zdjecie

dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

WA-13468

nr ORCID:     

 

https://orcid.org/0000-0002-8827-3657

 

Życiorys naukowy i zawodowy

 

W latach 1996-2001 odbyła na KUL studia prawnicze zakończone obroną pracy magisterskiej pt. Instrumenty ochrony wód śródlądowych w prawie polskim i niemieckim napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. S. Wrzoska. Za bardzo dobre wyniki w nauce trzymała nagrodę Rektora KUL. Rozprawę doktorską Ewolucja zasad ogólnych prawa ochrony środowiska przygotowała pod kierownictwem prof. dra hab. S. Wrzoska i obroniła w październiku 2004 r. Od lutego 2001 r. zatrudniona w KUL na stanowisku asystenta, od października 2005 r. - na stanowisku adiunkta. W okresie październik 2005-styczeń 2007 pełniła funkcję sekretarza Rady Wydziału.
Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji o nim. 

Jest laureatką VI edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska (2003).

Laureatka stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowionego dla wybitnego młodego naukowca zatrudnionego na Uczelni (2011).

Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym medalem za długoletnią służbę.

 

Dr Anna Haładyj odbyła liczne staże i stypendia naukowe:
• 24 stycznia - 03 lutego 2006, stypendium w ramach programu EASY-ECO - dwutygodniowy kurs Evaluation and Impact Assessment, Szentendre, Węgry
• 15-17 czerwca 2005, stypendium i udział z referatem w konferencji Impact Assessment for a New Europe and Beyond, Manchester, Wielka Brytania
• 05-17 lipca 2004, stypendium na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy) - International Summer Academy Energy and the Environment,
• 27 lipca - 10 sierpnia 2003 stypendium na Uniwersytecie w Joensuu (Finlandia) - Intensive Programme Economic Instruments for Environmental Protection.
• 01 marca - 31 sierpnia 2003 stypendium naukowe na Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy)

 

 

Członek  Zespołu Problemowego ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.

Członek zespołu roboczego ds. inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w ramach RSI dla województwa lubelskiego na lata 2017-2018.

 

 

Koordynowała prace związane z podpisaniem umowy Sieci naukowej "Polska sieć naukowa  - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” (akronim BPR‑PL) i została powołana  przez Radę Instytutu Administracji WPPKiA KUL w dniu 04.03.2013 na członka Komitetu Sterującego w ramach sieci naukowej Polska sieć naukowa  - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju” (akronim BPR‑PL).

Pełni rolę recenzenta czasopiśmie "Polish Yearbook of Environmental Law". 

 

jest członkiem  Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, pełni funkcję Rzecznika dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich oraz Koordynatora ERASMUS+ w Instytucie Administracji WPPKiA KUL

 


Przynależność do organizacji:

a) Członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

b) Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego KUL

c) Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska

 

 

 

Wykaz publikacji:


Opracowania materiałów źródłowych:

 1. Leksykon administratywisty”, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red. naukowa), Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2013, ss. 581
 2. Encyklopedia prawa administracyjnego pod red. M. Domagały, Anny Haładyj, Stanisława Wrzoska, C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1671-0, ss. 342.
 3. Hasła w: Encyklopedia prawa administracyjnego pod red. M. Domagały, Anny Haładyj, Stanisława Wrzoska, CH. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1671-0, (dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie; ocena oddziaływania na środowisko; ochrona środowiska; ochrony środowiska planowanie i programowanie; partycypacja społeczna w ochronie środowiska; polityka ekologiczna a polityka ochrony środowiska; polityki ochrony środowiska instrumenty; polityki ochrony środowiska podmioty; pozwolenia na korzystanie ze środowiska; prawa ochrony środowiska zasady ogólne; prawo ochrony środowiska, Szósty program Działań w ochronie środowiska; środowisko - pojęcie; wspólnotowe prawo ochrony środowiska; zrównoważony rozwój jako podstawa polityki ochrony środowiska). 
 4. Hasła w: Encyklopedii obywatela S. Serafin, B. Szmulik (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008 (dostęp do informacji o środowisku, fundusze związane z finansowaniem ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, ochrona kopalin, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed odpadami, ochrona roślin i zwierząt, ochrona środowiska morskiego, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochrona środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych, ochrona środowiska w zagospodarowani przestrzennym i przy realizacji inwestycji, ochrona zasobów wodnych, partycypacja społeczna, prawo atomowe, prawo emisyjne, zasada zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska, zasady ogólne prawa ochrony środowiska).
 5. Hasła z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kompendium wiedzy administratywisty, S. Wrzosek (red.), Lublin 2007 (prawo ochrony środowiska jako dział regulacji; środowisko i ochrona środowiska; organy administracji i instytucje ochrony środowiska; zasady ogólne prawa ochrony środowiska; planowanie i programowanie ochrony środowiska; dostęp do informacji o środowisku; partycypacja społeczna; ocena oddziaływania na środowisko; ochrona powietrza i warstwy ozonowej; ochrona powierzchni ziemi; ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi; ochrona roślin i zwierząt; Pozwolenia na korzystanie ze środowiska; środki finansowo-prawne w ochronie środowiska; odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska).
 6. Administracja publiczna, wybór źródeł, opracowanie Anna Haładyj (współautor), WSH Radom 2002, ISBN 83-916648-1-3, ss. 216.

