dr hab. Arkadiusz Stasiak, adiunkt

Katedra Historii XVI-XVIII wieku

 

 

Adres: Katedra Historii XVI - XVIII wieku,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Al. Racławickie 14,

20-950 Lublin

telefon: (081) 445 40 23

e-mail: arcus@kul.lublin.pl

 

 

Zainteresowania naukowe:

 

Historia kultury szlacheckiej, historia polskiej myśli politycznej w okresie nowożytnym; filozofia polityczna nowożytnej Europy; teoria władzy w okresie Oświecenia; idee awangardy kulturowej wobec myśli tradycjonalistycznej od osiemnastego stulecia do współczesności, wiedza przyrodnicza w nowożytnej Europie.

 

Publikacje:

 

Książki:

 • Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera, Warmińska Kuria Metropolitalna, Olsztyn 2003, s. 145.
 • Patriotyzm w myśli konfederatów barskich, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005, s. 192 [Rec.] Maciej Janowski, „Mówią Wieki”, nr 10(2006), s. 62; Rafał Zgorzelski, „Wiek Oświecenia”, t. 23(2007), s. 287-291; Andrzej Stroynowski, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. VII, nr 2(2008), s. 200-206.
 • Miejskość i szlacheckość. Kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina, Werset, Lublin 2012, ss. 148.
 • Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 545. [Rec.]: Andrzej Stroynowski, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", Zeszyty Historyczne, t. XIII (2014), s. 273-279.

 

Książki współautorskie:

 • Michał Czornak, Arkadiusz M. Stasiak, Dariusz Wajs, Podróże kulturowe, seria Turystyka kulturowa, t. 1, Lublin, Werset, 2015, s. 143.

 

 

 Artykuły:

 

1999

 • Sposób obejmowania tronu i prawny aspekt sprawowania władzy monarszej w pismach Marcina Kromera, „Sendomiria Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Studium Generale Sandomiriense”, z. 1 (1999), s. 40-53.

 

2000

 • Przełomy w historii, „Sendomiria”, z. 2(2000), s. 11-15.
 • Paradygmat cywilizacyjny – nowa interpretacja ewolucji polityki światowej, „Sendomiria”, z. 2(2000), s. 69-79.
 • [Rec.:] Urszula Augustyniak, Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, „Sendomiria”, z. 3(2000), s.101-104.
 • Pierwsze europejskie wydanie historii Polski a Polonicae historiae corpus, „Nasza Uczelnia”, nr 6(2000), s. I, IV.
 • Egzemplifikacja wpływu twórców niemieckich na renesansową kulturę Sandomierza, w: 10 lat - niemieckie doświadczenia w integracji europejskiej, pod red. J. Hajduka, Sandomierz 2000, s. 54-57.
 • Indywidualistyczne inspiracje filozofii politycznej Marcina Kromera. Próba komparatystyki wzorców idealnego władcy, „Koło Historii. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie”, z. 5(2000), s. 85-97.
 • VIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów „Lublin 2000”, „Sendomiria”, z. 3(2000), s. 113-114.

 

2001

 • Tyrania jako antyideał władzy monarszej. Koncepcja i źródła inspiracji myśli politycznej Marcina Kromera, „Sendomiria”, z. 4(2001), s. 13-30.
 • [Rec.:] J. Michalski, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. Mably i konfederaci barscy, „Sendomiria”, z. 4(2001), s. 87-92.
 • Konferencja w Białymstoku i Supraślu, „Sendomiria”, z. 4(2001), s. 99-102.
 • Sandomierskie malarstwo wczesnorenesansowe jako czynnik kreacji  kultury mieszczańskiej, w: Małe miasta. Historia i współczesność, red. M. Zemło, A. Czyżewski, Wydawnictwo Katedry Antropologii i Wydziału Historyczno - Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Supraśl 2001, s. 25-36.
 • [Rec.:] I. Marczak, Armia Krajowa w Horodle, „Biuletyn Towarzystwa Naukowego Hrubieszowskiego”, R. 37, z. 3-4(2001), s. 52.

