieli – zarys problematyki” [w:] „Współczesne problemy prawa oświatowego”, red. M. Pyter, wyd. Elpil, Lublin 2009, s. 181-195;
 2. artykuł „Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym”, „Ius Et Administratio”, Universitas Ressoviensis 3 (2007) , s. 97-129;
 3. artykuł „Nowy egzamin zawodowy dla absolwentów szkół policealnych w zawodzie technik administracji” [w:] „Prawo oświatowe. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju”, red. M. Pyter, A. Balicki, Lublin 2010, s. 145-166;
 4. artykuł „Okres dwudziestolecia międzywojennego a rozwój nauki prawa rzymskiego”, „Zeszyty Prawnicze” [Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego] 11.4/2011, s. 161-188;
 5. artykuł „Profesor Leon Piniński – wybitny lwowski uczony przełomu XIX i XX wieku” [w:] „Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi”, red. T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska Lublin 2011, 169-192;
 6. artykuł „Uniwersytet Jana Kazimierza w tworzeniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla studentów prawa lubelskiej uczelni” [w:] „Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci”, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011, s. 199-215;
 7. sprawozdanie z konferencji „Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością”, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]”Nr 6 (134) 2011, s. 18-19;
 8. artykuł “Profesor Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)”, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]”Nr 6 (134) 2011 s. 20-21;
 9. artykuł „Spojrzenie wstecz: Jak kształcono prawników w Polsce sto lat temu?” [w:] „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej”, T. 2, red. A. Lis, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 105-130;
 10. rozdział „Prawo rzymskie w Polsce 1918-1939” [w:] „Prawo polskie. Próba syntezy. Cz. II”, pod red. T. Guza, J. Głuchowskiego, M. Pałubskiej, C. H. Beck 2013. s. 946-978;
 11. wspólnie z ks. Prof. Dr hab. Antonim Dębińskim, rozdział „Prawo rzymskie w Polsce 1939-1945” [w:] „Prawo polskie. Próba syntezy. Cz. II”, pod red. T. Guza, J. Głuchowskiego, M. Pałubskiej, C. H. Beck (w druku);
 12. wspólnie z dr hab. Magdaleną Pyter, prof. KUL artykuł „Realizacja prawa do ochrony zdrowia osób starszych w domu pomocy społecznej”, [w]: „Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju”, red. M. Szewczak, S. Drop., R. Śmiech, Lublin 2013, s. 181-195.
 13. Artykuł „Prawo rzymskie w edukacji prawniczej w pierwszych latach Polski Ludowej (1944-1949)”, „Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G” 2014, t. 61, z. 2, s. 31-49;
 14. Artykuł „Powojenne losy nauczania prawa rzymskiego w Polsce Ludowej (1944-1989)”, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015 t. 8, z. 1, s. 77-92.
 15. "Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego", red. A. Dębiński, M. Jońca, C.H.Beck 2016, hasła: consensus, consultatio, contractus, contrahentium libertas, damnum, debitor, evictio, inter vivos, legitimatio, mortis causa, novatio, regressus, simulatio, tempus, voluntas
 16. Artykuł “Roman law in People’s Poland. Stages of transformation”, [w:] “The Journal of Juristic Papyrology. Supplement XXIX. Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka”, a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik, Varsavia 2016, s. 119-134;