Monografie naukowe:

 

1. Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska, Lublin 2015, ISBN 9788377029534, ss. 486. Recenzenci: prof. dr hab. B. Rakoczy, dr hab. M. Rudnicki, ilość znaków: 1283560.

2. Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-319-8, ss. 465.

3. Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-320-4, ss. 503.

4. Spatial Planning - Social and Environmental Opportunities and Threats, A. Haładyj, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007 (data wydania kwiecień 2008), ISBN 798-83-7363-487-9, ss. 122.

5. A. Haładyj, J. Kamieniecka, B. Sienkiewicz, B. Wójcik, Natura 2000 w edukacji szkolnej. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60089-51-4, ss. 140.
6. Sustainable Development on the National, Regional and Local Level - Polish Experiences and their Possible Implementation In Ukraine, Edited by S. Kozłowski, A. Haładyj, Wyd. KUL Lublin 2006, data ukazania: wrzesień 2007, ss. 172, ISBN 978-83-7363-472-5.
7. Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie pod redakcją S. Kozłowskiego, A. Haładyj, Lublin 2006, ISBN 978-83-7363-470-1, ss. 357 (data ukazania: lipiec 2007).
8. Planowanie strategiczne i przestrzenne, Prawo-Administracja-Kościół, numer specjalny 2006, R. Biskup, A. Haładyj (red.), ISSN 1644-9924 (data wydania: luty 2007).
9. Polska w Unii Europejskiej - nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska, Anna Haładyj (red.), Radom 2004, ISBN 83-918037-8-3, ss. 322.
10. Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska, Anna Haładyj (red.), Radom 2004, ISBN 83-918037-9-1, ss. 177.
11. Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, red. naukowa Anna Haładyj (współautor), KUL i Fundacja Edukacyjna, Gorzów Wielkopolski 2004, ISBN 83-910551-2-4, ss. 159.


Rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich:

 

 

