Książki autorskie:

Dramaturgia Macieja Szukiewicza
, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2006, ss. 402.


Świat, który się nie kończy. Człowiek i transcendencja w teatrze Jana Kasprowicza
, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 463.

 Prace redakcyjne:

Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. Wojciech Kaczmarek, Anna Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 238.

 

Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. Anna Podstawka, Agnieszka Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 366.

 

The Theatre and Religious Drama Nowadays, ed. Anna Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (series: Studies i Drama Texts, vol. 11).

 

 

Prace edytorskie i dokumentacyjne:

 

Maciej Szukiewicz, Arf. Baśń sceniczna w 4 aktach, oprac. tekstu i posłowie Anna Podstawka, Norbertinum, Lublin 2009, ss. 189.

 

Inicjatywy badawcze i prace Katedry Dramatu i Teatru w latach 1975-2005, w: Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. Wojciech Kaczmarek, Anna Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 193-238 [opracowanie części dokumentacyjnej wspólnie z Wojciechem Kaczmarkiem].

 

Rozprawy i artykuły:


„Nasze miasto” Thorntona Wildera jako fenomen dramaturgii poetyckiej
, „Zeszyty Naukowe KUL” 2002, nr 3-4.


Od teatru monumentalnego do internetu. Polska recepcja „Naszego miasta” Thorntona Wildera
, [w:] Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, pod red. W. Kaczmarka i J. Michalczuk, Lublin 2004.


Wokół europejskiej prapremiery „Naszego miasta” Thorntona Wildera
, [w:] Na scenie pierwszy raz, zbiór studiów pod red. J. Margańskiego, Bydgoszcz 2004.


Maciej Szukiewicz i jego wizja teatru
, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2004, t. LII, z. 1.


Obszary naukowych zainteresowań Księdza Profesora Mariana Lewki
, „Seminare” 2006, t. 23.


Badacz Strindberga
, [w:] Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.


Księgozbiór Profesora
, [w:] Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.


Inicjatywy badawcze i prace Katedry Dramatu i Teatru w latach 1975-2005
, [w:] Teatr – Dramat – Sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL (1975-2005), Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 [opracowanie części dokumentacyjnej wspólnie z W. Kaczmarkiem].


„Uświęcać pospolitość” – Emila Zegadłowicza koncepcja teatru
, [w:] W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Norbertinum, Lublin 2007.


Jednoaktowe sztuki Macieja Szukiewicza na tle dramatyczno-teatralnych tendencji przełomu XIX i XX wieku
, [w:] Krótkie formy dramatyczne, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.


W świecie teatru Michała Bałuckiego
, „Zeszyty Naukowe KUL” 2008, nr 1, s. 86-91 [rec. A. Sobiecka, Michał Bałucki i teatr. Wybrane problemy i aspekty, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006; Bałucki na scenie 1867-1901, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2007].

Recenzja książki: I. Lappo, Mrożek à la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, [w:] Litteraria Copernicana 1(3)/2009: Szaniawski, red. naukowa R. Sioma, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.


Sacrum w dramaturgii Emila Zegadłowicza
, [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010.


„Czy wszedłem w kraje cudowności w baśniach opiane?”. Poetycki świat „Arfa” Macieja Szukiewicza
, [w:] Zapomniany dramat, t. 1, red. M.J. Olszewska, K. Ruta-Rutkowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.


Dramaturgia krajów słowiańskich w krytyce teatralnej Kasprowicza
, [w:] Kasprowicz a Słowiańszczyzna. W 150. rocznicę urodzin Poety, red. M. Wnuk, K. Jaworski, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Zakopane 2010.


Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze
, [w:] Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.


Teatr Kasprowicza – dramaty poety w świetle poszukiwań badawczych
, [w:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. G. Iglińskiego, Olsztyn 2011.

 

„Złowić wiekuistości niezmienne pierwiastki…”. „Baśń nocy świętojańskiej” Jana Kasprowicza, „Rocznik Przemyski” XLIX (2013), z. 2: Literatura i Język.

 

Wokół Szekspira Kasprowicza, w: Szekspiry(y) Żurowskiego, pod red. Anny Sobieckiej, Słupsk 2014.

 

Dramaty z księdzem w tle. Kilka refleksji na temat twórczości Jana Kasprowicza, w: Postać księdza w literaturze, red. ks. Grzegorz Głąb, ks. Stefan Radziszewski, Radom 2014.

 

Teatr religijny Jana Kasprowicza, w: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty. W stulecie urodzin Profesor Ireny Sławińskiej, red. Wojciech Kaczmarek, Joanna Michalczuk, Lublin 2014.

