aniapodstawka_257

Adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru

W latach 1993-98 studiowała filologię polską w KUL, gdzie pod kierunkiem ks. prof. Mariana Lewki napisała i obroniła pracę magisterską pt. Polska recepcja dramatów Thorntona Wildera. Od 1999 r. zatrudniona jako asystent-doktorant w Katedrze Dramatu i Teatru, pracę dydaktyczną rozpoczęła od prowadzenia zajęć z analizy dramatu i dokumentacji teatralnej. W 2004 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i historii teatru na podstawie pracy Dramaturgia Macieja Szukiewicza, powstałej na seminarium ks. prof. Mariana Lewki i prof. Wojciecha Kaczmarka (recenzenci: prof. dr hab. Stefan Kruk i prof. dr hab. Stanisław Fita), za którą otrzymała Nagrodę Rektora KUL.

 

Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą przede wszystkim problematyki dramatu i teatru końca XIX i pierwszej połowy XX stulecia. Uczestniczy w pracach nad Słownikiem polskiej krytyki literackiej lat 1764-1918, koordynowanych przez Pracownię Literatury Polskiej II Połowy XIX w. Instytutu Badań Literackich PAN. Jest współredaktorką pokonferencyjnych tomów Dramat – teatr – sacrum. Trzydzieści lat Katedry Dramatu i Teatru KUL (2007) oraz Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku (2011). W Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się jej monografia poświęcona dramaturgii Szukiewicza (2006). Publikuje m.in. w „Akcencie”, „Ethosie”, „Rocznikach Humanistycznych KUL”, „Zeszytach Naukowych KUL”.

 

Prowadzi zajęcia w ramach specjalizacji teatrologicznej i licencjackich studiów Wiedza o Teatrze, obecnie konwersatoria z analizy teatrologicznej dramatu i arcydzieł dramaturgii powszechnej, wykład z historii teatru polskiego oraz seminarium licencjackie z zakresu dramatu Młodej Polski. Od 2004 r. jest kuratorem Zespołów Teatralnych działających w KUL.

 

Najważniejsze publikacje [Zobacz więcej]

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 14:45 - Mariusz Lach