drhd_120

 

email: henryk.drawnel@kul.pl

 

Dane osobowe

 

Urodzony w 1963 w Prochowicach, powiat Legnica, maturę zdał w 1982 w LO im. M. Kopernika w Lubinie. W 1983 złożył pierwszą profesję zakonną w nowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu, pow. Częstochowa. Po czym nastąpiły studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym TS w Krakowie (1983-90), w tym praktyka duszpasterska w parafii św. J. Bosko w Poznaniu (1985-86) oraz dwuletnie studia teologiczno-biblijne (1986-88) w seminarium salezjańskim w Cremisan, w Israelu. Po obronie magisterium z teologii biblijnej w KUL pod kierownictwem ks. prof. R. Rubinkiewicza, SDB, przyjął święcenia kapłańskie 12 czerwca 1990.

Po rocznym okresie pracy duszpasterskiej w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu (1990-91), odbył roczne studium współczesnego j. hebrajskiego w Jerozolimie, po czym rozpoczął studia licencjackie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1992-1996, licencjat 28.11.1995). Lata 1996-1998 były poświęcone na rok doktorancki na Biblicum, oraz na dodatkowe studia biblijne w École Biblique w Jerozolimie (élève titulaire). Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie języków semickich i literatury apokryficznej ST związana jest ze studiami w Harvard Divinity School, Cambridge, Mass., USA (Resident Graduate, 1998-1999), połączonymi z pracą nad doktoratem (1999-2001). Jesienią 2001 roku podjął wykłady w seminarium salezjańskim w Krakowie, a po obronie doktoratu (luty 2003, PIB, Rzym), również na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2003-2005) oraz w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003–2005). Po opublikowaniu doktoratu w całości, oficjalne uzyskał tytuł „Doktor in re biblica”, przyznany przez Papieski Instytut Biblijny w Rzymie dnia 14 kwietnia 2004. Obrona doktoratu miała miejsce w Papieskim Instytucie Biblijnym 18 lutego 2003, nostryfikacja zaś w Papieskiej Akademii Teologicznej, dnia 31 stycznia 2005. Praca doktorska została opublikowana w 2004 roku w prestiżowym wydawnictwie Brill w Lejdzie w Holandii w serii Supplements to the Journal for the Study of Judaism: An Aramaic Wisdom Text from Qumran: A New Interpretation of the Levi Document. Publikacja zawiera wydanie krytyczne kapłańskiego dokumentu żydowskiego z trzeciego wieku przed Chr., który zachował się fragmentarycznie w Qumran, w genizie kairskiej synagogi Ezdrasza oraz w greckim tłumaczeniu w jednym ze średniowiecznych manuskryptów z Góry Atos w Grecji. Po dzień dzisiejszy wydanie krytyczne tej ważnej aramejskiej kompozycji oraz współczesny komentarz paleograficzny, filologiczny oraz historyczno-literacki stanowią podstawowy punkt wyjścia w dalszych badaniach naukowych prowadzonych w tej dziedzinie studiów nad starożytnym judaizmem.

 