 

Moce papieskiego słowa, „Ethos” 29(2016), nr 3(115) [rec. książki Karol Wojtyła – Jan Paweł II: artysta słowa, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Wojciech Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015].


Dusza i ciało w dramaturgii Jana Kasprowicza, w: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 2: Świat oczyma duszy, red. Ewa Masłowska, Warszawa 2016.


Polska recepcja dramatów historycznych Augusta Strindberga, w: W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. Maria Jolanta Olszewska, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2016.


Antynomie ludzkiej kondycji w „Marchołcie” Jana Kasprowicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 3(33).

 

Konferencje naukowe:


Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku
, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL, Kazimierz Dolny, 24-25 IX 2001. Referat pt. Od teatru monumentalnego do internetu. Polska recepcja „Naszego miasta” Thorntona Wildera.


Na scenie pierwszy raz
, sesja towarzysząca Festiwalowi Prapremier przygotowana przez Teatr Polski w Bydgoszczy, 30 IX-03 X 2002. Referat pt. Wokół europejskiej prapremiery „Naszego miasta” Thorntona Wildera.


Krótkie formy dramatyczne w okresie Młodej Polski
, konferencja z cyklu Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (1) zorganizowana przez Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 17-18 V 2004. Referat pt. Jednoaktowe sztuki Macieja Szukiewicza na tle dramatyczno-teatralnych tendencji przełomu XIX i XX wieku.


Ksiądz Profesor Marian Lewko (1936-2002). Salezjanin. Teatrolog. Wychowawca
, konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL, 17 V 2005. Dwa referaty: Badacz Strindberga; Księgozbiór Profesora.

Słownik polskiej krytyki literackiej lat 1764-1918
, zebrania naukowe zorganizowane przez Pracownię Literatury Polskiej II Połowy XIX Wieku Instytutu Badań Literackich PAN, 26 IV i 15 XI 2006 [udział w opracowywaniu haseł osobowych].


Z problemów dramatu i teatru religijnego w Polsce w XX wieku
, ogólnopolska sesja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w ramach cyklu Dramat i teatr XX wieku, 28 IV 2007. Referat pt. „Uświęcać pospolitość” – Emila Zegadłowicza koncepcja teatru.


Religijność na progu nowoczesności
, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej KUL, 23-24 X 2008. Referat pt. Sacrum w dramaturgii Emila Zegadłowicza.


Misja teatru i dramatu na przełomie XX i XXI wieku
, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL, Kazimierz Dolny, 24-25 IX 2009. Referat pt. Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze.


Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza
, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Zakład Literatury Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 7-8 V 2010. Referat pt. Teatr Kasprowicza. Dramaty poety w świetle poszukiwań badawczych.


Kasprowicz a Słowiańszczyzna. W 150 rocznicę urodzin Poety
, międzynarodowa sesja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Muzeum Jana Kasprowicza, Zakopane, 23-24 X 2010. Referat pt. Dramaturgia krajów słowiańskich w krytyce teatralnej Kasprowicza.


Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej
, konferencja naukowa z cyklu Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (4) zorganizowana przez Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 12-13 X 2011. Referat pt. Jan Kasprowicz i Maciej Szukiewicz o Gabrieli Zapolskiej. Przyczynki do portretu artystki.

 

Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL, Nałęczów, 10-12 IX 2012. Referat pt. Teatr religijny Jana Kasprowicza.

 

Postać księdza w literaturze, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe KUL, Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce, 19-20 IV 2013. Referat pt. Dramaty z księdzem w tle. Kilka refleksji na temat teatralnej twórczości Jana Kasprowicza.

 

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Gardzienice, 25-27 X 2013.

 

(Nie)bezpieczne związki literatury i filmu, sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu Instytutu Filologii Polskiej KUL, Lublin, 17 VI 2014. Referat pt. Od inscenizacji do ekranizacji. „Tramwaj zwany pożądaniem” T. Williamsa w reżyserii E. Kazana.

 

Refleksja Ireny Sławińskiej o teatrze – dziś, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL, Lublin, 14 XI 2014. Wystąpienie w dyskusji panelowej: Wkład Ireny Sławińskiej do badań teatrologicznych.

 

167. Wieczór na Harendzie, zorganizowany przez Muzeum Jana Kasprowicza i Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Zakopane, 13 XII 2014. Referat pt. Świat, który się nie kończy. Twórczość dramatopisarska Jana Kasprowicza.

 

Światopoglądy modernizmu, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 6-7 V 2015. Referat pt. Antynomie ludzkiej kondycji w „Marchołcie” Jana Kasprowicza.

 

Nawrócenie. Łaska – tajemnica – doświadczenie, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe KUL, Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce, 18-19 VI 2015. Referat pt. „Dotknięcie” Boga. O drogach do nawrócenia w dramacie przełomu XIX i XX wieku.