 1. Organizacje społeczne i ekologiczne w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska w latach 1980-2000, [w:] Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. Hab. Markowi Górskiemu  z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, pod red. Anny Barczak i Piotra Korzeniowskiego, Szczecin 2018, recenzenci: Stanisław Wrzosek, Zbigniew Bukowski, s. 379-39, ss. 14, ilość znaków: 35369,  ilość arkuszy wydawniczych: 31,5, ISBN 978-83-7972-211-2, ilość autorów z  KUL: 0, ilość autorów łącznie:33, ilość artykułów: 32.
 2. Uprawnienia kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska a problem udatności jej struktury organizacyjnej [w:] Stulecie polskiej administracji. doświadczenia i perspektywy”, Warszawa 2018, Wojciech Federczyk (red.), s. 261-280, ILOŚĆ ZNAKÓW: 45047, recenzenci: Katarzyna Zalasińska, Tomasz Bakowski, Zbigniew Cieślak, ilość autorów: 45, ilośc autorów z KUL: 1 (K. Dobiezyński)., ss. 838, ISBN 978-83-61713-07-4.
 3. O mediacji w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska raz jeszcze, [w:] Rozważania o…, red. Grzegorz Dobrowolski, Katowice 2018, ISBN 978-83-66086-02-9, recenzenci: dr hab. Monika A, Król, s. 169-181, ss. 13, ilość znaków: 35 500, ilość autorów: 27, ilość tekstów: 25, ilość arkuszy: 28. ilość udział pracowników WPPKIA KUL: 0.Brak DOI. 
 4. Prawo ochrony środowiska a prowadzenie działalności gospodarczej. Dysfunkcje i ich implikacje Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, CH BECK, Warszawa 2018  red. Marian Zdyb, Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, ISBN: 978-83-812-8087-7 recenzent: Artur Kuś, ilość: arkuszy całej publikacji: brak danych, udział pracowników WPPKIA KUL: Paweł Fajgielski, Maciej Gapski (2) ilość znaków: 33805 Brak DOI
 5. Między aktem wewnętrznym a prawem powszechnie obowiązującym. Casus programu ochrony środowiska, [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. naukowa Bogdan Dolnicki, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, brak informacji o recenzencie i ilości arkuszy, ISBN 978-83-8107-714-9, s. 282-298, ss. 17, ilość znaków: 44 978, udział pracowników WPPKIA KUL: M. Ganczar (1).
 6. Prywatyzacja ochrony środowiska a zasada prewencji i przezorności na przykładzie unieszkodliwiania odpadów,[w:] Ochrona prawna zasobów naturalnych, Jerzy Stelmasiak, Emil Kuk, Grzegorz Lubeńczuk (red.), Lublin 2018, wyd. UMCS, ISBN  788322790649, s. 65-78, ss. 14,  ilośc znaków: 32325, ilość arkuszy całej publikacji: 19 publikacji, recenzent: Leszek Bielecki, ilość udział pracowników WPPKIA KUL: 0. Brak DOI.
 7. Skuteczność prawa ochrony środowiska wobec dezintegracji jego zasad ogólnych, [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl, Artur Krakała (red.), Warszawa 2018, {data wydania: listopad 2017], ISBN 978-83-8107-768-2, s. 451-462, ss. 12, znaków: 25369.
 8. Jakość życia” jako wartość podlegająca ochronie w prawie ochrony środowiska, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, Jan Zimmermann red., tom II, ISSN 1897-4392, ISBN 978-83-8107-808-5, s. 299-309, ss. 10, ilość znaków: 32 507
 9.  Instytucje sprawiedliwego rozdziału dóbr w prawie ochrony środowiska, [w:] sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Tomasz Bojar-Fijałkowski red., Gdańsk 2016, , ISBN 978-83-7531-272-0, , s. 119-126, ss. 8, ilość znaków: 20 203, ilość arkuszy w monografii: 28, monografia recenzowana: Anna Haładyj, Janina Ciechanowicz-McLean.
 10. Czy programy ochrony środowiska wymagają strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?, [w:] Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Anna Barczak, Adrianna Ogonowska (red.), Szczecin 2016, recenzent: Włodzimierz Urbaniak prof. UAM, s. 271-279, ilość znaków: 28300, ss. 9, ISBN 978-83-7972-070-5, ilość stron całej publikacji: 523.
 11. Responsywna administracja publiczna - przykład regulacji w prawie  ochrony środowiska, [w:] Struktury administracji publicznej – metody-ogniwa-wiezi, tom I, Artur Mezglewski red., TNOiK Rzeszów 2016, ISBN 978-83-916998-9-8, s. 223-240, ilośc znaków: 36 067, objętość całej publikacji – tom I: 434 ss.
 12. Dostęp do informacji o środowisku – ewolucja czy rewolucja w przepisach?, w: Prawne Instrumenty ochrony środowiska, red. Emil Kruk, Beata Jeżyńska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-804-3 ilość znaków: 34 578.139-152.
 13. Anna Haładyj (50%), Jacek Trzewik (50%), Powszechne korzystanie ze środowiska na przykładzie korzystania z lasów, [w:] red. Marta Woźniak, Miłosz Kościelniak-Marszał,  Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, Wrocław 2015, ISBN 978-83-64512-43-8, s. 39-57, ilość znaków: 51113.
 14.  Instytucja podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a zaufanie do władz publicznych, w: Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, Katarzyna Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, ISSN 1897-4392, ISBN 978-83-264-8257-1, Ilość znaków 40 128.
 15. Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego – próba typologii, [w:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wojciech Lis (red.), Lublin 2015, monografia recenzowana E. Gruza, M. Zdyb, ISBN  9788380610606, s. 65-80, ilość znaków: 40 741 
 16. Jawność danych osobowych osób fizycznych składających uwagi i wnioski w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, [w:] „Jawność w samorządzie terytorialnym”, Bogdan Dolnicki (red.), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 230-238, ilość znaków: 29 247.
 17. Anna Haładyj, (50%) Jacek Trzewik (50%), „Strategiczne zasoby naturalne” jako dobra publiczne, w: Prawne aspekty  gospodarowania zasobami środowiska. T. 1, Korzystanie ze środowiska, red. Rartosz Rakoczy, Małgorzata Szalewska, Karolina Karpus, Toruń 201s. 43-56, 45 172 znaków, , ISBN 978-83-72-85-767-5,  recenzenci naukowi dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW dr hab. Piotr Rączka
 18. Koncepcja współpracy międzysektorowej w ochronie środowiska na przykładzie Lubelskiego Partnerstwa Naturowego (współautor), [w:] Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Biskup Rafał, Pyter Magdalena, Rudnicki Maciej, Trzewik Jacek (red.), Lublin 2014, s. 87-100, ISBN 978-83-7702-950-3, 41179 znaków. Recenzent tomu: prof. dr hab. A. Kuś.
 19. Pogranicza materialnego prawa administracyjnego na przykładzie prawa ochrony środowiska, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, praca zbiorowa pod red. Janusza Sługockiego, Szczecin, 2014, s. 519-526, 21 060 znaków, ISBN 978-83-64512-07-0 (tom I), 978-83-64512-06-3 (całość).
  Wdrażanie koncepcji public governance w polityce ochrony środowiska, [w:] Iwona Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w pawie administracyjnym, Difin, Warszawa 2014, s. 244-254, 32 266 znaków.
 20. Lokalne wysłuchanie publiczne, [w:] Stanisław Wrzosek, Magdalena Pyter, Małgorzata Ganczar (red.), Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji, księga poświęcona pamięci Jacka Dziobka-Romańskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-864-3, s. 145-158, liczba znaków 41 744.
 21. The Bill To Strengthen The Participation Of Citizens In The Activities Of Local Government And Public Participation In Environmental Protection, W: Assessment Of Legal Model Of Environmental Protection In Poland And Slovakia, Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (Red.), Kosice 2013, s. 213+236, ss. 23, ISBN  978-80-8143-131-9.
 22. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie publicznym międzynarodowym jako gwarancja procesowa prawa do środowiska [w:] Z. Galicki. Aleksander Gubrynowicz (red.) Międzynarodowe Prawo ochrony środowiska XXI wieku. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2013, ss. 290 ISBN - 978-83-63093-88-4, s. 45 – 55, liczba znaków 26 974.