 

 2002

 • Intelektualizm sandomierskich benedyktynek w epoce sarmatyzmu i baroku, „Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, z. 15(2002), s. 80.
 • Początki pisarstwa renesansowego w Polsce, „Studium Generale Sandomiriense”, nr 3(2002), s. II.
 • Przyczynek do badań nad szkolnictwem parafialnym w archidiakonatach sandomierskim i zawichojskim, w związku z książką Religie, Edukacja, Kultura – księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 785, „Zeszyty Sandomierskie”, z. 16(2002), s. 74.

 

2003

 • Książę Karol Stanisław Radziwiłł – kochanek Ojczyzny, w: Radziwiłłowie. Obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, pod red. K. Stępnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 381-384. [Rec.] Urszula Augustyniak, „Kwartalnik Historyczny”, R. 112, nr 2(2005), s. 133-138.
 • Doktorat z historii, „Na krakowskiej”, nr 14(2003), s. II.

 

2004

 • Jedność istnienia i postrzegania. Umiarkowanie republikański wymiar patriotyzmu jako indywidualnej relacji wobec ojczyzny, w: Kościół, kultura, społeczeństwo. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. J. Droba, H. Łaszkiewicza, A. M. Stasiaka, B. Szadego i C. Tarachy, Lublin 2004, s. 535-542.
 • Sandomierskie i Polska w filozofii Witolda Gombrowicza, „Zeszyty Sandomierskie”, z. 19(2004), s. 30-34.
 • Szkolnictwo benedyktyńskie w XVII-XIX wieku, „Zeszyty Sandomierskie”, z. 19(2004), s. 71-73.
 • Nagroda i kara. Źródła patriotyzmu według Michała Wielhorskiego, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, pod red. U. Borkowskiej, Cz. Deptuły, ks. R. Knapińskiego, Z. Piłata, E. Wiśniowskiego, Lublin 2004, s. 499-506.

 

2005

 • Swoistość czy kosmopolityzm – czym jest polskie oświecenie, „Teka Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk”, t. II (2005), s. 162-167.
 • Ideen des allgemeinen Frieden in der deutschen Politikphilosophie in der Umbruchzeit von der Aufklärung zu der Sturm- und Drangperiode, Universidades de La Rioja (Logroño - España), www.es.geocities.com/hispanopolaco/, ss. 10.
 • Studia nad zgromadzeniami zakonnymi w Sandomierzu i Zawichoście, „Zeszyty Sandomierskie”, z. 20-21(2005), s. 123.
 • Przedmonarchistyczna idea oświeceniowego patriotyzmu, „Roczniki Humanistyczne” KUL, t. 53 (2005), s. 73-89.

 

2006

 • [Rec.:] Graeme Garrard, Rousseau's counter-Enlightenment: a republican critique of the Philosophes, State University of New York Press, New York 2003, s. 190, “Roczniki Humanistyczne” KUL, t. 54 (2006), s. 130-133.

 

2007

 • [Rec.:] Aleksandra Norkowska, Wizerunek władcy Stanisława Augusta Poniatowskiego w poezji okolicznościowej (1764-1795), Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia, nr. II, Collegium Columbinum, Kraków - Warszawa 2006, ss. 374. “Roczniki Humanistyczne”, t. 55 (2007), s. 252-254.
 • Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku: Wiek XVIII: polityka - kultura - edukacja, “Roczniki Humanistyczne”, t. 55 (2007), s. 265-266.
 • Lokalny wymiar tradycjonalizmu Stanisława Młodożeńca, w: Dobrocice Stanisława Młodożeńca wczoraj i dziś, red. M. i J. Wrońscy, Dobrocice 2007, s. 103-105.
 • Przyborowski między prawdą semantyczną a prawdą artystyczną, w: Walery Przyborowski i Józef Brandt. Obrazy Kultury Polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 69-78.
 • Badania nad staropolskimi dziejami sandomierskiej parafii św. Pawła, „Zeszyty Sandomierskie”, z. 24 (2007), s. 61-62.
 • Mit wojownika, czyli Kajetan Sapieha pod Lanckoroną, w: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy Kultury Polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 439-450.
 • Deutsche Politiktheorien am ende des 18. Jahrhunderts, „Bulletin der Polnischen Historischen Mission am Max Planck Institut für Geschichte in Göttingen“, 4 (2007), S. 253-262.

