Dr hab. Anna Tunia, prof. KUL 

W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy pt. "Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa w prawie polskim". W 2015 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych przedstawiając jako główne osiągnięcie naukowe monografię pt. "Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim", Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 397.

 

Zakres badań naukowych

- wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego

- zjawisko recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie       polskim

- nauka i nauczanie prawa wyznaniowego w Polsce

- działalność turystyczno-pielgrzymkowa związków wyznaniowych

- wykroczenia w działalności turystycznej

- wykroczenia w ruchu drogowym

- kontrola ruchu drogowego

 

Funkcje

Sekretarz Katedry

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Członek Komisji Programowej IA

Członek Uczelnianego Zespołu ds. kontroli realizacji procesu dydaktycznego

 

Dydaktyka

- Prawo wykroczeń (wykład, seminarium magisterskie, seminarium licencjackie)

- Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)

- Administracja stanu cywilnego (wykład)

- Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)

 

Wybrane publikacje książkowe

1. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor A. Mezglewski), Warszawa 2007, ss. 227, ISBN 978-83-7483-449-0. 

2. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 397, ISBN: 978-83-8061-044-6. 

3. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, ss. 246, ISBN 837702282.

4. Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. I. Nowicka, A. Sadło-Nowak, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 347, ISBN 837702509-4.

5. Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 267, ISBN 978-83-7702-556-7 (Wyd. KUL) 978-83-928722-4-5 (PTPW).

6. Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 303, ISBN 978-83-7702-906-0.

7. Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, red. A. Mezglewski, A. Tunia, M. Skwarzyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-125-2, ss. 330.

8. Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, red. P. Fajgielski, A. Tunia, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-582-3, ss. 246.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 15:27 - Anna Tunia