 23. Konsultacje czy partycypacja? Refleksje terminologiczne w odniesieniu do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, [w:] Dolnicki Bogdan (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-4464-7, ISSN 1897-4392, s. 671-686, liczba znaków 27670.
 24. Kontrola społeczna w ochronie przyrody. Przykłady praktyczne [w:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, red. n. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2012, ISBN 83-86902-18-3, s. 33-46
 25. O nadmiarze i braku w zakresie prawnej regulacji udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, [w:] Inflacja prawa administracyjnego, P.J. Suwaj (red.), lex a Wolters Kluwer Businness, Warszawa 2012, s. 177-206, ss. 30, ISBN 978-83-264-3855-4, przekracza jeden arkusz.
 26. Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego a partycypacja społeczna w ochronie środowiska, [w:] Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, pr. zb. Pod red. E. Ury, J. Stemasiaka, S. Pieprznego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-61441-99-1, s. 232-256, przekracza jeden arkusz.
 27. Prawne i administracyjne aspekty  ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska, [w:] Partnerstwo dla ekorozwoju gminy, praca zbiorowa pod red. Mikołaja Niedek, ISBN 978-83-927577-1-9, Rostkowo 2012, s. 21-30, ss. 10, nie przekracza jednego arkusza.
 28. The role of environmental organizations in the creation and protection of Nature 2000 sites  in Poland [in:] European Environmental Law in the EU member States. An overview of implementation effectiveness, edited by M. Rudnicki, I. Wereśniak-Masri, A. Kozińska, Ministry of Environment, Warsaw 2011, ISBN 978-83-63296-01-8, s. 121-141, ss. 21, (przekracza jeden arkusz wydawniczy.
 29. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z zakresu energetyki jądrowej. Wybrane problemy, [w:] Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, pod red. M. Górskiego, Łódź 2011, ISBN 978-83-89696-25-8, s. 173-191, ss. 19, przekacza jeden arkusz (współautor)
 30.  Wykładnia prounijna i bezpośrednie stosowanie dyrektywy 85/337/EWG przez organ administracji publicznej, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, pod red. Macieja Rudnickiego, Anny Haładyj, Kamili Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-320-4, s. 55-70, ss. 16.
 31. Uwagi na 30-lecie prawa ochrony środowiska [w:] Prawo dla środowiska, A. Erechemla (red.), Rzeszów 2011, s. ISBN 978-83-605007-10-0, s. 139-164, ss. 25 (współautor).
 32.  Szersze zastosowanie technologii informatycznych jako przykład  globalizacji w prawie ochrony środowiska [w:] Administracja publiczna wobec wyzwań globalizacji, CH. Beck, Warszawa 2011, M. Rudnicki, J. Jabłoński (red.), ISBN 9788325526948 , s. 135-155, ss. 20.
 33.  Organ administracji jako mediator w konfliktach związanych z realizacją inwestycji publicznych. Działania faktyczne w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [w:] Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, red. K. Giordano, R. Biskup, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, data wydania lipiec 2011, ISBN 837702268-0,  s. 31-48, ss. 18.
 34. Organizacja ochrony środowiska w Unii Europejskiej w ujęciu podmiotowym [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 57-68, ss. 12 (współautor)
 35. Podstawowe konwencje terminologiczne z organizacji ochrony środowiska, [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 15-38, ss. 24 (współautor)
 36. Rozwiązania horyzontalne w prawie ochrony środowiska [w:] Organizacja ochrony środowiska, pod. red. M. Rudnickiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-191-0, s. 188-231, ss. 44 (współautor)
 37. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę w kontekście wymogów prawa ochrony środowiska [w:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 837702135-8, s. 93-106, ss. 14.
 38. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska na przykładzie Okrągłego Stołu dla Rospudy [w:] Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, pod red. H. Lisickiej, INP PAN, seria: monografie, Wrocław 2010, s. 125-139, ss.15, ,ISBN 978-83-60644-05-8.
 39. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ekomediacji jako docelowego modelu  rozwiązywania konfliktów społecznych w ochronie środowiska [w:] Gospodarcze prawo środowiska, J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Wyd. UG, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7326-661-2, s. 56-71, ss.16
 40. Nadrzędny interes publiczny jako warunek realizacji planowanego przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Gdańsk 2009, str. 35-45,
 41. Udział społeczny jako gwarancja zabezpieczenia interesu publicznego w prawie ochrony środowiska. Wybrane uwagi na tle projektu ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie, [w:] Prawo ochrony środowiska i prawo karne, księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Prof. dra hab. W. Radeckiego, Wrocław 2008, ISBN 987-83-60644-04-1, s. 111-117, ss. 8.
 42. Public Participation In The Spatial Planning and Development Act against the backdrop of Environmental Protection Law Act, [w:] Spatial Planning - social and environmental Opportunities and Threats, A. Haładyj, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007 (data wydania kwiecień 2008), ISBN 798-83-7363-487-9, s. 74-87, ss. 14.
 43. Partycypacja społeczna w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na tle regulacji Prawa ochrony środowiska, [w:] Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-485-5, s. 143-57, ss. 15.
 44. Czy prawo ochrony środowiska jest odrębną gałęzią prawa?, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś (red.), Wyd. KUL, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-560-9, s. 77-89, ss. 13.
 45. Ewolucja systemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w polskim systemie prawnym - aspekty proceduralne, [w:] Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, L. Preisner (red.), Kraków 2006, ISBN 978-83-88771-83-5, s. 93-103, ss. 11 data ukazania - lipiec 2007
 46. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, S. Kozłowski, A. Haładyj (red.), Lublin 2006 ISBN 978-83-7363-470-1, s. 189-196, ss. 8 (data ukazania - lipiec 2007).
 47. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 w kontekście PROW 2007-2013, [w:] WPR tradycja i nowoczesność, M. Szewczak, R. Sura (red.), Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-603-3, Lublin 2007., s. 111-125, ss. 15.
 48. Uspołecznianie procedury oceny oddziaływania na środowisko w znowelizowanej ustawie Prawo ochrony środowiska, [w:] Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym, AGH Kraków 2005 ISBN 83-7464-028-6, s. 187-197, ss. 11.
 49. Odpowiedzialność cywilna jako instrument realizacji zasady zanieczyszczający płaci w świetle dyrektywy 2004/143/WE, [w:] Polska w Unii Europejskiej - nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska, A. Haładyj (red.), Radom 2004, ISBN 83-918037-8-3, s. 67-78, ss. 12.
 50. Polsko-niemiecka współpraca w ochronie środowiska na przykładzie Fundacji Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt, [w:] Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska, A. Haładyj (red.), Radom 2004, ISBN 83-918037-9-1, s. 171-177, ss. 7.
 51.  Zasady polityki ekologicznej UE, [w:] Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, red. naukowa R. Biskup, A. Haładyj, M. Rudnicki, KUL i Fundacja Edukacyjna, Gorzów Wielkopolski 2004, ISBN 83-910551-2-4, s. 102-112, ss. 11
 52. Formy realizacji zasady kooperacji na poziomie lokalnym w Niemczech, [w:] Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, S. Kozłowski (red.), Białystok 2004, ISBN 83-88771-38-8, , s. 259-271, ss. 13. 

Artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych:

 1. Strategic Environmental Assessment for Nuclear Power Programmes: Guidelines International Atomic Energy Agency, Vienna 2018, IAEA Nuclear Energy Series, No. NG-T-3.17 ISSN 1995-7807. Rozdział 5 “Methodology – part 2: Stakeholder enlargement and public participation” – współautor wraz z: Łukasz Szkudlarek i Grzegorz Chrobak, (kompletna lista współautorów opracowania – s. 73).
 2. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Łukasz Szkudlarek, Szymon SzewrańskiJan Kazak, Anna Haładyj, Grzegorz Chrobak, Joost van Hoof, On the Usefulness of Guidelines and Instructions for Environmental Assessment - A qualitative study of the helpfulness perceived by Polish practitioners (online) Published online: 03 Oct 20182017 Impact Factor: 1.213, 

  https://doi.org/10.1080/14615517.2018.1519151

  czasopismo “Impact Assessment and Policy Appraisal”,

  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14615517.2018.1519151?scroll=top&needAccess=true)

 3. Anna Haładyj (50%) i Jacek Trzewik (50%), Lokalizacja pni pszczelich na tle regulacji prawa administracyjnego i prawa cywilnego Studia Prawnoustrojowe 37/2017 ,PL ISSN 1644-0412, s. 145-176, ss. 31, ilość znaków: 85 527, DOI – brak