 

 2008

 • Teoria charyzmatu władzy królewskiej podczas elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badawczej historyka. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, pod red. Grzegorza Bujaka, Tomasza Nowickiego, Piotra Siwickiego, TN KUL, Lublin, 2008, s. 496-502.
 • Wstęp w: Stanisław Młodożeniec, Koniec cywilizacji papieru. Wybór publicystyki z lat 1933-1939, Sandomierz 2008, s. 9-22.
 • Legenda bitwy lanckorońskiej, „Zeszyty Sądecko – Spiskie”, t. 3, (2008), s. 71-77.
 • Charakter zróżnicowania polskiej teorii politycznej w drugiej połowie XVIII wieku. Próba ujęcia na przykładzie idei etyki w procesie sprawowania władzy, w:  Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, pod red. Stanisława Achremczyka, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 190-202.
 • [Rec.] Kazimierz Puchowski, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636,“Roczniki Humanistyczne”, t. 56 (2008), s. 265-267.
 • Czy Trybunał Koronny był potrzebny Lublinowi? Kontrafaktyczna interpretacja historii miasta w okresie nowożytnym, w: Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej, pod red. Antoniego Dębińskiego, Waldemara Bednaruka, Marzeny Lipskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 149–162.

 

2009

 • [Rec.:] Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 616, ,“Roczniki Humanistyczne”, t. 57 (2009), s. 284-286.

 

2010

 • The idea of patriotism in the political thought in Poland during the Enlightenment, in: Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, Edited by Balázs Trencsényi and Márton Zászkaliczky, Brill, Leiden – Boston 2010, p. 711 – 734.
 • Republikańska idea patriotyzmu konfederacji barskiej, w: Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycje, red Anna Buchmann, Adam Danilczyk, DIG i Muzeum Historii Polski, Warszawa 2010, s. 201-220
 • Syn idealnego ojca. Marcin Kromer o władzy Zygmunta Augusta, w: Sigismundus Augustus Rex. Studia i szkice z dziejów panowania ostatniego Jagiellona, pod red. Agnieszki Januszek – Sieradzkiej, Sandomierz 2010, s. 181-199.
 • Sprawiedliwość jako cel władzy monarszej. Ewolucja idei od Platona do schyłku oświecenia, „Roczniki Humanistyczne”, t. 58 (2010), s. 79-93.

 

 2011

 • Polityka historyczna w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich, w: Polityka historyczna w literaturze polskiej, pod red. Krzysztofa Stępnika i Magdaleny Piechoty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 13-24.
 • Niall Ferguson, Civilization. The West and the Rest, London, Allen Lane, 2011, ss. 402, „Roczniki Humanistyczne”, t. 59 (2011), s. 285-288.

 

2012

 • Ptaki drapieżne układane do polowań w nowożytnej Rzeczypospolitej, w: Intelektualia myśliwskie. Materiały VI sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 18 czerwca 2011 r., pod red. K. Kornacki, G. Antoniuk, A. Szczepaniak i B. Wójcik, Kozłówka 2012, s. 21-60.
 • Idee federalistyczne w pracach Stanisława Leszczyńskiego w kontekście pacyfistyczno - federacyjnej myśli oświeceniowej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 10, z. 4 (2012), s. 15-28.
 • Współczesne badania relacji człowiek - przyroda w związku z książką Władysława Dynak Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności, „Roczniki Humanistyczne”, t. 61 (2012), s. 187-192.
 • Sejm Czteroletni, Encyklopedia katolicka, pod red. E. Gigilewicza, t. XVII, Lublin 2012.

 

2013

 • Teoria pochodzenia władzy monarszej w dyskursie parlamentarnym czasów stanisławowskich, Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, studia pod redakcją Andrzeja Stroynowskiego, DiG, Warszawa 2013, s. 407-420.
 • Stanisław August, Encyklopedia katolicka, t. XVIII, pod red. Gigilewicza, Lublin 2013, s. 43-44.
 • Mitologizacja awifauny w pracach polskich humanistów, „Roczniki Humanistyczne”, t. 61 (2013), Tom poświęcony pamięci Janusza Andrzeja Droba, pod red. Henryka Wąsowicza, A. M. Stasiaka, Bogumiła Szadego, s. 83-95.