 

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych Gdzie jest teatr?…, Bydgoszcz, 27–29 IX 2015, konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych i Teatr Polski w Bydgoszczy.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Młoda Polska w najnowszych badaniach, Gdańsk – Leźno, 15 X 2015, zorganizowana przez Katedrę Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Referat: Kasprowiczowska wizja teatru.

 

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Świat oczyma duszy – dusza w oczach świata. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, Warszawa, 15–17 X 2015, zorganizowana przez Instytut Slawistyki PAN, Fundację Slawistyczną i Instytut Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Dusza i ciało w dramaturgii Jana Kasprowicza.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych, Rzeszów, 22–23 X 2015, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Referat: Trudne tematy na dziecięcej scenie. „Zły pan” w reżyserii Simone Thiis w lubelskim Teatrze im. H.Ch. Andersena.

 

Konferencja naukowa Piękne, ważne, inspirujące… Motywy literackie i ich znaczenie, Lublin, 7 XII 2015, zorganizowana przez Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL. Referat: Ten, którego nie ma. O (nie)obecności ojca w dramacie przełomu XIX i XX wieku.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Dramaty biblijne Jana Kasprowicza – próby nowych odczytań, Zakopane, 3 II 2016, zorganizowana przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Referat: Modernistyczna (re)wizja biblijnej antropologii na przykładzie dramatów Jana Kasprowicza.


Międzynarodowa konferencja naukowa W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj, Warszawa, 9-10 maja 2016, zorganizowana przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Referat: Polska recepcja dramatów historycznych Augusta Strindberga.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Wobec nadziei. Problemy aksjologiczne dramatu i teatru XX wieku, Lublin, 30 maja 2016, zorganizowana przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL. Referat: Zmierzając ku nadziei. Człowiek i transcendencja w dramacie początku XX wieku.


Ogólnopolska konferencja naukowa Światy Jana Kasprowicza. W 90-lecie śmierci Poety i 100-lecie wydania „Księgi ubogich”, Zakopane, 25-27 czerwca 2016, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza przy współpracy Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, a także Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Polonistyki UW, Katedry Dramatu i Teatru KUL, Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UAM. Referat: Od Ibsena do D’Annunzia. Dramat współczesny w przekładach i recenzjach teatralnych Jana Kasprowicza.


Ogólnopolska konferencja naukowa Myśl Myśliwskiego!..., Katowice, 28-29 listopada 2016, zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Referat: Wędrując w pamięci. O teatralnej adaptacji „Widnokręgu” Bogdana Toszy.


Konferencja naukowa Po co Sienkiewicz?, Lublin, 7 grudnia 2016, zorganizowana przez Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL. Referat: Sienkiewicz jubileuszowo.

 

Sesje naukowe Katedry Dramatu i Teatru KUL:


19 X 2002, Dramat amerykański na scenach polskich, referat pt. Dramaturgia Thorntona Wildera na scenach polskich.


23 XI 2002, Z problemów dramatu i teatru epoki Młodej Polski, referat pt. Dramaturgia Macieja Szukiewicza. Rekonesans.


14 XII 2002, Śp. ks. Marian Lewko – teatrolog i wychowawca, referat pt. Księgozbiór ks. prof. M. Lewki jako pomoc w pracach Katedry Dramatu i Teatru KUL.


15 III 2003, Dramat polski i amerykański XX wieku. Dwie sylwetki: Maxwell Anderson i Maciej Szukiewicz, referat pt. Dramaturgia Macieja Szukiewicza.


22 V 2004, W kręgu dramatu i teatru XX wieku, referat pt. Propozycje dramaturgiczne Macieja Szukiewicza.


11 VI 2005, Od Szukiewicza do Karpowicza. Z problematyki badań nad dramatem i teatrem XX wieku, referat pt. Krytyka teatralna Macieja Szukiewicza.


26 VI 2010, Problemy interpretacji dramatu i teatru, referat pt. Misja teatru u progu XXI wieku [projekt publikacji książkowej].


25 VI 2011, Świat i człowiek w teatrze XX wieku (w ramach cyklu: Problemy dramatu i teatru XX wieku), referat pt. Teatr Kasprowicza – rekonesans.

 

15 XII 2012, Czytanie dramatu – miniatury analityczne, referat pt. Czas ziemski i czas metafizyczny w „Marchołcie” Jana Kasprowicza.

 

21 VI 2014, Między sceną a życiem. Z problemów dramatu i teatru XX i XXI wieku. Referat pt. Warsztat translatorski Jana Kasprowicza.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2016, godz. 15:44 - Mariusz Lach