Od 2005 prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W latach 2005-2007 był sekretarzem Instytutu. W roku akademickim 2007/08 przebywał w USA na statusie „invited scholar“ w dwóch uczelniach amerykańskich. Pierwszy semestr (wrzesień–grudzień 2007) spędził w Nanovic Institute for European Studies katolickiego Uniwersytetu Notre Dame, w South Bend, Indiana; drugi semestr oraz znaczną część miesięcy wakacyjnych (grudzień–sierpień 2008) przebywał w Department of Near Eastern Languages and Civilizations Uniwersytetu Johna Harvarda w Cambridge, Massachusetts, również na statusie „invited scholar”. Pobyt w Stanach poświęcony był w całości pracy nad Aramejską Księgą Astronomiczną z Qumran. Owocem końcowym badań naukowych na uniwersytetach amerykańskich była praca opublikowana w roku 2011 w wydawnictwie brytyjskiego uniwersytetu w Oksfordzie, czyli w największym i najbardziej prestiżowym wydawnictwie naukowym na świecie. Praca nosi tytuł The Aramaic Astronomical Book (4Q208-4Q211) from Qumran: Text, Translation, and Commentary. Zawiera ona wydanie krytyczne czterech aramejskich manuskryptów z Qumran zawierających tzw. Księgę Astronomiczną, żydowskie dzieło z trzeciego wieku przed Chr., częściowo zachowane w etiopskim Henochu. Rekonstrukcja i analiza treści tej trudnej kompozycji aramejskiej, nie włączonej do serii Discoveries in the Judaean Desert, ukazały mocne powiązania z mezopotamską tradycją astronomiczną i astrologiczną. Monografia wydana w Oksfordzie jest jedynym wydaniem krytycznym astronomicznej tradycji żydowskiej przypisanej w późniejszych redakcjach przedpotopowemu patriarsze Henochowi. W roku 2013 praca habilitacyjna ks. Drawnela została uhonorowana nagrodą pierwszej kategorii za wyróżniającą się pracę habilitacyjną oraz za rozpowszechnianie nauki polskiej na świecie, przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2014 ks. Rektor KUL uhonorował również tę samą publikację nagrodą rektorską.

 

Dalsze badania naukowe prowadzone w ramach pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL dotyczyły siedmiu aramejskich manuskryptów Księgi Henocha (4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212) odnalezionych w Qumran. Ponieważ nie zostały one włączone do serii wydawniczej publikującej manuskrypty qumrańskie, nigdy nie powstało ich ostateczne wydanie krytyczne z zastosowaniem metodologii właściwej dla publikacji tekstów starożytnych. Z tego powodu w roku 2014 ks. Drawnel podjął badania naukowe zmierzające do przygotowania wydania krytycznego tychże manuskryptów, niezbędnego do prowadzenia dalszych prac w tej dziedzinie. Badania wiązały się z dłuższymi pobytami naukowymi w Jerozolimie w École Biblique et Archéologique Française oraz pracą w biurach Israel Aniquity Authority w Jerozolimie, gdzie obecnie są przechowywane manuskrypty qumrańskie. Wsparty grantem NCN, projekt został doprowadzony do końca w listopadzie 2017 roku, a wydawnictwem, które podjęło się wydania tej treściowo i technicznie trudnej pracy było naukowe wydawnictwo uniwersytetu brytyjskiego w Oksfordzie. Książka ukazała się drukiem w roku 2019: Drawnel, H., in consultation with Émile Puech, Qumran Cave 4: The Aramaic Books of Enoch. 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212 (Oxford: Oxford University Press, 2019). W oparciu o tę monografię oraz inne prace naukowe, 19 lutego 2021r Minister Edukacji i Nauki przyznał ks. Drawnelowi nagrodę za wybitne osiągnięcia w jego pracy naukowej oraz za rozpowszechnianie nauki polskiej poza granicami naszej ojczyzny.

 

W dniach 24-26 października 2017 roku odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone manuskryptom z Qumran, którego głównym organizatorem był ks. Drawnel. W sympozjum wzięło udział wielu znamienitych naukowców z kilkunastu krajów z całego świata. Materiały posympozjalne ukazały się drukiem w holenderskim wydawnictwie naukowym Brill, w serii Studies on the Texts from the Desert of Judah: H. Drawnel, (red.), Sacred Texts and Disparate Interpretations: Qumran Manuscripts Seventy Years Later: Proceedings of the International Conference Held at the John Paul II Catholic University of Lublin, 24–26 October 2017 (STDJ 133; Leiden: Brill, 2020).

 

W dniach 20-22 października 2020r. ks. Drawnel zorganizował konferencję online poświęconą aramejskim manskryptom Księgi Henocha oraz innym arameskim manuskryptom z Qumran, “From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon: Aramaic Manuscripts of 1 Enoch and Related Aramaic Traditions from Qumran”. W sympozjum swoje referaty przedstawiło 24 naukowców pochodzących z wielu prestiżowych uniwersytetów Europy, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. W sympozjum wzięło udział jako słuchacze oraz dyskutanci około 350 naukowców z całego świata. Materiały posympozjalne ukażą się w wydawnictwie E. J. Brill w serii Supplements to the Journal for the Study of Judaism pod redakcją ks. Drawnela.