 4. Granice partycypacji – przyczynek do dyskusji , Samorząd Terytorialny 3/2017, s. 18-25; ISSN: 0867-4973 
 5. Polityka ochrony środowiska - polityka sektorowa czy zintegrowana? Przegląd Prawa Publicznego - Nr 9/2016, s. 77-88, ISSN: 1896-8996, ilość znaków: 27 627
 6. Kiedy dla uchwały reklamowej może być wymagana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko?, czasopismo Administracja. teoria-dydaktyka-praktyka”, zeszyt tematyczny 2016, Nowe instrumenty ochrony krajobrazu – rozważania wokół „ustawy krajobrazowej”, red. Marta Woźniak, ISSN 1896-0049, ilość znaków 38 857.
 7. Ochrona danych osobowych i inne przesłanki odmowy udostępniania danych zawartych w protokołach pokontrolnych stanowiących informacje o środowisku, Studia prawnicze KUL 1/2016, ISSN: 1897-7146, ilość znaków: 48888.
 8. SELECTION OF E-GOVERNMENT INSTRUMENTS IN POLAND, Ganczar Małgorzata (50%), Haładyj Anna (50%), Review of Comparative Law vol. XX, no 1/2015, s. 59-79, ISSN 0860-8156, ilość znaków: 39657, https://www.kul.pl/files/35/rcl_2015/59-78_pdf.pdf
  Legal Grounds and Prospects for Public Participation in Climate Protection Projects - Polish Experience, Polish Yearbook of Environmental Law”,2014.

 9. Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych – uwagi krytyczne, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 1/2014, s. 27-46, poz. 1805 wykazu, liczba punktów: 6. (współautor)
 10. Partnerstwo międzysektorowe jako przykład współdziałania w trybie art. 45 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Białostockie Studia Prawnicze 14/2013, s. 75-84, ss. 11,  ISSN 1689–7404
 11. Rola instytucji otoczenia biznesu w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 jako element wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Studia KPZK,  t. CLII, Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Warszawa 2013, s. 326-337, ISBN  978-83-63563-11-0
 12. Działania faktyczne w prawie ochrony środowiska na przykładzie uspołeczniania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, Roczniki Nauk Prawnych KUL, nr 1/2012, ISSN 1507-7896s. 143-160, ss. 17, 
 13. Podanie do publicznej wiadomości i obwieszczenie w przepisach prawa ochrony środowiska, Prawo i Środowisko nr 2/2012, ISSN 1234-8937, s. 79-92, ss. 14, 
 14. Ochrona granicy państwowej a ochrona przyrody na przykładzie obszaru Natura 2000 „Dolina Środowego Bugu" PLB060003, Prawo i Środowisko nr 3/2008, s. 63-71, ss. 9, ISSN 1234-8937,
 15. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska na tle konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, A. Graczyk (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1190, Wrocław 2007 (data wydania: lipiec 2008), s. 136-145, ss. 10, PL ISSN 0324-8445
 16. Considering Legal Issues of Stakeholder Involvement in the Decision-Making Process - Lessons Learned and Challenges Ahead, Economic and Environmental Studies No. 8/2006 "Current Issues of Sustainable Development - Priorities and Trends", J. Platje, J. Słodczyk, W. Leal Filho (editors), Opole University, Opole 2006 (data wydania: czerwiec 2007), s. 205-216, ss. 12, ISSN 1642-2597.
 17.  Kierunek „Administracja" w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Cogitatus, nr 4/2007, ISSN 1644-4965, s. 41-47, ss. 7.
 18.  Nowe wyzwania w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko i ewaluacji programów (współautor), Prawo i Środowisko, Nr 1/2007, ISSN 1234-8937, s. 67-73, ss. 7.
 19. Umweltrecht in PolenunterbesondererBerücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigenEntwicklung, Natur und Recht, H. 5/2004, ISSN 0172-1631, s. 292-295, ss. 4,
 20.  Kodyfikacja prawa ochrony środowiska w Niemczech  i na świecie, Prawo-Administracja-Kościół Nr 4(15)/2003, ISBN 83-7363-010-4, s. 131-171, ss. 41.
 21. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, Prawo-Administracja-Kościół Nr 1-2(13)/2003, ISBN 83-7363-010-4, s. 39-58, ss. 20.
 22. Zasada subsydiarności w europejskim prawie ochrony środowiska, Prawo i Środowisko Nr 1/2003 ISSN PL 1234-8937, s. 85-96, ss. 12.
 23. Konstytucyjne prawo do korzystania z wartości środowiska, Prawo i Środowisko Nr 2/2002, ISSN PL 1234-8937, s. 37 - 44, ss. 8.
 24. Rozwój zasady subsydiarności w europejskim prawie ochrony środowiska, Ekonomia i Środowisko Nr 1 (21)/2002, ISSN 0867-8898, s. 114-127, ss. 12.
 25.  Prawne aspekty gospodarki odpadami po noweli z 3 III 2000 r., Prawo-Administracja-Kościół Nr 4(8)/2001 r., ISBN 83-7363-010-4, s. 203-216, ss. 14.
 26.  Nowe regulacje prawne w zakresie dostępu do informacji o stanie środowiska i jego ochronie, Prawo-Administracja-Kościół Nr 2/3 (6/7)/ 2001, ISBN 83-7363-010-4, s. 79-98, ss. 19.

