dr Elżbieta Stoch - adiunkt 

 ES.jpg    

        Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych UMCS, nauczyciel dyplomowany; redaktor językowy kwartalnika "Roczniki Pedagogiczne" TN KUL, członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Towarzystwa Naukowego KUL i Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej pod patronatem KNP PAN.


     Dr Elżbieta Stoch ukończyła także Studia Podyplomowe kwalifikacyjne z Wiedzy o kulturze, ITC i języka obcego; Studia Podyplomowe w zakresie: przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego&UMCS w Lublinie; była słuchaczką Podyplomowego studium logopedii korekcyjnej (UMCS), ukończyła kurs – kierownicy małych przedsiębiorstw, prowadzenie biznesu z elementami marketingu... (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), kurs trenera-eduktora, liczne specjalistyczne szkolenia i warszaty z zakresu edukacji literackiej i kulturowej dzieci i młodzieży, metodyki i dydaktyki oraz marketingu usług naukowych, a także sztuki prezentacji oferty naukowej i badawczej. Była uczestnikiem projektów, np.: LUBLIN - MIASTO WIEDZY, 2008 - pozyskiwanie funduszy na rozwój edukacji akademickiej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013; Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki. Sztuka prezentacji oferty naukowej i badawczej, 2009; Marketing Usług Naukowych, 2009-2010; Projekt "Efektywni", 2009-2010; Przedsiębiorczy Uniwersytet, 2010; Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL, 2011; Kompetentne wsparcie - kursy doskonalące dla pracowników oświaty, 2012.


Dr Elżbieta Stoch posiada bogate doświadczenie pedagogiczne – jako doktorantka prowadziła zajęcia dydaktyczne w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, pracownik szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie, wykładowca w ramach programu LLP Erasmus Programme; ekspert w projektach edukacyjnych; współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (czynny egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego); mediator sądowy i ekspert MEN wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

 

     Dr Elżbieta Stoch w Instytucie Pedagogiki KUL prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady: Literatura dla dzieci i młodzież,  Literatura dla dzieci/Literatura dla dzieci - e-kurs, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Teoretyczne podstawy animacji kultury, Wprowadzenie do teatrologii (2012), Edukacja regionalna, Edukacja wielo- i międzykulturowa (2013), Animacja kultury (do 2012 jako wykład),  Kultura polska i europejska, Pedagogika kultury
  • seminarium magisterskie z Edukacji literackiej i teatralnej
  • seminarium licencjackie z Edukacji literackiej i teatralnej (zastępstwo, rok akademicki 2011/12)
  • ćwiczenia: Teatr dla dzieci i młodzieży/Teatr dla dzieci i młodzieży - e-kurs, Animacja kultury, Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych, Pedagogika miejsca – dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny, Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej, Komunikacja interpersonalna, Wybrane zagadnienia pracy z uczniem zdolnym, Metody terapii pedagogicznej,  Emisja głosu
  • konwersatoria: Metody wspomagania komunikacji językowej w pracy logopedy szkolnego, Projektowanie systemów współpracy międzyinstytucjonalnej, Ewaluacja działań pedagogicznych, Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
  • warsztaty: Biblioterapia


    Dr Elżbieta Stoch pełni funkcję:

 

  • opiekuna roku na kierunku e-pedagogika II stopnia: 

rok akademicki 2016/17 - rok III licencjat L

rok akademicki 2015/16 - rok II licencjat L

rok akademicki 2013/14 - rok I oraz II SUM

rok akademicki 2012/13 - rok I oraz II SUM

rok akademicki 2011/12 - rok I i II SUM

rok akademicki 2010/11 - rok I SUM 

  • opiekuna praktyk studenckich - aktualnie praktyki na studiach magisterskich (stacjonarnych)

 

 MONOGRAFIA:

 

Elżbieta Stoch, Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864–1997, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 392, ISBN 978-83-7702-425-6

 

                    

 

Monografia autorstwa dr Elżbiety Stoch otrzymała  tytuł:

"Książki Roku 2012" w kategorii Lublin wydawnictwo monograficzne i została laureatem Wawrzynu Pawła Konrada.

Wyniki konkursu ogłoszono 14 VI 2013 na VII Lubelskich Targach Książki

Vide też: nauka-nasze sukcesy

Książki nagrodzone

 


 ES_Shakespeare

Elżbieta Stoch, Shakespeare in the Lublin Theatre in the 19th and 20th centuries, Lublin, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 260

ISBN 978-83-7702-998-5 Series: Theatrical Life of Lublin in the 19th and 20th Centuries

 

                                                                                       

 

Elżbieta Stoch, Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku, Lublin 2016, ss. 282 [2]. ISBN 978-83-8061-342-2

Seria: Życie Teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku, t. II, red. naukowy Elżbieta Stoch

 ES_Dramaty_Szekspira

 

  

KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ:                     

                     Księga

 

 

Redakcja  ks. Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 660, ISBN 978-83-8061-04804

Z_problematyki_teatrologii_i_pedagogiki_spisy_treści
PL EN

Księga

                                               

 

Inne publikacje konferencje szkolenia  vide

dydaktyka

 

    
   
 

 

Powrót
Powrót do głównej

 

 

Autor: Anna Krzemińska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017, godz. 00:43 - Elżbieta Stoch