 

Od roku 2018 ks. Drawnel pracuje nad wydaniem drukiem nieopublikowanej monografii prof. J. T. Milika, który w latach pięćdziesiątych 20 wieku wraz z o. Rolandem de Vaux OP oraz innymi naukowcami kładł podwaliny pod współczesną qumranistykę. Monografia prof. Milika, napisana w języku francuskim, zawiera edycję manuskryptów Aramejskiego Dokumentu Lewiego, zwanego również aramejskim Testamentem Lewiego czy też Wizjami Lewiego. Apokryf ten, którego manuskrypty zostały odkryte również w genizie kairskiej synagogi Ezdrasza oraz na Górze Atos w Grecji, przedstawia obraz idealnego kapłana, Lewiego, wizjonera i proroka. Kompozycja ta, przynależąca do tradycji kapłańskiej Starego Testamentu, przetrwała do naszych czasów częściowo w języku aramejskim, będącym językiem jej kompozycji, jak i w częściowym tłumaczeniu greckim oraz syryjskim. Monografia prof. Milika, zredagowana przez ks. Drawnela oraz opatrzona obszernym wstępem, ukaże się w belgijskim wydawnictwie naukowym Peeters w serii Études Bibliques redagowanej przez École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie.

Obecnie ks. Drawnel kontynuuje swoje prace badawcze dotyczące początków żydowskiej literatury apokaliptycznej w starożytnym Izraelu, koncentrując swoją uwagę na Księdze Henocha, której dwie pierwsze części (Księga Astronomiczna oraz Księga Anołów Czuwających) stanowią najstarsze stratum tradycji apokaliptycznej, zakorzenionej w religijnym środowisku perskiej oraz hellenistycznej Mezopotamii. 19 kwietnia 2021r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał ks. Drawnelowi tytuł profesora zwyczajnego.

 

 

Członek Associazione Biblica Salesiana (1998), Catholic Biblical Association (1998), Society of Biblical Literature (1999), Stowarzyszenie Biblistów Polskich (2004).

Założyciel dwóch serii wydawniczych Instytutu: Studia biblica lublinensia (główny redaktor) i Analecta biblica lublinensia;

 

Główny organizator międzynarodowych sympozjów biblijnych:

  1. KUL, Lublin, „Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej”, 26-28.10.2006;
  2. Lublin, KUL, „Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem”, 25-27 października 2007.
  3. Lublin, KUL, „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła“, 23-25 października 2008.
  4. Lublin, KUL, „Pomiędzy księgą Henocha a Apokalipsą św. Jana“, 22–23 października 2009.
  5. Lublin, KUL, „Qumran Manuscripts Seventy Years Later“, 24-26 października 2017.
  6. Lublin, KUL, From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon: Aramaic Manuscripts of 1 Enoch and Related Aramaic Traditions from Qumran.

Udział w licznych sympozjach zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

 

 

Obszar zainteresowań naukowych:

 

Języki i kultura semicka, język i literatura aramejska, apokryfy ST, literatura apokaliptyczna, Qumran, kapłaństwo ST i NT.

 

Publikacje naukowe:

  • An Aramaic Wisdom Text from Qumran: A New Interpretation of the Levi Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86; E. J. Brill: Leiden, 2004);
  • Text, Translation, and Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2011);

 

  • Qumran Cave 4: The Aramaic Books of Enoch. 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212 (Oxford: Oxford University Press, 2019).

 

 

  • szereg artykułów i recenzji w czasopismach naukowych głownie języka angielskiego.

 

Dewizy życiowe:

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie (Syr 4:28)

 

Hobby:

Bieganie, pływanie, jazda na rowerze, góry.

 

http://pracownik.kul.pl/hdrawnel/o_mnie

 

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2021, godz. 16:22 - Marcin Zieliński