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Konflikty w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, Roczniki Nauk prawnych KUL, 2/2011, s. 356-358.
 2. Recenzja podręcznika: Jerzy Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Lexis Nexis, Warszawa 2009, ss. 464 [w:] Studia prawnicze KUL, 1/2010, ISSN 1897-7146, s. 149-151, ss. 3.

   

 3.  Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, 19-20 października 2006, Katolicki Uniwersytet Lubelski w: Studia prawnicze KUL, Nr 1(29)/2007, ISBN 978-83-7363-552-4, s. 220223, ss. 4.
 4. Sprawozdanie - informacja o kolokwium habilitacyjnym ks. dra Sławomira Fundowicza, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka", nr 4/2006 (data ukazania styczeń 2007), ISBN 1896-0049, s. 146-154, ss. 9.
 5.  Sprawozdanie: Prawo-Administracja-Kościół, Przegląd Uniwersytecki nr 3/2004, PL ISSN 0866-9961, s. 28, ss. 1.
 6. Sprawozdanie: Księga pamiątkowa dla prof. W. Rostockiego, Przegląd Uniwersytecki nr 3/2004, PL ISSN 0866-9961, s. 32, ss. 1,
 7.  IV konferencja naukowa Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, zatytułowana „Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce. Ocena społeczno-ekonomiczna", Augustów, 16-18 września 2002, sprawozdanie z konferencji naukowej, Prawo-Administracja-Kościół nr 4(12)/2002, s. 133-140, ss. 8.
 8. Dylematy rozwoju kadr administracji publicznej - Radom, 06 06 2002 - sprawozdanie z konferencji naukowej, Prawo-Administracja-Kościół Nr 10/11/2002, s. 232-236, ss. 5.

Recenzje:

 

Anna Haładyj, Anna Barczak – recenzja monografii Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej pod red. Macieja Nyki i Tomasz Bojar-Fijałkowskiego, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, INSB 978-7531-287-4, opublikowanej w: Acta Iuris Stetinensis 4 (20)/2017, s. 169-174, ss. 6. 27

Anna Barczak, Anna Haładyj, recenzja: Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, red. Tomasz Bojar–Fijałkowski, Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2016, ss. 421, ISBN 978-83-7531-272-0, Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, red. Tomasz Bojar–Fijałkowski, Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2016, ss. 421, ISBN 978-83-7531-272-0. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-10

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-10

  Recenzja monografii Marka Geszprycha „ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI – ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA” stan prawny na 1 stycznia 2016 r., Warszawa 2016, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ISBN 978-83-86309, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 3/2016, s. 127-131

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPOS/issue/view/882/show

 

Jan Mojrak, Agnieszka Żywicka (red.), Sytuacja przedsiębiorcy w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2016. Stan prawny na 1 września 2015 r. (Anna Haładyj) ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH KUL, Tom XXVI, numer 1 – 2016DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.1-9

https://www.kul.pl/files/1374/public/rnp_2016/nr_1/s_173-178_rec_haladyj.pdf

Recenzja podręcznika: Jerzy Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Lexisnexis, Warszawa 2009, ss. 464. [w:] Studia prawnicze KUL, 1/2010, ISSN 1897-7146, s. 149-151, ss. 3.

Recenzja podręcznika: Prawo ochrony różnorodności biologicznej, Marek Górski, Joanna Miłkowska-Rębowska (red.), wyd. Lex a Wolters Kluwer businness, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4310-7, ss. 234, Roczniki Nauk Prawnych KUL, 3/2013, s. 197-199.

 

 

Pozostałe wyniki badań o charakterze popularnonaukowym

 

1. Rozdział „obywatel a lokalizacja biogazowni”  W broszurze „Biogazownia – przemyślany wybór. Co powinien wiedzieć każdy obywatel?, A. Curkowski, A. Oniszk-Popławska, A. Haładyj, s. 19-28, ISBN: 978-83-89495-26-6, Warszawa 2013

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/biogazownia/Broszury/biogazownia_dla_obywatela_www.pdf

2. Rozdział „Konflikty związane z lokalizacją biogazowni i sposoby ich rozwiązywania”, w broszurze „Biogazownia – przemyślany wybór. Co powinny wiedzieć władze samorządowe?”, A. Curkowski, A. Oniszk-Popławska, A. Haładyj, s. 27-36. ISBN: 978-83-89495-27-3, Warszawa 2013

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/biogazownia/Broszury/biogazownia_dla_samorzadow_www.pdf

 

Zorganizowane konferencje i inne wydarzenia akademickie:

 

2018:

 

Wykład profesora wizytującego John Duff, JD, LLM, Associate Professor,School for the Environment– UMass Boston “ENVIRONMENTAL LAW IN STATE-UNION SYSTEMS –  INSIGHTS FROM THE UNITED STATES AND THE EU, 6 czerwca 2018 r.