 

2014

 • Staropolskie polowanie z orłem. Łowiecka rzeczywistość czy literacka fikcja?, w: Intelektualia myśliwskie. Materiały VII sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 7 września 2013 r., pod red. K. Kornacki, G. Antoniuk, M. Januszek-Surdacka, B. Wójcik, Kozłówka 2014, s. 127-159.
 • Szczęście we wspólnocie a poza nią, w: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVII wieku, pod red. T. Kostkiewiczowej, DiG, Warszawa 2014, s. 71-85.
 • W obronie nowej historii kulturowej. W związku z próbami podważenia binarności w relacji kultura – natura, „Roczniki Humanistyczne”, t. 62 (2014), s. 201-208.
 • Czy polski, radykalny republikanizm przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII wieku miał charakter rewolucyjny? „Teka Komisji Historycznej PAN”, t. 11 (2014), s. 56-68.
 • Prawo o zbrodni obrazy majestatu w polskim ustawodawstwie z XVI wieku, „Państwo i Prawo”, z. 11 (2014), s. 67-77.

 

2015

 • Zdrada w czasach konfederacji barskiej, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 3 (2013), s. 50-73. Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego (druk 2015).
 • The Enlightenment Idea of Responsibility for Truth and Morality in Politics in the Polish Political Thought, „Roczniki Humanistyczne”, t. 63 (2015), s. 119-136.
 • Rec. Jerzy Józef Głowacki, Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego. Michał Wielhorski (ok. 1731–1814) — życie i myśl ustrojowa, Warszawa 2014, ss. 527, „Czasy Nowożytne”, t. 28 (2015), s. 235-238.
 • Plan polityki zagranicznej Adama Stanisława Krasińskiego z okresu konfederacji barskiej, w: Adam Stanisław Krasiński i jego epoka (1714 - 1800). W 300 rocznicę urodzin biskupa kamienieckiego, pod red. Aldony Łyszkowskiej, Stanisławy Maliszewskiej, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Opinogóra 2015, s. 63-75.

 

2016

 • Wybór króla a charyzmat władzy monarszej na przykładzie elekcji z roku 1764 w: Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami. Red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice 2016, s. 509-520.

 • [Rec.] Zbysław Wojtkowiak, Aleksander Gwagnin i Maciej Stryjkowski dwaj autorzy jednego dzieła, Poznań, Nauka i Innowacje, 2015, „Roczniki Humanistyczne”, t. 64 (2016), s. 130-132.

 

2017

 • Idee króla – filozofa w polskiej teorii władzy drugiej połowy XVIII wieku, w: Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linae. Księga jubileuszowa prof. Dr hab. Bogdana Roka dedykowana w 70. Rocznicę urodzin, Red. Elżbieta Kościk, Filip Wolański, Rościsław Żerelik, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2017, s. 323-330.

 • Lublin w staropolskich kompendiach wiedzy, „Teka Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk”, t. 14 (2017), s. 23-36.

 • Zdrada i kapitulacja w czasach wypraw wielkołuckiej i pskowskiej Stefana Batorego, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Pod red. Andrzeja Niewińskiego, 2017, s. 187- 195.

 • Staropolska wiedza o Bliskim Wschodzie, „Roczniki Humanistyczne”, t. 65 (2017), s. 177-181.

 •  Carstwo Rosyjskie i Rzeczpospolita od wojny o Smoleńsk (1632-1634 r.) do pokoju Grzymułtowskiego (1686 r.) (razem z Kirillem Kochegarovem), Polska -Rosja. XIV-XVIII wiek, red. Mirosław Filipowicz, Aleksandr Oganowicz Czubarian, Lublin 2017, s. 136-145.

 • Imperium Rosyjskiego i rozbiory Rzeczypospolitej (razem z Borysem Nossovem), Polska -Rosja. XIV-XVIII wiek, red. Mirosław Filipowicz, Aleksandr Oganowicz Czubarian, Lublin 2017, s. 180- 189.

 •  Российское царство и Речь Посполитая от Смоленской войны до Вечного мира 1686 г. (razem z Kirillem Kochegarovem), W: Польша и Россия. XIV – XVIII вв., Lublin 2017, s. 105-125.

 • Российская империя и разделы Речи Посполитой (razem z Borysem Nossovem), w: Польша и Россия. XIV – XVIII вв. Lublin 2017, s. 133-152.