Wystąpienia

 1. Kwiecień 2009 r., Lwów, Międzynarodowa Konferencja „Zagadnienia aktualne historii państwa i prawa krajów Centralno-Wschodniej Europy”, referat „Nauczanie prawa rzymskiego we Lwowie w okresie międzywojennym”;
 2. Wrzesień 2009 r., Warszawa, Spotkanie Romanistów organizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komisję Praw Antycznych KNoKA PAN, odczyt pt.: „Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym”;
 3. 13 maja 2010 r. Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Zdrowie-Miasto”, referat: „Higiena a zdrowie człowieka w starożytnym Rzymie”;
 4. 17 maja 2010 r., Stalowa Wola , Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL, konferencja „Administracja publiczna w dobie reform”, referat: „Projektowane zmiany w polskim systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego”;
 5. 18 wrzesień 2010 r. XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa „Prawo na przełomie epok” Warszawa-Zegrze; referat: „Okres dwudziestolecia międzywojennego a rozwój nauki prawa rzymskiego”;
 6. 19 maja 2011 r. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Konferencja Naukowa „Prawo w Europie Średniowiecznej i Nowożytnej”, referat „Spojrzenie wstecz: Jak kształcono prawników w Polsce sto lat temu?”;
 7. 6 czerwca 2011 r., Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, konferencja „Homo consumens - kultura konsumpcji”, referat: „Ustawy przeciwko zbytkowi w starożytnym Rzymie – walka z konsumpcjonizmem czy z problemem rozrzutności?”;
 8. 21 września 2011 r., Lubelski Festiwal Nauki, Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, wykład, prezentacja multimedialna i warsztaty dla uczniów: „Co rzymscy legioniści nosili pod spódniczką – ciekawostki z życia armii rzymskiej nieznane z lekcji historii”;
 9. 20 październik 2011, Lublin, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, międzynarodowa konferencja „Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością” połączona z otwarciem wystawy „Pomiędzy Lwowem a Lublinem. Profesor Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)”, referat: „Uniwersytet Jana Kazimierza w tworzeniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla studentów prawa lubelskiej uczelni”;
 10. 16 grudnia 2011 r., Tomaszów Lub., Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, konferencja połączona z otwarciem wystawy fotograficznej "Pomiędzy Lwowem a Lublinem. Prof. Roman Longchamps de Bérier", referat: “Współpraca ośrodków akademickich Lwowa i Lublina w okresie II RP”
 11. Wystąpienie w Katolickim Radiu Zamość 25 stycznia 2012 r. „Na Wydziale Zamiejscowym KUL w Tomaszowie Lubelskim można obejrzeć wystawę „Roman Longchamps de Bérier. Profesor lwowski i lubelski”.
 12. 24 lutego 2012 r., Stalowa Wola, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Konferencja „Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski”, referat: „Współpraca prof. Romana Longchamps de Bérier z Państwową Komisją Egzaminacyjną”
 13. 23 września 2014 r. Kraków, XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa „Powojenne losy nauczania prawa rzymskiego”; (24 września 2014 r. głos w dyskusji sekcja „E”)
 14. 19 września 2015 r. Szczecin, Konferencja "Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki", organizowana przez Katedrę Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, referat "Profesorowie prawa rzymskiego wobec ,,reformy Baszkiewicza"
 15. 11 kwietnia 2016 r., Ogólnopolskie spotkanie romanistów organizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Antycznego UW oraz Sekcję Praw Antycznych KNoKA PAN, referat "Prawo rzymskie w PRL"
 16. 13 maja 2016 r.,  konferencja „Aktualne problemy prawa socjalnego”, KUL, referat "System oświaty a pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"
 17. 5 czerwca 2016 r., konferencja „Aktualne problemy funkcjonowania organizacji pozarządowych” KUL, referat "Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi"
 18. 14 września 2016 r. , XXVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Mrągowo, referat „Problematyczna pozycja prawa rzymskiego po II wojnie światowej (przypadek NRD i Czechosłowacji)”
 19. 17 października 2016 r., konferencja „Gaius noster. Polskie studia nad „Instytucjami” Gaiusa w latach 1816-2016”, KUL, referat „Gaius w twórczości Teodora Dydyńskiego”
 20. 27 listopada 2016 r., posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN i Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego UW, referat „Józef Ignacy Kraszewski i prawo rzymskie”

Redakcje

Współredaktor „Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bérier w 70. rocznicę śmierci”, red. A. Dębiński, M. Pyter, B. Czech-Jezierska, Lublin 2011, ss. 290

 

Organizacja konferencji

Współorganizator konferencji 20 października 2011, Lublin, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, międzynarodowa konferencja  „Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością” połączona z  otwarciem wystawy  Pomiędzy Lwowem a Lublinem.  Profesor Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)”

 

Inne formy aktywności naukowej

 • Współautorka i koordynatorka projektu edukacyjnego „Prawa człowieka – edukacja – działanie” realizowanego w roku 2004/2005 w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej we współpracy z Amnesty International
 • Uzyskanie w lipcu 2011 stopnia nauczyciela dyplomowanego w zakresie przedmiotów prawniczych
 • Studia podyplomowe „Menedżer Promocji Nauki” organizowane w ramach projektu „KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R” przez Polską Fundację Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland” w Lublinie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dyplom - luty 2013 r.
 • Uczestnictwo w Radzie Naukowej Forum Obywatelskiego - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W trosce o dobro wspólne" 2016

 

Działalność organizatorska

Koordynator III, IV i V Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji – konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2017, godz. 14:56 - Wojciech Wytrążek