 

 

 14 marca 2018 r.  międzynarodowa konferencja naukowa: I International Conference “Sustainability – legal and socio-economic challenges”, Collegium Iuridicum

 

2017: 

 

W dniach 12-13 października 2017 r. w Lublinie  krajowa konferencja naukowa „Wykładnia prawa ochrony środowiska”. Konferencja została zorganizowana w ramach działań podejmowanych przez Katedrę w ramach sieci „Polska sieć naukowa  - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju”. Patronat nad konferencją objął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska’

 

2013:

18-19 listopada 2013 r. - krajowa konferencja naukowa "Działaność gospodarcza na obszarach chronionych" (współorganizator: Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL)

 

2011:

10-12 maja 2011 r. –międzynarodowa konferencja naukowa „Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska” połączona ze Zjazdem Katedr Prawa Ochrony Środowiska –przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji

Międzynarodową Konferencję Naukową pt Dekada harmonizacji w  prawie ochrony środowiska.  Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce, Lublin, 10-12 maja 2011 r.

 

2007:

a) 15-16 marca 2007 II Konferencja Międzynarodowa „Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe” organizowana w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego- Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina NTERREG IIIA/TACIS CBC

b) „Podsumowanie współpracy w ochronie środowiska” – seminarium naukowe kończące współpracę w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego- Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina NTERREG IIIA/TACIS CBC (grudzień 2007).

 

2006:

a) I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie”. Konferencja odbyła się w dniach 19-20 października 2006 r. W obradach udział wzięło ponad 50 uczestników z Polski, 32 z Ukrainy oraz 3 z innych krajów UE.

b) II Międzynarodowa Sesja Naukowa: The quality of Environment in Poland and in the Netherlands” (czerwiec 2006) – w ramach wizyty studyjnej grupy studentów z Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia) (SOCRATES/ERASMUS)

c) otwarte seminarium naukowe dla studentów administracji i ochrony środowiska „Technologie przeróbki i zagospodarowania osadów  ściekowych”, 8-9 marca 2006 r.

 

2005:

a) Otwarte seminarium naukowe dla studentów administracji i ochrony środowiska „Gospodarka odpadami” 22 listopada 2005 r.

b) Konferencja naukowa „Planowanie strategiczne i przestrzenne”, 23 września 2005 r., Ośrodek Dydaktyczny KUL w Międzyrzecu Podlaskim.

c) I Międzynarodowa Sesja Naukowa: The quality of Environment in Poland and in the Netherlands” (czerwiec 2005) – w ramach wizyty studyjnej grupy studentów z Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia) (SOCRATES/ERASMUS)

d) Konferencja naukowa „Wspólna Polityka Rolna szansą dla polskiego rolnictwa”, 6 maja 2005 r. Ośrodek Dydaktyczny KUL w Międzyrzecu Podlaskim.

 

2004:

a) Konferencja naukowa „Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska”, 5 marca 2004 r., Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

b) konferencja naukowa „Polska w Unii Europejskiej – nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska 17 czerwca 2004 r., Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

 

2003:

a) Konferencja naukowa „Rola lokalnych i regionalnych strategii rozwoju zrównoważonego w dążeniu do UE”, 10-12 września 2003 r., Kazimierz Dolny.

 

2002:

a) Sesja naukowa „Administracja wobec wyzwań współczesności”, 21 maja 2002 r. KUL

b) Sesja naukowa Ustrój samorządu terytorialnego”, 28 maja 2002 r., KUL

c) Konferencja naukowa „Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska”, 8 października 2002 r. KUL.

 

Zrealizowane granty:

Projekt Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego- Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina NTERREG IIIA/TACIS CBC (blok ochrona środowiska, organizacja 4 konferencji 2006-2007). Zorganizowana konferencja: „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania  na Ukrainie” (19-20 października 2006), stanowisko: dyrektor konferencji (zakres obowiązków: opracowanie koncepcji konferencji,  - nadzór merytoryczny nad opracowaniem zaproszeń, karty zgłoszeniowej,  nawiązanie kontaktów z prelegentami oraz ich ostateczny dobór, opracowanie programu konferencji, nadzór merytoryczny oraz redakcyjny nad streszczeniami zamieszczonymi w broszurze konferencyjnej oraz nad tekstami, które zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej, prowadzenie obrad podczas konferencji).

 

 

Kontakt
e-mail: ahaladyj@kul.pl

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2019, godz. 10:34 - Anna Haładyj