 

2018

 •  Российское царство и Речь Посполитая от Смоленской войны до Вечного мира w: Россия и Польша. Преодоление исторических стереотипов, XIV – XVIII вв. Москва 2018, s. 131-167 (razem z Kirillem Kochegarovem i Aleksandrem Morozovem)

 • Российская империя и разделы Речи Посполитой. w: Россия и Польша. Преодоление исторических стереотипов, XIV – XVIII вв. Москва 2018, s. 168-200 (razem z Borysem Nossovem i Aleksandrem Morozovem).

 

 

 

Wydawnictwa źródłowe:

 

 • Stanisław Młodożeniec, Koniec cywilizacji papieru. Wybór publicystyki z lat 1933-1939, zebrał, wstępem i przypisami opatrzył Arkadiusz Michał Stasiak, ss. 226.

 

Redakcja naukowa:

 

 • „Sendomiria Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Studium Generale Sandomiriense”: z. 1 (1999), ss. 112; z. 2 (2000), ss. 94; z. 3 (2000), ss. 114; z. 4 (2001), ss. 110.

 

Współredakcje naukowe:

 

 • „Sendomiria”, z. 5 (2002), ss. 228.
 • Kościół, kultura, społeczeństwo. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. Janusza Droba, Huberta Łaszkiewicza, A. M. Stasiaka, Bogumiła Szadego i Cezarego Tarachy, Lublin 2004, ss. 642.
 • „Roczniki Humanistyczne” KUL, t. 53 (2005), pod red. Stanisława Olczaka, A. M. Stasiaka, Henryka Wąsowicza, ss. 236.
 • Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa ofiarowane Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej, „Roczniki Humanistyczne” KUL, t. 54 (2006), pod red. Stanisława Olczaka, A. M. Stasiaka, Wojciecha Polaka, Pawła Krasa, Agnieszki Januszek, Agnieszki Nalewajek, ss. 148.
 • Dwusetna rocznica powstania Księstwa Warszawskiego. „Roczniki Humanistyczne” KUL, t. 55 (2007), pod red. Stanisława Olczaka, A. M. Stasiaka, Ewy M. Ziółek, ss. 280.
 • „Roczniki Humanistyczne” KUL, t. 56 (2008), pod red. Stanisława Olczaka, A. M. Stasiaka, Cezarego Tarachy, ss. 280.
 • „Roczniki Humanistyczne”, t. 57 (2009), pod red. Henryka Wąsowicza, A. M. Stasiaka, Czesława Deptuły, ss. 300.
 • „Roczniki Humanistyczne”, t. 58 (2010), pod red. Henryka Wąsowicza, A. M. Stasiaka, Pawła Krasa, ss. 310.
 • „Roczniki Humanistyczne”, t. 59 (2011), pod red. Henryka Wąsowicza, A. M. Stasiaka, Pawła Krasa, ss. 304.
 • „Roczniki Humanistyczne”, t. 60 (2012), pod red. Henryka Wąsowicza, A. M. Stasiaka, Pawła Krasa, ss. 208.
 • „Roczniki Humanistyczne”, t. 61 (2013), Tom poświęcony pamięci Janusza Andrzeja Droba, pod red. Henryka Wąsowicza, A. M. Stasiaka, Bogumiła Szadego, ss. 326.
 • „Roczniki Humanistyczne”, t. 62 (2014), pod red. Henryka Wąsowicza, A. M. Stasiaka, Pawła Krasa, ss. 216.
 • „Roczniki Humanistyczne”, t. 63 (2015), pod red. Henryka Wąsowicza, A. M. Stasiaka, Pawła Krasa, ss. 244.
 • Roczniki Humanistyczne”, t. 64 (2016), pod red. A. M. Stasiaka (Redaktor naczelny), Henryka Wąsowicza, Pawła Krasa, Marcina Baranowskiego, ss. 142.

 • Roczniki Humanistyczne”, t. 65 (2017), pod red. A. M. Stasiaka (Redaktor naczelny), Henryka Wąsowicza, Pawła Krasa, Marcina Baranowskiego, ss. 194.

