PUBLIKACJE
 
Książki:

 1. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku
  i wczesnegochrześcijaństwa
  , t. II, red. (z B. Iwaszkiewicz-Wronikowską), TN KUL, Lublin 2001.
 2. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku
  i wczesnego chrześcijaństwa
  , t. III, red. (z B. Iwaszkiewicz-Wronikowską), TN KUL, Lublin 2002.
 3. Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum (współautorstwo), STENTOR, Warszawa 2003.
 4. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku
  i wczesnego chrześcijaństwa
  , t. IV: Męczennicy w świecie późnego antyku, red. (z B. Iwaszkiewicz-Wronikowską), TN KUL, Lublin 2004.
 5. Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku
  i wczesnego chrześcijaństwa
  , t. V: Miejsca święte w epoce późnego antyku, red. (z B. Iwaszkiewicz-Wronikowską), TN KUL, Lublin 2005.

rozprawy, artykuły:

 1. Eczmiadzyn w IV i V w. Z problematyki genezy chrześcijańskiej architektury Armenii, „Roczniki Humanistyczne” 1978, z. 4 – Historia sztuki, t. XXVI, s. 19-36.
 2. „Historia Armenii” Agathangelosa jako źródło do poznania chrześcijańskich dziejów Armenii, „Vox Patrum” 1983, z. 4, s. 160-185.
 3. Przedchrześcijańska architektura sakralna Armenii. Próba rekonstrukcji w świetle źródeł materialnych i przekazów literackich, „Roczniki Humanistyczne” 1983, z. 4 – Historia sztuki, t. XXXI, s. 27-41.
 4. Kolonie armeńskie i ich wpływ na sztukę krajów bałkańskich w średniowieczu, w: Balcanica Posnaniensia, t. IV, UAM, Poznań 1989, s. 223-256.
 5. Wczesnochrześcijańskie kościoły bezkopułowe w Armenii. Główne cechy i ewolucja typologiczna układu architektoniczno-przestrzennego, „Roczniki Humanistyczne” 1991-92, z. 4 – Historia sztuki, t. XXXIX-XL, s. 17-34.
 6. Cechy armeńskie i nie-armeńskie w architekturze kościoła Ormian zamojskich, w: Między Wschodem a Zachodem. Cz. III. Kultura artystyczna, red. T. Chrzanowski, LTN, Lublin 1992, s. 255-268.
 7. Początki Kościoła armeńskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1237, Studia Religiologica 1999, z. 32, s. 33-47.
 8. Artašat i Dvin – dwie stolice antycznej i wczesnochrześcijańskiej Armenii, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, t. II, TN KUL, Lublin 2001, s. 121-148.
 9. Od ortodoksji do Kościoła narodowego. Armenia w epoce wczesnochrześcijańskiej (301-726), „Vox Patrum” 2001, t. XL-XLI, s. 49-85.
 10. Inwestycyjna działalność biskupów i katolikosów armeńskich, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, t. III, TN KUL, Lublin 2002, s. 131-161.
 11. Wczesnochrześcijański kościół Surb Połos-Petros w Zovuni w Armenii. Problem genezy kościoła w typie sali kopułowej, „Roczniki Humanistyczne” 2003, z. 4 – Historia sztuki, t. LI, s. 213-239.
 12. Martyria w Armenii wczesnochrześcijańskiej, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, t. IV: Męczennicy w świecie późnego antyku, TN KUL, Lublin, 2004, s. 223-250.
 13. Między historią a legendą. Miejsca święte Armeńczyków, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, t. V: Miejsca święte w epoce późnego antyku, TN KUL, Lublin, s. 373-403.
 14. Techniki budowlane w architekturze Armenii w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza, w: Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, red. J. Malinowski, M. Wojtczak, t. II, UMK, Toruń 2005, s. 73-106.

hasła leksykograficzne:

 1. Sztuka Gruzji, w: Encyklopedia Katolicka, TN KUL, Lublin 1993, t. VI, kol. 241-246.
 2. Kościół – aspekt architektoniczny – typologia, w: j.w., TN KUL, Lublin 2002, t. IX, kol. 1031-1041.
 3. Krym, w: j.w., kol. 1394-1395.

podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne:

 1. Jerozolima. Ścieżka międzyprzedmiotowa (Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej), Materiały dydaktyczne dla szkół średnich do tematu: „Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej”, „Scriptores Scholarum” 1999, nr 2/3, s. 197-219.
 2. Ateny. Edukacja filozoficzna, „Scriptores Scholarum”, Materiały dydaktyczne dla szkół średnich do tematów: „Edukacja filozoficzna” i „Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej” 1999, nr 4, s. 180-202.
 3. Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum, STENTOR, Warszawa 2003.

sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z Sympozjum Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL i Katedry Patrologii ATK (Lublin 31.05.-2.06. 1977), „Collectanea Theologica” 1978, z. 3, s. 181-188.

 


 

<p></p>

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014, godz. 12:31 - Ireneusz Marciszuk