 •  

 

 

Stypendia zagraniczne:

 

 • Wien Universität, Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sztuki Rządu Austrii, 2002,
 • Max Planck Institut für Geschichte in Göttingen, Max Planck Institut, 2004,
 • Wien Universität, KUL, 2006,
 • University of London (The Institute of Historical Research), KUL, 2008,
 • Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, KUL, 2008,
 • La Sapienza - Università di Roma, Fundacja Lanckorońskich, 2010.
 • Riksarkivet Stockholm, Sztokholm, KUL, 2013.

 • Riksarkivet Stockholm, Stockholm i Skokloster, KUL, 2014.

 • Litewska Akademia Nauk i Uniwersytet Wileński, 2014.
 • Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, 2015.
 • Uniwersytet w Kopenhadze, 2015.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 

 • Egzemplifikacja wpływu twórców niemieckich na renesansową kulturę Sandomierza (SGS, Sandomierz 2000),
 • Indywidualistyczne inspiracje filozofii politycznej Marcina Kromera. Próba komparatystyki wzorców idealnego władcy (UMCS, Lublin 2000),
 • Sandomierskie malarstwo wczesnorenesansowe, jako czynnik kreacji kultury mieszczańskiej (UwB, Supraśl 2000),
 • Idea patriotyzmu w pismach konfederackich Adama Stanisława Krasińskiego (UAM, Poznań 2001),
 • Początki dziejopisarstwa renesansowego w Polsce (BWSH, Koszalin 2001),
 • Karol Stanisław Radziwiłł – kochanek Ojczyzny (UMCS i UJ, Roskosz 2002),
 • Wojna konfederacka (1768–1772), rewolucja niedokonana (UMCS, Lublin 2002),
 • Kajetan Sapieha – mit wojownika (UMCS, Roskosz - Kodeń 2004),
 • Der Staatenbund – eine Theorie der Politik von Immanuel Kant an Joseph Görres (MPI, Göttingen 2004),
 • Przyborowski - między prawdą semantyczną a prawdą artystyczną (UMCS, Radom – Orońsko 2006),
 • Władza i wiedza doskonała. Idea króla-filozofa w polskiej myśli politycznej, Kongres badaczy XVIII wieku (UWr. i IBL PAN, Wrocław 2006),
 • Pacyfizm Stanisława Staszica (Wojewódzkie Kuratorium Oświaty, Parczew 2007),
 • Naukowy wymiar lubelskich obchodów setnej rocznicy śmierci Stanisława Staszica Lublin i Lubelszczyzna na przestrzeni wieków (KUL, Lublin 2007),
 • Religious Justification of the King's Authority in Poland in 18th century, Conference of the Comission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CIHEC), „Religious Space          of East-Central Europe – Open to the East and the West”, (IEŚW, KUL, Uniwersytet Lwowski, Lublin - Lwów 2007),
 • Zaginione miasta. Wspólnoty żydowskie w Lublinie. Lubelszczyzna bez Tajemnic (KUL, Lublin 2007),
 • Czy Trybunał Koronny był potrzebny Lublinowi? Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej (KUL Lublin 2008),
 • Charakter zróżnicowania polskiej teorii politycznej w drugiej połowie XVIII wieku. Próba ujęcia na przykładzie idei etyki w procesie sprawowania władzy. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Towarzystwo Naukowym im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie VIII sesja: MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. „Staropolski regionalizm” (Olsztyn 2008),
 • Idea patriotyzmu w polskiej myśli politycznej epoki oświecenia, Patriotyzm obywateli i mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, (Instytut Badań Interdyscyplinarnych UW Artes Liberales, Warszawa 2008)
 • Legenda bitwy lanckorońskiej, Konfederacja barska w Małopolsce, (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddziała w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008),
 • Republikańska idea patriotyzmu Konfederacji Barskiej, Konfederacja Barska, jej konteksty i tradycje, Polenmuseum Schloss Rapperswil (Rapperswil 2008).
 • Idee polityczne Stanisława Młodożeńca, Stanisław Młodożeniec w 50 rocznicę śmierci, Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca, Kleczanów 2009).
 • Futurorozdroża. Pomiędzy Stanisławem Młodożeńcem a Bruno Jasieńskim, Futuryzm z perspektywy interdyscyplinarnej, (Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca, 18 lutego Opatów 2010).
 • Odkrywanie Imperium, Wojny wyobraźni czyli alternatywne wizje dziejów, (Instytut Historii KUL, 18 marca 2010).
 • Polityka historyczna w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich, Polityka historyczna w literaturze polskiej, (Lublin, Wydział Politologii UMCS, 18-19 maja 2010).
 • Teoria pochodzenia władzy monarszej w dyskursie parlamentarnym czasów stanisławowskich, Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, Radomsko 23 – 25 września 2010, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Ptaki drapieżne układane do polowań w nowożytnej Europie. Intelektualna myśliwskie, Kozłówka 18 czerwca 2011. Muzeum Zamojskich w Kozłówka, Klub św. Huberta.
 • Szczęście we wspólnocie a poza nią, Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, Warszawa 22-23 października 2012, Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo badań nad Wiekiem Osiemnastym.

 • Staropolskie polowanie z orłem. Łowiecka rzeczywistość czy literacka fikcja?, Intelektualna myśliwskie, Kozłówka, Muzeum Zamojskich w Kozłówka, Klub św. Huberta, Kozłówka, wrzesień 2013.

 • Wady senatu Rzeczypospolitej w wykładni Antoniego Popławskiego. Między barokiem a oświeceniem. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 12-13 czerwca 2014.

 • Paradygmaty opisów przyrody w polskich źródłach nowożytnych (na przykładzie opisu orłów), „Staropolski ogład świata. Sarmacki sensualizm”, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 26-27 czerwca 2014.

 • Stanisław Poniatowski wobec Insurekcji kościuszkowskiej, „Tryptyk powstańczy”, KUL, 12 listopada 2014.
 • Plan polityki zagranicznej Adama Stanisława Krasińskiego z okresu konfederacji barskiej. „Adam Stanisław Krasiński i jego epoka (1714–1800) w 300. rocznicę urodzin biskupa kamienieckiego”, Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 20-21 listopada 2014.
 • Wybór króla a charyzmat władzy monarszej na przykładzie elekcji z roku 1764, „Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII w. O znaczeniu idei wyboru - między teorią a praktyką 250 rocznica ostatniej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej”, UJ, UŚ i UWr., Ustroń, 27-28 listopada 2014.
 • Potencjał turystyki kulinarnej na Lubelszczyźnie Potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie – literatura, etnografia, infrastruktura UMCS, Biała Podlaska, 9-10 października 2015.
 • Inność Litwina. Odmienności w Rzeczypospolitej, na podstawie polskich dzienników z okresu wojen moskiewskich Stefana Batorego, Polska-Litwa: przenikanie się kultur, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 18-19 maja 2016 r.
 • Lublin w staropolskich kompendiach wiedzy, Lublin miasto i ludzie. W przededniu obchodów 700-lecja, Polska Akademia Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 18-19 października 2016 r.
 • Strach przed wyznawcami islamu w polskich opisach Imperium Osmańskiego z II połowy XVI wieku, Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego”, UJ, UŚ i UWr., Ustroń, 27-28 października 2016.
 • Zdrada i kapitulacja w Rzeczypospolitej schyłku XVI stulecia, Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, IH KUL, Lublin 16-17 marca 2017.
 • Obcość w relacjach międzycywilizacyjnych na przykładzie opisów Moskwy Eliasza Pielgrzymowskiego, Obcy w opiniach elit: od czasów starożytnych do końca XX wieku, UMCS, 25-26 września 2017.
 • Biskup kamieniecki Adam Krasiński, przywódca konfederacji barskiej. Dla wolności ginę. Kontekst historyczny i kulturowy konfederacji barskiej w 250 rocznice jej zawiązana, Muzeum w Dukli i Uniwersytet Rzeszowski, Dukla, 12-13 maja 2018.
 • Patriotyzm w myśli Konfederatów barskich, 250 rocznica Konfederacji Barskiej, Lubcza, 16 września 2018,

 

 

Realizowane projekty badawcze:

 

 • Teoria władzy w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVIII wieku,
 • Tradycjonalizm szlachecki w XIX-XX wieku,
 • Edycja awangardowej publicystki politycznej i artystycznej okresu międzywojennego,
 • Polska krytyka literacka 1764-1918,
 • The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe.
 • Polsko-rosyjski projekt edukacyjny: „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”.

 

Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

   

 • Towarzystwo Naukowe Sandomierskie,
 • Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca,
 • Towarzystwo Naukowe KUL,
 • Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 13:50 - Arkadiusz Stasiak